Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet Archívuma

 Beszámoló a WESZ tevékenységéről a 2018 május 2-i szenátus számára

A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont (Wesz) 90-es évekbeli kutatási előzmények után 2007-ben jött létre, vezetője Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, az MTA doktora.
Mission statementje szerint:
A vallásszociológia egyrészt a hitek, a vallásosság, a felekezeti hovatartozás, a szekularizáció társadalmi okaival, másrészt a társadalmi jelenségek hitekben, vallásosságban, felekezeti hovatartozásban, szekularizációban kifejeződő okaival foglalkozik. Az egyházszociológia tárgya az egyházak társadalmi szerepvállalása és az egyházakon belüli szervezeti és hatalmi viszonyok kutatása.
A kutatóközpont nemcsak szoros értelemben vett vallás és egyházszociológiai, hanem mindenféle szociológiai kutatásoknak, konferenciáknak helyet biztosít.
A tevékenységek a https://wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokoz… honlap segítségével, melyet Balogh Edina, volt hallgatónk, jelenlegi Wesleys munkatárs gondoz, nyomon követhetők.
Kérném a szenátust, hogy a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont nevét az intézmény saját Szmsz-ében változtassa meg, annak megfelelően hogy a WJLF Szmsz-ében az intézmény „Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet” néven szerepel.

1.
Az elmúlt évben fejeződött be az INTERnational COoperation in the SSH: Comparative Socio-Historical Perspectives and Future Possibilities európai kutatás, melynek magyar lába a WESZ volt. A kutatás eredményeképpen könyv és számos tanulmány született, a Magyar Tudomány és az Educatio folyóirat tematikus számot szentelt neki. A kutatás disszeminációja gyanánt tucatnyi tudományági tudományos konferenciát tartottunk a WJLF-en, s beindult egy Társadalomtudósok három rendszerváltás idején című beszélgetéssorozat is. Mindezekről videobookok készültek. A WESZ munkatársai közül Karády Viktor és Nagy Péter Tibor vezető szerepet kaptak e projektben, részt vettek Bendzsák Csaba, Biró Zsuzsanna Hanna, Both Hajnal, Csákó Mihály, Ivicsicsné Simon Tímea, Szűcs László Gergely, Pétervári Kinga, Troján Anna, Tóth Ádámné és Zima István. https://wesley.hu/international-cooperation-in-the-ssh-comparative-socio-…

2.
Az idén indult be a Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis című európai projekt, melynek magyar lába a WESZ. Gedő Éva, Csákó Mihály, Fekete Szabolcs, Nagy Péter Tibor vesznek részt benne https://novamigra.eu
3.
Két sikertelen európai pályázatot is beadtunk Szilárd István és Nagy Péter Tibor vezetésével. Mindkét pályázat elkészítésében sokat dolgozott Fekete Szabolcs.
4.
Sikerrel befejeződött a magyar-szinmuveszeti-lexikon-1929-1931-digitalizalasanak-munkalatai c projekt, melyet Kádár Zsuzsa és Nagy Péter Tibor vezettek. (lásd: https://wesley.hu/magyar-szinmuveszeti-lexikon-1929-1931-digitalizalasana… )
5.
Kamarás István s Nagy Péter Tibor szorgalmazására nálunk került sor 2016-ban Donáth Lászlót köszöntő konferenciára és a Wesley jelentette meg – a Lukács alapítvány támogatásával – a tisztelgő kötetet is, 2017-benhttps://www.wesley.hu/cikk/donath-laszlo-60 , http://mek.oszk.hu/16000/16073/16073.pdf
Karády Viktor Wesley díjat kapott. https://www.youtube.com/watch?v=wrD3Og22Spc

6.
A központtal folytatott kutatói együttműködés – nulla forintos megbízási szerződés – szolgált bázisul ahhoz, hogy intézményünk több akreditációs vegyértékkel gazdagodott, így Biró Zsuzsanna Hannáéval, Fekete Szabolcséval, Gedő Éváéval és Kádár Zsuzsáéval. Első három kollégánk azóta szorosabb viszonyba is került a WJLF-fel.
7.
A központ tagjai az MTMT ből követhetően folytattak publikációs aktivitást, eredményeiket részben a Wesleyhez részben szorosabban a WESZ hez kötötték.

Budapest, 2018 május 1

Nagy Péter Tibor

A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet szervezeti és működési szabályzata

A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet (továbbiakban WESZ) elődjét „Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont” néven a Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológia Szakán belül működő kutatóhelyként, a Theológia szak vezetője előterjesztésére a WJLF Főiskolai Tanácsa 2007-ben alapította meg, hogy szervezeti keretet biztosítson az intézményben már a korábbi években is folyó vallás- és egyházszociológiai kutatómunkának. Mivel a 2017.06.09-től hatályos szervezeti és működési szabályzat a kutató intézmények nevét egységesítette, a 2018.05.02-i főiskolai szenátus a ” Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata” című dokumentum címének „Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet szervezeti és működési szabályzata” címre változtatását rendelte el. Nevét szükség szerint fordításban is használhatja, de minden nyelven csak a WESZ rövidítés alkalmazható)

A szenátus 2018.05.02 -ai döntése értelmében a preambulum hatályos szövege a jelenlegi, minden további pont a 2007 december 23. napjától hatályos szöveggel megegyezik.

1. Az WESZ székhelyét a WJLF biztosítja: 1086 Budapest, Dankó utca 11., honlapja https://www.wesley.hu

2. Az WESZ tevékenységi köre

Az WESZ a WJLF tevékenységének keretében az alábbi feladatokat végzi:
– a tudományos kutatás a vallás és egyházszociológia minden szintjén és formájában,
– a vallással, egyházzal, felekezetiséggel, hitekkel, ideológiákkal, szekularizációval kapcso-latos kortárs és történeti, nemzetközi és hazai kutatások
– tudományos rendezvények szervezése és lebonyolítása, valamint ilyeneken való részvétel,
– részvétel a felsőfokú és posztgraduális képzésben és továbbképzésben,
– szakértői tevékenység a jelzett területeken,
– tananyagfejlesztés,
– nemzetközi kapcsolatok létesítése és ápolása a kutatás és az oktatás terén,
– publikációs tevékenység a tudományos kutatási eredmények hasznosítása és a felsőoktatási tankönyvellátás javítása érdekében.

Az WESZ kutatómunkája a pluridiszciplinaritás elvét követi, ezért a vallás és egyházszociológia fogalmát szélesen értelmezi.

A vallásszociológia egyrészt a hitek, a vallásosság, a felekezeti hovatartozás, a szekularizáció társadalmi okaival, másrészt a társadalmi jelenségek hitekben, vallásosságban, felekezeti ho-vatartozásban, szekularizációban kifejeződő okaival foglalkozik.
Az egyházszociológia tárgya az egyházak társadalmi szerepvállalása és az egyházakon belüli szervezeti és hatalmi viszonyok kutatása.
Ennek jegyében tevékenysége során a WESZ együttműködik a WJLF keretébe tartozó más kutatóhelyekkel és külső kutatóhelyekkel is.

A WESZ kezdeményezheti pályázatok benyújtását, az érvényes szabályzatok keretei között kutatási megbízások vállalását harmadik fél számára, és saját kutatások indítását is. Tevé-kenységében szakmailag önálló. Jogi, pénzügyi és munkaügyi tekintetben a képviseleti jogkört a WJLF SZMSZ-ében meghatározott módon a rektor, a főtitkár és a gazdasági igazgató gyakorolja.

3. A WESZ munkatársai

3.1. A WESZ vezetője egyetemi tanár, a WJLF alkalmazottja. Szenátusi döntés alapján a rektor kéri fel és menti fel.

3.2. A WJLF-WESZ munkatársai

3.2.a Beosztásuk szerint: tudományos tanácsadók, tudományos főmunkatársak, tudományos munkatársak és tudományos segédmunkatársak.

3.2.b A munkatársakat a WJLF-WESZ vezető kéri fel és hívja vissza. A WESZ vezető a fel-kérésről és a visszahívásról e-mailben vagy papíralapú levélben – előzetesen értesíti a theológia szak vezetőjét, a gazdasági igazgatót és a főtitkárt.

3.2.c A felkérés nem keletkeztet munkaviszonyt a WJLF és a munkatárs között.

3.2.d A munkatársak – tudományos tevékenységük keretében – a WJLF alkalmazottaival azonos jogokkal vehetik igénybe a WJLF infrastruktúráját.

3.2.e. A WESZ munkatársainak további jogai:
– részt vehetnek a munkatársak gyűlésén;
– a vezető kérésére véleményt nyilváníthatnak tervezett döntésekről,
– véleményt nyilváníthatnak a vezető és a WESZ tevékenységéről,
– javaslatot tehetnek újabb munkatárs meghívására,
– javaslatot tehetnek kutatás indítására, és véleményezhetik mások ilyen javaslatát,
– nyilvánosan használhatják a WJLF-WESZ munkatársa megjelölést, maguk döntve arról, hogy a munkatárs helyett a beosztásuknak megfelelő „tudományos tanácsadó”, „tudományos főmunkatárs”, „tudományos munkatárs” , „tudományos segédmunkatárs” megjelölést hasz-nálják-e
– pályázhatnak az WESZ munkatársaiként egyéni kutatói pályázatokkal,
– használhatják az WESZ rendelkezésére álló eszközöket és lehetőségeket.

3.2.f A munkatársi viszony megszűnik:
– a munkatárs írásbeli kérésére,
– a WESZ vezető döntése alapján, mely ellen a rektorhoz lehet panaszt benyújtani
– a munkatárs halála esetén.

4. A WESZ szervezete

4.1. A WESZ legfontosabb döntéseit a WESZ vezetője hozza meg:
– döntés a WESZ saját kutatásának indításáról,
– döntés a WESZ véleményeként kifelé képviselendő szakmai álláspontokról,
– döntés tudományos rendezvények szervezéséről, és csatlakozás más tudományos rendezvé-nyekhez,
– a munkatársak véleményének kikérése a WESZ szakmai álláspontjának megfogalmazásához,
– új munkatárs meghívása,
– tagságra érdemtelenné váló munkatárs kizárása.

Döntései ellen a WESZ Tanácsához lehet fellebezni.
4.2. A WESZ Tanácsát a tagok alkotják.

4.2.1. A Tanács bármely tagja kérésére ülésezik. A Tanács jogosult távkonferenciaként vagy egyéb IKT eszköz felhasználásával ülésezni, amennyiben ezzel nem sérül sem bármely ta-nácstag véleménynyilvánítási joga, sem az érdemi, megfontolt döntés lehetősége. A Tanács döntéseit, nyílt szavazással egyszerű többségi döntéssel hozza. A Tanács döntése akkor érvé-nyes ha a WESZ vezetője „igen”, vagy „tartózkodom” szavazatot adott le. A Tanács döntésé-ről jegyzőkönyv készül, melyet a WESZ vezetője, az összehívást kezdeményező tag és még egy tag hitelesít.

4.2.2. A WESZ vezetője minden olyan alkalommal összehívja a Tanácsot, amikor a következő feladatok jelentkeznek:
– javaslattétel a WESZ vezetőjének személyére,
– a vezető tevékenységének értékelése,
– a WESZ bármely tagja kéri az ülés összehívását.

4.2.3. A WESZ vezetője köteles összehívni a Tanácsot, ha a Rektor, vagy a Theológiai Szak vezetője ezt kéri.

4.2.4. A Tanács döntései ellen a Szenátushoz lehet panasszal élni.

4.3. A WESZ vezetője

A WESZ tevékenységét a kutatóközpont vezetője irányítja.

4.3.1. A WESZ vezetőjét Szenátusi döntés alapján a rektor kéri fel és menti fel. A felkérés 5 éves időtartamra szól, ismételhető.

4.3.2. A WESZ vezetője:
– képviseli az WESZ-t a WJLF vezetése előtt, és külső kapcsolataiban.
– eseti helyettesítésére a tagok közül kér fel egy személyt.

5. A WESZ megszűnik:
– a Szenátus megszüntető döntésével.

5.2. Amennyiben a WESZ megszűnik, a név használatára a munkatársak egyetlen rész-csoportja sem jogosult a továbbiakban.

A jelen SzMSz. 2007. december 23. napján lép hatályba.

Budapest, 2007. december 22.

Dr. Nagy Péter Tibor
WESZ vezető

Budapest, 2007. december 22.

Dr. Majsai Tamás
a Theológia Szak vezetője

 

Munkatársaink digitálisan elérhető publikációi 2011-től

 • Munkatársaink által szerkesztett könyvsorozatok, könyvek, tematikus folyóiratszámok, szerkesztések:

Bárdos-Féltoronyi Miklós
Site CV français déc2012
113=EurasiaInfo=sept2018
Bibliographie Irodalomjegyzék
Életrajz=Magyar

Biró Zsuzsanna Hanna: Zsidók a magyar bölcsészkarokon, a tanárképzésben és a tanári pályán (1890-1940). In: Biró Zs. H. – Nagy P. T. (szerk.): Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Jubileumi kötet a 75 éves Karády Viktor tiszteletére. Budapest, WJLF 2012http://mek.oszk.hu/11600/11687/11687.pdf

Biró Zsuzsanna Hanna – Nagy Péter Tibor: Bölcsészek és tanárok a 19-20. században. Bp., 2012. http://mek.oszk.hu/10900/10993 vagy: http://archive.org/details/BlcsszeksTanrokA19-20.Szzadban

Biró Zsuzsanna Hanna – Nagy Péter Tibor (szerk.): Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Jubileumi kötet a 75 éves Karády Viktor tiszteletére. Budapest, WJLF 2012http://mek.oszk.hu/11600/11687/11687.pdf

Bíró Zsuzsanna Hanna (szerk) : Pedagógus életutak, karrierek Educatio 2015/1. –http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=106

Csákó MihályÁllampolgári nevelés átellenes partokon. – In:  EDUCATIO, 2012. 2. sz. 341-350. p.

Fekete Szabolcs: A pécsi egyetem bölcsészdiplomásainak rekrutációja, 1921-1940. Bp., 2012.  http://mek.oszk.hu/10900/10992 vagy: http://archive.org/details/APcsiEgyetemBlcsszdiplomsainakRekrutcija1921-1940

Kamarás István OJD:
Publikációk

Karádi Viktor:
Publikációk 2016-17
Bibliográfia-kiegészítés 1911-15

Karady Viktor-Nagy Péter Tibor (szerk) : Research Reports 1 on Central European History, könyvsorozat 1. kötet: The numerus clausus in Hungary. Studies on the first anti-Jewish law and academic anti-Semitism in modern Central Europe. http://mek.oszk.hu/11100/11109vagy: http://archive.org/details/TheNumerusClaususInHungary

Dr. Kiss Erika Márta
Önéletrajz 2018.06.13
Publikációk 2014.09.24. 

Dr. Agnes Kory Publications

Lukács Péter (szerk): Látszat és való, Educatio tematikus szám. 2012. 2. sz.http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=90

Lukács Péter, Nagy Péter Tibor, Sáska Géza (szerk) Társadalom és oktatás könyvsorozat

Nagy Péter Tibor (szerk): Tantárgyak és társadalom. Educatio tematikus szám, 2012. 4.

Nagy Péter Tibor (szerk): Szociológiai dolgozatok, könyvsorozat

Nagy Péter Tibor: Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Bp., 2011.http://mek.oszk.hu/09600/09628   vagy: http://archive.org/details/Az1929-benKiadottZsidLexikonSzemlysorosAdatbzisa

Pétervári Kinga
Pétervári Kinga MTMT 2016-2018
Pétervári Kinga MTMT 2011-2015

Szentpéteri Nagy Richárd
2019 publikációk
https://www.youtube.com/watch?v=DIP-MHxO68I
https://www.youtube.com/watch?v=_Q9R3pa7dwg&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=jGoI5OgVIvw

Wildmann János (Szerk.): Religions and Churches in a Common Europe, Europäischer Hochschulverlag, Bremen 2012.: http://www.buecher.de/shop/religion-allgemein/religions-and-churches-in-a-common-europe/wildmann-janos/products_products/detail/prod_id/36209905

Wildmann János (szerk): Egyházfórum folyóirat http://www.egyhazforum.hu

 • tanulmányok, egyéb írások: 

Biró Zsuzsanna Hanna – Nagy Péter TiborBölcsészek szakválasztása és tanárrá válása. – In: EDUCATIO, 2012. 2. sz.. 190-213. p.

Biró Zsuzsanna HannaInterjú Balázs Évával, az OFI tudományos főmunkatársával. – In:EDUCATIO, 2012. 301-311 p.

Interjú/kerekasztal: 
Interjú Hideg Éva jövőkutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével: Bíró ZsuzsannaHanna  http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=99

Kerekasztal-beszélgetés a népszámlálásról. Résztvevők: Harcsa István és Kovács Marcell statisztikusok, Jóri András adatvédelemmel foglalkozó jogász-ügyvéd és Tardos Róbert szociológus. Moderátor: Biró Zsuzsanna Hanna. pp. 555-566.http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=97

 1. Kádár Zsuzsanna: 2010.áprilisa óta  Schöpflin Aladár szerkesztésében megjelent négykötetes „Magyar szinművészeti lexikon 1929-1931” digitalizálásának, adatbázisba szervezésének munkálatait végzem a Wesley egyház-és vallásszociológiai kutatóközpont munkájának keretében. A munka első fázisa felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár állományába is.
  Magyar Színművészeti Lexikon – MEK
  mek.oszk.hu/08700/08756/html/
  A munka első fázisa felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár állományába is.
  http://mek.oszk.hu/08700/08756/html/
  http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10350-magyar-szinmuveszeti-lexikon

A „szociáldemokrata ügyekben” elítéltek és internáltak adatbázisa
A B. Kádár Zsuzsanna: Elrabolt remények. A magyar szociáldemokrácia a párt felszámolása után című kismonográfiájához (Napvilág, 2012) kapcsolódik.

Kamarás IstvánA csodálatos megvendégelés értelmezései, valamint az olvasatok olvasatai. – In: A te könyvedbe mind ezek beirattattak (szerk. Hubai Péter, Majsai Tamás). Bp., 2011. 175-200. p.

Kamarás IstvánKülönböző egyházak hívei egymásról – In: Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia (szerk. Erdélyi László). Bp., 2011.

Kamarás IstvánKeresztény paradigmaváltás? – In: Credo, 2012. 1 sz., 32-42. p.

Kamarás IstvánVallásosság, habitus, életstílus. – In: Hol van a te testvéred? (Szerk.Orosz Gábor Viktor). Bp., 2011. 135-164. p.

Kamarás István (2012) Javítható-e az „erkölcstan vagy hittan” elképzelés?
In. 
http://tani-tani/info/javithato_e_az_erkolcstan

T Kamarás István (2013) Olvasni? Valamihez! In: www.librarius.hu


Karády Viktor
Ethnic and denominational inequalities and conflicts in elites and elite training in modern Central-Europe. Szociológiai dolgozatok 4. Budapest, WJLF, 2012.:http://mek.oszk.hu/10900/10980

Karády Viktor – Nagy Péter Tibor: Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon. Szociológiai dolgozatok 5. Budapest, WJLF, 2012.:http://mek.oszk.hu/10900/10983

Karady, VictorLes Allemands dans l’intelligentsia moderne émergeante en Hongrie à l’époque de la Double Monarchie. Austriaca, 2012, 1, 193-221. p.

Karády ViktorAlkulturális egyenlőtlenségek a dualista kor középiskolásainak tanulmányi teljesítményeiben. Educatio, 2012, tél.

Karady, VictorEssay on Modern anti-Semitism. Trying to Make Sense of Nonsense. In Ulrich Wyrwa, (ed. Werner Bergmann), Special issue of Quest, Issues in Contemporary Jewish History, Milano, issue 3 July 2012.: http://www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=289

Karády ViktorVázsonyi Vilmos könyve, egy rendkívüli kortárs önéletmondása. Szombat, 2012.

Karady, VictorPréface. (Kevonian, La fondation de la Cité Universitaire de Paris, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012)

Karady, VictorPréface. (Pierre Moulinier, Les étudiants étrangers à Paris au 19e siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, pp. 7-16.)

Lukács PéterMiért hisszük el? – In: EDUCATIO, 2012. 233-244 p.

Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években Iskolakultúra, 2011. (21. évf.) 1. sz. 3-8. old http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2011/2011-1.pdf

Nagy Péter Tibor: Az oktatásról szóló tudomány kettős nyitottsága. Magyar tudomány, 2011. (172. évf.) 9. sz. 1077-1089. old. http://www.matud.iif.hu/2011/09/07.htm

Nagy Péter Tibor: Lehetséges-e egy jobboldali keresztény értelmiségre támaszkodó szélsőjobboldal-ellenes fordulat? Egyházfórum 2012/2http://www.egyhazforum.hu/index.php/folyoirat/9-folyoirat/cikkek/sulypon…

Nagy Péter Tibor: A numerus clausus és a bölcsészdiplomások. In: Jogfosztás – 90 éve.Szerkesztette Molnár Judit, Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, Budapest, 2011 196-214. p.

Nagy Péter Tibor: Fiatal diplomások a rendszerváltás előtt és után. In: A társas szociológus. Tanulmányok Somlai Péter 70. születésnapjára. ELTE Társadalomtudományi Kar – ELTE Eötvös Kiadó. Szerk: Aczél Ágnes, Rényi Ágnes, Vásárhelyi Mária,Gellériné Lázár Mária, Kain Péter. 222-236. p.

Nagy Péter Tibor: A tudományos továbbképzés Kádár-korszakbeli társadalomtörténetéhez .Kultúra és közösség, 2011. (2.(15.) évf.) 2. sz. 23-34. old.http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2011/2/kek_2011_2_2.pdf

Kerekasztal-beszélgetés a történelemoktatás és az ideológiák kapcsolatáról, beszélgető partnerek: Knausz Imre, Miklósi László, Szakály Sándor, Székely Gábor, moderátor : Nagy Péter Tibor Educatio, 2011. (20. évf.) 1. sz. 89-100. old.http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/2050

Nagy Péter Tibor: A magyar fogyatékosok iskolázottság történetéhez Iskolakultúra, 2012. (22. évf.) 6. sz. 3-13. old. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2012/2012-6.pdf

Kerekasztal-beszélgetés kisebbségpolitikáról, kisebbségkutatásról. Résztvevők: Hunčik Péter, Örkény Antal, Szarka László és Nagy Péter Tibor Educatio, 2012. 1. sz. 123-132. old. http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/2132

Pétervári Kinga: A kereskedelmi szerződések joga – BMGE jegyzet, 2015. 202.p.https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: A devizaalapú hitelszerződések és a jog gazdasági elemzése. Budapest: Magyar Jogász Egylet; OPTEN, 2015. 23 p. (Magyar jogászegyleti értekezések; 2015.)https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: A jogászi elit két útja: a jogalkotás és az egyetem. Az új Ptk. esete. MAGYAR JOG (ISSN: 0025-0147) 62: (10) pp. 604-610. (2015).https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: Az „árva művek” szabályozásának gazdasági jogi hatása a piacokra az új Google Books ítélet tükrében. GAZDASÁG ÉS JOG 22:(1) pp. 25-28. (2014)https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: A magyar államszervezet felépítése. In: Pázmándi Kinga (szerk.) Üzleti jog az új Polgári Törvénykönyv után. 318 p. Budapest: Typotex Kiadó, 2014. pp. 61-78.https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: A Ptk és az állam. GAZDASÁG ÉS JOG XXII:(5) pp. 13-16. (2014)https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: A szerzett jogok és a visszamenő hatály. MAGYAR JOG 60:(10) pp. 598-603. (2013) https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: Paradigmaváltás avagy a jogi és gazdasági módszerek együttélése a közbeszerzésekben https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Az elektronikus fizetés és az elektronikus pénz joga in: Sárközy Tamás (szerk): Az információs társadalom- és gazdaság joga – Kutatóegyetemi műhelytanulmányok BME 2012. (275-315.o.)https://bme.academia.edu/ KingaPetervari

Troján AnnaСмена точки зрения в романе Владимира Набокова «Камера обскура». – In: Slavica Xxxix, Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis, Debrecen 2011, 295-307 p.

Troján AnnaТема онтологических оснований общения в творчестве А.Платонова. Нарративная ткань рассказа Андрея Платонова «В прекрасном и яростном мире». – In: Научно-аналитический журнал «Пространство культуры» при Музее «Дом Бурганова». 2011 №3, Москва. 212-231. p.

Troján AnnaGustav Shpet’s contribution to philosophy and cutlural theory in the Series of Comparative Cultural Studies ed. by Galin Tihanov. West Lafayette: Purdue University Press (Review in Russian) Studia Slavica 56, 2011/2, 467-472 p.

Wildmann János: Religion in Ungarn.  – In: Porsche-Ludwig M/Bellers J. (Szerk.): Handbuch der Religionen der Welt, Band 1: Amerika und Europa, 441-450, Bautz Verlag, Niedersachsen 2012.: http://www.kultour24.de/index.php

Wildmann János: A fenntartható fejlődés néhány politikai és társadalmi vetülete. – In: Egyházfórum 2011/1, 41-51. p.: http://www.egyhazforum.hu/index.php/folyoirat/18-folyoirat/cikkek/koerny…

Wildmann János: Stärkung Europas – eine Christenpflicht. – In: Salzkörner 2012/1, 6-7. p.: http://www.zdk.de/veroeffentlichungen/salzkoerner/detail/Staerkung-Europ…

Wildmann János: Unheilige Allianz. Der Kirche in Ungarn fehl es an Distanz gegenüber der Regierung. – In: Herder Korrespondenz, 2011/3, 149-154. p.: http://www.con-spiration.de/texte/english/2011/wildmann-e.html

Wildmann János: A vallás szociológiája. Könyvismertetés. – In: Egyházfórum 2011/2, 48-51. p. http://www.benceskiado.hu/index.php?hlid=76

Wildmann János: Levél a katolikus, a református és az evangélikus egyház püspökeinek. – In: Egyházfórum 2012/1, 35. p.: http://www.egyhazforum.hu/index.php/folyoirat/korabbi-szamok/10-aktualis…

Wildmann János: Egyházfórum – az egyházak fóruma. – In: Egyházfórum 2012/1, 36. p.
http://www.egyhazforum.hu/index.php/component/content/article/10-aktuali…

Wildmann János: Bizniszegyház? Gazdasági bűncselekmények gyanúja a Győri Egyházmegyében – más szemszögből. Interjú. -In: Egyházfórum 2012/1, 49-55. p.
http://egyhazforum.hu/index.php/folyoirat/korabbi-szamok/2-uncategorised…

Wildmann János: Végső remény. – In: Vasárnapi Hírek. 2011.04.23.: http://ww.vasarnapihirek.hu/szerintem/husvet_zsido_kereszteny_unnep_wild…

Wildmann János: Schwebend im Skandalgeruch: Schwere Vorwürfe gegen Ungarns Kirche. – In: Die Furche, 04.01.2011.: http://www.furche.at/system/showthread.php?t=6451

Wildmann János: Gelesen, aber nicht befolgt. Die Konzilsrezeption in Ungarn, in: Theologie der Gegenwart Nr. 1/2014, 54-65.

Wildmann János: Spezifische Züge der christlichen Identität in Ungarn, in: Christliche Identität in Europa auf dem Prüfstand. Pastoraltheologische Begegnungen: Horizonte und Optionen, Pastoraltheologische Hefte 7 (2014), Gniezno – Wien 2014, 36-42.

Wildmann János: Das Verhältnis von Religion und Politik in Ungarn, in: Theologisch-praktische Quartalschrift Nr. 3/2014, 276-286.

Wildmann János: Egyházpolitikai megfontolások, in: Egyházfórum 2014/2-3, 87-91, valaminthttp://jog.tk.mta.hu/mtalwp 2014/64.

Wildmann János: Az állam világnézeti semlegessége feladásának egyházpolitikai megalapozása, in: Budapesti Könyvszemle 2014/tél, 334-336.

Wildmann János: Das Menschenbild von „Gaudium et spes“ und seine praktische Auslegung durch Papst Franziskus (Konferencia előadás), Dél-Csehországi Egyetem Teológiai Kar, České Budějovice, in: „Caritas et Veritas“, 2015 (előkészületben).

Wildmann János: Gyakorlati teológia mint egzisztenciális tudomány (Konferencia előadás), Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 2015 (előkészületben).
Rövidített változat: http://punkosd.ma.ptf.hu/cimlap/gyakorlati-teologia/2015-3/dr-wildmann-j…

Újabb konferenciáinkról kivétel nélkül videokiadvány készült.
A videókat a következő honlapon lehet megtalálni:
https://wesley.hu/videobookjaink-0

 

Nemzetközi kutatási projektek

 

Hazai kutatási projektek

 

Digitalizációs projektek

 

Videobookjaink nagyobb tárgykörök szerint

-Tudományszociológia – tudománytörténet

-Oktatáskutatás

-Zsidóság

-A vallások tudományai

-Más szociológiai konferenciák

 

Tudományszociológia – tudománytörténet

Közgazdaságtudománytörténeti konferencia a WJLF-en
https://archive.org/details/A_magyar_kozgazdasagtudomany_1945_1990

A magyar közgazdaságtudomány az ezredfordulón
https://archive.org/details/A_magyar_kozgazdasagtudomany_az_ezredfordulo…

Irodalomtudomány történeti konferencia a WJLF-en
https://archive.org/details/A_magyarIrodalomtudomany_1990_elott

A magyar irodalomtudomány az ezredfordulón
https://archive.org/details/A_magyar_irodalomtudomany_az_ezredfordulon

A magyar filozófia az 1990 előtti évtizedekben – konferencia a wjlf-en https://archive.org/details/A_magyar_filozofia_az_1990_elotti_evtizedekben

A magyar filozófia az ezredfordulón
https://archive.org/details/A_magyar_filozofia_az_ezredfordulon

A magyar pszichológia az ezredfordulón
https://archive.org/details/A_magyar_pszichologia_az_ezredfordulon

A magyar pszichológia az 1990 előtti évtizedekben – konferencia   a wjlf-en
https://archive.org/details/magyar_pszichologia_1990_elott

Néprajztudomány történeti konferencia a WJLF-en
https://archive.org/details/neprajztudomany

Politikatudománytörténeti konferencia a WJLF-en;
https://archive.org/details/A_magyar_politikatudomany_es_elozmenyei_az_1…

A magyar szociológia 1990 előtt – konferencia a wjlf-en
https://archive.org/details/A_magyar_szociologia_az_1990_elotti_evtizede…

Jogtudománytörténeti konferencia a WJLF-en
https://archive.org/details/A_magyar_jogtudomany_1945_1990

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején: Hajdu Tibor
https://archive.org/details/Hajdu_Tibor

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – beszélgetés a hetven éves Frank Tiborral
https://www.facebook.com/events/543026716054313/

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején   – beszélgetés Harmathy Attilával
https://archive.org/details/Harmathy_Attila_80

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején; Hunyady György 75 éves
https://archive.org/details/HunyadyGyorgy75(link is external)

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – beszélgetés Trencsényi Lászlóval
https://archive.org/details/TrencsenyiLaszlo70 

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején: Csákó Mihály
https://archive.org/details/Csako_Mihaly_75 

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején   – beszélgetés  Kende Péterrel
https://archive.org/details/KendePeter90

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején beszélgetés Kovács András szociológussal
https://wesley.hu/cikk/tarsadalomtudosok-harom-rendszervaltas-idejen-kova…

Karády Viktor Fényes Elek díja
https://archive.org/details/A_prozopografia_es_tarsadalomstatisztika

Tudományszociológiai konferencia a WJLF n
https://archive.org/details/tarsadalom_es_bolcseszettudomanyok_a_19_21_s…

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején : Beszélgetés Somlai Péter 75 születésnapjára
https://archive.org/details/SomlaiPeter75

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején.  Beszélgetés Ágh Attilával.
https://archive.org/details/AghAttila75

Az MSZT és a WJLF konferenciája a magyar szociológia helyzetéről
https://archive.org/details/A_magyar_szociologia_helyzete

Vajda Mihály Wesley díja
https://archive.org/details/VajdaMihaly80

Karády Viktor Wesley díja
https://archive.org/details/tarsadalom_es_bolcseszettudomanyok_a_19_21_s…

Eckhart Ferenc és a magyar történetírás
https://archive.org/details/ECKHART

A történész és a politikus – az alkotó és a pusztító  – Hóman Bálint
https://archive.org/details/homan125

Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században   empirikus megközelítések
https://archive.org/details/Tarsadalomtudomanyokesbolcseszettudomanyok

Hargittai István: Eltemetett dicsőség avagy Hogyan tették a szovjet tudósok szuperhatalommá a Szovjetuniót c könyvének vitája
https://www.youtube.com/ watch?v=0xCD7rfLYSQ

The Social Sciences since 1945 in East and West : Continuities, Discontinuities, Institutionalization and Internationalization
https://archive.org/details/CEU201504

TUDÁSELOSZTÁS TUDÁSMONOPÓLIUMOK:  Educatio® konferencia
https://archive.org/details/tudaselosztas20130530

Társadalomtudományok –  Educatio® – MSZT OSZ konferencia a Wesleyn
https://archive.org/details/tarsadalomtudomanyok

Oktatásszociológia

Iskola és társadalom – 2017
https://archive.org/details/iskola_es_tarsadalom_2017 

Oktatásszociológiai konferencia Sáska Géza hetvenedik születésnapjára
https://archive.org/details/saska70

Hátrány – iskola – egyetem (A Miskolci Egyetem konferenciája a WJLF-en)
https://archive.org/details/Hatrany_iskola_egyetem 

Tanuló városok – tanuló közösségek Educatio (R) számhoz kötődő konferencia
https://archive.org/details/tanulo_varosok_tanulo_kozossegek

Vita Halász Gábor könyvéről. Az oktatás az Európai Unióban – Tanulás és együttműködés
https://archive.org/details/europaioktatas

ELTE TÁTK OITK könyvvita Biró Zsuzsanna Hanna Bölcsészdiploma és társadalom c könyvéről.
https://archive.org/details/BiroZsuzsannaHanna

Könyvvita Somlai Péter Család 2 0 C kötetéről
https://archive.org/details/KonyvvitaSomlaiPeterCsalad20CKoteterol

Vita a Campuslét c kötetről
https://archive.org/details/campuslet 

Felsőoktatásszociológiai konferencia 2014.04.01
https://archive.org/details/Felsooktatasszociologiaikonferencia20140401 

Tanuló régiók Magyarországon
https://archive.org/details/tanuloregiok

Central European University vita Karády Viktor és Nagy Péter Tibor könyvérőlhttps://archive.org/details/konyvvita20130614a
https://archive.org/details/konyvvita20130614https://archive.org/details…(link is external)

Central European University vita The numerus clausus in Hungary c kötetről
https://archive.org/details/IMAG00031

Vita Erős Ferenc könyvéről
https://archive.org/details/erosferencesplehcsaba 

ELTE TÁTK OITK könyvvita Sáska Géza könyvéről
https://archive.org/details/oitkkonyvvita20130128 

Demokratikus diákkezdeményezések – az ELTE TÁTK OITK konferenciája
https://archive.org/details/demokratikus_diakkezdemenyezesek

Oktatásszociológiai szakosztály könyvvitasorozat: Boreczky-Gordon Győri: Tanárok interkulturális nézetei
https://archive.org/details/tanarok_interkulturalis_nezetei 

MTA neveléstörténeti albizottsági könyvvita Nagy Péter Tibor A növekvő állam árnyékában. Oktatás, politika 1867-1945 c könyvéről
https://archive.org/details/konyvvita20130614bMov001

Educatio (R) konferencia: Jövőnk
https://archive.org/details/jovonk

Politika és szocializáció – Szabó Ildikó emlékkonferencia
https://archive.org/details/SzaboIldiko70

Kozma Tamás Pillanat c könyvének vitája
https://archive.org/details/vita_a_pillanatrol 

Boreczky Ágnes 70 éves:
https://archive.org/details/boreczky70 

okos világ – okos iskola
https://archive.org/details/Okos_vilag_okos_iskola – konferencia egy következő Educatio(R) számhoz kapcsolódóan

Ifjúsági mozgalmak – Educatio (R) konferencia:
https://archive.org/details/Ifjusagi_mozgalma

könyvvita Fónai Mihály könyvéről
https://archive.org/details/joghallgatok_honnan_jonnek_es_hova_tartanak

Pusztai Gabriella: Pathways to Success in Higher Education
https://archive.org/details/PUSZTAI_2016 

Bocsi Veronika: A felsőoktatás értékmetszetei
https://archive.org/details/Afelsooktatasertekmetszetei

Kelemen Elemér 80 – az MTA Neveléstörténeti Albizottság és a WJLF konferenciája
https://archive.org/details/Kelemen80

Migráció és oktatás – konferencia a wjlf-en
https://archive.org/details/migracio_es_oktatas (link is external)

Mérleg 2014-2018. Konferencia a BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, az Educatio ® című folyóirat és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztályának rendezésében
https://archive.org/details/merleg_2014_2018

Educatio® – ADATROBBANÁS
https://archive.org/details/adatrobbanas

Educatio® – AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HETVEN ÉVE
https://archive.org/details/azaltalanosiskolahetveneve

Educatio® – ÉRTÉKELÉS ÉS POLITIKA:
https://archive.org/details/ertekelespolitikak

Educatio® – FIATALOK
https://archive.org/details/ifjusagszociologia

Tisztelgő konferencia Csákó Mihály hetvenedik születésnapjára
https://archive.org/details/csako70

Educatio® – MENEDZSERIZMUS:
https://archive.org/details/menedzserizmusazoktatasugyben

Educatio® – OKTATÁS ÉS POLITIKA:
https://archive.org/details/oktatasespolitika

Educatio® – PISA
https://archive.org/details/Pisakonferencia

Educatio® – VERSENYKÉPESSÉG ÉS FELSOOKTATÁS
https://archive.org/details/2SzaboFarkas1 

Felsőoktatásszociológiai konferencia Hrubos Ildikó 70. születésnapjára
https://archive.org/details/HrubosIldiko
https://archive.org/details/FelsoktattsszociologiaiKonferenciaHrubosIldi…
https://archive.org/details/FelsoktattsszociologiaiKonferenciaHrubosIldi…

Educatio® – VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS OKTATÁS
https://archive.org/details/videkfejlesztes

150 éve született Fináczy Erno
http://oktatas.uni.hu/Finaczy.htm

A magyar iskolarendszer történelmi fordulata – az általános iskola –
https://archive.org/details/A_magyar_iskolarendszer_tortenelmi_fordulata 

Oktatásszociológiai konferencia Ferge Zsuzsa 80. születésnapjára
https://archive.org/details/fergeconference 

ELTE TÁTK OITK könyvvita Nagy Péter Tibor Oktatás történet szociológia c könyvéről
https://archive.org/details/oitkkonyvvita20130128 

Könyvvita Polónyi István könyvéről
https://archive.org/details/MsztKonyvvitaPolonyiIstvanKonyverol_785

 

Zsidóság

Zsidóság, tradicionalitás és modernitás
https://archive.org/details/karady75_1

A magyarországi filoszemitizmus története és jelene   https://archive.org/details/01nagymozes
https://archive.org/details/20130306160405

A Magyar Zsidó Lexikon (1929) digitális ujrakiadásának, adatbázisszerű továbbfejlesztésének munkálataihttps://wesley.hu/magyar-zsido-lexikon-1929-digitalis-ujrakiadasanak-adat…

A modern Izrael évtizedei
https://archive.org/details/BenGurionConference2011_1

A népirtás politikája http://mek.oszk.hu/11500/11506/html/

Holokauszt-emlékezet és antiszemitizmus a közvéleményben
https://archive.org/details/holokausztemlekezet

Goldziher szalon – 4 Komoróczy Szonja Ráhel Konrád Miklós könyvéről
https://www  youtube.com/ watch?v=4rkoYtGURhY

Szümposzion a zsidó-keresztény kapcsolattörténet új fejezetét nyitó 1947-es Seelisbergi Konferencia hetvenedik évfordulója alkalmával
https://archive.org/details/Seelisberg70

Goldziher szalon 3: Karády és Csepeli az antiszemitizmusról
https://archive.org/details/Meg_nem_gondolt_gondolat

Goldziher Szalon – 2 Hernádi Miklós: A zsidó vicc világképe
https://archive.org/details/A_zsido_vicc_vilagkepe

B Kádár Zsuzsa és André Libik beszélgetése Goebbelsről
https://archive.org/details/Andre_Libik_Goebbels

Goldziher Szalon – 1 Borsi Kálmán Béla: Zsidók Temesvárott… és széles e világban
https://archive.org/details/zsidok_temesvarott

Hatnapos háború
https://archive.org/details/otven_eves_a_hatnapos_haboru

Antiszemitizmus – 2016. (Goldziher szalon 6)
https://archive.org/details/Goldziher_szalon_antiszemitizmus_2016

A Goldziher szalon 5:  Gábor György könyvéről
https://archive.org/details/Gabor_Gyorgy_Goldziher

Goldziher szalon 4 – Könyvvita Kovács I Gábor könyvéről
https://archive.org/details/Diszkriminacio_Emancipacio

A vallások tudományai

Vallásszociológiai konferencia 2010
https://archive.org/details/VallsszociolgiaiKonferencia2010

Bereczky Géza: Protestantizmus, spiritualitás, képtisztelet, avagy van-e élet a sola scripturán túl is?
https://archive.org/details/Wesley_kutatok_ejszakaja_2016

Török Péter „És (a)mikor destruktívak? : az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete / Bp 2011”  c. kötete vitája
https://archive.org/details/Konyvvita20132192

Vallás a keresztény társadalom után
https://archive.org/details/SzigetiJenoBevezetojeI

Donáth László – 60
https://archive.org/details/Donath60

Vallások, határok, kölcsönhatások
https://archive.org/details/vallasokhatarokkolcsonhatasok

A vallás, a tudomány, meg a politika – Majsai 60
https://archive.org/details/mt60conference

Holló Péter Háttér : állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből Bp 2011. c kötetének vitája
https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123 

Rajki Zoltán Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig Bp, 2012 c kötete  vitája
https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123

A magyar vallásszociológia fél évszázada
https://archive.org/details/vallasszociologia2011_1(link is external), https://archive.org/details/vallasszociologia2011_3

Szabad egyház szabad államban
http://oktatas.uni.hu/Cavour.htm

Vallásszociológusok éjszakája
https://archive.org/details/wesleyejszakaja2014

Katolicizmus és demokrácia. 150 éve született Hock János plébános, az 1918-as Papi Tanács és Nemzeti Tanácselnöke
https://archive.org/details/hock150(link is external) ;   ; Wesley tudományos körkép ;https://archive.org/details/Wesley_Tudomanyos_Korkep_2017

Wesley Tudományos körkép
https://archive.org/details/wesley_tudomanyos_korkep_2016

Kutatók éjszakája
https://wesley.hu/cikk/kutatok-ejszakaja-2017

Iványi Tibor emlékkonferencia
https://archive.org/details/IvanyiTiboremlekkonferencia

 


Más társadalomtudományi konferenciák

Konferencia a sajtószabadságról – Száz éves a Pulitzer-díj
https://archive.org/details/SzazEvesAPulitzerDij

Tóth Gergely FETE díjhoz kötődő előadása: Ha dánok lennénk, boldogabbak lennénk? Statisztikai észrevételek a társadalomtudományi adatok nemzetközi összehasonlítása kapcsán
https://archive.org/details/Fenyes_Elek_2017_10_18

A színművészeti lexikon projekt
https://archive.org/details/magyarszinmuveszetilexikon

Karády Viktor: A prozopográfia és társadalomstatisztika lehetőségei…
https://archive.org/details/A_prozopografia_es_tarsadalomstatisztika

Magyarország a huszadik században: ; A nőkérdés és a demokratikus ellenzék
https://archive.org/details/nokerdes_es_a_demokratikus_ellenzek

Változatok szegénység témára . Szelényi Iván előadása.
https://archive.org/details/Valtozatok_szegenyseg_temara 

Csepeli – 70
https://archive.org/details/Csepeli70 

Ladányi János: Önpusztító nemzeti habitus
https://archive.org/details/LADANYI_2016

Mikecz László: A Nyíregyháza környéki bokortanyák helyzete az 1750-es évekbeli újjátelepítéstől napjainkig
https://archive.org/details/Afelsooktatasertekmetszetei

Elites and ethnicities
https://archive.org/details/elitekesetnikumok 

Magyar polip
https://archive.org/details/magyarpolipvitaja

Népszámlálás vita
http://oitk.tatk.elte.hu/hu/nepszamlalas

Vitányi 90
https://archive.org/details/Vitanyi90

A közeljövő eseményei, felhívásai és a közelmúlt videofelvételei, dokumentumai 

 • Rendezvények a 2019/2020-as tanévben – részben még élő jelentkezési lehetőséggel!
 • Közelmúlt – rendezvények a 2018/2019-es tanévben – videobookok
 • Korábbi rendezvényeink – videobookok

 

2019.09.14.
Wesley doktori iskola előkészítő évnyitója
http://oktatas.uni.hu/20190914.htm

2019 09 14.
Wesley doktori iskola előkészítő: (Az érdeklődők számára is nyilvános!)
Gáspár Csaba László: A vallás fogalma
Gáspár Csaba László Filozófia és teológia: azonosságok és különbözőségek
http://oktatas.uni.hu/20190914a.htm

 

2019 09 14.
Wesley doktori iskola előkészítő: (Az érdeklődők számára is nyilvános!)
Nagy Péter Tibor DSc Vallásváltoztatás, vallástalanodás, vallásossá válás – vallásszociológiai megközelítések
http://oktatas.uni.hu/20190914a.htm

 

2019.09.15
Jelentkezés a 2020 januárra helyezett Csákó Mihály emlékkonferenciára
http://oktatas.uni.hu/20190615.htm

 

2019.09.15
Jelentkezési határidő alább leírt szeptemberi, októberi konferenciákra!

 

2019.09.18.
Rendszerváltás – 1989 – az oktatás átalakulása kerekasztal
http://oktatas.uni.hu/20190918.htm

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

2019.09.22.
Weimar 100 – világnézet, vallás, egyház a történelemben
http://oktatas.uni.hu/20190922.htm

 

2019.09.27

 

 

2019.09.28
Wesley doktori iskola előkészítő: (Az érdeklődők számára is nyilvános!)
Forrai Judit  Női szerepek 1-2
– az első orvosnők megjelenése a munkaerőpiacon és integrálódási nehézségek orvosi szakmákban
– -prostitúció, a létező valóság
http://oktatas.uni.hu/20190928.htm

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

2019.09.29.
A napóleoni Franciaország – világnézet, vallás, egyház a történelemben
(Napóleon születésének kétszázötvenedik évfordulója)
http://oktatas.uni.hu/20190929.htm

 

2019.10.05
Wesley doktori iskola előkészítő: (Az érdeklődők számára is nyilvános!)
B.Kádár Zsuzsanna Embermentés a vészkorszakban
http://oktatas.uni.hu/20191005a.htm

 

2019.10.05
Wesley doktori iskola előkészítő (Az érdeklődők számára is nyilvános!)
Szentpéteri Nagy Richard Politikai szociológia és etika
http://oktatas.uni.hu/20191005a.htm

 

2019.10.05
Wesley doktori iskola előkészítő és az egyház és valláskutatási könyvvitanap sorozat keretében:
Hidas Zoltán  Máté-Tóth András könyvéről
http://oktatas.uni.hu/20191005.htm

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

2019.10.06.
Vallási sokszínűség az indiai szubkontinensen – világnézet, vallás, egyház a történelemben
Százötven éve született Mahatma Gandhi
http://oktatas.uni.hu/20191006.htm

 

2019.10.07
Mire megoldás az alternatív iskola?
http://oktatas.uni.hu/20191007.htm

 

2019.10.11-12
Kamenyec Podolszkij rendezvény
http://oktatas.uni.hu/20191011.htm

 

2019.09.15
Jelentkezési határidő alább leírt november, decemberi konferenciákra!

 

2019.10.26.
Bárdos Féltoronyi Miklós (Belgium)
Az ukrajnai egyházak helyzetéről
http://oktatas.uni.hu/20191026.htm

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

2019.10.27.
A viktoriánus Anglia – világnézet, vallás, egyház a történelemben
(Viktória királynő születésének kétszázadik évfordulója)
http://oktatas.uni.hu/20191027.htm

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

2019.11.03.
Horthy Budapesten. – világnézet, vallás, egyház a történelemben
(Száz éve szállta meg Horthy Miklós hadserege Budapestet)
http://oktatas.uni.hu/20191103.htm

 

2019,11,04.
Gréta és társai egy reményvesztett generáció?

 

2019.11.06.
Wesley tudományos körkép – 1
http://oktatas.uni.hu/20191106.htm

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

2019.11.10
Száz éve Orgoványnál. Konferencia az európai és magyar pogromok történetéről
http://oktatas.uni.hu/20191110.htm

 

2019.11.15.
Jelentkezési határidő doktori iskola előkészítőre
http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_iskola_elokeszito_jelentkezes.htm

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

2019.11.17.
Golda Meir és kora – világnézet, vallás, egyház a történelemben
Ötven éve lett izraeli miniszterelnök Golda Meir
http://oktatas.uni.hu/20191117.htm

 

2019.11.21.
Filozófia és szociológia
Konferencia az interco-ssh európai program keretében
http://oktatas.uni.hu/20191121.htm

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

2019.11.24.
A Humboldt-i egyetem – világnézet, vallás, egyház a történelemben
Kétszázötven éve született Humboldt
http://oktatas.uni.hu/20191124.htm

 

2019.11.27-28.
Témaválasztási dilemmák a neveléstudomány határán
http://oktatas.uni.hu/20191128.htm

 

2019.11.30.
Wesley tudományos körkép – 2
http://oktatas.uni.hu/20191130.htm

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

 1. 09. 01.
  TUDOMÁNY ÉS HATALOMPOLITIKA

Ismeretes, hogy a magyar kormány diktatórikus tudománypolitikája a tudományos értelemben tekintélyes intézményekkel szemben „alternatív”, kizárólag a kormánypárttól és a kormánytól függő intézményeket hozott létre, kancellári rendszerrel – és más beavatkozásokkal – korlátozza az egyetemek tudományos szabadságát, 2019 nyarán pedig ellenőrzése alá vonta az akadémiai kutatóintézeti hálózatot. E folyamat elemzése, megértése  a kutatói közösség, a tudomány szabadsága iránt elkötelezett polgárok érdeke,  az egyéni és kollektív stratégiák kialakításának is feltétele.

…A WJLF  – ahogy a filozófusok ellen irányuló támadás idején, a gender tanulmányok elleni támadás idején vagy az ötvenhatos intézet ügyében is – kész szerény erőforrásaival a szorongatott magyar tudományos közösség segítségére sietni. Ezért – egyelőre negyedévenként egy-egy vasárnapon – nagytermét, s ha szükséges kisebb termeit is a magyar tudomány és a hatalom 2010-es évekbeli viszonyát elemzőknek ajánlja fel.
http://oktatas.uni.hu/20190901.htm

 

KONFERENCIAFELHÍVÁS

2019.12.01.
Társadalomtudományi kutatások az LMBTQI csoportokról
http://oktatas.uni.hu/20191201.htm

 

 1. 12. 02.
  A gettóiskolák…

 

2019.12.13-14
Populizmus és emlékezetpolitika, populizmus és történelmi közgondolkodás címmel konferenciát hirdet a WJLF, az egykori 1956-os Intézet Alapítvány, valamint az MTA II.világháború történeti albizottsága közös rendezésében 2019. 12.13-14.
http://oktatas.uni.hu/20191213.htm

 

2019.12.15.
A levert forradalom felszámolt intézete
– Meghívó az ötvenhatos intézet munkatársai számára – szolidaritási felhívás

A decemberi emlékezetpolitikai konferencia meghirdetése után érkezett a hír, hogy a diktatórikus tudománypolitika újabb áldozata az 1956-os intézet.

A WJLF tudományos tanácsának elnöke kijelenti, hogy – noha a konferenciát eredetileg az ötvenhatos intézettel (és egy MTA albizottsággal) közösen hírdette meg, az 56-os intézet bármilyen olyan jogutódjával, mely a diktatórikus tudománypolitika haszonélvezője mindenféle együttműködést úgy e konferencia vonatkozásában, mind a jövőre nézve bármilyen más ügyben elképzelhetetlennek tart.

A WJLF tudományos tanácsa az ötvenhatos intézet 2019 junius elején hivatalban lévő vezetőit és munkatársait tekinti a konferenciaszervezésben partnernek.

A WJLF tudományos tanácsa az ötvenhatos intézet 2019 junius elején hivatalban lévő vezetőjét és munkatársait felkérte, hogy 2019.12.15-én vasárnap tartsanak egy-egy előadást – szabadon választott (lehetőleg emlékezetpolitikai) témában. Felhívjuk a történésztársadalmat, a társadalomtudósokat, a szabad gondolat iránt elkötelezett értelmiséget, hogy 2019.12.15 –n legalább egy rövid időre jelenjen meg a Dankó utcában, hogy kifejezze szolidaritását!

A konferencia helyszíne VIII. Dankó u 11 , Kline terem
A konferencia időpontja: 2019.12.15

(Az ötvenhatos intézet munkatársainak külön napja tehát a kétnapos konferenciát követő napon van )

A végleges programot lásd hamarosan itt:
http://oktatas.uni.hu/20191213.htm

 

 

Közelmúlt – rendezvények a 2017/2018-as tanévben

 

2019.06.03.
Pedlabor – Játék és tanulás gemifikáción innen és túl – módszertani műhely
http://oktatas.uni.hu/20190603.htm

2019.05.30.
Goldziher szalon
Zsidóságkutatások és internetes adatbázisépítés
http://oktatas.uni.hu/20190530.htm

2019.05.16-2019.05.17
Konferencia Forrai Judit hetvenedik születésnapjára
http://oktatas.uni.hu/20190516_videobook.htm
Simek Ágnes/Csépe Péter; Szécsi József;Fekete Mónika;Fehér Ágnes, Varga János Tamás , Horváth Ildikó; Iványi-Papp Monika; Bognár László; Simon Attila/Csepregi András; Czövek Tamás; B.Kádár Zsuzsanna; Kertai-Szabó Ildikó; Petróczi Gabriella; Faludy Judit; Győry Hedvig; Urban Beatrice; Törő Klára; Lukács Péter; Ladányi János; Nagy Péter Tibor; Bánlaky Pál; Majsai Tamás; Kiss Endre; Pétervári Kinga; Gazda István; Szabó Lajos;  Király László; A Gergely András

2019.05.11.
Wesley vallásszociológiai körkép
Urfi Péter: A papok és a számok -“a gyerekmolesztálási ügy”-ről a katolikus egyházban
http://oktatas.uni.hu/20190511_videobook.htm

2019.05.09.
Tanügyigazgatás. Az MSZT OSZ és az Educatio (R) műhelykonferenciája a WJLF-EN
http://oktatas.uni.hu/20190509_videobook.htm
Györgyi Zoltán, Rónay Zoltán, Mártonfi György, Szegedi Eszter, Farkas Péter, Zolnai Erika, Bajomi Iván, Velkey Kristóf

2019.05.08.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Papp Gábor
http://oktatas.uni.hu/20190508_videobook.htm
Nagy Péter Tibor

2019.05.06.
Mit tanulhatunk a finnektől? (És mit nem?) – minikonferencia
http://oktatas.uni.hu/20190506_videobook.htm

2019.04.23 – 2019.04.24
Hol tartunk? Tisztelgő konferencia Kozma Tamás nyolcvanadik születésnapjára
http://oktatas.uni.hu/20190423_videobook.htm
Boreczky Ágnes, Benedek András, Juhász Erika, Polónyi István, Sáska Géza,Kerülő Judit – Jenei Teréz, Trencsényi László, Darvai Tibor, Biró Zsuzsanna Hanna, Bajomi Iván, Csepeli György-Murányi István, Buda András, Fehérvári Anikó – Szemerszki Marianna, Hrubos Ildikó, Jancsák Csaba, Nagy Péter Tibor, Lukács Péter, Mika János, Nagy Ádám, Molnár György, Lükő István

2019.04.13.
Vallásszociológiai körkép: Bárdos-Féltoronyi Miklós a Köztes-Európa egyházairól
http://oktatas.uni.hu/20190413.htm

2019.04.06.
Vallásszociológiai körkép: Rosta Gergely az európai katolikusokról
http://oktatas.uni.hu/20190406_videobook.htm

2019.04.04.
Vallás és egyházkutatási könyvvitanap –
Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban : bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe. Opponens: Varsányi Orsolya
http://oktatas.uni.hu/20190404_videobook.htm

2019.04.04.
Vallás és egyházkutatási könyvvitanap –
Bánkuti Gábor A romániai jezsuiták a 20. században. Opponens Petrás Éva
http://oktatas.uni.hu/20190404_videobook.htm

2019.04.01.
Hogyan előzhető meg az iskolai bullying? – kerekasztal beszélgetés
http://oktatas.uni.hu/20190401_videobook.htm
Csekeő Borbála, Jármi Éva, Sáska Géza, Topa Zoltán, Biró Zsuzsanna Hanna

2019.03.30.
Embermentők az embertelenségben
http://oktatas.uni.hu/20190330.htm
Iványi Gábor, Csepregi András, Joel Burnell, Gian Luca Borghese, Hubai Péter, Balatoni Péter, Vámos György, Merker Dávid, Verebics Petra

2019.03.17.
A legkiválóbb szakdolgozatok a Wesley-n
http://oktatas.uni.hu/20190317_videobook.htm
Lakatos Anka, Kovács Gergely, Pizarro-Iványi Júlia, Balázs Bea, Bereczky Géza, Orgoványi-Tamás Mária

2019.03.13.
T Kiss Tamás hetvenedik születésnapjának köszöntése
http://oktatas.uni.hu/20190313_videobook.htm
Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor

2019.03.11.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Beszélgetés Vámos Tiborral
http://oktatas.uni.hu/20190311_videobook.htm
Nagy Péter Tibor, Pápai Miklós

2019.03.09.
Vallásszociológiai körkép: Barna Ildikó a mai magyar zsidókról
http://oktatas.uni.hu/20190309_videobook.htm

2019.03.04.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Kozma Tamás 80
http://oktatas.uni.hu/20190304_videobook.htm
Lukács Péter, Nagy Péter Tibor

2019.02.28.
Egyház- és valláskutatási könyvvitanap
Gianone András – Klestenitz Tibor: : Katolikus nagygyűlések
Felkért bíráló: Fazekas Csaba
http://oktatas.uni.hu/20190228a_videobook.htm

2019.02.28.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Schlett István 80
http://oktatas.uni.hu/20190228_videobook.htm
Arczt Ilona, Nagy Péter Tibor

2019.02.24.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Hajdu János
http://oktatas.uni.hu/20190224_videobook.htm
B Kádár Zsuzsanna, Nagy Péter Tibor

2019.02.22.
Bukovics István hetven éves
http://oktatas.uni.hu/20190222_videobook.htm
Iványi Gábor, Barna István, Papp Antal, Géczi Róbert, Dezsény Zoltán, Bánlaky Pál, Kun István, Bakos Bettina, Nagy Péter Tibor, Potóczki György

2019.02.20.
Ábrahám János, Pápai Dezső, Csákó Mihály emlékezés
http://oktatas.uni.hu/20190220.htm

2019.02.16.
Wesley vallásszociológiai körkép
Ugrai János a lelkészprozopográfiáról
http://oktatas.uni.hu/20190216.htm

2019.02.12.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Ferge Zsuzsa
http://oktatas.uni.hu/20190212_videobook.htm
Nagy Péter Tibor

2019.02.09.
Wesley vallásszociológiai körkép
Nagy Péter Tibor a vallásváltoztatásról
http://oktatas.uni.hu/20190209_videobook.htm

2019.01.16.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Sík Endre 70
http://oktatas.uni.hu/20190116_videobook.htm
Nagy Péter Tibor, Simonovits Borbála

2019.01.13.
Braham emlékülés
http://oktatas.uni.hu/20190113_videobook.htm
Hernádi Ambrus, Iványi Gábor, Karsai László, Kovács András, Majsai Tamás,
Molnár Judit, Nagy Péter Tibor, Pók Attila, Stark Tamás, Szegő Ágnes, Tibori Szabó Zoltán

2018.12.14.
Egyház- és valláskutatási könyvvitanap: Ábrahám Vera: Szegedi zsidó temetők
http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm
Bányai Viktória,

2018.12.14.
Egyház- és valláskutatási könyvvitanap: Szilvási József : Ki vezesse az egyházat
http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm
Szigeti Jenő

2018.12.13.
Egyház- és valláskutatási könyvvitanap: Balogh Margit: Mindszenty 1-2
http://oktatas.uni.hu/2018_12_13_14.htm
Paksy Zoltán, Szabó Csaba

2018.12.01.
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – Tamás Gáspár Miklós 70
http://oktatas.uni.hu/20181201.htm
Koreny Ajna, Nagy Péter Tibor

2018.11.21.
Tudomány, kultúra, társadalom – Izrael hét évtizede
http://oktatas.uni.hu/20181121_videobook.htm
( Győri János; Nagy Péter Tibor; Balázs Gábor; Gadó János; Balogh Péter; Zsigmond Anna; Róbert Péter; Ujvári Hedvig; Iványi Gábor; Kárpáti Judit; Klein Judit)

2018.11.18.
Száz éves a köztársaság
http://oktatas.uni.hu/szaz_eves_a_koztarsasag.htm
( Hajdu Tibor, Eörsi László, Lendvai Ildikó, Pók Attila, Trencsényi László )

2018.11.18.
Bánlaky Pál köszöntése
http://oktatas.uni.hu/banlaky.htm
Urbán Beatrice

2018.11.18.
Wesley Tudományos Körkép 2018 – I
http://oktatas.uni.hu/20181118_videobook.htm
( Bakos Bettina, Baráth-Németh Krisztina , Boreczky Katalin , Papp Antal , Pétervári Kinga , Nagy Péter Tibor , Zima István, Majsai Tamás )

2018.11.16.
Társadalmi nemek és a testvértudományok
http://oktatas.uni.hu/2018_11_16_17_videobook.htm
( Iványi Gábor, Dupcsik Csaba, B Kádár Zsuzsa – Géczi János, Béres-Deák Rita, Hrotkó Larissa, Kozma György, Nagy Beáta, Erőss Gábor, Rédai Dorottya, Sipos Alexandra, Vajda Róza, Bánlaky Pál, Csepregi András, Kertai-Szabó Ildikó, Perintfalvi Rita, Virágh Enikő, Majsai Tamás, Kovács Mónika, Borgos Anna, Lengyel Lea, Papp Szilvia Anikó, Kőrösi Gábor, Kövér-Van Til Ágnes, Paksi Veronika – Tardos Katalin , Geamba?u Réka, Tatár-Kiss Klára, Huszár Ágnes, Joó Mária, Kovács Ilona, ifj. Iványi Gábor, Nagy Péter Tibor, Fekete Szabolcs, Sebestyén Eszter, Auer Eszter, Hadas Miklós, Fekete Mária, Adamik Mária , Balogh Lídia, Pécsi-Pollner Katalin, Wessely Anna, Thun Éva, Kund Attila, Kovács Edina, Zsigmond Csilla, Federmayer Éva, Horváth Zsuzsanna, Géczy Dorottya, Kovács Rita, Radvánszki Péter, Neményi Mária, Forray R Katalin, Tibori Tímea, Hrubos Ildikó, Lukács Péter, Biró Zsuzsanna Hanna, Verebics Petra, Acsády Judit, Hubai Péter )

2018.11.11.
Emlékkonferencia a Kristályéjszaka 80. évfordulója alkalmával
http://oktatas.uni.hu/20181111_videobook.htm
Bognár László, Dezső Renáta Anna, Kiss Endre, Jakab Attila, Iványi Zsuzsanna, Majsai Tamás, Petneházi Zsigmond, Székely Gábor

2018.10.16-18.
Téma- és paradigmaválasztási dilemmák a 21. századi filozófiában
http://oktatas.uni.hu/20181016_videobook.htm
(Darida Veronika, Bárány Tibor, Barcsi Tamás, Cseke Ákos, Zemplén Gábor, Szilágyi-Gál Mihály, Demeter Tamás, Márton Miklós, Nyirkos Tamás, Gedő Éva, Szabó Gábor, Fenyő Imre, Olay Csaba, Pavlovits Tamás, Pintér Tibor, Szücs László Gergely, Simon József, Ébli Gábor, Nemes László, Balázs Gábor, Zuh Deodáth, Varga Péter András, Veres Bálint, Tőzsér János)

2018.10.02.
Oktatásszociológiai könyvvitanap
(Keller Márkus, Ugrai János, Sasfi Csaba; Takács Tamara, Brezsnyánszky László; Lányi Marietta; Donáth Péter, Baska Gabriella; Támba Renátó, Géczi János; Fehérvári Anikó, Hrubos Ildikó; T Kiss Tamás, Biró Zsuzsanna Hanna; Nagy Ádám, Lukács Péter; Langerné Buchwald Judit, Kozma Tamás ; Polónyi István, Cserti Csapó Tibor; Buda András, Kozma Tamás; Polónyi István, Györgyi Zoltán)
http://oktatas.uni.hu/Oktatasszociologiai.konyvvitanap.htm

2018.09.18.
Az iskolázottsági egyenlőtlenségek alakulása 2011-2016 között, valamint a népszámlálási adatok kutatási célú hasznosíthatósága – FETE program, 2018 szeptember 18-án
http://oktatas.uni.hu/20180918.htm
(Nagy Péter Tibor, Harcsa István, Lannert Judit )

2018.09.17.
Magyar zsidó orvosok A Goldziher szalon 2018 szeptember 17 – rendezvénye.
http://oktatas.uni.hu/20180917.htm
Forrai Judit

2018.09.06.
Neveléstörténeti albizottsági ülés – Biró Zsuzsanna Hanna: Utak a tudományos elitbe
http://oktatas.uni.hu/20180906.htm
Biró Zsuzsanna Hanna

2018.09.05.
Százötven éves Eötvös népoktatási törvénye
http://oktatas.uni.hu/20180905.htm
(Bényei Miklós, Kelemen Elemér, Szabolcs Éva, Rébay Magdolna, Ugrai János, Hegedűs Judit, Kéri Katalin, Ugrai János, Karády Viktor)

 

Korábbi rendezvényeink

(2010-2017 közötti rendezvényeink tematikus összeállításban érhetőek el, 2018 éviek pedig időrendben)

 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).