Pedagógia szak (BA)

Kedves Látogató!

A Wesley János Lelkészképző Főiskolán 2006 óta működik Pedagógia alapszakos képzés. A szak vezetője 2006-2018 között Lukács Péter, a Neveléstudomány kandidátusa, a WJLF egyetemi tanára volt. Az elmúlt tizenkét évben több mint száz elhivatott, frissen érett vagy már munkatapasztalatokkal rendelkező, általában a közoktatás, a magánoktatás, a felnőtt- és szakképzés, a civil szféra vagy a közigazgatás területén dolgozó szakember (első vagy másod) diplomához jutásában nyújtottunk segítséget. Büszkék vagyunk arra, hogy képzésünk a gyakorlat felől érkezők szemében is hasznos és korszerű ismeretek közvetítésére képes.

A Pedagógia BA szak egy bölcsésztudományi alapképzés, 6 félév alatt 180 kredit teljesítésével Pedagógia alapszakos bölcsész diplomát nyújt. A Pedagógia BA szak célja nem valamely iskolai tárgy tanítására való felkészítés, hanem egy átfogó szakmai műveltség átadása a neveléstudomány és a neveléstudománnyal határos tudományok (neveléstörténet, nevelésfilozófia, oktatásszociológia, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan, pedagógiai pszichológia, szociálpedagógia stb.) területén. Tárgyaink részben ezeket a tudományterületeket ölelik fel, részben pedig olyan, az egész oktatási rendszert érintő témákat tárgyalnak, mint a tanulásról/oktatásról/nevelésről szóló modern elméletek, a digitális korszak eszközei és módszerei, a tanulási zavarok és sajátos nevelési igények kezelése, a gyermekvédelem szabályai, az innovatív eszközök beépítése az iskolák módszertani repertoárjába, a szegregációval, deszegregációval és inklúzióval járó kihívások, stb.

A tárgyi ismeretek átadásán túl nagy hangsúlyt fektetünk

 • a hallgatóink egyéni fejlesztésére és mentorálására, amit egy mentorprogram bevezetésével valósítunk meg (egyéni készségfejlesztő kurzusok, tutoring, krízistanácsadás);
 • az elmélet és gyakorlat közötti átjárás biztosítására, melynek érdekében sokszínű és egymásra épülő külső és belső gyakorlatokat építettünk be a programunkba, és igyekszünk oktatóinkat az elméleti kutatás és a oktatásfejlesztői gyakorlat területén egyaránt sikeres szakemberek közül kiválasztani;
 • a hallgatóink bevonására azokba a kutatás-fejlesztési projektekbe, illetve szakmai-közéleti programokba, amelyeket a főiskola kutatóintézetei vagy a Neveléstudományi tanszék szervez.

Kiemelten fontos a számunkra, hogy a WJLF és ezen belül a Pedagógia alapszak befogadó, támogató környezetet teremtsen azon hallgatók számára, akik tanulmányaikat az átlagnál nehezebb körülmények között kezdik és végzik el, mert hátrányos helyzetű térségekben nőttek fel, valamilyen érzékszervi fogyatékkal élnek együtt vagy éppen kisgyermeküket egyedül nevelő szülők. Az ő helyzetüket kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. kollégiumi elhelyezés, gyermekmegőrzés, akadálymentesítés), ösztöndíjjal és tandíjkedvezménnyel segítjük.

A Pedagógia alapszakon megszerzett tudással bármely pedagógiai, oktatási vagy kulturális intézményben betölthető nevelési szakreferensi, oktatási koordinátori, pedagógiai asszisztensi, humán asszisztensi, projektmenedzseri, oktatás- és tanulásszervezői vagy egyéb munkakör. A közoktatás területén ezzel a diplomával pedagógus mellett asszisztensi munka vállalható, amennyiben az intézmény erre igényt tart (illetve a diplomával rendelkező pedagógiai asszisztens megfizetésére a fenntartó a forrást biztosítja).

Továbbtanulási lehetőséget MA szinten reményeink szerint 2020-tól tudunk majd kínálni a főiskolán belül. Tipikus továbbtanulási útvonalak: Neveléstudományi MA, Szociálpedagógia MA, Andragógia MA, egy másik tanárképes BA/BSc szakkal (pl. magyar, történelem, biológia, földrajz, informatika, idegen nyelvek) elvégezhető a pedagógia + a másik szakos tanárképzés.

2018 májusában a WJLF Szenátusa a Pedagógia BA szakon új mintatantervet fogadott el, melyben a specializációk elnevezése és tartalma is megváltozott. A szak elvégzéséhez a 2. év végén kell a következő két specializáció közül egyet választani:

– oktatásszervező és intézményfejlesztő specializáció

– tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializáció

A specializáció tárgyairól ezen az oldalon, illetve a tantervi hálóból tud tájékozódni.

A képzéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel a pedagogia@wjlf.hu címen fordulhat a szak vezetőjéhez illetve tanulmányi előadójához.

Budapest, 2018. 07. 23.

Biró Zsuzsanna Hanna, PhD
Pedagógia BA szakvezető

Oktatásszervező és intézményfejlesztő specializáció
A Pedagógia alapszakos képzés során (41 kredit értékben) specializációra van lehetőség.

Az oktatásirányítás, oktatásszervezés, oktatási adminisztráció, pályázatírás, projektmenedzsment, intézményi fejlesztés iránt érdeklődők számára ajánljuk az Oktatásszervező és intézményfejlesztő specializációnkat, melynek tárgyai:

Oktatásszervezés modul

 • Szervezés- és vezetéselmélet
 • Oktatási adminisztráció
 • Andragógiai ismeretek

Intézményfejlesztés modul

 • Részvétel egy iskolai kísérletben
 • Oktatási innováció, implementáció
 • Tananyagelemzés és –fejlesztés

Kötelezően választható tárgyak (4 kötelező):

 • Vallások, felekezeti iskolák
 • Bentlakásos intézmények pedagógiája
 • Iskola és területi egyenlőtlenség
 • Szegregáció, deszegregáció, inklúzió
 • Cigány történelem és kultúra
 • Társadalmi nem és nevelés
 • Médiapedagógia
 • Pályaorientáció

.

Tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializáció
A Pedagógia alapszakos képzés során (41 kredit értékben) specializációra van lehetőség.

A tanulási módszerek, az órai és órán kívüli tanulás támogatása, a szabadidős tevékenységek megszervezése, az egyéni tanulási programok összeállítása, az egyéni fejlesztés iránt érdeklődőknek ajánljuk a Tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializációnkat, melynek tárgyai:

Tanulásszervezés modul

 • Autonóm tanulás
 • Digitális tanulás
 • Dráma- és játékpedagógia

Egyéni fejlesztés modul

 • Fejlesztő pedagógia I.
 • Fejlesztő pedagógia II.
 • A tehetséges gyerek

Kötelezően választható tárgyak (4 kötelező):

 • Vallások, felekezeti iskolák
 • Bentlakásos intézmények pedagógiája
 • Iskola és területi egyenlőtlenség
 • Szegregáció, deszegregáció, inklúzió
 • Cigány történelem és kultúra
 • Társadalmi nem és nevelés
 • Médiapedagógia
 • Pályaorientáció
Elhelyezkedési lehetőségek

A Pedagógia alapszak széleskörűen bővíti a műveltségi ismeretanyagot, és sokoldalúan fejleszt készségeket, így nem egy konkrét szakma gyakorlására készít fel, hanem különböző szakmákban és intézménytípusokban teszi lehetővé az érvényesülést. Az eddigi tapasztalatok alapján a következő területeken vannak lehetőségek az elhelyezkedésre:

 •          közoktatási intézmények
 •          magániskolák
 •         felnőttképzési vállalkozások
 •         szakképző intézmények
 •         művelődési és kulturális intézmények
 •         vállalatok továbbképző központjai
 •         civil szervezetek
 •         önkormányzatok
 •         bentlakásos intézetek

A Diplomás Pályakövető Rendszer adatai alapján ezek a munkakörök fordultak elő 2015-ben a leggyakrabban: pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, szakoktató, nevelő, oktatásszervező, köznevelési koordinátor/referens, projektmenedzser/vezető, projektasszisztens/ügyintéző.

Kapcsolódó képzések

A Pedagógia alapszak egy másik alapszak elvégzése esetén szakpárosításban (pl. pedagógia-magyar, pedagógia-történelem, pedagógia-angol) tanárképzéssel kiegészíthető.

További lehetőség, hogy valamely, a pedagógiával összefüggő MA képzést választunk, mint pl. a szociálpedagógia, andragógia, neveléstudomány.

A Pedagógia alapszakon szerzett ismeretek illetve kreditek minden olyan BA, MA, FSZK vagy OKJ képzésben is elismertethetők, amelyek tartalmilag a pedagógia szakos képzést átfedik.

A Főiskolán belül a Pedagógia alapszakos képzést Szociálpedagógia MA szak indításával szeretnénk kiegészíteni, illetve a Hittan-nevelőtanár képzésünkkel áll még kapcsolatban (kreditátvitelre van lehetőség). 

Főbb témakörök
A Pedagógia alapképzés tantárgyi moduljai és témakörei:

 • Általános műveltségi modul (12 kredit): filozófiatörténet, társadalomtörténet, pszichológia, szociológia
 • Szakmai elméleti alapozó modul (19 kredit): pedagógiatörténet, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, tanuláselméletek, neveléselmélet, oktatásszociológia
 • Intézményrendszer-ismereti modul (33 kredit): jogi ismeretek, magyar oktatási rendszer, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan, alternatív iskolák, gyermekvédelem, problématörténet, szociálpszichológia, szociálpedagógia
 • Egyéni készségfejlesztő modul (11 kredit): bevezetés a felsőfokú tanulmányokba, kommunikációelmélet, kommunikációs tréning, tudományos írás
 • Didaktikai modul (16 kredit): oktatási/nevelési módszerek, mérés-értékelés, IKT eszközök az oktatásban, pszichológiai rendellenességek, tanulási zavarok
 • Projekttámogatási modul (15 kredit): kutatásmódszertan, EU-alapismeretek, pályázatírás, műhelymunka
 • Reflektív gyakorlat modul (19 kredit): összefüggő külső szakmai gyakorlat + gyakorlatkísérő szemináriumok
 • Specializációs modul (41 kredit): a tárgyakat lásd feljebb
Biró Zsuzsanna Hanna PhD

Biró Zsuzsanna Hanna PhD

tanszékvezető

 

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Pedagógia alapszakos bölcsész (angolul: philologist in pedagogy)

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
  (képzési díj: 160000 Ft/félév)
A Neveléstudományi tanszék a Pedagógia alapszakkal együtt jött létre 2006-ban, mint adminisztratív szervezeti egység. Alapítója, vezetője Dr. Prof. Lukács Péter volt. A szak és tanszék vezetését 2018 február 1.-étől Dr. Biró Zsuzsanna Hanna vette át. A tanszékvezető közvetlen munkatársa Németh Adél tanulmányi előadó.

 

A Neveléstudományi tanszék munkáját elsősorban a Pedagógia szakos képzés szervezése, működtetése teszi ki. Ezen felül két szakirányú továbbképzés tartozik tanszékünkhöz.

A jövőben elsősorban újabb szakirányú továbbképzési programok, tanártovábbképző tanfolyamok, valamint a Szociális munka tanszékkel együttműködve a Szociálpedagógia BA és MA képzések beindításával szeretnénk bővíteni a neveléstudományi képzések palettáját.

A tanszék 2018/19-es tervei között szerepel:

 • egy nyitott tanári műhely elindítása, amely ingyenes szakmai programokat kínál a tapasztalatcsere, önfejlesztés, innovatív ötletek terjesztése, aktuális szakmapolitikai kérdések megvitatása iránt érdeklődő pedagógusok, iskolavezetők számára;
 • a tanszék munkatársainak részvételével szeretnénk előkészítő tanfolyamot szervezni az emelt szintű nyelvi érettségihez olyan középiskolások számára, akik szociális helyzetük miatt magánórákat nem tudnak megfizetni, de szükségük van az iskolai oktatáson kívüli segítségre;
 • tanszékünk szeretne nagyobb szerepet vállalni a Wesley iskolák fejlesztésében, elsősorban a tanodai módszerek, az inkluzív nevelés, a differenciált oktatás és az autonóm tanulás területén;
 • szakmai rendezvényeinken szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni azon kutatási-fejlesztési projektek bemutatására, melyek a főiskola keretein belül valósultak meg, illetve az oktatóink tudományos tevékenységét reprezentálják (erről a főiskola főoldalán, legalul, az „események” között lehet tájékozódni).

A tanszék elérhetőségei:

Dr. Biró Zsuzsanna Hanna tanszékvezető: (+36) 20/9745392, birozsh@wjlf.hu

Németh Adél tanulmányi előadó: (+36) 1/2105400/225-ös mellék, pedagogia@wjlf.hu

A drámapedagógia szakirányú továbbképzés postafiókja: dramapedagogia@wjlf.hu

Címünk: WJLF Neveléstudományi tanszék, 1086 Budapest, Dankó u. 11.

 E-mailÉletrajzPublikációk

 

A Pedagógia BA  szak tantárgyfelelősei:

 

   
B. Kádár Zsuzsanna, PhD, egyh. del. oktatózskadar@t-online.huCV_bkadarzsMTMT_bkadarzs
Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, tszv. egyetemi docensbirozsh@wjlf.huCV_birozshMTMT_birozsh
Blandl Borbála, PhD, egyetemi adjunktusblandlbori@gmail.comCV_blandlbMTMT_blandlb
Borbély-Pecze Tibor Bors, dr. habil, egyetemi docensborsborbely@yahoo.comCV_borbelyptbMTMT_borbelyptb
Borbély-Pecze Mariann, PhD jelölt, egyetemi adjunktuspeczemariann@yahoo.comCV_borbelypmMTMT_borbelypm
Csepregi András, PhD, tszv. egyetemi docensandras.csepregi@lutheran.huCV_csepregiaMTMT_csepregia
Fekete Szabolcs, PhD, óraadó tanárszabolcsfekete@yahoo.co.ukCV_feketeszMTMT_feketesz
Gedő Éva, PhD, tudományos munkatársevagedo@gmail.comCV_gedoeMTMT_gedoe
Honti György, PhD jelölt, óraadó tanárhontigy@freemail.huCV_hontigyMTMT_hontigy
Horváth Zsuzsanna, PhD, óraadó tanárhozsu123@gmail.comCV_horvathzs 
Hubainé Muzsnai Márta, PhD, egyh. del. oktatómuzsnaimarta@gmail.comCV_hubainemmMTMT_hubainemm
Kabai Imre, PhD, egyetemi docenskabaiimre@gmail.comCV_kabaiiMTMT_kabaii
Kattein-Pornói Rita, PhD, óraadó tanárpornoirita@gmail.com  
Kertai-Szabó Ildikó, PhD, tszv. egyetemi docensszildi58@gmail.comCV_kertaisziMTMT_kertaiszi
Lukács Péter, CSc, egyetemi tanárlukacsp@ella.huCV_lukacspMTMT_lukacsp
Midling Andrea, PhD, óraadó tanármidlingandi@t-online.hu  
Mink Júlia, PhD, egyetemi docensmanna42@gmail.comCV_minkjMTMT_minkj
Nagy Péter Tibor, DSc, egyetemi tanárnagypetertibor2014@gmail.comCV_nagyptMTMT_nagypt
Tóth Tamás, PhD, egyetemi adjunktustamas.toth@dsw.edu.pl MTMT_totht
Wildmann János, CSc, egyetemi docenswildmann@t-online.huCV_wildmannjMTMT_wildmannj

 

Vendégoktatók a 2018/19-es tanévben:

 

   
B. Aczél Anna, CScaczel.anna46@gmail.comCV_baczelaMTMT_baczela
Frank Sándorfranksandor@gmail.comCV_franks 
Gombocz Eszter, PhDabelebabele@t-online.huCV_gomboczeMTMT_gombocze
Granasztói Szilviagranasztoiszilvia@gmail.comCV_granasztoisz 
Kelemen Elemér, CScpedagogia@wjlf.huCV_kelemeneMTMT_kelemene
Kovács Gergely, PhD hallgató, óraadó tanárkovacs@hps.hu  
Sebestyén Esztersebestyeneszterr@gmail.comCV_sebestyeneMTMT_sebestyene
Strasser Katalinemkommunikacio@gmail.comCV_strasserk 
Szekeres Ágota, PhDszekeres.agota@gmail.comCV_szekeresaMTMT_szekeresa
T. Kiss Tamás, CScdrtkt@t-online.huCV_tkisstMTMT_tkisst
Thun Éva, PhDthun.eva@gmail.comCV_thuneMTMT_thune
Trencsényi László, CScujhelikonbt@gmail.comCV_trencsenyilMTMT_trencsenyil
    

 

A Pedagógia alapszakon korábban tanítottak:

 

   
Bartha Júlia, vendégoktató   
Bárd Edit, PhD, vendégoktató   
Boreczky Elemér, PhD, vendégoktató   
Csákó Mihály, CSc, egyetemi docens   
Csillag Ferenc, PhD, vendégoktató   
Czike Bernadett, PhD, vendégoktató   
Dömsödy Andrea, PhD, vendégoktató   
Erős Máté, PhD jelölt, egyetemi adjunktus   
Faludy Judit, PhD, vendégoktató   
Forrai Judit, DSc, egyetemi tanár   
Forrás-Bíró Aletta, vendégoktató   
Gyimesi Júlia, PhD, vendégoktató   
Hárs György Péter, CSc, vendégoktató   
Hegedűs Dániel, vendégoktató   
J. Hartmann Magdolna, vendégoktató   
Ladányi János, DSc, egyetemi tanár   
Kálmán János, dr., vendégoktató   
Kapitány Éva, egyh. del. oktató   
Krokovay Zsolt, PhD, vendégoktató   
Lázár Péter, vendégoktató   
Lencse Máté, vendégoktató   
Majoros András, vendégoktató   
Majsai Tamás, CSc, tszv. egyetemi tanár   
Makai Éva, PhD, vendégoktató   
Mede Perla, PhD jelölt, vendégoktató   
Mihály Ildikó, óraadó tanár   
Moldova Ágnes, vendégoktató   
Petőcz Éva, PhD, vendégoktató   
Rajnai Nadinka, dr. univ.,vendégoktató   
Ranschburg Jenő, CSc, vendégoktató   
Rokob Tibor, vendégoktató   
Szamosi Katalin, dr., vendégoktató   
Száraz György, PhD, vendégoktató   
Szemán Dénes, PhD jelölt, vendégoktató   
Szlamka Erzsébet, vendégoktató   
Szügyi Jerne, vendégoktató   
Tamás Gáspár Miklós, vendégoktató   
Unger Anna, vendégoktató   
Várnai Zsuzsa, vendégoktató   
Vekerdy Tamás, CSc, vendégoktató   
Wágner Éva, vendégoktató   
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.