Környezettan Szak (BSc)

Képzési terület és ág: természettudomány / környezettudomány

Szakképzettség megnevezése: alkalmazott környezetkutató

Szakképzettség leírása: Az alkalmazott környezetkutató átlátja a természetben zajló, az emberi környezetre befolyással bíró folyamatokat, megtanulja a környezeti rendszerek alapvető vizsgálati módszereit. Ezeken túlmenően alapvető katasztrófavédelmi és katasztrófa menedzsment ismereteket sajátít el. Mindezt annak érdekében, hogy munkája során segítsen az emberi és a természeti környezet közti harmonikus egyensúly helyreállításában és fenntartásában.

Félévek száma: 6

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 180

Tanszék megnevezése: Környezetbiztonsági tanszék

A szak vezetője: Dr. habil. Plank Zsuzsanna

A képzés felépítése: 

A hallgatók az alapismereteket nyújtó természettudományos tárgyakat kezdik a tanulmányaikat:

 • Matematika
 • Fizika
 • Kémia
 • Környezettudomány
 • Földtudomány
 • Biológia
 • Természetvédelem

Ezekre alapozva folytatnak szaktárgyi tanulmányokat annak érdekében, hogy megismerjék a környezeti folyamatokat és elsajátítsák annak vizsgálati módszertanát. A vezető tantárgyak:

 • Környezeti földtudomány
 • Környezeti kémia
 • Környezeti fizika
 • Környezeti kockázatelemzés
 • Környezeti rendszerek komplex vizsgálata
 • Környezettechnológia

Tanulmányaik harmadik szakaszában a hallgatók az érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak négy specializáció közül.

A nálunk végzett hallgatók folytathatják mester fokon tanulmányaikat természettudományi, környezettudományi vagy katasztrófavédelmi irányban.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • Önkormányzati és államigazgatási terület
 • Vállalati szféra
 • Kutatóintézetek, oktatási intézmények
 • Hivatásos rendvédelmi szervek (tűzvédelem, polgári védelem,
 • katasztrófavédelem, rendőrség, stb.)
 • Civil és karitatív szervek

Nemzetközi együttműködésekben meghirdetett kurzusaink, külföldi ösztöndíj lehetőségek

Környezetbiztonsági Specializáció

A Környezetbiztonsági specializáción végzett hallgatók birtokában vannak a környezettudomány alkalmazásához szükséges tudományterületeken (biológia, fizika, földtudományok, kémia, valamint matematika és informatika) alapismereteknek. Ismerik az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín alatti szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok közti összefüggéseket. Átlátják a környezeti szempontból fontos egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások környezetre és a társadalomra gyakorolt hatásait. Tudással rendelkeznek a környezetünkben előforduló, élő és élettelen anyagok terepi és laboratóriumi adatgyűjtésének, adatrögzítésének és -feldolgozásának, valamint adatértelmezésének legfontosabb módszertanaival kapcsolatosan. Ismerik a környezettudományhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatások módszereit.

 

A specializációt felépítő tantárgyak

Specifikus szaktárgyak

 • Adatfeldolgozási alapismeretek
 • Biokémia
 • Környezeti radiometria
 • Globális környezetvédelem
 • Fenntarthatóság és megújuló erőforrások
 • Információtechnikai alapismeretek
 • Információ-elméleti alapismeretek

Más specializációval közös szakmai tárgyak

 • Környezetbiztonsági projekttervezés
 • Tűz-, polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Logisztikai alapismeretek
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Környezetbiztonsági kockázatelemzés
 • Kritikus infrastruktúra védelme
 • Kríziskommunikáció
Környezetbiztonsági Menedzser Specializáció

A természeti és a hozzá közvetlenül kapcsolódó civilizációs állapotok és folyamatok vizsgálata, annak érdekében, hogy a racionálisan fenntartható biztonság harmóniáját érvényesíteni
lehessen.

A speializáció erőssége: a szakmai kérdések külső, innovatív kooperáló és koordinatív rendezésére, valamint az ezzel összefüggő menedzselési, problémakezelési feladatok megoldására való felkészítés.

A Környezetbiztonsági Menedzser specializáció törzsanyag tantárgyai

 • Katasztrófavédelem
 • Rendészeti igazgatás
 • Tűz- és polgári védelem
 • Stratégiai tervezés
 • Környezetbiztonsági indikátorok
 • Kríziskommunikáció
 • Kritikus infrastruktúra védelme
 • Veszélyhelyzet-kezelés
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Veszélyes üzemek védelme
 • Társadalmi és civil kapcsolatok
 • Nemzetközi együttműködés és segélynyújtás
Környezet- és közlekedésbiztonsági Specializáció

Az alkalmazott közlekedés- és biztonságtudomány egyik gyakorlati oktató-kutató bázisának megteremtésével törekszünk a környezet, környezetbiztonsági ismeretekkel harmóniában a forgalmi, kereskedelmi, üzemeltetési jelleg hangsúlyozására, a gazdasági szervező-elemző komplex képességek kialakítására. Abban a kontextusban, hogy a közlekedés, mint funkció, a
környezetbiztonság pedig, mint diszfunkció kezelés jelenik meg.

A specializáció erőssége: a személy- és áruforgalom területére olyan elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakemberek kerülnek képzésre, akik képesek önálló és felelősségteljes ez irányú munkakör betöltésére, mind az üzembetartói szektor, mind a napi közlekedési forgalmi problémák megoldása területén.

A Környezet- és közlekedésbiztonsági Specializáció törzsanyag tantárgyai

 • Tűz-, polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Közlekedés ismeretek, közlekedés statisztika
 • Kríziskommunikáció
 • Logisztikai alapismeretek
 • Szállítmányozás I-II.
 • Közlekedés- és biztonsági igazgatás
 • Közlekedés gazdaságtan
 • Közlekedési üzemtan
 • Fuvarjog, díjképzés
 • Közlekedésbiztonsági kockázatelemzés

 

Környezettisztítási (technológiai) Specializáció

A specializáción végzett szakemberek munkája úgy a mikrokörnyezetben, mint tágabb értelemben a környezetvédelem, környezetbiztonság területén képes feladatot ellátni. A hallgatók természettudományos, ökológiai humánerőforrás menedzsment, közgazdasági, közigazgatási és specifikus szolgáltatásmenedzsment ismeretekkel felvértezve, amely kiegészül magas szociális érzékenységgel, kezdhetik meg az ember mikrokörnyezetében megjelenő illetve mindennapi tevékenységéből adódó egészségügyi, környezeti, fizikai biztonsági környezeti kockázatok elemzésé, megelőzését és elhárítását.
A specializáció erőssége: a szakemberek széles területen alkalmazható tisztítás technológiai és környezetbiztonsági specifikus ismereteinek köszönhetően elláthat ezen a területen szolgálat szervezési illetve felügyeleti, továbbá konkrét végrehajtás területén irányítási feladatokat.
Létesítménytervezés,létesítménygazdálkodás során speciális szakmai felügyelőként jelenhet meg.

Környezettisztítási (technológiai) specializáció törzsanyag tantárgyai

 • Tűz-,polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Szennyeződéstan
 • Környezetbiztonsági kockázatelemzés, kockázatkezelés
 • Hatás mechanizmustan
 • Kríziskommunikáció
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Gép-, eszköz- és kezelőszer ismeret
 • Felület- és anyagismeret
 • Tisztítás-takarítás technológia
 • Minőségmérés
Oldalaink

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar
 • Angol

KÉPZÉSI IDŐ

 • 6 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Alkalmazott környezetkutató

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
  magyar: 230 000/félév
  angol:    340 000/félév

Szakunk bemutató videója

Kompetencia

KTAK183_Közlekedésgazdaságtan

KTAK180_Szállítmányozás_I

KTAK186_Fuvarjog_es_díjképzés

KTAK181_Szállítmányozás_II

KTAK146_1461_Katasztrófavédelem
KTAK157_Stratégia_tervezés
KTAK176_Szakdolgozat_készítés
KTAK244_Kornyezetgazdasagtani_alapismeretek
KTAK245_Terulet_es_telepulesfejlesztesi_ismeretek Aláírt
KTAV145_Bibliaismeret
KTAK146; KTAK1461_Katasztrófavédelem
KTAK157_Stratégiai_tervezés
KTAK176_Szakdolgozat_készítés
KTAK101a_Matematikai alapismeretek I.
KTAK103_Biológiai_alapismeretek
KTAK104_1_Kemiai_alapismeretek
KTAK105_Földtudományi_alapismeretek
KTAK106_Fizikai_ alapismeretek
KTAK113_Környezeti_fizika
KTAK122-A_fenntarthatosag_I_
KTAK123_Természetvédelem_ I
KTAK124_Természetvédelem_ II
KTAK125_Természetvédelem III.
KTAK130_2_Fenntarthatósag II.
KTAK132_Környezeti_rendszerek_ komplex_ vizsgálata
KTAK136_Kornyezetminosites_es_állapotertekeles
KTAK209_Környezettechnológiai_ management
KTAK242_Fenntartható_biztonság
KTAK_118_119_Az ökológia_alapjai_I_II
KTAK108_1_Környezettani_alapismeretek
KTAK137_Tudomány_ és_ környezettörténet
KTAK166_1_Meteorológiai ismeretek
KTAK121_Környezettechnológia_I_hulladékgazdálkodás
KTA129_Kőrnyezettechnológia_III_hazai_környezeti_kérdések
KTAK112_2_Környezeti_ földtudomány I.
KTAK115_Környezeti_ földtudomány_ II
KTAK121_Környezettechnológia_I_hulladékgazdálkodás
KTAK128_Környezettechnológia_II_globális
KTAK109_EU_alapismeretek
KTAV143_Jogi_alapismeretek
KTAK173_Általános_személy_és_vagyonvédelem
KTAK170_Munkavédelem
KTAK127_Terepgyakorlat
KTAK120_Hidrobiologia
KTAK131_Környezetvédelmi jog_ és_ igazgatás_ (KET)
KTAK147_3_Nukleáris_baleset_elhárítás
KTAK149_Polgari_védelmi_ ismeretek
KTAK152_2_Környezetbiztonsági_ rehabilitáció
KTAK114_1_Környezeti_kémia_I_II_laborgyakorlat
KTAK114_2_Könyezeti_ kémia  II
KTAK187_Szennyeződéstan
KTAK188_Hatásmechanizmustan
KTAK190_Felület és anyagismeret
KTAK191_Tisztitas_takarítas_technologia
KTAK192_Minőségmérés

 

 

Tűz- és polgári védelem

Ágazati szektorok biztonsága

Téma Témavezető Tanszak
Felszín alatti szennyeződések lehatárolásának módszertana Dr. Plank Zsuzsanna Környezettan
Geofizikai mérések környezeti hatásainak vizsgálata Dr. Plank Zsuzsanna Környezettan
Fenntartható klímaváltozás Prof. Dr. Bukovics István Környezettan
Haváriák és környezeti konfliktusok „in situ” elemzése  a Kárpát-medencében (tetszőlegesen kiválasztott helyszínen) Dr. Géczi Róbert Környezettan
Régi és új klímaszcenáriók Dr. Géczi Róbert Környezettan
Környezetvédelem megjelenése az Európai Unió alapszerződéseiben Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Környezeti károkért való felelősség megjelenése az Európai Unió környezetvédelmi politikájában Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Környezetvédelmi akcióprogramok hatásai az Európai Unió politikáira Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Európai Unió részvétele a nemzetközi környezetvédelmi tevékenységekben Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Környezeti károk szankcionálási rendszere a hazai jogrendszerben Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Környezetvédelem és katasztrófavédelem kapcsolata az Európai Unió tevékenységeiben Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Veszélyes anyagokra és hulladékokra vonatkozó szabályozások az Európai Unióban Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan

 

Név Tudományos Fokozat Beosztás Oktatott tárgyak MMT Email
Bukovics István MTA doktor Prof. emeritus Közmenedzsment
A fenntarthatóság I, II.
Környezetbiztonsági indikátorok és rehabilitáció
Katasztrófavédelmi ismeretek
Kutatásmódszertan
Tűz és polgárivédelmi ismeretek
Ágazati szektorok biztonsága I .,II.
Köz management
MTMT [email protected]
Ferge Sándor   óraadó oktató Informatikai alapismeretek
Információtechnikai alapismeretek
Információelméleti alapismeretek
  [email protected]
Géczi Róbert PhD tudományos munkatárs Földtudományi alapismeretek
Az ökológia alapjai I.,II.  Környezeti földtudomány I., II.
Környezettechnológia I., II., III.
Környezeti rendszerek komplex vizsgálata I.
Ökoetika
Környezetállapot indikátorok
MTMT [email protected]
Hufnagel Levente PhD habil egyetemi docens Biológiai alapismeretek
Természetvédelem I., II., III.
Környezeti rendszerek komplex vizsgálata II. (Biometria)
Hidrobiológia
MTMT [email protected]
Jánossy András dr. univ. óraadó oktató Környezetgazdaságtani alapismeretek
Vízvédelem és vízgazdálkodási alapismeretek
Terület és településfejlesztési ismeretek
MTMT [email protected]
Kerekes Zsuzsanna PhD óraadó oktató Környezeti kémia   [email protected]
Kiss Ferenc PhD óraadó oktató Tudomány- és környezettörténet
Környezettani alapismeretek
MTMT [email protected]
Koronváry Péter PhD óraadó oktató Környezetbiztonsági projekttervezés
Vezetési és irányítási ismeretek
MTMT [email protected]
Kun István PhD óraadó oktató Környezetbiztonsági kockázatelemzés MTMT [email protected]
Mátis Gábor PhD óraadó oktató Környezetegészségtan
Környezeti mikrobiológia
Biokémia
MTMT [email protected]
Nagy Attila PhD óraadó oktató Környezeti radiometria   [email protected]
Plank Zsuzsanna PhD habil tszv. egyetemi docens Matematikai alapismeretek I-II.
Fizikai alapismeretek
Környezeti fizika
Környezeti rendszerek komplex vizsgálata III-IV.
Adatfeldolgozási alapismeretek
MTMT [email protected]
Potóczki György PhD egyházi delegált Kritikus infrastruktúra védelme
Logisztikai alapismeretek
Közlekedési ismeretek, közlekedésstatisztika
Szállítmányozás I-II.
Közlekedési üzemtan
Fuvarjog,díjképzés
Közlekedés gazdaságtan
Közlekedés-,és biztonsági igazgatás
MTMT [email protected]
Rezsabek Nándor   tanszéki munkatárs Terepgyakorlat MTMT [email protected]
Ritz Tibor   óraadó oktató Szennyeződéstan
Gép-, eszköz-,és kezelőszer ismeret
Hatásmechnizmustan
Minőségmérés
  [email protected]
Sáfár Brigitta PhD óraadó oktató Kríziskommunikáció
Veszélyes üzemek védelme
Veszélyhelyzet kezelés
Védelmi igazgatás
MTMT [email protected]
Schweickhardt Gotthilf PhD óraadó oktató Jogi alapismeretek, EU és nemzetközi szervezetek   [email protected]

WJLF Környezettan szak SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT

 

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SPECIALIZÁCIÓ
Konzulens Szakdolgozati témakör
Géczi Róbert 1. Az éghajlatváltozás hatása a Kárpát-medencében (talajtani, növényzeti és társadalmi-gazdasági szempontok)
  2. Ciános technológia használata a bányászatban az Európai Unió területén ( Kárpát -medencében) -Gazdasági előnyök és környezeti kockázatok
  3. Tájváltozás, tájértékelés
Hufnagel Levente 1. Az ökoteológia nemzetközi szakirodalmának környezettudományi nézőpontú szintézise
  2. A földtörténet biotikus és abiotikus változóinak kvantitatív szakirodalmi szintézise, szimulációs modellezés alapozása
  3. Fenntartható életmód alapelvei és regionális különbségei
  4. Magas biodiverzitású agroforestry rendszerek lehetőségei a biogazdálkodásban
Plank Zsuzsanna 1. Földtani veszélyhelyzetek kialakulásának és hatásainak vizsgálata
  2. A földtörténet globális katasztrófáinak fizikai háttere
  3. A környezeti fenntarthatóság és fenntartható gazdasági növekedés problémái

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
X