Adatvédelmi szabályzat

W e s l e y   J á n o s   L e l k é s z k é p z ő   F ő i s k o l a
John Wesley Theological College

Adatkezelési tájékoztató

A Wesley János Lelkészképző Főiskola () (székhely: 1086 Budapest, Dankó u. 11.

OM szám: FI62930), a továbbiakban a „WJLF ” mint adatkezelő, tiszteletben tartja az Ön saját adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz az adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy hogyan használjuk fel a WJLF működése következtében birtokunkba kerülő személyes adatait, és hogy miként tudja módosítani, vagy töröltetni velünk ezeket az adatokat.

Hozzájárulás adatkezeléshez

A kapcsolat felvételi és a Tanulmányi Hivatal webes űrlapjainak a kitöltésével    Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a WJLF az adatkezelés céljai pontban leírt célok szerint az Ön visszavonó nyilatkozatáig kezelje.

A WJLF a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 

Az adatkezelés céljai

A kapcsolat felvételi és a Tanulmányi Hivatal webes űrlapjainak a kitöltésével Ön önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a  megadott adataival részt vegyen a WJLF rendezvényein, a WJLF rendezvényeinek programjaival kapcsolatban WJLF informálhatja önt, illetve hírleveleket küldhet Önnek, valamint hozzájárul ahhoz, hogy visszavonó nyilatkozatáig az Adatkezelők a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljék.

Az űrlapok kitöltésével Ön önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a WJLF adatkezelés céljából, így különösen a WJLF rendezvényeit érintő kapcsolattartás és rendszerüzenetek, hírlevelek küldésére visszavonó nyilatkozatáig, illetve a tanulmányai befejezéséig kezelje.

Kezelt adatok köre

Az internetes űrlapok kitöltése során az Ön alábbi adatai kerülnek kezelésre:

Kötelezően magadandó adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Születési dátum
 • Személyi igazolvány szám
 • Állampolgárság
 • Állandó lakcím
 • Értesítési cím
 • Oklevél adatok
 • Végzettség
 • Munkahely
 • Telefonszám
 • Email cím

Az adatkezelés jogalapja

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény,
 • valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A hozzájárulást Ön az űrlapjaink kitöltése során külön hozzájáruló nyilatkozata alapján adhatja meg.

Az adatkezelés formája

A az űrlap kitöltésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a WJLF Adatkezelői e-mailen, telefonon, SMS-ben vagy levélben kapcsolatba lépjenek önnel.

Az adatok továbbítása

A Wjlf a birtokába került adatokat harmadik félnek nem adja tovább.
Az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggő jogai

Ön az űrlapok kitöltése során elfogadott nyilatkozatával jelezte, hogy engedélyezi a fentiek szerinti, a WJLF rendezvényeivel, képzéseivel, programjaival kapcsolatos tájékoztató, hírleveles megkeresést. Ennek megfelelően az Adatkezelők kapcsolatba léphetnek Önnel e- mailben vagy más módon (postai úton vagy telefonon, amennyiben ezek az elérhetőségei rendelkezésünkre állnak), hogy tájékoztatást nyújtsanak a fenti eseményekkel kapcsolatban.

Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelők által tárolt személyes adatait elérje, javítsa, frissítse és törölje. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Adatkezelők az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után adnak tájékoztatást.

Amennyiben az Adatkezelők által tárolt személyes adatait el szeretné érni, javítani, frissíteni és törölni szeretné, akkor ezt az alábbi e-mail címen jelezheti:

Az adatkezelés visszavonása, adatkezelés ideje Önnek bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni. Az űrlapok kitöltése során megadott adatok kezelése az Ön visszavonó nyilatkozatáig áll fenn.

Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelők fentebb ismertetett email címére küldött nyilatkozatával teheti meg. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy az Ön regisztrált adatai törlésre kerülnek azoknál az Adatkezelőknél, amelyeket értesített az adatkezelés visszavonásáról.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

Az űrlap kitöltőt  megillető jogok az adatkezeléssel összefüggésben

Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt adatairól a WJLF-től.

A WJLF az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általuk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták adatait. WJLF a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Törlés, helyesbítés, zárolás

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A WJLF a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat WJLF a szükséges időtartamig megőrzi.

Ön kérheti továbbá, adatainak zárolását. A WJLF zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Ha a WJLF az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A WJLF a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogérvényesítés

Ön az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Panaszával fordulhat közvetlenül a WJLF-hez.
 2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébetfasor 22/c.; naih.hu ) fordulhat vagy
 3. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Cookie-k és adatfigyelés

A WJLF információt gyűjthet a webhelyének Ön által történő használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ, amelyet az Ön böngészőprogramja a számítógépe merevlemezén tárol. Amikor Ön visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az adott webhely tulajdonosának az Ön legutóbbi látogatásáról. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, ám ez a program beállításainak megváltoztatásával rendszerint kiküszöbölhető. Ha Ön úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.

A WJLF azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a webhely különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolja a személyes adatokhoz. A WJLF az oldalain egy, az Ön tagsági számát és munkamenet-azonosítóját tartalmazó cookie segítségével biztosítja azt, hogy a webhely felismerje az Ön böngészőjét, és ezen keresztül Önt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint Ön elhagyja a webhelyet. A cookie-k alkalmazásával érjük el, hogy Ön gyorsan haladhat oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.

A WJLF biztonsági intézkedésekkel védi az Ön személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje az Ön személyes adatait.

A vonatkozó jogszabályi előírások betartása és a hatóságok törvényes kéréseinek teljesítése érdekében a WJLF fenntartja a jogot, hogy megkeresse és nyilvánosságra hozza a birtokukban lévő személyes adatokat, ha ezt a működés fenntartása, valamint az ügyfelek és a WJLF védelme megkívánja. A WJLF fenntartja a jogot arra is, hogy harmadik félnek kiszolgáltassanak személyes adatot, amennyiben a webhelyei vagy szolgáltatásai Ön általi használatával kapcsolatban panasz érkezik hozzá.

A WJLF csak addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig erre az Ön által igényelt termékek és szolgáltatások biztosításához szükség van, vagy a törvény által előírt további időtartamig. A WJLF fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót időről időre módosítsa. Az Ön személyes adatainak felhasználást érintő változtatásokról tájékoztatjuk Önt.

Összegzés

Ön az erre szolgáló on-line felületen az alábbi adatkezelésekhez járul hozzá:

Hozzájárul, hogy az űrlap kitöltése  során kötelezően, megadott adatait a WJLF hozzájárulása visszavonásáig kezelje, és az Ön részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés, telefonhívás vagy ezekkel egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, tájékoztatókat közöljön.

Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a kitöltéssel kapcsolatosan adatait a WJLF rendezvényeinek végéig, vagy hozzájárulása visszavonásáig kezelje.

Budapest, 2018. november 8.

Július

03júl09:00PalettaelőadásOnlineEsemény típus:Paletta előadások

04júl14:00PalettaelőadásOnlineEsemény típus:Paletta előadások

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
X