Alapító okirat

A Wesley J ános Lelkészképző
Főiskola
ALAPÍTÓ OKIRATA 
2008.
A Wesley János Lelkészképző Főiskola Alapító Okirata

PREAMBULUM
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség  1991. január  31­én kelt Alapító 
Nyilatkozatában rögzíti a Wesley János Lelkészképző Főiskola létesítésének tényét:
„A Magyarországi  Evangéliumi  Testvérközösség 1987. október 26­31. tartott  Országos
Közgyűlésének határozata alapján /Jegyzőkönyv 10. old. 11. bek., 12. old. 6. bek., 13. old. 4. bek./. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV.
tv. 17. §  /1/  bekezdésében  biztosított jogunkkal  élve  főiskolai szintű  oktatási  intézményt 
létesítettünk. Afőiskola önálló jogi személy. Neve: Wesley János Lelkészképző Főiskola (…)” A fenntartó egyház ezzel a döntésével folytatta azt a felsőfokú oktatási tevékenységet, mely 
elődje, a  XIX. század  vége  óta  Magyarországon is működő Magyarországi Metodista 
Egyház sajátos helyzetében a XX. században megvalósulhatott, s amelyet a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség az 1970­es években üldöztetése alatt újra megszervezett. A 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 1987­es alapítása után az 1991­es állami elismerését 
követően, 1993­ban világi szakként  szociális munkás alapképzést is létesített, melynek 
működését 1995­ben  a  művelődési miniszter  akkreditációs szakindítási engedélyével 
megerősítette.  A Magyar  Akkreditációs Bizottság  2005/10/VII/2/17. számú  határozata 
alapján az oktatási miniszter engedélyezte a 2006/2007­es tanévtől a pedagógia alapképzés
indítását. A Fenntartó 1995­ben megalapította a Főiskola kollégiumát. A Főiskola  1996  óta  az Association of Free Methodist Educational Institutions (AFMEI)
társult tagja. 2003­ban a Főiskolát felvették a Council for Christian Colleges & Universities
szervezetének soraiba. 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség  (a  továbbiakban: MET), mint a  Magyar 
Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvényben (a  továbbiakban:  Ftv.) kapott felhatalmazás alapján Alapító 
Nyilatkozatát a következők szerint módosítja és adja ki.
I.1. A felsőoktatási intézmény hivatalos neve: Wesley János Lelkészképző Főiskola 
A felsőoktatási intézmény nevének rövidítése: WJLF 
A felsőoktatási intézmény neve angolul: John Wesley Theological College
I.2. A  felsőoktatási  intézmény  fenntartója:  Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség (1086 Budapest, Dankó utca 11.)
I.3. A felsőoktatási intézmény alapítója: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
(1086 Budapest, Dankó utca 11.)
A Wesley János Lelkészképző Főiskola Alapító Okirata

I.4. A felsőoktatási intézmény alapításának időpontja: 1987. október 31.
I.5. A felsőoktatási intézmény székhelye: 1086 Budapest, Dankó utca 11.
A felsőoktatási intézmény gyakorló helyei: Wesley János Óvoda, Általános Iskola 
és Szakiskola  (1086  Budapest, Dankó u. 11., 1101  Budapest, Máv telep  38.); 
Wesley János Általános Iskola, Szakiskola, Előkészítő Szakiskola, Szakközépiskola 
és Kollégium (3882  Abaújkér, Rákóczi út 8.) valamint tagintézményei, Wesley 
Kincsei Általános Iskola, 1188 Budapest, Podhorszky u. 51­55.
I.6. A felsőoktatási intézmény OM azonosítója: FI62930 
I.7. A felsőoktatási intézmény szakágazati besorolása: 85.4 felső szintű oktatás
I.8. A felsőoktatási intézmény adószáma: 18056109­1­42 
I.9. A felsőoktatási intézmény statisztikai számjele: 18056109 8030 552 01 
I.10. A felsőoktatási intézmény társadalombiztosítási törzsszáma: 536 48 013 
I.11. A felsőoktatási intézmény bankszámlaszáma: 10102086­30456302­00000009 
I.12. A  felsőoktatási  intézmény  pecsétje:  3,9  cm átmérőjű  körben, a  kör kerületén 
„WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA * Budapest *” szöveg, középen 
a WJLF logója. 
I.13. Az  intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:  vagyoni értékű  jogok, tárgyi 
eszközök a tárgyi eszközleltár szerint. A feladatellátást szolgáló korlátozottan forgalomképes felépítményes bérelt 
ingatlant a  fenntartó  az intézmény rendelkezésére  bocsátja. Az  ingatlan 
nyilvántartási adatai: 
tulajdonosa:  VIII. ker. Önkormányzat 
település neve:  Budapest 
címe:  Dankó u. 11.
I.14. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A  Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség  a  fenntartásában működő 
intézmény számára térítésmentesen rendelkezésre bocsátja az ingyenes használatba 
adott ingatlant és a  tulajdonában  lévő vagyontárgyakat. Az  intézmény vezetője  a 
rendelkezésére  bocsátott vagyontárgyakat nem jogosult elidegeníteni, megterhelni, kizárólag a fenntartó írásbeli hozzájárulásával.
II. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖREI
II.1. Az intézmény típusa: felsőoktatási intézmény.
II.2. A  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenysége:  a  WJLF egyházi  fenntartású, az
Országgyűlés által törvényben elismert önálló jogi személy. Önálló gazdálkodási
A Wesley János Lelkészképző Főiskola Alapító Okirata

jogkörrel rendelkezik. A WJLF a  jogszabályokban a fenntartó által jelen  Alapító 
Okiratban meghatározott egyházi felsőoktatási feladatokat és a felsőoktatási törvény 
alapján állami felsőoktatási feladatokat alaptevékenységként lát el.
­ A WJLF  hittudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi,
természettudományi, pedagógusképzés képzési területen  a  jóváhagyott képesítési 
követelmények szerint 
­ kifutó főiskolai szintű képzést,
­ alapképzést,
­ mesterképzést, (egységes, osztatlan képzést),
­ szakirányú továbbképzési szakot,
folytat  ill. folytathat  teljes és részmunkaidős képzési munkarendben, s e  képzési 
formákban okleveleket, diplomákat, illetve bizonyítványt ad ki. ­ Akkreditált iskolai rendszerű  felsőfokú  szakképzést folytat  ill. folytathat  a 
következő szakmacsoportokban: 
­ Szociális szolgáltatások 
­ Oktatás
­ Pedagógia 
­ Ügyvitel  ­ Továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint. ­ A képzéshez kapcsolódó  tudományterületeken és művészeti területeken,
tudományágakban  tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező 
tevékenységet végez.  ­ A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, gyakorlati képzési helyeket üzemeltet. ­ A nemzeti és az egyetemes kultúra,  valamint  a  művészetek  közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek 
fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. ­ Az  oktatás és a  kutatás színvonalas ellátáshoz szükséges nemzetközi kapcsolatait 
fejleszti és ápolja.  ­ Tankönyv­ és jegyzetkiadást, taneszköz­fejlesztést végez.  ­ Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv­ és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a 
hallgatók  beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását 
szolgálják. ­ Az alkalmazásában lévő munkavállalók ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a 
vonatkozó jogszabályok szerint. ­ Az  intézmény infrastruktúrájának  fenntartásával és folyamatos fejlesztésével 
kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. ­ Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki 
és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.
II.3. Az  intézmény az alaptevékenységén  belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység 
végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre  álló, s e  célra 
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem 
nyereségszerzés céljából végez.  Az  e  tevékenység  keretében végzett szolgáltatás,
termék előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet 
terhelő összes kiadást  ­ beleértve  az üzemeltetési, fenntartási kiadások 
tevékenységre  jutó arányos hányadát is ­ a  bevétel fel nem használható részének 
figyelembevétele mellett.
A Wesley János Lelkészképző Főiskola Alapító Okirata

Ilyen tevékenységek elsősorban: 
­ hallgatók  számára  olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül 
nem kapcsolódik  a  képesítési követelményekben és a  tantervekben foglalt 
tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; 
­ költségtérítéses felsőfokú  szakemberképzés a  szakindítási engedéllyel rendelkező 
szakokon, valamennyi képzési szinten és formában; 
­ felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása; 
­ továbbképzés; 
­ akkreditált nyelvvizsgáztatás; 
­ felnőttképzési tevékenység 
­ az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren 
kívüli szakképzés folytatása; 
­ a  képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés,
tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és
egyéb tevékenység; 
­ az intézményi infrastruktúra  szabad  kapacitásainak  hasznosítása  (kiadói 
tevékenység,  nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek  gyártása,
munkahelyi vendéglátás, közoktatásban résztvevők étkeztetése és üzemi étkeztetés, sportlétesítmények  és oktatást szolgáló helyiségek, szállítójárművek, valamint 
kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).
II.4. Az intézmény alaptevékenységén túlmenően ­ alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül 
jogosult az Alapító Okiratban, valamint a  Szervezeti és Működési  Szabályzatban 
meghatározott feladatkörnek  megfelelő vállalkozási tevékenységre, a  külön 
jogszabályban foglaltak  figyelembevételével. Az e  tevékenység  keretében végzett 
szolgáltatás, termék  előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie  kell a 
tevékenységet terhelő összes kiadást  ­ beleértve  az üzemeltetési, fenntartási kiadások 
tevékenységre  jutó arányos hányadát is ­ a  bevétel fel nem használható  részének 
figyelembevétele mellett. A kiegészítő tevékenységeket vállalkozási tevékenységként is
végezheti.
III. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖREINEK TEÁOR SZERINTI RÉSZLETES FELSOROLÁSA 
Alaptevékenység 
85.20 Alapfokú oktatás
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
62.01 Számítógépes programozás
A Wesley János Lelkészképző Főiskola Alapító Okirata

62.03 Számítógép­üzemeltetés
63.11 Adatfeldolgozás, web­hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló­portál szolgáltatás
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység 
93.11 Sportlétesítmény működtetése 
Kiegészítő tevékenység 
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység 
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv­kiskereskedelem 
47.62 Újság­, papíráru­kiskereskedelem 
47.63 Zene­, videofelvétel kiskereskedelme 
47.7 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely­szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely­szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
56.29 Egyéb vendéglátás
56.30 Italszolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
59.14 Filmvetítés
59.11 Film­, video­, televízióműsor­gyártás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 
60.10 Rádióműsor­szolgáltatás
60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
62.02 Információ­technológiai szaktanácsadás
62.09 Egyéb információ­technológiai szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
70.21 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.20 Piac­, közvélemény­kutatás
74.30 Fordítás, tolmácsolás
74.30 Fordítás, tolmácsolás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
A Wesley János Lelkészképző Főiskola Alapító Okirata

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
90.01 Előadó­művészet 
90.02 Előadó­művészetet kiegészítő tevékenység 
90.03 Alkotóművészet 
90.04 Művészeti létesítmények működtetése 
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
91.02 Múzeumi tevékenység 
93.12 Sportegyesületi tevékenység 
93.13 Testedzési szolgáltatás
93.19 Egyéb sporttevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
94.91 Egyházi tevékenység 
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
IV.
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE ÉS VEZETÉSE
IV.1. Az intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét részletesen a Szervezeti 
és Működési Szabályzat határozza meg. 
IV.2. Az  intézményben  oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként szakok, a 
szakokon belül tanszék, tanszéki csoport működik.
IV.3. Az intézmény szakokra tagozódik. A szakok egy vagy több szakmailag összetartozó 
(társadalomtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi, pedagógusképzés, hittudományi  képzés) területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak  ellátását 
szervezik.
IV:4. A maximálisan felvehető hallgatói létszám: 2000 fő (ebből világi képzés 1586 fő)
IV.5. Az intézményben szolgáltató szervezeti egységként könyvtár, kollégium, informatikai 
és oktatástechnikai egység működik.
IV.6. A felsőoktatási intézmény működtetési feladatainak  ellátásához  rektori hivatalt,
lelkészi hivatalt, oktatási és továbbképzési hivatalt, gazdasági hivatalt, műszaki szolgáltató 
hivatalt, tanulmányi hivatalt, nemzetközi hivatalt, jogi ügyek  hivatalát, sport és kulturális
intézetet tart fenn funkcionális szervezeti egységként.
IV.7. Az  intézmény vezetője  és képviselője  a  főiskola  rektora,  akit  a  miniszterelnök 
megerősítésével a Fenntartó bíz meg, illetve ment fel.
A főiskolai rektor a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörét, valamint 
egyéb hatásköreit és azok  átruházásának  eseteit az Ftv. és a  Szervezeti és Működési 
Szabályzat rögzíti.
A Wesley János Lelkészképző Főiskola Alapító Okirata

V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
V.1. Ez  az okirat a  Wesley János Lelkészképző Főiskola  jelenleg  hatályos Alapító 
Nyilatkozatának,  valamint a  2006. június 20­án és 2008. január  15­én kelt Alapító 
Okiratának módosításával készült, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat szövegét tartalmazza.
V.2. A jelen Alapító Okirat 2008. október 15. napján lép hatályba. 
Budapest, 2008. október 15.
Iványi Tibor
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
elnök

MAB akkreditációs dokumentum
Szervezeti és Működési Szabályzat
Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat
Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat
HÖK - Szervezeti és Működési Szabályzat
X