A Főiskola testületEI

Rektori Hivatal

Rektor

dr. Iványi Gábor
E-mail: ivanyigabor@wjlf.hu

Asszisztens:

Velkei Tímea
E-mail: velkeitimea@wjlf.hu

Főtitkár:

Barna István
E-mail: barnaistvan@wjlf.hu
fotitkar@wjlf.hu

Főtitkári asszisztens:

Szabó Krisztina
E-mail: szabokrisztina@wjlf.hu

Elérhetőségek:

Cím: 1086 Budapest, Dankó utca 9.
Levelezési cím: 1410 Budapest, Pf.: 200.
Telefon: (06-1) 210-5400/105, 200; (06-1) 577-0510
Fax: (06-1) 210-5400/107; (06-1) 577-0503

Vezetői testület

A Vezetői Testület a Főiskola operatív irányításában segíti a rektort, az információk áramoltatásával és egyes kérdésekben tanácsadással.

A Vezetői Testület tagjai a Főiskola vezetői, valamint a Főiskola hallgatói önkormányzatának
elnöke. A rektor a Vezetői Testület ülésére állandó vagy eseti jelleggel másokat is meghívhat.
A Vezetői Testület ülését a rektor hívja össze.

Tanulmányi Bizottság

A Tanulmányi Bizottság – a nemzeti felsőoktatási törvény 12. § (5) bekezdése alapján – a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére létrehozott testület.
A Tanulmányi Bizottság tagjai:

 •  a bizottság rektor által felkért elnöke,
 •  a rektor által felkért legalább három oktató;
 •  a hallgatói önkormányzat által delegált két hallgató.

Hallgatói tag csak akkor gyakorolhatja jogosítványát, ha hallgatói jogviszonya aktív.

A Tanulmányi Bizottság üléseit szükség szerint tartja, ülésének időpontját a Tanulmányi Hivatal útján közzéteszi.

A Tanulmányi Bizottság elé kerülő ügyeket a Tanulmányi Hivatal készíti elő. A Hivatal kijelöltdolgozója a Tanulmányi Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

A Tanulmányi Bizottsághoz benyújtott kérvényeket a Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani.

Kreditátviteli Bizottság

Kreditátviteli Bizottság

 A Kreditátviteli Bizottság feladat- és hatásköre:
 •  tanegység-befogadási és felmentési kérelmek vizsgálata és határozathozatal ezekben az ügyekben;
 •  előzetes kreditelismertetetési kérelmek vizsgálata és határozathozatal MA szakra jelentkezők esetében.

A hallgató előzetesen kikérheti a Kreditátviteli Bizottság állásfoglalását annak a tanegységnek a befogadásáról (a kreditátviteli szabályok szerint), amelyet az általa végzett szak valamely tanegysége helyett más intézményben kíván felvenni. A hallgató nem kérheti a Főiskolától a tárgy felvételéhez
esetlegesen előírt anyagi hozzájárulás fedezetét.
A hallgató vizsgakurzusait képzése során más intézményben nem teljesítheti, de korábban elvégzett vizsgakurzusait a Kreditátviteli Bizottság elismerheti.

Környezettan szak

Pedagógia szak

A Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtott kérvényeket a Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani.

Tudományos Tanács
A Tudományos Tanács – a nemzeti felsőoktatási törvény 12. § (3) bekezdése alapján – a Főiskola tudományos koncepciójának kialakítását és megvalósítását irányító, a megvalósulást elemző és ellenőrző testület.

A Tudományos Tanács tagja a rektor, az oktatási igazgató, a szakvezetők valamint a Főiskolán tudományos minősítéssel rendelkező munkaviszony vagy egyházi személy jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) keretében oktatási feladatokat ellátó személyek.
Tanácskozási joggal vesz részt a főtitkár a Tudományos Tanács ülésein. A tanszékvezetők javaslatára a rektor külső szakértőket is felkérhet a Tudományos Tanács tagjává.
A Tudományos Tanács elnökét a rektor javaslatára a Tudományos Tanács szótöbbséggel választja meg.
A Tudományos Tanács tanévenként legalább kétszer ülésezik.
A Tudományos Tanács

 1.  elkészíti a Főiskola minőségfejlesztési programját;
 2.  elkészíti a Főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiáját, melyben meghatározza a kutatásiprogramokat, a pályázati eljárási rendeket, a hazai és nemzetközi tudományos együttműködések fejlesztésével kapcsolatos teendőket;
 3.  évente értékeli a minőségbiztosítási feladatok ellátását és a Főiskola tudományos tevékenységét;

A Tudományos Tanács minden tanév végén jelentést tesz a Szenátusnak, melyben

 1.  értékeli a képzési és kimeneti követelmények érvényesülését;
 2.  a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság követelményeinek érvényesülését;
 3.  a személyi és tárgyi feltételeket;
 4.  az oktatási-kutatási tevékenységet.

A Tudományos Tanács a Főiskola tevékenységére, működésére vonatkozóan ajánlásokat, megállapításokat tehet.
A rektor a Tudományos Tanács tanévi jelentését esetleges intézkedési javaslataival együtt a Szenátus elé terjeszti.
A Tudományos Tanács ülésén az elnök szavazást rendelhet el. A személyi kérdésekben titkosan kell szavazni.
A Tudományos Tanács adminisztratív feladatait a Rektori Hivatal látja el.

Ösztöndíj Bizottság

Az Ösztöndíjbizottság a hallgatói juttatási és egyes térítési ügyeinek intézésére létrehozott testület.
Az Ösztöndíjbizottság tagja:

 •  a főtitkár;
 •  a tanulmányi hivatalvezető;
 •  a hallgatói önkormányzat Diákjóléti Bizottság tagjai.

Az Ösztöndíjbizottság feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

Az Ösztöndíjbizottsághoz benyújtott kérvényeket a Hallgatói Önkormányzatnál kell benyújtani.

Tanári gyűlés

Az oktatási és dolgozói önkormányzatiság és képviselet érdekében működik a Tanári Gyűlés.
A Tanári Gyűlés tagja minden olyan oktató, akit a Főiskola munkaviszony keretében foglalkoztat.
A Tanári Gyűlés ülésén minden évben legalább egyszer, májusban össze kell hívni.
A Tanári Gyűlés elnöke a rektor. A rektor javaslatára a Dolgozói Gyűlés ülésén – a Tanárii Gyűlés egyetértésével – más személy is elláthatja az elnöki feladatokat.
A Tanári Gyűlés javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat minden, a Főiskolát érintő kérdésben. A szavazás nyílt. A Tanári Gyűlés ülésén részt vevők ötödének kezdeményezésére titkos szavazást kell tartani.
A Tanári Gyűlés májusi ülésén a rektor tájékoztatást nyújt a Főiskola következő tanévben várható személyi, szabályzati, pénzügyi illetve az egy-egy szak szempontjait meghaladó szakmai, szaktudományos változásokról.
A beszámoló kapcsán a Tanári Gyűlés által elfogadott szövegszerű javaslatokról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a rektor azokkal nem ért egyet, akkor a Szenátus következő ülésén, valamint a Tanári
Gyűlés következő ülésén meg kell tárgyalni azokat.

Dolgozói gyűlés

Az oktatási és dolgozói önkormányzatiság és képviselet érdekében működik  a Dolgozói Gyűlés.
A Dolgozói Gyűlés tagja minden olyan személy, akit a Főiskola munkaviszony keretében foglalkoztat.
A  Dolgozói Gyűlés ülésén minden évben legalább egyszer, májusban össze kell hívni.
A  Dolgozói Gyűlés elnöke a rektor. A rektor javaslatára  a Dolgozói Gyűlés ülésén – a Dolgozói Gyűlés egyetértésével – más személy is elláthatja az elnöki feladatokat.
A  Dolgozói Gyűlés javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat minden, a Főiskolát érintő kérdésben. A szavazás nyílt. A  Dolgozói Gyűlés ülésén részt vevők ötödének kezdeményezésére titkos szavazást kell tartani.
A  Dolgozói Gyűlés májusi ülésén a rektor tájékoztatást nyújt a Főiskola következő tanévben várható személyi, szabályzati, pénzügyi illetve az egy-egy szak szempontjait meghaladó szakmai, szaktudományos változásokról.
A  beszámoló kapcsán  a Dolgozói Gyűlés által elfogadott szövegszerű javaslatokról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a rektor azokkal nem ért egyet, akkor a Szenátus következő ülésén, valamint  a Dolgozói
Gyűlés következő ülésén meg kell tárgyalni azokat.

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.