Tudományos tanács

Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács – a nemzeti felsőoktatási törvény 12. § (3) bekezdése alapján – a Főiskola tudományos koncepciójának kialakítását és megvalósítását irányító, a megvalósulást elemző és ellenőrző testület

2019 október 2 előtt hatályos azabályozás
A Tudományos Tanács – a nemzeti felsőoktatási törvény 12. § (3) bekezdése alapján – a Főiskola tudományos koncepciójának kialakítását és megvalósítását irányító, a megvalósulást elemző és ellenőrző testület.

A Tudományos Tanács tagja a rektor, az oktatási igazgató, a szakvezetők valamint a Főiskolán tudományos minősítéssel rendelkező munkaviszony vagy egyházi személy jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) keretében oktatási feladatokat ellátó személyek.
Tanácskozási joggal vesz részt a főtitkár a Tudományos Tanács ülésein. A tanszékvezetők javaslatára a rektor külső szakértőket is felkérhet a Tudományos Tanács tagjává.
A Tudományos Tanács elnökét a rektor javaslatára a Tudományos Tanács szótöbbséggel választja meg.
A Tudományos Tanács tanévenként legalább kétszer ülésezik.
A Tudományos Tanács

 1.  elkészíti a Főiskola minőségfejlesztési programját;
 2.  elkészíti a Főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiáját, melyben meghatározza a kutatásiprogramokat, a pályázati eljárási rendeket, a hazai és nemzetközi tudományos együttműködések fejlesztésével kapcsolatos teendőket;
 3.  évente értékeli a minőségbiztosítási feladatok ellátását és a Főiskola tudományos tevékenységét;

A Tudományos Tanács minden tanév végén jelentést tesz a Szenátusnak, melyben

 1.  értékeli a képzési és kimeneti követelmények érvényesülését;
 2.  a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság követelményeinek érvényesülését;
 3.  a személyi és tárgyi feltételeket;
 4.  az oktatási-kutatási tevékenységet.

A Tudományos Tanács a Főiskola tevékenységére, működésére vonatkozóan ajánlásokat, megállapításokat tehet.
A rektor a Tudományos Tanács tanévi jelentését esetleges intézkedési javaslataival együtt a Szenátus elé terjeszti.
A Tudományos Tanács ülésén az elnök szavazást rendelhet el. A személyi kérdésekben titkosan kell szavazni.
A Tudományos Tanács adminisztratív feladatait a Rektori Hivatal látja el.

A Tudományos Tanács ügyrendje
 • 1.Általános rendelkezés A Wesley János Lelkészképző Főiskola Tudományos Tanácsának Ügyrendjét hivatkozva a nemzeti felsőoktatási törvény 12. § (3) bekezdésére, valamint a Wesley János Lelkészképző Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának II. 25. §ban foglaltak alapján az alábbiak szerint határozom meg:
 • 2.A Tudományos Tanács (TT) rendeltetése A TT a Wesley János Lelkészképző Főiskola tudományos kutatási, fejlesztési, innovációs stratégiájának kidolgozásában, megvalósításában közreműködő, elemző, véleményező, javaslattevő testület.
 • 3.Az Ügyrend hatálya Az Ügyrend személyi hatálya a TT valamennyi tagjára, tárgyi hatálya pedig a TT által ellátott valamennyi feladatra terjedki.
 • 4.A TT Elnökét a Rektor javaslatára a TT szótöbbséggel választja meg.
 • 5.A TT külső tagja a Wesley János Lelkészképző Főiskola foglalkoztatási jogviszonyában nem álló, a Rektor által felkért, tudományos fokozattal rendelkező személy, aki a tudomány területe kiemelkedő képviselője.
 • 6.A TT tagja a Rektor, a Rektor helyettes (Főtitkár), a Tanszékvezetők, az egyetemi tanárok, az MTA doktorok, az MTA tagjai, továbbá tanszékeken egy fokozattal rendelkező oktató, akit a tanszékvezető javasol.
 • 7.A TT adminisztrációs munkáját a Rektori Hivatal látja el.
 • 8.A TT tagjai kötelesek a TT ülésein részt venni, illetőleg akadályoztatásukat az adminisztráció felé legkésőbb az ülést megelőzően két nappal írásban bejelenteni.

9.  A TT feladatai

 • 9.1.Elkészíti a Wesley János Lelkészképző Főiskola kutatásifejlesztési és innovációs stratégiáját.
 • 9.2.Irányelveket, prioritásokat fogalmaz meg a stratégia kialakításához.
 • 9.3.Kutatási programokra tesz javaslatot.
 • 9.4.Félévenként értékeli a WJLFen folyó kutatási, fejlesztési, innovációs és minőségbiztosítási tevékenységet, továbbá véleményezi az elért eredményeket.
 • 9.5.Véleményezi az adjunktusi, docensi és egyetemi tanári pályázatokat.
 • 9.6.Véleményezi a tervezett tudományos rendezvényeket.
 • 9.7.Javaslatot tesz a kiemelkedő tudományos tevékenység elismerését célzó címek odaítélésére.
 • 9.8.Javaslatot tesz a hazai és a nemzetközi tudományos együttműködések kezdeményezésére.
 • 9.9.Javaslatot tesz tudományos pályázati eljárási rendszerre.9.10.Elemzi és értékeli a tudományos művek kiadását.

10. A TT működése

 • 10.1. A TT szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
 • 10.2. A TTt hét munkanapon belül rendkívüli ülésre össze kell hívni, amennyiben ezt az Elnök, illetve a Tanács tagjainak egyharmada a napirend feltüntetésével írásban kéri.
 • 10.3. A TT szavazati joggal rendelkező tagjai több, mint felének kérésére ha azt a személyiségi jogok védelme, vagy a minősített adatok kezelése indokolja zárt ülést kell tartani. A zárt ülésen a szavazati és tanácskozási jogú tagokon kívül csak a megszavazott jegyzőkönyvvezető lehet jelen. A zárt ülésen résztvevő személyek kötelesek az ott elhangzottakat bizalmasan kezelni.
 • 10.4. A TT tagjai és meghívottai számára a meghívót, az előterjesztéseket és azok mellékleteit az ülés előtt legalább öt nappal elektronikus levélben kell megküldeni.A TT üléséről szóló meghívónak tartalmaznia kell az ülés pontos időpontját és helyszínét, továbbá az előterjesztések tárgyát, formáját, az előterjesztő nevét.

11. Az előterjesztések rendje

 • 11.1. Az aláírt előterjesztési kezdeményezéseket hét munkanappal a TT ülés előtt kell benyújtani a TT részére mind papíron, mind elektronikus formában.
 • 11.2. Az ülés napirendjére főszabályként csak azok az előterjesztések vehetők fel, amelyek előzetesen megküldésre kerültek a tagoknak.
 • 11.3. Indokolt esetben az ülés elnöke lehetővé teheti a rendkívüli előterjesztést.Ezt írásban kell jelezni az ülés elnöke felé és az előterjesztést is írásban kell megtenni az ülés előtt legalább egy nappal. Egyéb esetben az előterjesztés nem tárgyalható. Ezt az anyagot a tagok az ülésen kapják meg és bármely tag igénye esetén az ülés elnökének elegendő időt kell biztosítani az anyag helyszíni tanulmányozásához.
 • 11.4. Az elnök dönt az előterjesztési kezdeményezésének elutasításáról, vagy napirendi pontként való felvételéről.

12. A TT üléseinek rendje

 • 12.1. Az ülést az elnök nyitja meg, vezeti és zárja be.
 • 12.2. Az elnök a határozatképesség megállapítását követően ismerteti, majd szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és azok megtárgyalásának sorrendjét.
 • 12.3. Az elnök ezt követően megadja a szót az előterjesztőnek, akinek lehetősége van röviden szóban is kiegészíteni az írásbeli előterjesztését.
 • 12.4. Nagy terjedelmű, vagy kiemelten fontos tartalmú előterjesztés esetén az elnök javaslatára külön általános és részletes vita is lefolytatható.
 • 12.5. A TT tagok az előterjesztéshez hozzászólhatnak és azzal kapcsolatban kérdést intézhetnek az előterjesztőhöz.
 • 12.6. Az ülés hatékonysága érdekében az elnök a hozzászólások időtartamát korlátozhatja.
 • 12.7. Amennyiben a vita indokolatlanul elhúzódik, az elnök illetve a jelenlévő egyharmada indítványozhatja a vita lezárását, melyről az elnök vita nélkül határozhat.
 • 12.8. További felszólaló hozzászólással, kérdéssel, vagy észrevétellel nem jelentkezett, az elnök a vitát lezárja és amennyiben szükséges, elrendeli a szavazást.

13. A TT döntéshozatala

 • 13.1. A TT határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak legalább 60 %a jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést öt munkanapon belül változatlan napirendi pontokkal újból össze kell hívni.
 • 13.2. A TT főszabály szerint nyílt szavazással egyszerű többséggel dönt.Ebben az esetben szavazni igennel, nemmel, vagy tartózkodással lehet.
 • 13.3. A TT titkos szavazással határoz személyi kérdésekben. Egyéb kérdésekben akkor kerül sor titkos szavazásra, amennyiben a TT szavazati joggal rendelkező tagjainak több, mint a fele erről nyílt szavazással dönt. Titkos szavazás során csak igennel, vagy nemmel lehet szavazni. A titkos szavazásra szavazócédulákon kerülhet sor.
 • 13.4. Távollévő személy írásban szavazatát nem adhatja le, az elektronikus szavazás kivételt képez. 13.5. Szavazategyenlőség esetén az ülés levezető elnökének szavazata dönt.
 • 13.6. Kivételesen és indokolt esetben a titkos szavazást igénylő döntések kivételével a TT elektronikus szavazás útján is dönthet. Az elektronikus szavazás lebonyolításáról az elnök dönt. Ebben az esetben a TT tagok szavazatukat a kizárólagos hozzáférésüket biztosító email címükről adhatják le.

14. A TT határozata, jegyzőkönyv

 • 14.1. A TT üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, döntéseit határozatba kell foglalni.
 • 14.2. A TT határozatok számozása évenként folyamatos sorszámozással, az ülés időpontjának zárójelben való feltüntetésével történik.
 • 14.3. A TT üléseiről egyidejűleg hang és videó felvétel is készülhet.
 • 14.4. A TT tag kérésére hozzászólását szó szerint kell rögzíteni, továbbá bármelyik tag kérheti külön véleményének jegyzőkönyvbe foglalását.
 • 14.5. A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe kizárólag a résztvevők tekinthetnek be.
 • 14.6. A jegyzőkönyvet és a határozatokat az elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.
 • 14.7. A TT ülésének teljes anyagát a Rektori Hivatal dokumentálja és tárolja.
 • 15. Jelen Ügyrend a Wesley János Lelkészképző Főiskola Szenátusának 2019. október 2iülésén került jóváhagyásraSz21/2019 számú határozatként.
Ülések

2020.11.30 a WJLF Tudományos Tanács ülés tartott. Nagy Péter Tibor beszámolója a  https://wesley.hu/purgoadr/2020/09/WJLF_Tudomanyos-tanacsanak_jelentese_a_2020_szeptemberi_szenatus_szamara.docx és a http://oktatas.uni.hu/rendezvenyeink_videofelvetelei.htm dokumentumokon alapult. A http://oktatas.uni.hu/20201129.htm -en látható, hogy Lukács Péter, Kertai Szabó Ildikó, Plank Zsuzsa tanszéki ill szakos képzésre kiterjedő beszámolót tartottak, Nagy Péter Tibor a Doktori Iskola előkészítőről számolt be, Hubai Péter intézeti beszámolót tartott.

A Tanács felkérte Plank Zsuzsát a nemzetközi ügyekkel kapcsolatos információmegosztásra, Géczi Róbertet évi kétszeri beszámolóra TDK ügyben, s Verebics Petrát Wesley digitális könyvtárral kapcsolatos előkészítő munkálatok végzésére.

WJLF Tudományos tanácsának jelentése a 2020 szeptemberi szenátus számára
Jelentés a Tudományos Tanács 2018/19 tanévi tevékenységéről

1, A Wesleyn a 2018/19-s tanévben a következő tudományos rendezvények voltak:
(értelemszerüen a 2019 május 9 rendezvények mint „kvázi biztos” rednezvények értendők)

2019.06.14-15 
Az ELTE és a WJLF Csákó Mihály emlékkonferenciája
http://oktatas.uni.hu/20190615.htm

2019.06.03
Pedlabor – Játék és tanulás gemifikáción innen és túl – módszertani műhely
https://wesley.hu/2019/03/19/pedlabor-nyitott-szakmai-muhely-a-wesley-n/

 2019.06.01.
Konferencia felhívás; Populizmus és emlékezetpolitika, populizmus és történelmi közgondolkodás címmel konferenciát hirdet a WJLF, az 1956-os Intézet Alapítvány, valamint az MTA II.világháború történeti albizottsága közös rendezésében 2019. 12.13-14.
https://wesley.hu/2019/04/09/konferencia-felhivas/

2019.05.30
Goldziher szalon
Zsidóságkutatások és internetes adatbázisépítés
http://oktatas.uni.hu/20190530.htm

2019.05.16-2019.05.17
Konferencia Forrai Judit hetvenedik születésnapjára
http://oktatas.uni.hu/20190516.htm

2019.05.11
Wesley vallásszociológiai körkép
Urfi Péter: A papok és a számok -“a gyerekmolesztálási ügy”-ről a katolikus egyházban
http://oktatas.uni.hu/20190511.htm

2019.05.09
Tanügyigazgatás. Az MSZT OSZ és az Educatio (R) műhelykonferenciája a WJLF-EN
http://oktatas.uni.hu/20190509.htm

2019.05.08.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Papp Gábor
http://oktatas.uni.hu/20190508.htm

2019.05.06
Mit tanulhatunk a finnektől? (És mit nem?) – minikonferencia
https://wesley.hu/2019/03/19/pedlabor-nyitott-szakmai-muhely-a-wesley-n/

2019.04.23 – 2019.04.24 
Hol tartunk? Tisztelgő konferencia Kozma Tamás nyolcvanadik születésnapjára
http://oktatas.uni.hu/20190423_videobook.htm
Boreczky Ágnes, Benedek András, Juhász Erika, Polónyi István, Sáska Géza,Kerülő Judit – Jenei Teréz, Trencsényi László, Darvai Tibor, Biró Zsuzsanna Hanna, Bajomi Iván, Csepeli György-Murányi István, Buda András, Fehérvári Anikó – Szemerszki Marianna, Hrubos Ildikó, Jancsák Csaba, Nagy Péter Tibor, Lukács Péter, Mika János, Nagy Ádám, Molnár György, Lükő István

 2019.04.13
Vallásszociológiai körkép: Bárdos-Féltoronyi Miklós a Köztes-Európa egyházairól
http://oktatas.uni.hu/20190413.htm

2019.04.06
Vallásszociológiai körkép: Rosta Gergely az európai katolikusokról
http://oktatas.uni.hu/20190406.htm

2019.04.04
Vallás és egyházkutatási könyvvitanap –
Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban : bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe. Opponens: Varsányi Orsolya 
http://oktatas.uni.hu/20190404.htm

2019.04.04
Vallás és egyházkutatási könyvvitanap –
Bánkuti Gábor A romániai jezsuiták a 20. században. Opponens Petrás Éva 
http://oktatas.uni.hu/20190404.htm

2019.04.01
Hogyan előzhető meg az iskolai bullying? – kerekasztal beszélgetés
http://oktatas.uni.hu/20190401.htm
Csekeő Borbála, Jármi Éva, Sáska Géza, Topa Zoltán, Biró Zsuzsanna Hanna

 2019.03.30
Embermentők az embertelenségben
http://oktatas.uni.hu/20190330.htm
Iványi Gábor, Csepregi András, Joel Burnell, Gian Luca Borghese, Hubai Péter, Balatoni Péter, Vámos György, Merker Dávid, Verebics Petra
2019.03.17.
A legkiválóbb szakdolgozatok a Wesley-n
http://oktatas.uni.hu/20190317_videobook.htm
Lakatos Anka, Kovács Gergely, Pizarro-Iványi Júlia, Balázs Bea, Bereczky Géza, Orgoványi-Tamás Mária

 2019.03.13.
T Kiss Tamás hetvenedik születésnapjának köszöntése
http://oktatas.uni.hu/20190313_videobook.htm
Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor

 2019.03.11
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Beszélgetés Vámos Tiborral
http://oktatas.uni.hu/20190311_videobook.htm
Nagy Péter Tibor, Pápai Miklós

2019.03.09
Barna Ildikó a mai magyar zsidókról
http://oktatas.uni.hu/20190309_videobook.htm

2019.03.04.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Kozma Tamás 80
http://oktatas.uni.hu/20190304_videobook.htm
Lukács Péter, Nagy Péter Tibor

 2019.02.28.
Egyház- és valláskutatási könyvvitanap
Gianone András – Klestenitz Tibor: : Katolikus nagygyűlések 
Felkért bíráló: Fazekas Csaba
http://oktatas.uni.hu/20190228a_videobook.htm

2019.02.28.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Schlett István 80
http://oktatas.uni.hu/20190228_videobook.htm
Arczt Ilona, Nagy Péter Tibor

2019.02.24.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Hajdu János
http://oktatas.uni.hu/20190224_videobook.htm
B Kádár Zsuzsanna, Nagy Péter Tibor

2019.02.22.
Bukovics István hetven éves
http://oktatas.uni.hu/20190222_videobook.htm
Iványi Gábor, Barna István, Papp Antal, Géczi Róbert, Dezsény Zoltán, Bánlaky Pál, Kun István, Bakos Bettina, Nagy Péter Tibor, Potóczki György

2019.02.20
Ábrahám János, Pápai Dezső, Csákó Mihály emlékezés
http://oktatas.uni.hu/20190220.htm

2019.02.16.
Wesley vallásszociológiai körkép
Ugrai János a lelkészprozopográfiáról
http://oktatas.uni.hu/20190216.htm

2019.02.12.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Ferge Zsuzsa
http://oktatas.uni.hu/20190212_videobook.htm
Nagy Péter Tibor

2019.02.09.
Wesley vallásszociológiai körkép
Nagy Péter Tibor a vallásváltoztatásról
http://oktatas.uni.hu/20190209_videobook.htm

2019.01.16
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Sík Endre 70
http://oktatas.uni.hu/20190116_videobook.htm
Nagy Péter Tibor, Simonovits Borbála

2019.01.13.
Braham emlékülés
http://oktatas.uni.hu/20190113_videobook.htm
Hernádi Ambrus, Iványi Gábor, Karsai László, Kovács András, Majsai Tamás, 
Molnár Judit, Nagy Péter Tibor, Pók Attila, Stark Tamás, Szegő Ágnes, Tibori Szabó Zoltán

2018.12.14.
Egyház- és valláskutatási könyvvitanap: szegedi zsidó temetők, ki vezesse az egyházat 
http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm
Ábrahám Vera, Bányai Viktória, Szilvási József, Szigeti Jenő

2018.12.13.
Egyház- és valláskutatási könyvvitanap: Mindszenty 1-2
http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm
2018.12.13 13 h.
Balogh Margit, Paksy Zoltán, Szabó Csaba

 2018.12.01.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Tamás Gáspár Miklós 70
http://oktatas.uni.hu/20181201.htm
Koreny Ajna, Nagy Péter Tibor

 2018.11.21.
Tudomány, kultúra, társadalom – Izrael hét évtizede
http://oktatas.uni.hu/20181121_videobook.htm
( Győri János; Nagy Péter Tibor; Balázs Gábor; Gadó János; Balogh Péter; Zsigmond Anna; Róbert Péter; Ujvári Hedvig; Iványi Gábor; Kárpáti Judit; Klein Judit)

2018.11.18.
Száz éves a köztársaság
http://oktatas.uni.hu/szaz_eves_a_koztarsasag.htm
( Hajdu Tibor, Eörsi László, Lendvai Ildikó, Pók attila, Trencsényi László )

2018.11.18
Bánlaky Pál köszöntése
http://oktatas.uni.hu/banlaky.htm

2018.11.18.
Wesley Tudományos Körkép 2018 – I
http://oktatas.uni.hu/20181118_videobook.htm
( Bakos Bettina, Baráth-Németh Krisztina , Boreczky Katalin , Papp Antal , Urbán Beatrice – Bánlaky Pál, Pétervári Kinga , Nagy Péter Tibor , Zima István, Majsai Tamás )

2018.11.16.
Társadalmi nemek és a testvértudományok
http://oktatas.uni.hu/2018_11_16_17_videobook.htm
( Iványi Gábor, Dupcsik Csaba, B Kádár Zsuzsa – Géczi János, Béres-Deák Rita, Hrotkó Larissa, Kozma György, Nagy Beáta, Erőss Gábor, Rédai Dorottya, Sipos Alexandra, Vajda Róza, Bánlaky Pál, Csepregi András, Kertai-Szabó Ildikó, Perintfalvi Rita, Virágh Enikő, Majsai Tamás, Kovács Mónika, Borgos Anna, Lengyel Lea, Papp Szilvia Anikó, Kőrösi Gábor, Kövér-Van Til Ágnes, Paksi Veronika – Tardos Katalin , Geamba?u Réka, Tatár-Kiss Klára, Huszár Ágnes, Joó Mária, Kovács Ilona, ifj. Iványi Gábor, Nagy Péter Tibor, Fekete Szabolcs, Sebestyén Eszter, Auer Eszter, Hadas Miklós, Fekete Mária, Adamik Mária , Balogh Lídia, Pécsi-Pollner Katalin, Wessely Anna, Thun Éva, Kund Attila, Kovács Edina, Zsigmond Csilla, Federmayer Éva, Horváth Zsuzsanna, Géczy Dorottya, Kovács Rita, Radvánszki Péter, Neményi Mária, Forray R Katalin, Tibori Tímea, Hrubos Ildikó, Lukács Péter, Biró Zsuzsanna Hanna, Verebics Petra, Acsády Judit, Hubai Péter )

2018.11.11.
Emlékkonferencia a Kristályéjszaka 80. évfordulója alkalmával
http://oktatas.uni.hu/20181111_videobook.htm
Bognár László, Dezső Renáta Anna, Kiss Endre, Jakab Attila, Iványi Zsuzsanna, Majsai Tamás, Petneházi Zsigmond, Székely Gábor

2018.10.16-18.
Téma- és paradigmaválasztási dilemmák a 21. századi filozófiában
(Darida Veronika, Bárány Tibor, Barcsi Tamás, Cseke Ákos, Zemplén Gábor, Szilágyi-Gál Mihály, Demeter Tamás, Márton Miklós, Nyirkos Tamás, Gedő Éva, Szabó Gábor, Fenyő Imre, Olay Csaba, Pavlovits Tamás, Pintér Tibor, Szücs László Gergely, Simon József, Ébli Gábor, Nemes László, Balázs Gábor, Zuh Deodáth, Varga Péter András, Veres Bálint, Tőzsér János,

2018.10.02.
http://oktatas.uni.hu/Oktatasszociologiai.konyvvitanap.htm
(Keller Márkus, Ugrai János, Sasfi Csaba; Takács Tamara, Brezsnyánszky László; Lányi Marietta; Donáth Péter, Baska Gabriella; Támba Renátó, Géczi János; Fehérvári Anikó, Hrubos Ildikó; T Kiss Tamás, Biró Zsuzsanna Hanna; Nagy Ádám, Lukács Péter; Langerné Buchwald Judit, Kozma Tamás ; Polónyi István, Cserti Csapó Tibor; Buda András, Kozma Tamás; Polónyi István, Györgyi Zoltán)

2018.09.18.
Az iskolázottsági egyenlőtlenségek alakulása 2011-2016 között, valamint a népszámlálási adatok kutatási célú hasznosíthatósága – FETE program, 2018 szeptember 18-án
http://oktatas.uni.hu/20180918.pdf
(Nagy Péter Tibor, Harcsa István, Lannert Judit )

2018.09.17.
Magyar zsidó orvosok A Goldziher szalon 2018 szeptember 17 – rendezvénye.
http://oktatas.uni.hu/20180917.pdf
Forrai Judit

2018.09.06.
Neveléstörténeti albizottsági ülés – Biró Zsuzsanna Hanna: Utak a tudományos elitbe
http://oktatas.uni.hu/20180906.pdf
Biró Zsuzsanna Hanna

2018.09.05.
Százötven éves Eötvös népoktatási törvénye
http://oktatas.uni.hu/20180905.pdf
(Bényei Miklós, Kelemen Elemér, Szabolcs Éva, Rébay Magdolna, Ugrai János, Hegedűs Judit, Kéri Katalin, Ugrai János, Karády Viktor)

 

Látható, hogy intézményközi együttműködésünk elsősorban az MSZT oktatásszociológiai szakosztály, az Educatio folyóirat szerksztősége ill az ORZSE felé volt. Értelemszerűen növelhetnénk nemzetközi és a hazai main straem intézményekkel, pl ELTE közös tevékenységünket.

A konferencia résztvevők valamennyi Wesley tanszékről kerülnek ki, a theológia/hittanár staffja felül, a szociális munka staffja alulreprezentált.

WJLF belül szervezési szempontból a Pedagógia tanszék , a Vallás és egyházszociológiai  kutatóintézet aktivitása magas, a rendezők között szerepel a Soá és Kereszténység Kutatóintézet . Értelemszerüen a többieké növelhető lenne.

Kétszer is pályázni próbáltunk – Kun István, Kádár zsuzsa és Nagy Péter Tibor – az Ebert Stiftunghoz,konferenciatámogatásért. Előzetes biztatás ellenére nem nyertünk.

Konferenciáink gyenge oldala a belső látogatottság, hallgatóink gyakorlatilag mellőzik a rendezvényeket. Megoldásként kinálkozik, hogy 2019/20-ban szombatra koncentráljunk, hogy legalább a lukasórás hallgatók ill. éppen itt járó oktatók motivécióüját fokozzuk a részvételre.

 

 1. Tervek a jövőre:

2018 03.31-n Körlevél ment ki a tudományos tanács tagjainak, mely a tudományos konferenia szervezés ajánlott szabályait tartalmazza, tipikus technikai hibákat veszi sorra, köztük a Wesleyn belüli kommunikációt, teremválasztás, büfé, porta, honlap kérdéseket. A 15 pontos anyag márciusban került elfogadásra, 2019 decemberében lehet felmérni javult e a helyzet.

2019.05.18- n Doktori iskola Törzstagi értekezletet tart. Itt kerül meghatározásra, milyen doktori iskola előkészítő rednezvények lesznek 2019/20-ban

2019.06.01. – s határidővel Konferencia felhívást adtunk ki. ; Populizmus és emlékezetpolitika, populizmus és történelmi közgondolkodás címmel konferenciát hirdet a WJLF, az 1956-os Intézet Alapítvány, valamint az MTA II.világháború történeti albizottsága közös rendezésében 2019. 12.13-14.
https://wesley.hu/2019/04/09/konferencia-felhivas/

Szeptember Máté Tót András német nyelvü könyvének megvitatása

Novemberben lesz szokásos Wesley tudományos körkép is, várhatóan két napos

A Goldziher szalon mellett növelni szeretnénk az együttmüködést az ORZSE val,

dec: Szűcs László Gergellyel együttműködve (MTA filozófiai intézet) lesz egy filozófiai konferencia

 

 1. Tudományos aktivitás

Benne vagyunk migráns/populizmus ügyben a Novamigra nemzetközi projektben. Nem vagyunk elé hatékonyak, ezért  2019 májusban a projekten belül szervezeti és személyi átalakításokra kerül sor, melynek eredményeit majd néhány hónap mulva lehet megitélni.

A vallásszociológiai központhoz csatlakozott nemrég doktorált Angliában élő Agnes Kory aki tőlünk nyujtott be Hanadív ösztöndíj kérelmet, Holocaust és a magyar zene témakörben.

Blandl Borbála vezeti a Wesley tudományos aktivitását dokumentáló publikációs adatbázist az mtmt-ben. Össz tudományos teljesítményünk csökken.

Év elejére elkészült egy tudományos tanácsi előterjesztés a tudományos aktivitás növelésére,oktatókkal szembeni  tudományos követelmények megfogalmazására melynek rektori vagy főtitkári utasításként kellene megjelennie.

Személyi adattárépítés kezdődött, ami erre is kiterjed, Biró Zsuzsanna Hanna gyüjti a lapokat.

Tudományos fokozatot Wesleys munkatárs nem szerzett, de Verebics Petra személyében bővült a tudományos fokozattal rendelkezők köre. Minden tanszékvezetőnk tudományos fokozattal rendelkezik és életkori határon belül van.

Elveszítettük Csákó Mihályt.

 

 1. Tudományos kiadási tevékenység
 • Folytatódott az Szociológiai Dolgozatok sorozat, két kötettel
 • Megjelent a Majsai60 konferencia kötete
 • Megjelent a kétévente megrendezésre kerülő vallástudományi konferenciasorozat újabb kötete
 • Idén még lesz Forrai-70 kötet
 • Hubai Péter korábbi javaslatának megfelelően, első esetben Biró Zsuzsanna Hanna szervezésében megjelenik egyik konferenciánk Konferencia füzete – átmeneti állapot a csak intreneten fennlévő program és a komoly konfernecia kötet között – ezt további konfernciáinkkal is megtesszük

Nyomdai és pénzügyi okoknál fogva korábbi dátumu könyvek is megjelennek. Célszerű lenne elérni, hogy 2019-ben csak 2018 és 2019-s dátumú , 2020-ban csak 2019 és 2020 dátumu stb kötetek jelenjenek meg.

 1. Rendkívüli szenátusi ülés által megszavazottan Bálint Györgyöt professzornak hívtuk meg.

Ez ügyben a tudományos tanács az alábbi szakvéleményt adta:

Vélemény

Az 1919-ben született Bálint György, a közvéleményben, médiaszereplései nyomán  –„Bálint Gazdaként” ismert.

Egyetemi tanári kinevezését azonban nem az életkor és nem a médianépszerüség teszi indokolttá a Wesleyn, hanem az, hogy munkássága példamutató a szociálisan elkötelezettség, a tudományos munkásság és a gyakorlati hasznosság összkapcsoltsága szempontjából.

A feudalizmussal súlyosan terhelt magyar agráriumban fontos kivételt jelentett, hogy a birtokok töredéke modern mezőgazdasági nagyüzemként működött. Ezeknek a mezőgazdasági nagyüzeknek az élén igen gyakran zsidó birtokosok, vagy bérlők álltak, akik jelentős szakértelemmel rendelkeztek és – ahogy ezt a korabeli szélsőjobboldal szomorúan konstatálhatta – biztosabb jövedelmet, jobb munkakörülményeket biztosítottak környezetük munkavállalóinak, mint a korabeli magyar vidék átlaga.

A hamaji többgenerációs agrárkapitalista, agrárszakember Braun család sarja a munkaszolgálat ill Mauthausen után Bálinttá és katolikussá váló fiatalember 1945 után tanult agrárszakember és agrárkutató lesz. Rövid agrárigazgatási és kutatóintézeti pályaelem után elsősorban főagronómusként dolgozik, , s szerez agrártudományból tudományos fokozatot. A kertészettudományok elkötelezettje, ahogy e tárgyban írott kéttucatnyi szakkönyve is bizonyítja. A kertészettudományok specialitása az agrártudományokon belül a tanult munkaerő megbecsülése, az individuális döntések értékelése, a biodiverzitás szorgalmazása. Agrárfelsőoktatásban már a rendszerváltás előtt címzetes főiskolai tanár lesz, de fő tevékenysége a fénykorában 75000 példányos Kertészet és szőlészet szerkesztése, mely „a második magyar polgárosodás” a kétlaki urbán-agrár kispolgárság felemelkedésének tanácsadója és dokumentuma egyben, illetve az ettől időben függetlenő Kertgazdaság, a tudományos folyóirat szerkesztője.

A rendszerváltás után a választói közönségét tekintve legkevésbé vidékies párt az SZDSZ parlamenti képviselője, aki az 1990 és  2010 közötti Magyarországon még értelmes „szakpolitikus”, „ágazatpolitikus” több politikai oldal által nagyrabecsült megtestesítője.

A magyar vidék, a kertkultura új funkcióját ismeri fel abban a lehetőségben, hogy a társadalom peremére szorítottak számára társadalmilag elfogadhatóbb költséggel lehet lakhatást és megélhetést teremteni. Parlamenti képviselőként is szorgalmazza ezt, majd  Tarnabodon civil aktivistaként munkálkodik hajléktalanok elhelyezésén mezőgazdasági, kertészeti alapú megélhetésének biztosításán – így lesz „A Hajléktalan emberért közalapítvány” díjazottja is. Kerepesen – Bálint György szakszerü irányításával a kertgazdaság korábban igen szegény és munkanélküli cigány családok számára biztosít nemcsak megélhetést, hanem többségi társadalom szemében megbecsültebb létet is.

A klasszikus tudományos előélet – szakkönyvpublikálás, felsőoktatási tanítás, szakfolyóiratszerkesztés, ágazati sazkértői tevekénység mellett, mely más felsőoktatási intézményben is méltóvá tenné Bálint Györgyöt egyetemi tanári előterjesztésre a szociális elkötelezettség és aktivitás alapján vélem úgy, hogy legadekvátabb hely számára a Wesley professzori széke.

 

Nagy Péter Tibor
egyetemi tanár, MTA doktora
WJLF Tudományos Tanács elnöke

 1. Összeállítás készült a Wesley díj eddigi történetéről, és alapelveiről

A szenátus 2012 szeptember 5-n hozta létre a Wesley díjat

Első ízben a Holokauszt kutatás meghatározó alakja, Randolph Braham kapta 2012 decemberében, amikor betöltötte 90. életévét.

Tudományos Tanács pro memoria 2015.02.01

“A Wesley díjat 2015. évtől a Tudományos Tanács javaslatára a MET elnöke itéli oda. 

A Wesley díj odaitélésére átlagosan kétévente kerül sor, ami úgy értendő, hogy 2015 junius 30-ig sor kerül egy Wesley díj átadására s ezt követően 2017 junius 30-ig, 2019 junius 30-ig illetve 2021 junius 30-ig 2023 junius 30-ig sor kerül egy-egy  Wesley díj átadására. Ezen belül az átadási időpontok meghatározása szabad, de két díj átadása között hat hónapnak mindenképpen el kell telnie.

A Wesley-díjjal szellemi (elsősorban tudományos) életpályát jutalmazunk. A díjat bármely állampolgárságú személy kaphatja. A díj átadására ünnepség keretében kerül sor. A díjat a Rektor adja át. A díj szóbeli indoklásakor a Tudományos Tanács elnöke kitér arra, hogy a díjazott tudományos munkássága mellett milyen kiemelkedő közéleti szerepet játszik, a MET és a WJLF értékeivel összhangban. A díjban részesülhetnek a MET, a Wesley ill az Oltalom  által tudományos címekkel és pozíciókkal ellátott személyek, de nem részesülhetnek olyanok, akik teljes munkaidejü fizetett alkalmazottai a MET-nek, az Oltalomnak vagy a WJLF-nek. A díjhoz alapszabályszerü pénzjutalom nem tartozik. A WJLF mindenkori anyagi helyzetének függvényében a rektor döntése alapján pénzjutalmat csatolhat. Javasoljuk, hogy a pénzjutalom összege a jutalmazott életéveinek száma ezer forinttal szorozva legyen, de ha a Rektor ennél magasabb díjazást tart lehetőnek, akkor se haladja meg az “egyetemi tanár 1” illetménykategória havi illetményösszegének 50%-át. “

2015-2019 évi történések

Wesley díjat kapott Vajda Mihály, nyolcvanadik születésnapjához kapcsolódva. A díj indoklása a nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő tudományos munkásság mellett kitért az 1970-es években és a 2010-es években megtapasztalt meghurcoltatásra 
A díjat 2015 03 11-n vette át.
https://archive.org/details/VajdaMihaly80

Wesley díjat kapott Karády Viktor, nyolcvanadik születésnapjához kapcsolódva. A díj indoklása a nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő tudományos munkásság mellett kitért arra, hogy Karády a 70-es évek óta folyamatos személyes támogatásban, párizsi vendéglátásban részesített számtalan magyarországi kutatót, illetve arra, hogy a 90-es években teljes közéleti súlyával exponálta magát  a magyarországi antiszemitizmus feléledése ellen, illetve emlékezetpolitikai kérdésekben.
A díjat 2016 12 09-n vette át.
https://www.youtube.com/watch?v=wrD3Og22Spc

A Tudományos Tanács 2019 február 23- n két jelölést tett a 2019 tavaszán átadandó díjra. Az egyik jelölttel, Bálint Györggyel kapcsolatban hivatkozott a néhány nappal korábban egyetemi tanári címmel kapcsolatban elkészített véleményre, mint indokolásra.

Budaapest 2019 május 9
Nagy Péter Tibor
a tudományo tanács elnöke

 

Július

03júl09:00PalettaelőadásOnlineEsemény típus:Paletta előadások

04júl14:00PalettaelőadásOnlineEsemény típus:Paletta előadások

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
X