Komplex művészeti terapeuta

 

Kedves Jelentkezők!

Az elbeszélgetés behívási sorrendjéről a jelentkezési lapon megadott email címükre és levelezési címükre küldünk pontos tájékoztatást a jelentkezési határidő lejárta után.

A felvételi beszélgetésnél az ajánlott irodalmak közül kettőt kell választaniuk, amiről a felvételi során beszélgetni fognak.

 A felvételin (online változat esetében) fel kell olvasniuk egy általuk választott kedvenc művészeti alkotásról írt (képzőművészeti, költészeti vagy zenei) egy, max. kétoldalas esszét, amely tartalmazza, hogy mi is ragadta meg őket a választott alkotásban, miért ezt választották, milyen érzéseket vált ki belőlük.

A felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozzák magukkal az első diplomájuk szakdolgozatát és a leckekönyvüket! Jelentkezési lapjukhoz kérjük csatoljanak önéletrajzot és motivációs levelet is.

Az alkotásnak mint az önkifejezés kreatív formájának nemcsak az egészségmegőrzésben van lényeges szerepe, hanem az egészséges személyiség megismerésében, sőt körülírásának és fogalmának meghatározásában is. Ezért a művészeti terápiás műhelyek egyben a „lelki alkímia” színterei is, mivel a gyógyításon túl a személyiség mélyebb megismerését is szolgálják. A művészetterápia az emberi növekedést támogató tanulási módszerként is eredménnyel hasznosítható, mivel előmozdíthatja a kreatív potenciálok kibontakoztatását.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Komplex művészeti terapeuta

A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudományi

Szakfelelős: Antalfai Márta Phd. ECP, kiképző pszichoterapeuta

A felvétel feltétele: BA szintű végzettséggel lehet jelentkezni (bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógusképzés képzési terület, művészeti, hitéleti képzési terület).

A képzés művészeti előképzettséget, rajztudást nem igényel. A mindannyiunkban meglévő teremtő, alkotó képességre épül.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a képzés során a gyakorlati órák 90%-án, az elméleti órák 80%-án kötelező a részvétel, hiányzás nem fogadható el. A pótlást csak másik évfolyamnál tudják biztosítani a képzés vezetői.

A képzési idő: 4 félév, kéthetente péntek délután + szombat egész nap + egyhetes nyári tábor az első év után, melynek költségeit a hallgató viseli a féléves tandíjon túlmenően.
A nyári tábor összege: 50.000 Ft + szállás, étkezési és utazási költség
A nyári tábor 5 napos, 50 képzési órát foglal magában

A négy félév sikeres befejezését követően, azaz az abszolutórium után fél évvel kell elkészíteni és beadni a szakdolgozatot. Ezt követi a védés. A szakdolgozat a saját művészeti és meseterápiás csoportról készül.”

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Tandíj: 180 000,- Ft/félév

2020/2021-es tanév 1. félév. II. évfolyam

 1. szeptember 4. – 5., szeptember 18. – 19., október 2. – 3., október 16. – 17., november 6. – 7., november 20. – 21., december 4. – 5., december 18. – 19.,

Vizsga: 2021. január 15. – 16.

A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe.

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 

Lásd még: www.felvi.hu – szakirányú képzéseknél

Tovább
A képzés általános célja:

A jelölt elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert azokról a lélektani folyamatokról, amelyeket a művészet (költészet, zene, mese és képzőművészet) közvetít. Szerezzen információkat a szimbólumok és archetípusok képzőművészeti kódjairól és arról, hogy hogyan rejtjelezik a terápiás folyamatban készült alkotások a pszichés megküzdést. Nyerjen készséget a művészeti terápiás csoport összeállításáról, vezetésének technikáiról, módszertanáról, s tudja alkalmazni a kívánt lélektani hatás elérése érdekében a tanult képzőművészeti technikákat, képes legyen lefordítani mind az alkotófolyamatban készült átélt élményt, mind a keletkezett alkotás szimbolikus üzenetét a lélektan nyelvére és kamatoztassa ismereteit a terápiában részt vevő egyének vagy csoportok tagjainak lélektani épülésére. Képessé váljon a mesék lélektani elemzésére és terápiás célú felhasználására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a képzőművészeti technikák kreatív alkalmazásának készségszintű elsajátítása;
 • a rosszul beidegződött konfliktuskezelési minták felismerése és újrastrukturálása;
 • egyéni fejlesztési terv készítése, figyelembe véve az érintettek heterogenitását.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Az oklevelet szerzett hallgatók intézményi keretek között pedagógiai (óvodák, általános- és középiskolák, nevelési tanácsadók), szociális (családsegítők, szociális otthonok, nyugdíjas klubok, speciális fejlesztési igénnyel élők intézetei) és egészségügyi szervezetekben (pszichiátriai és krónikus beteg osztályok és ambulanciák) szupervízió mellett egyaránt végezhetik a prevenciós (egészségfejlesztés/egészségmegőrzés/egészségnevelés), intervenciós (pszichoterapeuta végzettségre épülve a klinikai pszichológiában pszichés és pszichoszomatikus betegségek gyógyításában) munkát, valamint a rehabilitációs tevékenységet.

A célcsoportok életkorát tekintve óvodás kortól időskorig (pl. átmeneti kor kríziseinél serdülő-, ifjúkori válságok kezelésénél, és időskori kríziseknél és prevenciós céllal) alkalmazható a módszer.

A képzés során elsajátítandó ismeretkörök:

Elmélet: 60 kredit

 • Fejlődéspszichológia: az emberi életút állomásai – típusok, konfliktusok
 • és megoldások;
 • Művészetterápiás alapismeretek;
 • Művészetterápiás ismeretek: hatásmechanizmus és alkalmazhatóság;
 • Művészetpszichológia;
 • Analitikus komplex pszichológia;
 • Művészettörténet – pszichológiai megközelítésből;
 • Szimbólum- és archetípustan;
 • Dinamikus rajzvizsgálat és pszichodiagnosztika;
 • Csoportterápiás alapismeretek, csoportanalízis;
 • Alapismeretek a relaxációról és imaginációról;
 • Pszichiátria;
 • Klinikai pszichológia;
 • Bevezetés a pszichoterápiába, irányzatok és módszerek;
 • Spiritualitás a személyiségben;
 • Költészeti alapismeretek és pszichológiai vonatkozások;
 • Integratív zenepszichológia és zeneterápia (receptív és aktív);
 • A személyiségfejlődés megjelenése a mesékben

Önismereti csoport: 35 kredit

Komplex művészeti terápiás sajátélmény, meseterápia sajátélmény. A hallgatók a képzés során végig csoportos formában átélik, értelmezik és megtanulják a gyógyítás érdekében használni a komplex művészeti terápiás technikákat.

Komplex terepgyakorlat és szupervízió: 15 kredit

A hallgatóknak az utolsó évben kötelező a gyakorlattartás csoportvezetési jártasság szerzése céljából, illetve kliensekkel végzett gyakorló munkájuk csoportos és egyéni szupervíziója.

Szakdolgozat: 10 kredit

Felvételi: elbeszélgetés. A jelentkezés során előnyt jelent az akkreditált képzőhelyeken elvégzett és igazolt egyéni vagy csoportos önismeret.

Létszám: 32 fő

Felvételi elbeszélgetéshez ajánlott irodalom
Düchting, Hajo: Vaszilij Kandinszkij, 1866-1944. Forradalom a festészetben. Taschen / Vince Kiadó. Bp., 2005.
Eliade, Mircea: Mítoszok, álmok és misztériumok. Cartaphilus Könyvkiadó. Bp., 2006.
Fekete Anna: Integratív zenepszichoterápia. I-II. Pszichoterápia. 18. évf. 2009. 1-2. sz.
Fincher, Susanne F.: Mandalakészítés. Intuíció, önkifejezés, gyógyulás. Édesvíz Kiadó. Bp., 1998.
Kosztolányi Dezső: Hogy születik a vers és a regény? Műhely, A költő, Rím, Próza, A rím varázslata, A rím bölcselete, A rím elemzése, A versek szövegmagyarázata. In: Kosztolányi Dezső. Nyelv és lélek. Osiris Kiadó. Bp., 2002. 453-481.
Molnár V. József: A nap arca: a gyermekrajzok üzenete. Ős Kép Kiadó. Bp., 2009.
Nonverbális pszichoterápiák. Animula Könyvek. (Szerk.: Bíró S., Juhász S.) Magyar Pszichiátriai Társaság. Bp., 1991.
Szávai Géza: Láss csodát! A rajzban gondolkodó gyermek. Pont Kiadó. Bp., 2010.
A felvételi beszélgetés kitér a képzőművészet, a zene és a mesék világában való tájékozottságra is.
A szakirány elvégzéséhez javasolt (minősített terapeuta vezetésével) önismereti egyéni vagy csoportterápiás előképzettség, valamint az egyes művészeti ágak lehetőleg élményszintű ismerete.
Felvételi elbeszélgetéshez ajánlott irodalom (Kiegészítés)
Bemutató anyagok a művészeti terápiás módszerről
A Képzés Adatai

KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

 • félév, kéthetente péntek délután + szombat egész nap + egyhetes nyári tábor az első év után, melynek költségeit a hallgató viseli a féléves tandíjon túlmenően. A nyári tábor összege: 50.000 Ft + szállás, étkezési és utazási költség
  A nyári tábor 5 napos, 50 képzési órát foglal magábanA négy félév sikeres befejezését követően, azaz az abszolutórium után fél évvel kell elkészíteni és beadni a szakdolgozatot. Ezt követi a védés. A szakdolgozat a saját művészeti és meseterápiás csoportról készül.”

KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Komplex művészeti terapeuta

A KÉPZÉS DÍJA

 • 180 000 Ft/félév
 • Jelentkezés díja: 6000 Ft.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Befizetés módja: Átutalással a következő számlaszámra: 11708001-20562498 . A közleményben fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a szakirányú továbbképzést, amire jelentkezik. A befizetésről szóló bizonylatot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

A FELVÉTEL FELTÉTELE

 • BA szintű végzettséggel lehet jelentkezni (bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógusképzés képzési terület, művészeti, hitéleti képzési terület).

A képzés művészeti előképzettséget, rajztudást nem igényel. A mindannyiunkban meglévő teremtő, alkotó képességre épül.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a képzés során a gyakorlati órák 90%-án, az elméleti órák 80%-án kötelező a részvétel, hiányzás nem fogadható el. A pótlást csak másik évfolyamnál tudják biztosítani a képzés vezetői.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

 • 2020. Augusztus 14.
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
X