Pedagógia szak (BA)

Kedves Látogató!

A Wesley János Lelkészképző Főiskolán 2006 óta működik Pedagógia alapszakos képzés. Az elmúlt tizennégy évben több mint száz elhivatott, frissen érettségizett vagy már munkatapasztalatokkal rendelkező, a közoktatás, a magánoktatás, a felnőtt- és szakképzés, a civil szféra vagy a közigazgatás területén dolgozó szakember (első vagy másod) diplomához jutásában nyújtottunk segítséget. Büszkék vagyunk arra, hogy képzésünk a gyakorlat felől érkezők szemében is hasznos és korszerű ismeretek közvetítésére képes.

A Pedagógia BA szak 6 félév alatt 180 kredit teljesítésével Pedagógia alapszakos bölcsész diplomát nyújt. A Pedagógia BA szak célja nem valamely iskolai tárgy tanítására való felkészítés, hanem egy átfogó szakmai műveltség átadása a neveléstudomány és a neveléstudománnyal határos tudományok (neveléstörténet, nevelésfilozófia, oktatásszociológia, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan, pedagógiai pszichológia, szociálpedagógia stb.) területén. Tárgyaink részben ezeket a tudományterületeket ölelik fel, részben pedig olyan, az egész oktatási rendszert érintő témákat tárgyalnak, mint a tanulásról/oktatásról/nevelésről szóló modern elméletek, a digitális korszak eszközei és módszerei, a tanulási zavarok és sajátos nevelési igények kezelése, a gyermekvédelem szabályai, az innovatív eszközök beépítése az iskolák módszertani repertoárjába, a szegregációval, deszegregációval és inklúzióval járó kihívások, stb.

A tárgyi ismeretek átadásán túl nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy

 • hallgatóink egyéni fejlesztésben és mentorálásban részesüljenek, amit egyéni készségfejlesztő kurzusok, tutoring, krízistanácsadás segítségével valósítunk meg;
 • az elmélet és gyakorlat közötti átjárást biztosítsuk, melynek érdekében az elméleti kurzusok mellett sokszínű, egymásra épülő külső és belső gyakorlatokat kínálunk, és oktatóinkat az elméleti kutatás és az oktatásfejlesztés területén egyaránt sikeres szakemberek közül választjuk ki;
 • a hallgatóink betekintést nyerjenek, és aktívan részt vegyenek kutatási-fejlesztési projektjeinkben, illetve azokban a szakmai-közéleti programokban, amelyeket a főiskola kutatóintézetei vagy a Neveléstudományi tanszék szervez.

Kiemelten fontos a számunkra, hogy a WJLF és ezen belül a Pedagógia alapszak befogadó, támogató környezetet teremtsen azon hallgatók számára, akik tanulmányaikat az átlagnál nehezebb körülmények között kezdik és végzik el, mert hátrányos helyzetű térségekben nőttek fel, valamilyen érzékszervi fogyatékkal élnek együtt vagy kisgyermeküket egyedül nevelő szülők. Az ő helyzetüket kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. kollégiumi elhelyezés, gyermekmegőrzés, akadálymentesítés), ösztöndíjjal és tandíjkedvezménnyel segítjük.

A Pedagógia alapszakon megszerzett tudással bármely pedagógiai, oktatási vagy kulturális intézményben betölthető nevelési szakreferensi, oktatási koordinátori, pedagógiai asszisztensi, humán asszisztensi, projektmenedzseri, oktatás- és tanulásszervezői vagy egyéb munkakör. A közoktatás területén ezzel a diplomával pedagógus mellett asszisztensi munka vállalható, amennyiben az intézmény erre igényt tart (illetve a diplomával rendelkező pedagógiai asszisztens megfizetésére a fenntartó a forrást biztosítja).

2018 májusában a WJLF Szenátusa a Pedagógia BA szakon új mintatantervet fogadott el, melyben a specializációk elnevezése és tartalma is megváltozott. A szak elvégzéséhez a 2. év végén kell a következő két specializáció közül egyet választani:

– oktatásszervező és intézményfejlesztő specializáció

– tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializáció

A specializáció tárgyairól ezen az oldalon, illetve a tantervi hálóból lehet tájékozódni.

A képzéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel a pedagogia@wjlf.hu címen fordulhat a szak vezetőjéhez illetve tanulmányi előadójához.

 

Biró Zsuzsanna Hanna, PhD
Pedagógia BA szakvezető

 

Oktatásszervező és intézményfejlesztő specializáció
A Pedagógia alapszakos képzés során (41 kredit értékben) specializációra van lehetőség.

Az oktatásirányítás, oktatásszervezés, oktatási adminisztráció, pályázatírás, projektmenedzsment, intézményi fejlesztés iránt érdeklődők számára ajánljuk az Oktatásszervező és intézményfejlesztő specializációnkat, melynek tárgyai:

Oktatásszervezés modul

 • Szervezés- és vezetéselmélet
 • Oktatási adminisztráció
 • Andragógiai ismeretek

Intézményfejlesztés modul

 • Részvétel egy iskolai kísérletben
 • Oktatási innováció, implementáció
 • Tananyagelemzés és –fejlesztés

Kötelezően választható tárgyak (4 kötelező):

 • Vallások, felekezeti iskolák
 • Bentlakásos intézmények pedagógiája
 • Iskola és területi egyenlőtlenség
 • Szegregáció, deszegregáció, inklúzió
 • Cigány történelem és kultúra
 • Társadalmi nem és nevelés
 • Médiapedagógia
 • Pályaorientáció

.

Tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializáció
A Pedagógia alapszakos képzés során (41 kredit értékben) specializációra van lehetőség.

A tanulási módszerek, az órai és órán kívüli tanulás támogatása, a szabadidős tevékenységek megszervezése, az egyéni tanulási programok összeállítása, az egyéni fejlesztés iránt érdeklődőknek ajánljuk a Tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializációnkat, melynek tárgyai:

Tanulásszervezés modul

 • Autonóm tanulás
 • Digitális tanulás
 • Dráma- és játékpedagógia

Egyéni fejlesztés modul

 • Fejlesztő pedagógia I.
 • Fejlesztő pedagógia II.
 • A tehetséges gyerek

Kötelezően választható tárgyak (4 kötelező):

 • Vallások, felekezeti iskolák
 • Bentlakásos intézmények pedagógiája
 • Iskola és területi egyenlőtlenség
 • Szegregáció, deszegregáció, inklúzió
 • Cigány történelem és kultúra
 • Társadalmi nem és nevelés
 • Médiapedagógia
 • Pályaorientáció
Elhelyezkedési lehetőségek

A Pedagógia alapszak széleskörűen bővíti a műveltségi ismeretanyagot, és sokoldalúan fejleszt készségeket, így nem egy konkrét szakma gyakorlására készít fel, hanem különböző szakmákban és intézménytípusokban teszi lehetővé az érvényesülést. Az eddigi tapasztalatok alapján a következő területeken vannak lehetőségek az elhelyezkedésre:

 •          közoktatási intézmények
 •          magániskolák
 •         felnőttképzési vállalkozások
 •         szakképző intézmények
 •         művelődési és kulturális intézmények
 •         vállalatok továbbképző központjai
 •         civil szervezetek
 •         önkormányzatok
 •         bentlakásos intézetek

A Diplomás Pályakövető Rendszer adatai alapján ezek a munkakörök fordultak elő 2015-ben a leggyakrabban: pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, szakoktató, nevelő, oktatásszervező, köznevelési koordinátor/referens, projektmenedzser/vezető, projektasszisztens/ügyintéző.

Kapcsolódó képzések

A Pedagógia alapszak egy másik alapszak elvégzése esetén szakpárosításban (pl. pedagógia-magyar, pedagógia-történelem, pedagógia-angol) tanárképzéssel kiegészíthető.

További lehetőség, hogy valamely, a pedagógiával összefüggő MA képzést választunk, mint pl. a szociálpedagógia, andragógia, neveléstudomány.

A Pedagógia alapszakon szerzett ismeretek illetve kreditek minden olyan BA, MA, FSZK vagy OKJ képzésben is elismertethetők, amelyek tartalmilag a pedagógia szakos képzést átfedik.

A Főiskolán belül a Pedagógia alapszakos képzést Szociálpedagógia MA szak indításával szeretnénk kiegészíteni, illetve a Hittan-nevelőtanár képzésünkkel áll még kapcsolatban (kreditátvitelre van lehetőség). 

Főbb témakörök
A Pedagógia alapképzés tantárgyi moduljai és témakörei:

 • Általános műveltségi modul (12 kredit): filozófiatörténet, társadalomtörténet, pszichológia, szociológia
 • Szakmai elméleti alapozó modul (19 kredit): pedagógiatörténet, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, tanuláselméletek, neveléselmélet, oktatásszociológia
 • Intézményrendszer-ismereti modul (33 kredit): jogi ismeretek, magyar oktatási rendszer, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan, alternatív iskolák, gyermekvédelem, problématörténet, szociálpszichológia, szociálpedagógia
 • Egyéni készségfejlesztő modul (11 kredit): bevezetés a felsőfokú tanulmányokba, kommunikációelmélet, kommunikációs tréning, tudományos írás
 • Didaktikai modul (16 kredit): oktatási/nevelési módszerek, mérés-értékelés, IKT eszközök az oktatásban, pszichológiai rendellenességek, tanulási zavarok
 • Projekttámogatási modul (15 kredit): kutatásmódszertan, EU-alapismeretek, pályázatírás, műhelymunka
 • Reflektív gyakorlat modul (19 kredit): összefüggő külső szakmai gyakorlat + gyakorlatkísérő szemináriumok
 • Specializációs modul (41 kredit): a tárgyakat lásd feljebb
Biró Zsuzsanna Hanna PhD

Biró Zsuzsanna Hanna PhD

tanszékvezető

 
A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Pedagógia alapszakos bölcsész (angolul: philologist in pedagogy)

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
  képzési díj: 220 000 Ft
  /félév
A Neveléstudományi tanszék a Pedagógia alapszakkal együtt jött létre 2006-ban. Alapítója, vezetője Dr. Prof. Lukács Péter volt. A szak és tanszék vezetését 2018 februárjától Dr. Biró Zsuzsanna Hanna vette át. A tanszékvezető közvetlen munkatársa Németh Adél tanulmányi előadó.

A Neveléstudományi tanszék munkáját elsősorban a Pedagógia szakos képzés szervezése, működtetése teszi ki. Ezen felül három szakirányú továbbképzés tartozik tanszékünkhöz: drámapedagógus, fejlesztőpedagógus képzés és felkészítés a pedagógus szakvizsgára.

A következő években magyar és angol nyelvű mesterképzések indítását, alapítását, valamint saját kutatócsoportok létrehozását tervezzük.

Tanszékünk kiemelt projektjei:

 • PedLabor – 2019 tavaszán indított és havi rendszerességgel megszervezett nyitott fórum, ahol szakértők bevonásával kerekasztal beszélgetésekhez vagy minikonferenciákhoz kapcsolt szakmai beszélgetéseket folytatunk mindazokkal, akik oktatási rendszerünk aktuális kihívásaival szeretnének foglalkozni. A PedLabor eseményeit a Facebook oldalunkon lehet nyomon követni.
 • Inclusion4Schools (Horizon2020 projekt, 101004653) – 2020-ban sikeres pályázatot írtunk egy Coordination and Support Action típusú projektre. A projekt címe: School-Community Partnership for Reversing Inequality and Exclusion: Transformative Practices of Segregated Schools. Futamidő: 2020. november – 2024. november

 

A tanszék elérhetőségei:

Dr. Biró Zsuzsanna Hanna tanszékvezető: (+36) 20/9745392, birozsh@wjlf.hu

Németh Adél tanulmányi előadó: (+36) 1/2105400/125-ös mellék, pedagogia@wjlf.hu

Címünk: WJLF Neveléstudományi tanszék, 1086 Budapest, Dankó u. 11.

 

A Pedagógia BA  szak tantárgyfelelősei: E-mail Publikációk
B. Aczél Anna, PhD, egyh. del. oktató aczel.anna46@gmail.com
B. Kádár Zsuzsanna, PhD, egyh. del. oktató zskadar@t-online.hu MTMT_bkadarzs
Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, tszv. egyetemi docens birozsh@wjlf.hu MTMT_birozsh
Blandl Borbála, PhD, egyetemi adjunktus blandlbori@gmail.com MTMT_blandlb
Borbély-Pecze Tibor Bors, dr. habil, egyetemi docens borsborbely@yahoo.com MTMT_borbelyptb
Csepregi András, PhD, tszv. egyetemi docens andras.csepregi@lutheran.hu MTMT_csepregia
Fekete Szabolcs, PhD, óraadó tanár szabolcsfekete@yahoo.co.uk MTMT_feketesz
Gombocz Eszter, PhD, egyetemi docens abelebabele@t-online.hu MTMT Gombocz
Honti György, PhD, óraadó tanár hontigy@freemail.hu MTMT_hontigy
Kertai-Szabó Ildikó, PhD, tszv. egyetemi docens szildi58@gmail.com MTMT_kertaiszi
Kovács Gergely, PhD hallgató, óraadó tanár gergely.kovacs@onewithnature2021.org
Lukács Péter, CSc, egyetemi tanár lukacsp@ella.hu MTMT_lukacsp
Midling Andrea, PhD, egyetemi docens midlingandrea@wjlf.hu MTMT_midlinga
Mink Júlia, PhD, egyetemi docens manna42@gmail.com MTMT_minkj
Nagy Péter Tibor, DSc, egyetemi tanár nagypetertibor2014@gmail.com MTMT_nagypt
P. Szabó Dénes, óraadó tanár p.szabodenes@gmail.com MTMT_pszabod
Rékasi Nikolett, PhD hallg., tud. mts. rekasinikolett90@gmail.com MTMT_rekasin
Strasser Katalin, óraadó tanár emkommunikacio@gmail.com
Wildmann János, CSc, egyetemi docens wildmann@t-online.hu MTMT_wildmannj
 

Vendégoktatók 

Granasztói Szilvia granasztoiszilvia@gmail.com
Kattein-Pornói Rita, PhD, óraadó tanár pornoirita@gmail.com MTMT_pornoir
Szekeres Ágota, PhD szekeres.agota@gmail.com MTMT_szekeresa
Thun Éva, PhD thun.eva@gmail.com MTMT_thune
Trencsényi László, CSc ujhelikonbt@gmail.com MTMT_trencsenyil
 

A Pedagógia alapszakon korábban tanítottak:

 

Bartha Júlia, vendégoktató
Bárd Edit, PhD, vendégoktató
Boreczky Elemér, PhD, vendégoktató
Csákó Mihály, CSc, egyetemi docens
Csillag Ferenc, PhD, vendégoktató
Czike Bernadett, PhD, vendégoktató
Dömsödy Andrea, PhD, vendégoktató
Erős Máté, PhD jelölt, egyetemi adjunktus
Faludy Judit, PhD, vendégoktató
Forrai Judit, DSc, egyetemi tanár
Forrás-Bíró Aletta, vendégoktató
Gyimesi Júlia, PhD, vendégoktató
Hárs György Péter, CSc, vendégoktató
Hegedűs Dániel, vendégoktató
Horváth Zsuzsanna , PhD, vendégoktató
J. Hartmann Magdolna, vendégoktató
Ladányi János, DSc, egyetemi tanár
Kálmán János, dr., vendégoktató
Kapitány Éva, egyh. del. oktató
Kelemen Elemér, DSc, vendégoktató
Krokovay Zsolt, PhD, vendégoktató
Lázár Péter, vendégoktató
Lencse Máté, vendégoktató
Majoros András, vendégoktató
Majsai Tamás, CSc, tszv. egyetemi tanár
Makai Éva, PhD, vendégoktató
Mede Perla, PhD jelölt, vendégoktató
Mihály Ildikó, óraadó tanár
Moldova Ágnes, vendégoktató
Petőcz Éva, PhD, vendégoktató
Rajnai Nadinka, dr. univ.,vendégoktató
Ranschburg Jenő, CSc, vendégoktató
Rokob Tibor, vendégoktató
Szamosi Katalin, dr., vendégoktató
Száraz György, PhD, vendégoktató
Szemán Dénes, PhD jelölt, vendégoktató
Szlamka Erzsébet, vendégoktató
Szügyi Jerne, vendégoktató
Tamás Gáspár Miklós, vendégoktató
T. Kiss Tamás, CSc, vendégoktató
Unger Anna, vendégoktató
Várnai Zsuzsa, vendégoktató
Vekerdy Tamás, CSc, vendégoktató
Wágner Éva, vendégoktató

 

 

2022 – 2023  I. (őszi) félév 2022-2029. II. (tavaszi) félév

I. évfolyam

 •  

II. évfolyam

 •  

III. évfolyam

 •  

Hittanár-nevelőtanári kurzus

 •  
 

 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.