Pedagógia szak (BA)

Kedves Látogató!

A Wesley János Lelkészképző Főiskolán 2006 óta működik Pedagógia alapszakos képzés. A szak vezetője 2006-2018 között Lukács Péter, a Neveléstudomány kandidátusa, a WJLF egyetemi tanára volt. Az elmúlt tizenkét évben több mint száz elhivatott, frissen érett vagy már munkatapasztalatokkal rendelkező, általában a közoktatás, a magánoktatás, a felnőtt- és szakképzés, a civil szféra vagy a közigazgatás területén dolgozó szakember (első vagy másod) diplomához jutásában nyújtottunk segítséget. Büszkék vagyunk arra, hogy képzésünk a gyakorlat felől érkezők szemében is hasznos és korszerű ismeretek közvetítésére képes.

A Pedagógia BA szak egy bölcsésztudományi alapképzés, 6 félév alatt 180 kredit teljesítésével Pedagógia alapszakos bölcsész diplomát nyújt. A Pedagógia BA szak célja nem valamely iskolai tárgy tanítására való felkészítés, hanem egy átfogó szakmai műveltség átadása a neveléstudomány és a neveléstudománnyal határos tudományok (neveléstörténet, nevelésfilozófia, oktatásszociológia, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan, pedagógiai pszichológia, szociálpedagógia stb.) területén. Tárgyaink részben ezeket a tudományterületeket ölelik fel, részben pedig olyan, az egész oktatási rendszert érintő témákat tárgyalnak, mint a tanulásról/oktatásról/nevelésről szóló modern elméletek, a digitális korszak eszközei és módszerei, a tanulási zavarok és sajátos nevelési igények kezelése, a gyermekvédelem szabályai, az innovatív eszközök beépítése az iskolák módszertani repertoárjába, a szegregációval, deszegregációval és inklúzióval járó kihívások, stb.

A tárgyi ismeretek átadásán túl nagy hangsúlyt fektetünk

 • a hallgatóink egyéni fejlesztésére és mentorálására, amit egy mentorprogram bevezetésével valósítunk meg (egyéni készségfejlesztő kurzusok, tutoring, krízistanácsadás);
 • az elmélet és gyakorlat közötti átjárás biztosítására, melynek érdekében sokszínű és egymásra épülő külső és belső gyakorlatokat építettünk be a programunkba, és igyekszünk oktatóinkat az elméleti kutatás és a oktatásfejlesztői gyakorlat területén egyaránt sikeres szakemberek közül kiválasztani;
 • a hallgatóink bevonására azokba a kutatás-fejlesztési projektekbe, illetve szakmai-közéleti programokba, amelyeket a főiskola kutatóintézetei vagy a Neveléstudományi tanszék szervez.

Kiemelten fontos a számunkra, hogy a WJLF és ezen belül a Pedagógia alapszak befogadó, támogató környezetet teremtsen azon hallgatók számára, akik tanulmányaikat az átlagnál nehezebb körülmények között kezdik és végzik el, mert hátrányos helyzetű térségekben nőttek fel, valamilyen érzékszervi fogyatékkal élnek együtt vagy éppen kisgyermeküket egyedül nevelő szülők. Az ő helyzetüket kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. kollégiumi elhelyezés, gyermekmegőrzés, akadálymentesítés), ösztöndíjjal és tandíjkedvezménnyel segítjük.

A Pedagógia alapszakon megszerzett tudással bármely pedagógiai, oktatási vagy kulturális intézményben betölthető nevelési szakreferensi, oktatási koordinátori, pedagógiai asszisztensi, humán asszisztensi, projektmenedzseri, oktatás- és tanulásszervezői vagy egyéb munkakör. A közoktatás területén ezzel a diplomával pedagógus mellett asszisztensi munka vállalható, amennyiben az intézmény erre igényt tart (illetve a diplomával rendelkező pedagógiai asszisztens megfizetésére a fenntartó a forrást biztosítja).

Továbbtanulási lehetőséget MA szinten reményeink szerint 2020-tól tudunk majd kínálni a főiskolán belül. Tipikus továbbtanulási útvonalak: Neveléstudományi MA, Szociálpedagógia MA, Andragógia MA, egy másik tanárképes BA/BSc szakkal (pl. magyar, történelem, biológia, földrajz, informatika, idegen nyelvek) elvégezhető a pedagógia + a másik szakos tanárképzés.

2018 májusában a WJLF Szenátusa a Pedagógia BA szakon új mintatantervet fogadott el, melyben a specializációk elnevezése és tartalma is megváltozott. A szak elvégzéséhez a 2. év végén kell a következő két specializáció közül egyet választani:

– oktatásszervező és intézményfejlesztő specializáció

– tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializáció

A specializáció tárgyairól ezen az oldalon, illetve a tantervi hálóból tud tájékozódni.

A képzéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel a pedagogia@wjlf.hu címen fordulhat a szak vezetőjéhez illetve tanulmányi előadójához.

Budapest, 2018. 07. 23.

Biró Zsuzsanna Hanna, PhD
Pedagógia BA szakvezető

Oktatásszervező és intézményfejlesztő specializáció
A Pedagógia alapszakos képzés során (41 kredit értékben) specializációra van lehetőség.

Az oktatásirányítás, oktatásszervezés, oktatási adminisztráció, pályázatírás, projektmenedzsment, intézményi fejlesztés iránt érdeklődők számára ajánljuk az Oktatásszervező és intézményfejlesztő specializációnkat, melynek tárgyai:

Oktatásszervezés modul

 • Szervezés- és vezetéselmélet
 • Oktatási adminisztráció
 • Andragógiai ismeretek

Intézményfejlesztés modul

 • Részvétel egy iskolai kísérletben
 • Oktatási innováció, implementáció
 • Tananyagelemzés és –fejlesztés

Kötelezően választható tárgyak (4 kötelező):

 • Vallások, felekezeti iskolák
 • Bentlakásos intézmények pedagógiája
 • Iskola és területi egyenlőtlenség
 • Szegregáció, deszegregáció, inklúzió
 • Cigány történelem és kultúra
 • Társadalmi nem és nevelés
 • Médiapedagógia
 • Pályaorientáció

.

Tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializáció
A Pedagógia alapszakos képzés során (41 kredit értékben) specializációra van lehetőség.

A tanulási módszerek, az órai és órán kívüli tanulás támogatása, a szabadidős tevékenységek megszervezése, az egyéni tanulási programok összeállítása, az egyéni fejlesztés iránt érdeklődőknek ajánljuk a Tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializációnkat, melynek tárgyai:

Tanulásszervezés modul

 • Autonóm tanulás
 • Digitális tanulás
 • Dráma- és játékpedagógia

Egyéni fejlesztés modul

 • Fejlesztő pedagógia I.
 • Fejlesztő pedagógia II.
 • A tehetséges gyerek

Kötelezően választható tárgyak (4 kötelező):

 • Vallások, felekezeti iskolák
 • Bentlakásos intézmények pedagógiája
 • Iskola és területi egyenlőtlenség
 • Szegregáció, deszegregáció, inklúzió
 • Cigány történelem és kultúra
 • Társadalmi nem és nevelés
 • Médiapedagógia
 • Pályaorientáció
Elhelyezkedési lehetőségek

A Pedagógia alapszak széleskörűen bővíti a műveltségi ismeretanyagot, és sokoldalúan fejleszt készségeket, így nem egy konkrét szakma gyakorlására készít fel, hanem különböző szakmákban és intézménytípusokban teszi lehetővé az érvényesülést. Az eddigi tapasztalatok alapján a következő területeken vannak lehetőségek az elhelyezkedésre:

 •          közoktatási intézmények
 •          magániskolák
 •         felnőttképzési vállalkozások
 •         szakképző intézmények
 •         művelődési és kulturális intézmények
 •         vállalatok továbbképző központjai
 •         civil szervezetek
 •         önkormányzatok
 •         bentlakásos intézetek

A Diplomás Pályakövető Rendszer adatai alapján ezek a munkakörök fordultak elő 2015-ben a leggyakrabban: pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, szakoktató, nevelő, oktatásszervező, köznevelési koordinátor/referens, projektmenedzser/vezető, projektasszisztens/ügyintéző.

Kapcsolódó képzések

A Pedagógia alapszak egy másik alapszak elvégzése esetén szakpárosításban (pl. pedagógia-magyar, pedagógia-történelem, pedagógia-angol) tanárképzéssel kiegészíthető.

További lehetőség, hogy valamely, a pedagógiával összefüggő MA képzést választunk, mint pl. a szociálpedagógia, andragógia, neveléstudomány.

A Pedagógia alapszakon szerzett ismeretek illetve kreditek minden olyan BA, MA, FSZK vagy OKJ képzésben is elismertethetők, amelyek tartalmilag a pedagógia szakos képzést átfedik.

A Főiskolán belül a Pedagógia alapszakos képzést Szociálpedagógia MA szak indításával szeretnénk kiegészíteni, illetve a Hittan-nevelőtanár képzésünkkel áll még kapcsolatban (kreditátvitelre van lehetőség). 

Főbb témakörök
A Pedagógia alapképzés tantárgyi moduljai és témakörei:

 • Általános műveltségi modul (12 kredit): filozófiatörténet, társadalomtörténet, pszichológia, szociológia
 • Szakmai elméleti alapozó modul (19 kredit): pedagógiatörténet, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, tanuláselméletek, neveléselmélet, oktatásszociológia
 • Intézményrendszer-ismereti modul (33 kredit): jogi ismeretek, magyar oktatási rendszer, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan, alternatív iskolák, gyermekvédelem, problématörténet, szociálpszichológia, szociálpedagógia
 • Egyéni készségfejlesztő modul (11 kredit): bevezetés a felsőfokú tanulmányokba, kommunikációelmélet, kommunikációs tréning, tudományos írás
 • Didaktikai modul (16 kredit): oktatási/nevelési módszerek, mérés-értékelés, IKT eszközök az oktatásban, pszichológiai rendellenességek, tanulási zavarok
 • Projekttámogatási modul (15 kredit): kutatásmódszertan, EU-alapismeretek, pályázatírás, műhelymunka
 • Reflektív gyakorlat modul (19 kredit): összefüggő külső szakmai gyakorlat + gyakorlatkísérő szemináriumok
 • Specializációs modul (41 kredit): a tárgyakat lásd feljebb
Biró Zsuzsanna Hanna PhD

Biró Zsuzsanna Hanna PhD

tanszékvezető

 

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Pedagógia alapszakos bölcsész (angolul: philologist in pedagogy)

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
  (képzési díj: 160000 Ft/félév)
A Neveléstudományi tanszék a Pedagógia alapszakkal együtt jött létre 2006-ban, mint adminisztratív szervezeti egység. Alapítója, vezetője Dr. Prof. Lukács Péter volt. A szak és tanszék vezetését 2018 február 1.-étől Dr. Biró Zsuzsanna Hanna vette át. A tanszékvezető közvetlen munkatársa Németh Adél tanulmányi előadó.

 

A Neveléstudományi tanszék munkáját elsősorban a Pedagógia szakos képzés szervezése, működtetése teszi ki. Ezen felül két szakirányú továbbképzés tartozik tanszékünkhöz.

A jövőben elsősorban újabb szakirányú továbbképzési programok, tanártovábbképző tanfolyamok, valamint a Szociális munka tanszékkel együttműködve a Szociálpedagógia BA és MA képzések beindításával szeretnénk bővíteni a neveléstudományi képzések palettáját.

A tanszék 2018/19-es tervei között szerepel:

 • egy nyitott tanári műhely elindítása, amely ingyenes szakmai programokat kínál a tapasztalatcsere, önfejlesztés, innovatív ötletek terjesztése, aktuális szakmapolitikai kérdések megvitatása iránt érdeklődő pedagógusok, iskolavezetők számára;
 • a tanszék munkatársainak részvételével szeretnénk előkészítő tanfolyamot szervezni az emelt szintű nyelvi érettségihez olyan középiskolások számára, akik szociális helyzetük miatt magánórákat nem tudnak megfizetni, de szükségük van az iskolai oktatáson kívüli segítségre;
 • tanszékünk szeretne nagyobb szerepet vállalni a Wesley iskolák fejlesztésében, elsősorban a tanodai módszerek, az inkluzív nevelés, a differenciált oktatás és az autonóm tanulás területén;
 • szakmai rendezvényeinken szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni azon kutatási-fejlesztési projektek bemutatására, melyek a főiskola keretein belül valósultak meg, illetve az oktatóink tudományos tevékenységét reprezentálják (erről a főiskola főoldalán, legalul, az „események” között lehet tájékozódni).

A tanszék elérhetőségei:

Dr. Biró Zsuzsanna Hanna tanszékvezető: (+36) 20/9745392, birozsh@wjlf.hu

Németh Adél tanulmányi előadó: (+36) 1/2105400/225-ös mellék, pedagogia@wjlf.hu

A drámapedagógia szakirányú továbbképzés postafiókja: dramapedagogia@wjlf.hu

Címünk: WJLF Neveléstudományi tanszék, 1086 Budapest, Dankó u. 11.

  E-mail Életrajz Publikációk

 

A Pedagógia BA  szak tantárgyfelelősei:

 

     
B. Kádár Zsuzsanna, PhD, egyh. del. oktató zskadar@t-online.hu CV_bkadarzs MTMT_bkadarzs
Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, tszv. egyetemi docens birozsh@wjlf.hu CV_birozsh MTMT_birozsh
Blandl Borbála, PhD, egyetemi adjunktus blandlbori@gmail.com CV_blandlb MTMT_blandlb
Borbély-Pecze Tibor Bors, dr. habil, egyetemi docens borsborbely@yahoo.com CV_borbelyptb MTMT_borbelyptb
Borbély-Pecze Mariann, PhD jelölt, egyetemi adjunktus peczemariann@yahoo.com CV_borbelypm MTMT_borbelypm
Csepregi András, PhD, tszv. egyetemi docens andras.csepregi@lutheran.hu CV_csepregia MTMT_csepregia
Fekete Szabolcs, PhD, óraadó tanár szabolcsfekete@yahoo.co.uk CV_feketesz MTMT_feketesz
Gedő Éva, PhD, tudományos munkatárs evagedo@gmail.com CV_gedoe MTMT_gedoe
Honti György, PhD jelölt, óraadó tanár hontigy@freemail.hu CV_hontigy MTMT_hontigy
Horváth Zsuzsanna, PhD, óraadó tanár hozsu123@gmail.com CV_horvathzs  
Hubainé Muzsnai Márta, PhD, egyh. del. oktató muzsnaimarta@gmail.com CV_hubainemm MTMT_hubainemm
Kabai Imre, PhD, egyetemi docens kabaiimre@gmail.com CV_kabaii MTMT_kabaii
Kattein-Pornói Rita, PhD, óraadó tanár pornoirita@gmail.com    
Kertai-Szabó Ildikó, PhD, tszv. egyetemi docens szildi58@gmail.com CV_kertaiszi MTMT_kertaiszi
Lukács Péter, CSc, egyetemi tanár lukacsp@ella.hu CV_lukacsp MTMT_lukacsp
Midling Andrea, PhD, óraadó tanár midlingandi@t-online.hu    
Mink Júlia, PhD, egyetemi docens manna42@gmail.com CV_minkj MTMT_minkj
Nagy Péter Tibor, DSc, egyetemi tanár nagypetertibor2014@gmail.com CV_nagypt MTMT_nagypt
Tóth Tamás, PhD, egyetemi adjunktus tamas.toth@dsw.edu.pl   MTMT_totht
Wildmann János, CSc, egyetemi docens wildmann@t-online.hu CV_wildmannj MTMT_wildmannj

 

Vendégoktatók a 2018/19-es tanévben:

 

     
B. Aczél Anna, CSc aczel.anna46@gmail.com CV_baczela MTMT_baczela
Frank Sándor franksandor@gmail.com CV_franks  
Gombocz Eszter, PhD abelebabele@t-online.hu CV_gombocze MTMT_gombocze
Granasztói Szilvia granasztoiszilvia@gmail.com CV_granasztoisz  
Kelemen Elemér, CSc pedagogia@wjlf.hu CV_kelemene MTMT_kelemene
Kovács Gergely, PhD hallgató, óraadó tanár kovacs@hps.hu    
Sebestyén Eszter sebestyeneszterr@gmail.com CV_sebestyene MTMT_sebestyene
Strasser Katalin emkommunikacio@gmail.com CV_strasserk  
Szekeres Ágota, PhD szekeres.agota@gmail.com CV_szekeresa MTMT_szekeresa
T. Kiss Tamás, CSc drtkt@t-online.hu CV_tkisst MTMT_tkisst
Thun Éva, PhD thun.eva@gmail.com CV_thune MTMT_thune
Trencsényi László, CSc ujhelikonbt@gmail.com CV_trencsenyil MTMT_trencsenyil
       

 

A Pedagógia alapszakon korábban tanítottak:

 

     
Bartha Júlia, vendégoktató      
Bárd Edit, PhD, vendégoktató      
Boreczky Elemér, PhD, vendégoktató      
Csákó Mihály, CSc, egyetemi docens      
Csillag Ferenc, PhD, vendégoktató      
Czike Bernadett, PhD, vendégoktató      
Dömsödy Andrea, PhD, vendégoktató      
Erős Máté, PhD jelölt, egyetemi adjunktus      
Faludy Judit, PhD, vendégoktató      
Forrai Judit, DSc, egyetemi tanár      
Forrás-Bíró Aletta, vendégoktató      
Gyimesi Júlia, PhD, vendégoktató      
Hárs György Péter, CSc, vendégoktató      
Hegedűs Dániel, vendégoktató      
J. Hartmann Magdolna, vendégoktató      
Ladányi János, DSc, egyetemi tanár      
Kálmán János, dr., vendégoktató      
Kapitány Éva, egyh. del. oktató      
Krokovay Zsolt, PhD, vendégoktató      
Lázár Péter, vendégoktató      
Lencse Máté, vendégoktató      
Majoros András, vendégoktató      
Majsai Tamás, CSc, tszv. egyetemi tanár      
Makai Éva, PhD, vendégoktató      
Mede Perla, PhD jelölt, vendégoktató      
Mihály Ildikó, óraadó tanár      
Moldova Ágnes, vendégoktató      
Petőcz Éva, PhD, vendégoktató      
Rajnai Nadinka, dr. univ.,vendégoktató      
Ranschburg Jenő, CSc, vendégoktató      
Rokob Tibor, vendégoktató      
Szamosi Katalin, dr., vendégoktató      
Száraz György, PhD, vendégoktató      
Szemán Dénes, PhD jelölt, vendégoktató      
Szlamka Erzsébet, vendégoktató      
Szügyi Jerne, vendégoktató      
Tamás Gáspár Miklós, vendégoktató      
Unger Anna, vendégoktató      
Várnai Zsuzsa, vendégoktató      
Vekerdy Tamás, CSc, vendégoktató      
Wágner Éva, vendégoktató