Pedagógia szak (BA)

Kedves Látogató!

A Wesley János Lelkészképző Főiskolán 2006 óta működik Pedagógia alapszakos képzés. A szak vezetője 2006-2018 között Lukács Péter, a Neveléstudomány kandidátusa, a WJLF egyetemi tanára volt. Az elmúlt tizenkét évben több mint száz elhivatott, frissen érett vagy már munkatapasztalatokkal rendelkező, általában a közoktatás, a magánoktatás, a felnőtt- és szakképzés, a civil szféra vagy a közigazgatás területén dolgozó szakember (első vagy másod) diplomához jutásában nyújtottunk segítséget. Büszkék vagyunk arra, hogy képzésünk a gyakorlat felől érkezők szemében is hasznos és korszerű ismeretek közvetítésére képes.

A Pedagógia BA szak egy bölcsésztudományi alapképzés, 6 félév alatt 180 kredit teljesítésével Pedagógia alapszakos bölcsész diplomát nyújt. A Pedagógia BA szak célja nem valamely iskolai tárgy tanítására való felkészítés, hanem egy átfogó szakmai műveltség átadása a neveléstudomány és a neveléstudománnyal határos tudományok (neveléstörténet, nevelésfilozófia, oktatásszociológia, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan, pedagógiai pszichológia, szociálpedagógia stb.) területén. Tárgyaink részben ezeket a tudományterületeket ölelik fel, részben pedig olyan, az egész oktatási rendszert érintő témákat tárgyalnak, mint a tanulásról/oktatásról/nevelésről szóló modern elméletek, a digitális korszak eszközei és módszerei, a tanulási zavarok és sajátos nevelési igények kezelése, a gyermekvédelem szabályai, az innovatív eszközök beépítése az iskolák módszertani repertoárjába, a szegregációval, deszegregációval és inklúzióval járó kihívások, stb.

A tárgyi ismeretek átadásán túl nagy hangsúlyt fektetünk

 • a hallgatóink egyéni fejlesztésére és mentorálására, amit egy mentorprogram bevezetésével valósítunk meg (egyéni készségfejlesztő kurzusok, tutoring, krízistanácsadás);
 • az elmélet és gyakorlat közötti átjárás biztosítására, melynek érdekében sokszínű és egymásra épülő külső és belső gyakorlatokat építettünk be a programunkba, és igyekszünk oktatóinkat az elméleti kutatás és a oktatásfejlesztői gyakorlat területén egyaránt sikeres szakemberek közül kiválasztani;
 • a hallgatóink bevonására azokba a kutatás-fejlesztési projektekbe, illetve szakmai-közéleti programokba, amelyeket a főiskola kutatóintézetei vagy a Neveléstudományi tanszék szervez.

Kiemelten fontos a számunkra, hogy a WJLF és ezen belül a Pedagógia alapszak befogadó, támogató környezetet teremtsen azon hallgatók számára, akik tanulmányaikat az átlagnál nehezebb körülmények között kezdik és végzik el, mert hátrányos helyzetű térségekben nőttek fel, valamilyen érzékszervi fogyatékkal élnek együtt vagy éppen kisgyermeküket egyedül nevelő szülők. Az ő helyzetüket kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. kollégiumi elhelyezés, gyermekmegőrzés, akadálymentesítés), ösztöndíjjal és tandíjkedvezménnyel segítjük.

A Pedagógia alapszakon megszerzett tudással bármely pedagógiai, oktatási vagy kulturális intézményben betölthető nevelési szakreferensi, oktatási koordinátori, pedagógiai asszisztensi, humán asszisztensi, projektmenedzseri, oktatás- és tanulásszervezői vagy egyéb munkakör. A közoktatás területén ezzel a diplomával pedagógus mellett asszisztensi munka vállalható, amennyiben az intézmény erre igényt tart (illetve a diplomával rendelkező pedagógiai asszisztens megfizetésére a fenntartó a forrást biztosítja).

Továbbtanulási lehetőséget MA szinten reményeink szerint 2020-tól tudunk majd kínálni a főiskolán belül. Tipikus továbbtanulási útvonalak: Neveléstudományi MA, Szociálpedagógia MA, Andragógia MA, egy másik tanárképes BA/BSc szakkal (pl. magyar, történelem, biológia, földrajz, informatika, idegen nyelvek) elvégezhető a pedagógia + a másik szakos tanárképzés.

2018 májusában a WJLF Szenátusa a Pedagógia BA szakon új mintatantervet fogadott el, melyben a specializációk elnevezése és tartalma is megváltozott. A szak elvégzéséhez a 2. év végén kell a következő két specializáció közül egyet választani:

– oktatásszervező és intézményfejlesztő specializáció

– tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializáció

A specializáció tárgyairól ezen az oldalon, illetve a tantervi hálóból tud tájékozódni.

A képzéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel a [email protected] címen fordulhat a szak vezetőjéhez illetve tanulmányi előadójához.

Budapest, 2018. 07. 23.

Biró Zsuzsanna Hanna, PhD
Pedagógia BA szakvezető

Oktatásszervező és intézményfejlesztő specializáció
A Pedagógia alapszakos képzés során (41 kredit értékben) specializációra van lehetőség.

Az oktatásirányítás, oktatásszervezés, oktatási adminisztráció, pályázatírás, projektmenedzsment, intézményi fejlesztés iránt érdeklődők számára ajánljuk az Oktatásszervező és intézményfejlesztő specializációnkat, melynek tárgyai:

Oktatásszervezés modul

 • Szervezés- és vezetéselmélet
 • Oktatási adminisztráció
 • Andragógiai ismeretek

Intézményfejlesztés modul

 • Részvétel egy iskolai kísérletben
 • Oktatási innováció, implementáció
 • Tananyagelemzés és –fejlesztés

Kötelezően választható tárgyak (4 kötelező):

 • Vallások, felekezeti iskolák
 • Bentlakásos intézmények pedagógiája
 • Iskola és területi egyenlőtlenség
 • Szegregáció, deszegregáció, inklúzió
 • Cigány történelem és kultúra
 • Társadalmi nem és nevelés
 • Médiapedagógia
 • Pályaorientáció

.

Tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializáció
A Pedagógia alapszakos képzés során (41 kredit értékben) specializációra van lehetőség.

A tanulási módszerek, az órai és órán kívüli tanulás támogatása, a szabadidős tevékenységek megszervezése, az egyéni tanulási programok összeállítása, az egyéni fejlesztés iránt érdeklődőknek ajánljuk a Tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializációnkat, melynek tárgyai:

Tanulásszervezés modul

 • Autonóm tanulás
 • Digitális tanulás
 • Dráma- és játékpedagógia

Egyéni fejlesztés modul

 • Fejlesztő pedagógia I.
 • Fejlesztő pedagógia II.
 • A tehetséges gyerek

Kötelezően választható tárgyak (4 kötelező):

 • Vallások, felekezeti iskolák
 • Bentlakásos intézmények pedagógiája
 • Iskola és területi egyenlőtlenség
 • Szegregáció, deszegregáció, inklúzió
 • Cigány történelem és kultúra
 • Társadalmi nem és nevelés
 • Médiapedagógia
 • Pályaorientáció
Elhelyezkedési lehetőségek

A Pedagógia alapszak széleskörűen bővíti a műveltségi ismeretanyagot, és sokoldalúan fejleszt készségeket, így nem egy konkrét szakma gyakorlására készít fel, hanem különböző szakmákban és intézménytípusokban teszi lehetővé az érvényesülést. Az eddigi tapasztalatok alapján a következő területeken vannak lehetőségek az elhelyezkedésre:

 •          közoktatási intézmények
 •          magániskolák
 •         felnőttképzési vállalkozások
 •         szakképző intézmények
 •         művelődési és kulturális intézmények
 •         vállalatok továbbképző központjai
 •         civil szervezetek
 •         önkormányzatok
 •         bentlakásos intézetek

A Diplomás Pályakövető Rendszer adatai alapján ezek a munkakörök fordultak elő 2015-ben a leggyakrabban: pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, szakoktató, nevelő, oktatásszervező, köznevelési koordinátor/referens, projektmenedzser/vezető, projektasszisztens/ügyintéző.

Kapcsolódó képzések

A Pedagógia alapszak egy másik alapszak elvégzése esetén szakpárosításban (pl. pedagógia-magyar, pedagógia-történelem, pedagógia-angol) tanárképzéssel kiegészíthető.

További lehetőség, hogy valamely, a pedagógiával összefüggő MA képzést választunk, mint pl. a szociálpedagógia, andragógia, neveléstudomány.

A Pedagógia alapszakon szerzett ismeretek illetve kreditek minden olyan BA, MA, FSZK vagy OKJ képzésben is elismertethetők, amelyek tartalmilag a pedagógia szakos képzést átfedik.

A Főiskolán belül a Pedagógia alapszakos képzést Szociálpedagógia MA szak indításával szeretnénk kiegészíteni, illetve a Hittan-nevelőtanár képzésünkkel áll még kapcsolatban (kreditátvitelre van lehetőség). 

Főbb témakörök
A Pedagógia alapképzés tantárgyi moduljai és témakörei:

 • Általános műveltségi modul (12 kredit): filozófiatörténet, társadalomtörténet, pszichológia, szociológia
 • Szakmai elméleti alapozó modul (19 kredit): pedagógiatörténet, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, tanuláselméletek, neveléselmélet, oktatásszociológia
 • Intézményrendszer-ismereti modul (33 kredit): jogi ismeretek, magyar oktatási rendszer, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan, alternatív iskolák, gyermekvédelem, problématörténet, szociálpszichológia, szociálpedagógia
 • Egyéni készségfejlesztő modul (11 kredit): bevezetés a felsőfokú tanulmányokba, kommunikációelmélet, kommunikációs tréning, tudományos írás
 • Didaktikai modul (16 kredit): oktatási/nevelési módszerek, mérés-értékelés, IKT eszközök az oktatásban, pszichológiai rendellenességek, tanulási zavarok
 • Projekttámogatási modul (15 kredit): kutatásmódszertan, EU-alapismeretek, pályázatírás, műhelymunka
 • Reflektív gyakorlat modul (19 kredit): összefüggő külső szakmai gyakorlat + gyakorlatkísérő szemináriumok
 • Specializációs modul (41 kredit): a tárgyakat lásd feljebb
Biró Zsuzsanna Hanna PhD

Biró Zsuzsanna Hanna PhD

tanszékvezető

 

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Pedagógia alapszakos bölcsész (angolul: philologist in pedagogy)

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
  (képzési díj: 160000 Ft/félév)
A Neveléstudományi tanszék a Pedagógia alapszakkal együtt jött létre 2006-ban, mint adminisztratív szervezeti egység. Alapítója, vezetője Dr. Prof. Lukács Péter volt. A szak és tanszék vezetését 2018 február 1.-étől Dr. Biró Zsuzsanna Hanna vette át. A tanszékvezető közvetlen munkatársa Németh Adél tanulmányi előadó.

 

A Neveléstudományi tanszék munkáját elsősorban a Pedagógia szakos képzés szervezése, működtetése teszi ki. Ezen felül két szakirányú továbbképzés tartozik tanszékünkhöz.

A jövőben elsősorban újabb szakirányú továbbképzési programok, tanártovábbképző tanfolyamok, valamint a Szociális munka tanszékkel együttműködve a Szociálpedagógia BA és MA képzések beindításával szeretnénk bővíteni a neveléstudományi képzések palettáját.

A tanszék 2018/19-es tervei között szerepel:

 • egy nyitott tanári műhely elindítása, amely ingyenes szakmai programokat kínál a tapasztalatcsere, önfejlesztés, innovatív ötletek terjesztése, aktuális szakmapolitikai kérdések megvitatása iránt érdeklődő pedagógusok, iskolavezetők számára;
 • a tanszék munkatársainak részvételével szeretnénk előkészítő tanfolyamot szervezni az emelt szintű nyelvi érettségihez olyan középiskolások számára, akik szociális helyzetük miatt magánórákat nem tudnak megfizetni, de szükségük van az iskolai oktatáson kívüli segítségre;
 • tanszékünk szeretne nagyobb szerepet vállalni a Wesley iskolák fejlesztésében, elsősorban a tanodai módszerek, az inkluzív nevelés, a differenciált oktatás és az autonóm tanulás területén;
 • szakmai rendezvényeinken szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni azon kutatási-fejlesztési projektek bemutatására, melyek a főiskola keretein belül valósultak meg, illetve az oktatóink tudományos tevékenységét reprezentálják (erről a főiskola főoldalán, legalul, az „események” között lehet tájékozódni).

A tanszék elérhetőségei:

Dr. Biró Zsuzsanna Hanna tanszékvezető: (+36) 20/9745392, [email protected]

Németh Adél tanulmányi előadó: (+36) 1/2105400/225-ös mellék, [email protected]

A drámapedagógia szakirányú továbbképzés postafiókja: [email protected]

Címünk: WJLF Neveléstudományi tanszék, 1086 Budapest, Dankó u. 11.

A Pedagógia BA  szak tantárgyfelelősei: E-mail Publikációk
B. Kádár Zsuzsanna, PhD, egyh. del. oktató [email protected] MTMT_bkadarzs
Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, tszv. egyetemi docens [email protected] MTMT_birozsh
Blandl Borbála, PhD, egyetemi adjunktus [email protected] MTMT_blandlb
Borbély-Pecze Tibor Bors, dr. habil, egyetemi docens [email protected] MTMT_borbelyptb
Csepregi András, PhD, tszv. egyetemi docens [email protected] MTMT_csepregia
Fekete Szabolcs, PhD, óraadó tanár [email protected] MTMT_feketesz
Gedő Éva, PhD, tudományos munkatárs [email protected] MTMT_gedoe
Honti György, PhD jelölt, óraadó tanár [email protected] MTMT_hontigy
Kattein-Pornói Rita, PhD, óraadó tanár [email protected]  
Kertai-Szabó Ildikó, PhD, tszv. egyetemi docens [email protected] MTMT_kertaiszi
Kovács Gergely, PhD hallgató, óraadó tanár [email protected]  
Lannert Judit, PhD, óraadó tanár [email protected]  
Lukács Péter, CSc, egyetemi tanár [email protected] MTMT_lukacsp
Midling Andrea, PhD, egyetemi docens [email protected]  
Mink Júlia, PhD, egyetemi docens [email protected] MTMT_minkj
Nagy Péter Tibor, DSc, egyetemi tanár [email protected] MTMT_nagypt
Tóth Tamás, PhD, egyetemi adjunktus [email protected] MTMT_totht
Wildmann János, CSc, egyetemi docens [email protected] MTMT_wildmannj

 

Vendégoktatók 

   
B. Aczél Anna, CSc [email protected]  
Frank Sándor [email protected]  
Gombocz Eszter, PhD [email protected] MTMT_gombocze
Granasztói Szilvia [email protected]  
Sebestyén Eszter [email protected]  
Strasser Katalin [email protected]  
Szekeres Ágota, PhD [email protected] MTMT_szekeresa
Thun Éva, PhD [email protected] MTMT_thune
Trencsényi László, CSc [email protected] MTMT_trencsenyil
     

 

A Pedagógia alapszakon korábban tanítottak:

 

   
Bartha Júlia, vendégoktató    
Bárd Edit, PhD, vendégoktató    
Boreczky Elemér, PhD, vendégoktató    
Csákó Mihály, CSc, egyetemi docens    
Csillag Ferenc, PhD, vendégoktató    
Czike Bernadett, PhD, vendégoktató    
Dömsödy Andrea, PhD, vendégoktató    
Erős Máté, PhD jelölt, egyetemi adjunktus    
Faludy Judit, PhD, vendégoktató    
Forrai Judit, DSc, egyetemi tanár    
Forrás-Bíró Aletta, vendégoktató    
Gyimesi Júlia, PhD, vendégoktató    
Hárs György Péter, CSc, vendégoktató    
Hegedűs Dániel, vendégoktató    
Horváth Zsuzsanna , PhD, vendégoktató    
J. Hartmann Magdolna, vendégoktató    
Ladányi János, DSc, egyetemi tanár    
Kálmán János, dr., vendégoktató    
Kapitány Éva, egyh. del. oktató    
Kelemen Elemér, DSc, vendégoktató    
Krokovay Zsolt, PhD, vendégoktató    
Lázár Péter, vendégoktató    
Lencse Máté, vendégoktató    
Majoros András, vendégoktató    
Majsai Tamás, CSc, tszv. egyetemi tanár    
Makai Éva, PhD, vendégoktató    
Mede Perla, PhD jelölt, vendégoktató    
Mihály Ildikó, óraadó tanár    
Moldova Ágnes, vendégoktató    
Petőcz Éva, PhD, vendégoktató    
Rajnai Nadinka, dr. univ.,vendégoktató    
Ranschburg Jenő, CSc, vendégoktató    
Rokob Tibor, vendégoktató    
Szamosi Katalin, dr., vendégoktató    
Száraz György, PhD, vendégoktató    
Szemán Dénes, PhD jelölt, vendégoktató    
Szlamka Erzsébet, vendégoktató    
Szügyi Jerne, vendégoktató    
Tamás Gáspár Miklós, vendégoktató    
T. Kiss Tamás, CSc, vendégoktató    
Unger Anna, vendégoktató    
Várnai Zsuzsa, vendégoktató    
Vekerdy Tamás, CSc, vendégoktató    
Wágner Éva, vendégoktató    

 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.