családkonzulens

 

A családkonzulens/családterapeuta szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók képessé válnak a családokban előforduló (alapvetően kapcsolati, kommunikációs) problémák kezelésére. A családterápiás tevékenységet jellemzően a gyermekjóléti és szociális alapellátás családsegítéssel foglalkozó munkaköreiben, továbbá a gyermekvédelmi és szociális szakellátás területén folytathatják. Szakértői lehetnek más ágazatok (igazságügy, foglalkoztatáspolitika, egészségügy, oktatásügy) családpolitikai vagy családdal kapcsolatos feladatainak.

A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat az alábbi linkre kattintva találja:

 

2022/2023. tanév 1. félév I. évfolyam tervezett oktatási napjai:
2022. szeptember 23. – 24., október 21. – 22., november 11. – 12., december 2. – 3., 2023. január 6. – 7.
 
2022/2023. tanév 1. félév II. évfolyam tervezett oktatási napjai:
2022. szeptember 9. – 10., november 4. – 5., november 25. – 26., december 9. – 10., 2023. január 13. – 14.
 

2021/2022-es tanév 2. félév –  I. évfolyam oktatási napjai:
2022. február 25. – 26., március 18. – 19., április 29. – 30., május 20. – 21., június 17. – 18.

2021/2022-es tanév 2. félév –  II. évfolyam oktatási napjai:
2022. február 18. – 19., március 4. – 5., április 8. – 9., május 6. – 7., június 10. – 11.

 

A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe. A kitöltött jelentkezési lap mellé kérjük csatolják önéletrajzukat és egy motivációs levelet is.
Lásd még: www.felvi.hu – szakirányú képzéseknél

A felvételi elbeszélgetés időpontjáról 2022. augusztus 14-e után küldünk értesítést. A behívó levelet a jelentkezési lapon megadott email címre és levelezési címre is kiküldjük. A beszélgetésen kötelező a személyes megjelenés.
Megértésüket köszönjük!

Felvételi elbeszélgetés előző időpontja: 2022. augusztus 29. 9-13 óra; 2022. augusztus 30. 15-19 óra

Családkonzulens/Családterapeuta szakirányú továbbképzés
A gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatai között szerepel a családterápiás szolgáltatás nyújtása. Az ezekben az intézményekben dolgozók legnagyobb részének azonban természetesen nincs családterápiás képzettsége, és – főként vidéken, de sok esetben nagyobb városokban sem – nincs mód arra sem, hogy más szolgáltatóhoz irányítsák a klienst. Ezen túlmenően gyakran szakmailag is indokoltabb volna az, hogy a családterápiás (családterápia jellegű) szolgáltatást az a szakember nyújtsa, aki már valamilyen módon foglalkozni kezdett a család-dal.

Ezt sokszor maga a család is igényli: a már kialakult bizalmi légkör alapján nem szívesen fordulnának más szakemberhez; az egész folyamat töretlenebb ívű lehet, ha a problémák jelentkezésétől kezdve a reménybeli megoldásig ugyanaz a szakember viszi azt végig. Ehhez az szükséges, hogy a családokkal kapcsolatba kerülő szociális munkások és más egyéb szakemberek rendelkezzenek legalább alapfokú családterápiás képzettséggel.

Szakmai kompetenciák:
• képes munkáját a család rendszerszemléletű közelítése alapján végezni,
• képes a családban felmerülő problémák adekvát azonosítására,
• képes felismerni a családon belül a felmerülő különböző problémák közötti összefüggése-ket,
• képes felismerni a család problémái és a környezet összefüggéseit,
• képes az adott probléma megoldásához az adekvát eszközöket megkeresni és használni,
• képes saját kompetencia határait pontosan felismerni, és ennek alapján szükség esetén más szakemberekkel illetve intézményekkel együttműködni.

A családkonzulens szakirányú továbbképzés ismertetője
I. A szakirányú továbbképzés megnevezése:

Családkonzulens/Családterapeuta szakirányú továbbképzési szak

II. A létesítő intézmény neve:

Wesley János Lelkészképző Főiskola

III. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:

1. Szakirányú továbbképzés megnevezése:

Családkonzulens/Családterapeuta szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Családkonzulens

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:

társadalomtudományi

4. A felvétel feltétele, melyre a szakirányú továbbképzési szak épül:

Társadalomtudományi, bölcsészettudományi, pedagógusképzés, hittudományi, jogi és igazgatási tudományi képzési területen alapfokozattal (BA szint) rendelkezők vehetnek részt

5. A képzési idő:
4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, szemé-lyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:

A képzés indoklása és célja:
A gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatai között szerepel a családterápiás szolgáltatás nyújtá-sa. Az ezekben az intézményekben dolgozók legnagyobb részének azonban természetesen nincs családterápiás képzettsége, és – főként vidéken, de sok esetben nagyobb városokban sem – nincs mód arra sem, hogy más szolgáltatóhoz irányítsák a klienst. Ezen túlmenően gyakran szakmailag is indokoltabb volna az, hogy a családterápiás (családterápia jellegű) szolgáltatást az a szakember nyújtsa, aki már valamilyen módon foglalkozni kezdett a család-dal. Ezt sokszor maga a család is igényli: a már kialakult bizalmi légkör alapján nem szívesen fordulnának más szakemberhez; az egész folyamat töretlenebb ívű lehet, ha a problémák je-lentkezésétől kezdve a reménybeli megoldásig ugyanaz a szakember viszi azt végig. Ehhez az szükséges, hogy a családokkal kapcsolatba kerülő szociális munkások és más egyéb szakem-berek rendelkezzenek legalább alapfokú családterápiás képzettséggel.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:
Szakmai kompetenciák:
• képes munkáját a család rendszerszemléletű közelítése alapján végezni,
• képes a családban felmerülő problémák adekvát azonosítására,
• képes felismerni a családon belül a felmerülő különböző problémák közötti összefüggése-ket,
• képes felismerni a család problémái és a környezet összefüggéseit,
• képes az adott probléma megoldásához az adekvát eszközöket megkeresni és használni,
• képes saját kompetencia határait pontosan felismerni, és ennek alapján szükség esetén más szakemberekkel illetve intézményekkel együttműködni.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
• a családterápiás munkához szükséges mértékben megismerkedik a pszichopatológia alap-jaival,
• elsajátítja a családszociológia legfontosabb tartalmait,
• készségszinten elsajátítja a családterápiában használatos módszereket,
• részletes kitekintést nyer a családi problémák és egyfelől az egyéni, másfelől a társadalmi- környezeti problémák összefüggés rendszeréről.

Személyes adottságok, készségek:
• a problémafelismerő készség fejlődése,
• az empátiás készség fejlődése, kontrollált körülmények között, folytonos visszajelzéssel,
• a családterápia módszereinek készség-szintű elsajátítása,
• az önismeret és a személy-percepciós készség fejlődése,
• verbális és nonverbális kommunikáció fejlődése; a kétféle kommunikáció összerendezett-ségének kialakulása,
• a szupervízióban való részvétellel a szakmai személyiség erősödése, a szakmai és magán-életi szerepek elválasztása és összhangja szükségszerűségének felismerése.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A családkonzulens/családterapeuta szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók képessé válnak a családokban előforduló (alapvetően mentális eredetű) problémák kezelésére. A munkát kisebb mértékben önálló szervezetrendszerben (Családterápiás Egyesület, stb.), na-gyobb részt családsegítéssel foglalkozó szociális intézményekben végezhetik. Részben, mint a családsegítő szolgálat munkatársai, részben a családsegítő szociális munkások (intézményük) által felkért külső szakértőként.
A szakképesítés konkrét munkakörhöz, vagy munkahelyi hierarchikus szinthez nem köthető. Kiterjeszti a kompetenciát, ezáltal minden olyan szociális és pedagógiai (vagy más segítő) munkakörben, amelyben családi problémákkal találkozik a segítő szakember, magasabb mi-nőségűvé, hatékonyabbá teszi a tevékenységet.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz ren-delt kreditérték:

a) Elméleti blokk: 60 kredit
Pszichopatológia, családterápiás alapismeretek, kommunikáció elmélet és gyakorlat, egyéni, pár illetve családi életciklusok, a családterápia módszerei, a családterápia főbb beavatkozási területei, kiegészítő módszerek a családterápiában,

b) Önismereti csoport: 30 kredit
Családterápiás sajátélményű csoportok dramatikus elemekkel.

c) Szupervízió gyakorlat: 20 kredit
A hallgatók kliensekkel végzett gyakorló munkájának szupervíziója.

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont

A hallgatók a képzési idő keretein belül készítik el, és a félév során adják le záró dolgozatukat.

10. A Magyar Családterápiás Egyesület által megszerezhető családterapeuta címhez szükséges elméleti, illetve szupervíziós és családi önismereti képzést a következő óraszámon végezzük.

200 óra családterápiás ismeretek
Részét képezi a családterápiás alapismeretek (60 óra, 20 kredit), kommunikáció (20 óra, 5 kredit), pszichopatológia (30 óra, 10 kredit), családszociológia (15 óra, 5 kredit), speciális élethelyzetű családokkal végzett családterápia (40 óra, 10 kredit), egyéni-, pár-, család fejlődés lélektan (35 óra, 10 kredit) c. tantárgy.

150 óra családi önismeret
Ennek szerves részét képezi a családterápiás önismeret (105 óra, 18 kredit), és a családterápiás módszerek (45 óra, 12 kredit) c. tantárgy.

Szupervízió* (50 óra)
A tantárgy szerves részét képezi a szupervízió (35 óra, 14 kredit), illetve a szakdolgozati kon-zultáció (15 óra, 6 kredit) tantárgy.

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

 KÉPZÉSI IDŐ

  •  4 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

  •  Budapest

 MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

  •  Családkonzulens

A KÉPZÉS DÍJA

  • 190 000 Ft/félév
  • Jelentkezés díja: 6000 Ft.
  • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
  • Befizetés módja: Átutalással a következő számlaszámra: 11708001-20562498 . A közleményben fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a szakirányú továbbképzést, amire jelentkezik. A befizetésről szóló bizonylatot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Letölthető anyag a képzés tematikájáról


JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

  • 2022. Augusztus 14.
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.