Pedagógia szak (BA)

Kedves Látogató!

A Wesley János Lelkészképző Főiskolán 2006 óta működik Pedagógia alapszakos képzés. A szak vezetője 2006-2018 között Lukács Péter, a Neveléstudomány kandidátusa, a WJLF egyetemi tanára volt. Az elmúlt tizenkét évben több mint száz elhivatott, frissen érett vagy már munkatapasztalatokkal rendelkező, általában a közoktatás, a magánoktatás, a felnőtt- és szakképzés, a civil szféra vagy a közigazgatás területén dolgozó szakember (első vagy másod) diplomához jutásában nyújtottunk segítséget. Büszkék vagyunk arra, hogy képzésünk a gyakorlat felől érkezők szemében is hasznos és korszerű ismeretek közvetítésére képes.

A Pedagógia BA szak egy bölcsésztudományi alapképzés, 6 félév alatt 180 kredit teljesítésével Pedagógia alapszakos bölcsész diplomát nyújt. A Pedagógia BA szak célja nem valamely iskolai tárgy tanítására való felkészítés, hanem egy átfogó szakmai műveltség átadása a neveléstudomány és a neveléstudománnyal határos tudományok (neveléstörténet, nevelésfilozófia, oktatásszociológia, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan, pedagógiai pszichológia, szociálpedagógia stb.) területén. Tárgyaink részben ezeket a tudományterületeket ölelik fel, részben pedig olyan, az egész oktatási rendszert érintő témákat tárgyalnak, mint a tanulásról/oktatásról/nevelésről szóló modern elméletek, a digitális korszak eszközei és módszerei, a tanulási zavarok és sajátos nevelési igények kezelése, a gyermekvédelem szabályai, az innovatív eszközök beépítése az iskolák módszertani repertoárjába, a szegregációval, deszegregációval és inklúzióval járó kihívások, stb.

A tárgyi ismeretek átadásán túl nagy hangsúlyt fektetünk

 • a hallgatóink egyéni fejlesztésére és mentorálására, amit egy mentorprogram bevezetésével valósítunk meg (egyéni készségfejlesztő kurzusok, tutoring, krízistanácsadás);
 • az elmélet és gyakorlat közötti átjárás biztosítására, melynek érdekében sokszínű és egymásra épülő külső és belső gyakorlatokat építettünk be a programunkba, és igyekszünk oktatóinkat az elméleti kutatás és a oktatásfejlesztői gyakorlat területén egyaránt sikeres szakemberek közül kiválasztani;
 • a hallgatóink bevonására azokba a kutatás-fejlesztési projektekbe, illetve szakmai-közéleti programokba, amelyeket a főiskola kutatóintézetei vagy a Neveléstudományi tanszék szervez.

Kiemelten fontos a számunkra, hogy a WJLF és ezen belül a Pedagógia alapszak befogadó, támogató környezetet teremtsen azon hallgatók számára, akik tanulmányaikat az átlagnál nehezebb körülmények között kezdik és végzik el, mert hátrányos helyzetű térségekben nőttek fel, valamilyen érzékszervi fogyatékkal élnek együtt vagy éppen kisgyermeküket egyedül nevelő szülők. Az ő helyzetüket kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. kollégiumi elhelyezés, gyermekmegőrzés, akadálymentesítés), ösztöndíjjal és tandíjkedvezménnyel segítjük.

A Pedagógia alapszakon megszerzett tudással bármely pedagógiai, oktatási vagy kulturális intézményben betölthető nevelési szakreferensi, oktatási koordinátori, pedagógiai asszisztensi, humán asszisztensi, projektmenedzseri, oktatás- és tanulásszervezői vagy egyéb munkakör. A közoktatás területén ezzel a diplomával pedagógus mellett asszisztensi munka vállalható, amennyiben az intézmény erre igényt tart (illetve a diplomával rendelkező pedagógiai asszisztens megfizetésére a fenntartó a forrást biztosítja).

Továbbtanulási lehetőséget MA szinten reményeink szerint 2020-tól tudunk majd kínálni a főiskolán belül. Tipikus továbbtanulási útvonalak: Neveléstudományi MA, Szociálpedagógia MA, Andragógia MA, egy másik tanárképes BA/BSc szakkal (pl. magyar, történelem, biológia, földrajz, informatika, idegen nyelvek) elvégezhető a pedagógia + a másik szakos tanárképzés.

2018 májusában a WJLF Szenátusa a Pedagógia BA szakon új mintatantervet fogadott el, melyben a specializációk elnevezése és tartalma is megváltozott. A szak elvégzéséhez a 2. év végén kell a következő két specializáció közül egyet választani:

– oktatásszervező és intézményfejlesztő specializáció

– tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializáció

A specializáció tárgyairól ezen az oldalon, illetve a tantervi hálóból tud tájékozódni.

A képzéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel a [email protected] címen fordulhat a szak vezetőjéhez illetve tanulmányi előadójához.

Budapest, 2018. 07. 23.

Biró Zsuzsanna Hanna, PhD
Pedagógia BA szakvezető

Oktatásszervező és intézményfejlesztő specializáció
A Pedagógia alapszakos képzés során (41 kredit értékben) specializációra van lehetőség.

Az oktatásirányítás, oktatásszervezés, oktatási adminisztráció, pályázatírás, projektmenedzsment, intézményi fejlesztés iránt érdeklődők számára ajánljuk az Oktatásszervező és intézményfejlesztő specializációnkat, melynek tárgyai:

Oktatásszervezés modul

 • Szervezés- és vezetéselmélet
 • Oktatási adminisztráció
 • Andragógiai ismeretek

Intézményfejlesztés modul

 • Részvétel egy iskolai kísérletben
 • Oktatási innováció, implementáció
 • Tananyagelemzés és –fejlesztés

Kötelezően választható tárgyak (4 kötelező):

 • Vallások, felekezeti iskolák
 • Bentlakásos intézmények pedagógiája
 • Iskola és területi egyenlőtlenség
 • Szegregáció, deszegregáció, inklúzió
 • Cigány történelem és kultúra
 • Társadalmi nem és nevelés
 • Médiapedagógia
 • Pályaorientáció

.

Tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializáció
A Pedagógia alapszakos képzés során (41 kredit értékben) specializációra van lehetőség.

A tanulási módszerek, az órai és órán kívüli tanulás támogatása, a szabadidős tevékenységek megszervezése, az egyéni tanulási programok összeállítása, az egyéni fejlesztés iránt érdeklődőknek ajánljuk a Tanulásszervező és egyéni fejlesztő specializációnkat, melynek tárgyai:

Tanulásszervezés modul

 • Autonóm tanulás
 • Digitális tanulás
 • Dráma- és játékpedagógia

Egyéni fejlesztés modul

 • Fejlesztő pedagógia I.
 • Fejlesztő pedagógia II.
 • A tehetséges gyerek

Kötelezően választható tárgyak (4 kötelező):

 • Vallások, felekezeti iskolák
 • Bentlakásos intézmények pedagógiája
 • Iskola és területi egyenlőtlenség
 • Szegregáció, deszegregáció, inklúzió
 • Cigány történelem és kultúra
 • Társadalmi nem és nevelés
 • Médiapedagógia
 • Pályaorientáció
Elhelyezkedési lehetőségek

A Pedagógia alapszak széleskörűen bővíti a műveltségi ismeretanyagot, és sokoldalúan fejleszt készségeket, így nem egy konkrét szakma gyakorlására készít fel, hanem különböző szakmákban és intézménytípusokban teszi lehetővé az érvényesülést. Az eddigi tapasztalatok alapján a következő területeken vannak lehetőségek az elhelyezkedésre:

 •          közoktatási intézmények
 •          magániskolák
 •         felnőttképzési vállalkozások
 •         szakképző intézmények
 •         művelődési és kulturális intézmények
 •         vállalatok továbbképző központjai
 •         civil szervezetek
 •         önkormányzatok
 •         bentlakásos intézetek

A Diplomás Pályakövető Rendszer adatai alapján ezek a munkakörök fordultak elő 2015-ben a leggyakrabban: pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, szakoktató, nevelő, oktatásszervező, köznevelési koordinátor/referens, projektmenedzser/vezető, projektasszisztens/ügyintéző.

Kapcsolódó képzések

A Pedagógia alapszak egy másik alapszak elvégzése esetén szakpárosításban (pl. pedagógia-magyar, pedagógia-történelem, pedagógia-angol) tanárképzéssel kiegészíthető.

További lehetőség, hogy valamely, a pedagógiával összefüggő MA képzést választunk, mint pl. a szociálpedagógia, andragógia, neveléstudomány.

A Pedagógia alapszakon szerzett ismeretek illetve kreditek minden olyan BA, MA, FSZK vagy OKJ képzésben is elismertethetők, amelyek tartalmilag a pedagógia szakos képzést átfedik.

A Főiskolán belül a Pedagógia alapszakos képzést Szociálpedagógia MA szak indításával szeretnénk kiegészíteni, illetve a Hittan-nevelőtanár képzésünkkel áll még kapcsolatban (kreditátvitelre van lehetőség). 

Főbb témakörök
A Pedagógia alapképzés tantárgyi moduljai és témakörei:

 • Általános műveltségi modul (12 kredit): filozófiatörténet, társadalomtörténet, pszichológia, szociológia
 • Szakmai elméleti alapozó modul (19 kredit): pedagógiatörténet, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, tanuláselméletek, neveléselmélet, oktatásszociológia
 • Intézményrendszer-ismereti modul (33 kredit): jogi ismeretek, magyar oktatási rendszer, oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan, alternatív iskolák, gyermekvédelem, problématörténet, szociálpszichológia, szociálpedagógia
 • Egyéni készségfejlesztő modul (11 kredit): bevezetés a felsőfokú tanulmányokba, kommunikációelmélet, kommunikációs tréning, tudományos írás
 • Didaktikai modul (16 kredit): oktatási/nevelési módszerek, mérés-értékelés, IKT eszközök az oktatásban, pszichológiai rendellenességek, tanulási zavarok
 • Projekttámogatási modul (15 kredit): kutatásmódszertan, EU-alapismeretek, pályázatírás, műhelymunka
 • Reflektív gyakorlat modul (19 kredit): összefüggő külső szakmai gyakorlat + gyakorlatkísérő szemináriumok
 • Specializációs modul (41 kredit): a tárgyakat lásd feljebb
Biró Zsuzsanna Hanna PhD

Biró Zsuzsanna Hanna PhD

tanszékvezető

 

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Pedagógia alapszakos bölcsész (angolul: philologist in pedagogy)

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
  (képzési díj: 160000 Ft/félév)

A Neveléstudományi tanszék a Pedagógia alapszakkal együtt jött létre 2006-ban, mint adminisztratív szervezeti egység. Alapítója, vezetője Dr. Prof. Lukács Péter volt. A szak és tanszék vezetését 2018 február 1.-étől Dr. Biró Zsuzsanna Hanna vette át. A tanszékvezető közvetlen munkatársa Németh Adél tanulmányi előadó.

 

A Neveléstudományi tanszék munkáját elsősorban a Pedagógia szakos képzés szervezése, működtetése teszi ki. Ezen felül két szakirányú továbbképzés tartozik tanszékünkhöz.

A jövőben elsősorban újabb szakirányú továbbképzési programok, tanártovábbképző tanfolyamok, valamint a Szociális munka tanszékkel együttműködve a Szociálpedagógia BA és MA képzések beindításával szeretnénk bővíteni a neveléstudományi képzések palettáját.

A tanszék 2018/19-es tervei között szerepel:

 • egy nyitott tanári műhely elindítása, amely ingyenes szakmai programokat kínál a tapasztalatcsere, önfejlesztés, innovatív ötletek terjesztése, aktuális szakmapolitikai kérdések megvitatása iránt érdeklődő pedagógusok, iskolavezetők számára;
 • a tanszék munkatársainak részvételével szeretnénk előkészítő tanfolyamot szervezni az emelt szintű nyelvi érettségihez olyan középiskolások számára, akik szociális helyzetük miatt magánórákat nem tudnak megfizetni, de szükségük van az iskolai oktatáson kívüli segítségre;
 • tanszékünk szeretne nagyobb szerepet vállalni a Wesley iskolák fejlesztésében, elsősorban a tanodai módszerek, az inkluzív nevelés, a differenciált oktatás és az autonóm tanulás területén;
 • szakmai rendezvényeinken szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni azon kutatási-fejlesztési projektek bemutatására, melyek a főiskola keretein belül valósultak meg, illetve az oktatóink tudományos tevékenységét reprezentálják (erről a főiskola főoldalán, legalul, az „események” között lehet tájékozódni).

A tanszék elérhetőségei:

Dr. Biró Zsuzsanna Hanna tanszékvezető: (+36) 20/9745392, [email protected]

Németh Adél tanulmányi előadó: (+36) 1/2105400/225-ös mellék, [email protected]

A drámapedagógia szakirányú továbbképzés postafiókja: [email protected]

Címünk: WJLF Neveléstudományi tanszék, 1086 Budapest, Dankó u. 11.

 

 E-mailÉletrajzPublikációk

 

A Pedagógia BA  szak tantárgyfelelősei:

 

   
B. Kádár Zsuzsanna, PhD, egyh. del. oktató[email protected]CV_bkadarzsMTMT_bkadarzs
Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, tszv. egyetemi docens[email protected]CV_birozshMTMT_birozsh
Blandl Borbála, PhD, egyetemi adjunktus[email protected]CV_blandlbMTMT_blandlb
Borbély-Pecze Tibor Bors, dr. habil, egyetemi docens[email protected]CV_borbelyptbMTMT_borbelyptb
Borbély-Pecze Mariann, PhD jelölt, egyetemi adjunktus[email protected]CV_borbelypmMTMT_borbelypm
Csepregi András, PhD, tszv. egyetemi docens[email protected]CV_csepregiaMTMT_csepregia
Fekete Szabolcs, PhD, óraadó tanár[email protected]CV_feketeszMTMT_feketesz
Gedő Éva, PhD, tudományos munkatárs[email protected]CV_gedoeMTMT_gedoe
Honti György, PhD jelölt, óraadó tanár[email protected]CV_hontigyMTMT_hontigy
Horváth Zsuzsanna, PhD, óraadó tanár[email protected]CV_horvathzs 
Hubainé Muzsnai Márta, PhD, egyh. del. oktató[email protected]CV_hubainemmMTMT_hubainemm
Kabai Imre, PhD, egyetemi docens[email protected]CV_kabaiiMTMT_kabaii
Kertai-Szabó Ildikó, PhD, tszv. egyetemi docens[email protected]
CV_kertaiszi
MTMT_kertaiszi
Ladányi János, DSc, egyetemi tanár[email protected]CV_ladanyijMTMT_ladanyij
Lukács Péter, CSc, egyetemi tanár[email protected]CV_lukacspMTMT_lukacsp
Mink Júlia, PhD, egyetemi docens[email protected]CV_minkjMTMT_minkj
Nagy Péter Tibor, DSc, egyetemi tanár[email protected]CV_nagyptMTMT_nagypt
Wildmann János, CSc, egyetemi docens[email protected]CV_wildmannjMTMT_wildmannj

 

Vendégoktatók a 2018/19-es tanévben:

 

   
B. Aczél Anna, CSc[email protected]CV_baczelaMTMT_baczela
Boreczky Elemér, PhD[email protected]CV_boreczkyeMTMT_boreczkye
Dömsödy Andrea, PhD[email protected]CV_domsodyaMTMT_domsodya
Frank Sándor[email protected]CV_franks 
Gombocz Eszter, PhD[email protected]CV_gomboczeMTMT_gombocze
Granasztói Szilvia[email protected]CV_granasztoisz 
Kelemen Elemér, CSc[email protected]CV_kelemeneMTMT_kelemene
Rajnai Nadinka, dr.[email protected]CV_rajnainMTMT_rajnain
Sebestyén Eszter[email protected]CV_sebestyeneMTMT_sebestyene
Strasser Katalin[email protected]CV_strasserk 
Szekeres Ágota, PhD[email protected]CV_szekeresaMTMT_szekeresa
T. Kiss Tamás, CSc[email protected]CV_tkisstMTMT_tkisst
Thun Éva, PhD[email protected]CV_thuneMTMT_thune
Trencsényi László, CSc[email protected]CV_trencsenyilMTMT_trencsenyil
Várnai Zsuzsa[email protected]CV_varnaizs 

 

A Pedagógia alapszakon korábban tanítottak:

 

   
Bartha Júlia, vendégoktató   
Bárd Edit, PhD, vendégoktató   
Csákó Mihály, CSc, egyetemi docens   
Csillag Ferenc, PhD, vendégoktató   
Czike Bernadett, PhD, vendégoktató   
Erős Máté, PhD jelölt, egyetemi adjunktus   
Faludy Judit, PhD, vendégoktató   
Forrai Judit, DSc, egyetemi tanár   
Forrás-Bíró Aletta, vendégoktató   
Gyimesi Júlia, PhD, vendégoktató   
Hárs György Péter, CSc, vendégoktató   
Hegedűs Dániel, vendégoktató   
J. Hartmann Magdolna, vendégoktató   
Kálmán János, dr., vendégoktató   
Kapitány Éva, egyh. del. oktató   
Krokovay Zsolt, PhD, vendégoktató   
Lázár Péter, vendégoktató   
Lencse Máté, vendégoktató

   
Majoros András, vendégoktató   
Majsai Tamás, CSc, tszv. egyetemi tanár   
Makai Éva, PhD, vendégoktató   
Mede Perla, PhD jelölt, vendégoktató   
Mihály Ildikó, óraadó tanár   
Moldova Ágnes, vendégoktató   
Petőcz Éva, PhD, vendégoktató   
Ranschburg Jenő, CSc, vendégoktató   
Rokob Tibor, vendégoktató   
Szamosi Katalin, dr., vendégoktató   
Száraz György, PhD, vendégoktató   
Szemán Dénes, PhD jelölt, vendégoktató   
Szlamka Erzsébet, vendégoktató   
Szügyi Jerne, vendégoktató   
Tamás Gáspár Miklós, vendégoktató   
Unger Anna, vendégoktató   
Vekerdy Tamás, CSc, vendégoktató   
Wágner Éva, vendégoktató   

 

2018 – 2019 II. (tavaszi) félév2018 – 2019 I. (őszi) félév

I. évfolyam

I. évfolyam

II. évfolyam

II. évfolyam

III. évfolyam

III. évfolyam

Hittanár-nevelőtanári kurzus

  Hittanár-nevelőtanári kurzus

Pedagógia szak oktatási segédanyag szociológia (Bánlaky Pál)

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.