Gyakori kérdések

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A pályázat részleteiről bővebb információ található a következő linken: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

Category: Félévkezdés
a kollégiumi díj fizetés lehetőségei:
– saját hallgató esetében a NEPTUN-on keresztül
– átutalással a 11708001-20562498 OTP számlaszámra
–  befizetéssel a Gazdasági Hivatal  pénztárába
– 1-1 éjszaka esetében a portán, ha pontos összeget tud adni
Category: Kollégium
A kollégiumi díj saját, államilag finanszírozott képzésű hallgató  esetén 12.000.- Ft/hó, minden egyéb esetben 16.000.- Ft/fő/hó a díj.
Az esetenkénti igénybevétel díja:
1800.- Ft/fő/éj
Category: Kollégium

Néhány napra is lehet igényelni az ivanyiandras@wjlf.hu e-mail címre küldendő kéréssel.

Category: Kollégium

Kollégiumi elhelyezést igényelni a főiskola honlapján megtalálható nyomtatvány értelemszerű kitöltésével – és az ivanyiandras@wjlf.hu e-mail címre történő elküldésével lehet.

Category: Kollégium

A WJLF, vagy egyéb felsőoktatási intézmény bármelyik hallgatója igényelhet kollégiumi elhelyezést.

Category: Kollégium

A szükséges adatlapokat a Diákhitel honlapjának (www.diakhitel.hu) online hitelügyintézési felületén a Diákhitel Direkten keresztül lehet kitölteni, melyeket a nagyobb postahelyeken, illetve az együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadni.

Category: Pénzügyek

A „Partnerek” fül alatt lehet felvinni azon magánszemély(ek) – , természetes személy(ek)–, a „Szervezetek” fül alatt pedig azon jogi személy(ek) adatait, akiket a hallgató önmaga helyett befizetőként meg kíván adni. A partnerek fülön felvitt azonnal adatok megjelennek a partnerek listájában, a szervezetek fülön megadott adatokat – ahogyan arra egy felbukkanó ablakban a Neptun is figyelmeztet – előbb a gazdasági igazgatóságnak le kell ellenőriznie és jóvá kell hagynia. Az ellenőrzés és jóváhagyás után a felvitt szervezet bekerül a listában szereplő adatok közé. A saját szervezetet ebből a listából kell kikeresni és a saját befizető szervezetekhez adni.

Categories: Neptun, Pénzügyek

A költségtérítést már a beiratkozás előtt át lehet utalni a főiskola bankszámlájára. A Tanulmányi Hivatal a beiratkozást követő héten írja ki a beiratkozott hallgatóknak a költségtérítés összegét, ezt követően kell a Neptunbban is adminisztrálni a befizetést.

Category: Pénzügyek

A részletfizetést a főiskolánk rektora engedélyezheti, az erre vonatkozó kérvényt a Tanulmányi Hivatalban kell leadni.

Category: Pénzügyek

Nem. A gyűjtőszámlás befizetési rendszerben csak átutalással lehet fizetni a főiskola 11708001 – 20562498 számú bankszámlájára.

Category: Pénzügyek

Főiskolánk gyűjtőszámlás befizetési rendszert használ, melynek menete a következő:

A hallgató átutalja az összeget a WJLF bankszámlaszámára: 11708001 – 20562498.  A “Közlemény” rovatba mindenképp írják be Neptun kódjukat, a következő módon: ‘NK’-‘kód’ (példa: ha a kód ABC123, akkor a “Közlemény” rovatban a következő módon kell szerepelnie: NK-ABC123)

A befizetett összeget az OTP bank jóváírja a Wesley János Főiskola központi bankszámláján az átutalási megbízás alapján

A közlemény-rovatban megadott Neptun-kód alapján az összeg jóváíródik a WJLF központi számlájának a hallgatóhoz tartozó alszámláján (virtuális gyűjtőszámla).

A hallgató  befizeti a kiírt tételeket a saját gyűjtőszámlájáról a Neptun-rendszeren keresztül.

Category: Pénzügyek

Ha nem teljesül a nyelvvizsga-követelmény, akkor az oklevél helyett a diplomaosztó ünnepségen egy igazolást vehet át a végzett hallgató a záróvizsga teljesítéséről. Az igazolás szakképzettséget nem igazol. A nyelvvizsga-követelmény a későbbiekben bármikor pótolható, a Tanulmányi Hivatal a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kiállítja az oklevelet.

Az oklevél kiadásának feltétele a képzési és kimeneti (képesítési) követelményekben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítése. A szakonkénti képzési és kimeneti követelmények letölthetők a http://www.kormany.hu oldalról.

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nyelvvizsgákkal kapcsolatban hasznos információk találhatók még a http://www.nyak.hu oldalon.

A záróvizsgára való jelentkezés is a Neptun-rendszeren keresztül történik, az „Ügyintézés”-> „Záróvizsgák” menüpontban. A pontos tudnivalókról minden jelentkezési időszak előtt tájékoztatjuk az érintett hallgatókat.

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (=abszolutórium), valamint az elfogadott szakdolgozat megléte, illetve, hogy a hallgatónak ne legyen könyvtári tartozása, és fizetési elmaradása a főiskola felé.

A már jóváhagyott téma, vagy a témavezető esetleges későbbi megváltoztatásához a hallgatónak előzetesen be kell szereznie a szakvezető engedélyét, és a módosítást a TH-ban ismételten regisztráltatnia kell.  A változtatásra a tanszékek által meghatározott határidőn belül van csak lehetőség. A határidőt a tanszékek a www.wesley.hu oldalon teszik közzé.

Külső, vagyis a főiskolán nem tanító témavezetőt (konzulens tanárt) a szakvezető engedélye alapján lehet felkérni.

Általában a tanszékek által kiadott listában minden szakdolgozati téma mellett szerepel a téma vezetőjének (=konzulensének) neve is. A témaválasztásról a konzulenssel természetesen mindig egyeztetni kell.

A témaválasztást az egyes tanszékek oldalain (www.welsey.hu – képzések) meghirdetett határidőn belül, a Tanulmányi Osztályon erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet regisztráltatni.

A tanszékek a www.wesley.hu oldalon teszik közzé a választható szakdolgozati témaköröket a hozzájuk tartozó konzulens tanárok nevével együtt. A hallgatóknak megadott határidőn belül kell ezek közül választaniuk. A konzulens tanárral történt egyeztetés alapján a hallgató a szakdolgozatát más, az ajánlatban nem szereplő témából is készítheti.

A hallgató szociális munka szakon az ötödik félévben, pedagógia szakon a negyedik félév során, környezettan szakon pedig szintén a negyedik szemeszter során köteles a szakdolgozat témáját és címét kiválasztani. A záróvizsgára bocsátás egyik feltétele pedig az, hogy a hallgatónak leadott és elfogadott szakdolgozata legyen. Tehát a tanulmányok utolsó tanévében kell megírni a szakdolgozatot.

Az érvényesítő matricák a Tanulmányi Hivatalba érkeznek be minden félévben, általában nem rögtön félévkezdéskor. Ezért az előző félévben érvényes diákigazolvánnyal a félév első hónapjában igénybe vehetők az utazási- és egyéb kedvezmények. Az első féléves matricák érvényességi ideje március 31-én, a második féléves matricáké október 31-én jár le.

A folyamatban lévő diákigazolvány-igénylésről a Tanulmányi Hivatalban lehet igazolást kérni. Az igazolás nem helyben készül: az Oktatási Hivatal oldaláról töltik le a Tanulmányi Hivatal munkatársai, emiatt van az, hogy csak azok kaphatnak ilyet, akik már a diákigazolvány-igénylést elindították.

A következő linken részletes lista olvasható a diákigazolvánnyal igénybe vehető utazási-, kulturális- és kereskedelmi kedvezményekről:

http://www.diakigazolvany.hu/erdeklodom/gyik/kedvezmenyek/uti_kedvezmenyek

A következő típusú diákigazolvány-igényeket lehet feladni:

 • első igénylés;
 • adatváltozás miatt;
 • elveszett;
 • új igénylés téves adatok miatt.

Ezekben az esetekben a tanulmányok alatt bármikor igényelhető diákigazolvány.

A vizsgajelentkezés lehetősége a vizsga előtt 24 órával lezárul. Ezt követően a Tanulmányi Hivatal – e-mailes kérés alapján – veheti fel a vizsgára a hallgatókat 2000 Ft-os különeljárási díj ellenében

Category: Vizsgaidőszak

Egy alkalommal igen. Ennél több javítóvizsga engedélyezése a Tanulmányi Bizottság hatásköre.

Category: Vizsgaidőszak

A hallgató a sikertelen vizsga kijavítását csak a pótvizsgaidőszakban, s legfeljebb két alkalommal (javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga) kísérelheti meg. A hallgató által ugyanabból a tárgyból tett vizsga egy alkalommal történő megismétlése ingyenes.

Category: Vizsgaidőszak

A leckekönyvbe „nem teljesített” bejegyzés kerül, a tanulmányi átlagba elégtelen osztályzattal számít a tárgy. Ha kötelező tárgyról van szó, akkor azt a későbbi tanulmányok során pótlólag teljesíteni kell.

Category: Vizsgaidőszak

Ha a hallgató a vizsgáztató tanárnál igazolja, hogy a távolmaradás indokolt volt, akkor a vizsga nem számít be a tárgy vizsgaalkalmai közé. Egyéb esetben ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán, tudása nem értékelhető, és a főiskola a felmerült költségek megfizetésére kötelezi, ami 4000 Ft távolmaradási díjat jelent. Ilyenkor a Netpun-rendszerbe „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami azt jelenti, hogy a hallgató ugyanúgy elveszít egy lehetőséget a tárgy adott félévben lehetséges vizsgaalkalmai közül, mintha sikertelenül vizsgázott volna.

Category: Vizsgaidőszak

A Neptun-rendszeren keresztül nem. A vizsgaidőszak vége után még két hét áll a hallgatók rendelkezésére, hogy ellenőrizzék a beírt jegyeket a rendszerben. Ha valaki úgy látja, hogy a bekerült jegy nem felel meg a valóságnak, azonnal jelezze ezt a vizsgáztató tanárnak.

Category: Vizsgaidőszak

Először is ellenőrizni kell, hogy vizsgával záruló tárgyról van-e szó. Csak azokból a tárgyakból kell vizsgára feljelentkezni, amelyeknek a tárgykövetelménye vizsga. Ez a „felvett tárgyak” menüpontban ellenőrizhető.

Ha a tárgy követelménye vizsga, és ennek ellenére nincs belőle meghirdetett vizsgaidőpont, akkor a tárgy oktatójának kell jelezni a problémát.

Category: Vizsgaidőszak

Igen. A vizsgáról való lejelentkezés a vizsgát megelőző 24. óráig nyitott. A Neptun-rendszerben a „vizsgák”->”felvett vizsgák” menüpontban lehet vizsgáról lejelentkezni.

Categories: Neptun, Vizsgaidőszak

A Neptun-rendszeren keresztül a „vizsgák”->”vizsgajelentkezés” menüpontra kattintva lehet megjeleníteni a meghirdetett vizsgajelentkezéseket, és feljelentkezni rájuk. A vizsgajelentkezés módjáról részletes tájékoztató olvasható a Neptun bejelentkező felületen a letölthető dokumentumok között „hallgatói neptun útmutató” címen (https://host.sdakft.hu/wjlfhw/login.aspx).

Categories: Neptun, Vizsgaidőszak

Azokból a tárgyakból kell vizsgára jelentkezni, amelyek tárgykövetelménye „vizsga”. Ez legegyszerűbben a Neptun „felvett tárgyak” menüpontjában ellenőrizhető.

Category: Vizsgaidőszak

A Wesley Keresztény Könyvesházban van lehetőség fénymásolni.

Cím: 1086 Budapest, Dankó u. 9., tel.: 210-54-00/111

Főiskolánk könyvtára, a Wesley Könyvtár az alábbi időpontokban tart nyitva:

Kedd: 10-16

Szerda: 10-16

Csütörtök: 10-16

Péntek: 10-16/20

A könyvtár olvasótermi szolgáltatása egy nappal korábban tett bejelentés alapján vehető igénybe.

Elérhetőségek:
A könyvtár a főiskola épületében helyezkedik el: 1086 Budapest, Dankó utca 11.
Telefon: (06-1) 210-5400 /224; (06-1) 577-0509
Fax: (06-1) 210-5400 /123
E-mail: biblioteka@wjlf.hu
Kölcsönzői ügyintézés, olvasói tájékoztatás: biblioteka@wjlf.hu; biblioteka1@wjlf.hu

A főiskola II. emeleti számítástechnika-termében szabad használni a számítógépeket, amikor a teremben nem folyik oktatás. Ezen kívül található egy mindenki által használható, internetkapcsolattal rendelkező számítógép a Tanulmányi Hivatal előterében és a büfében is.

Egy félévben legfeljebb 40 kreditet lehet teljesíteni. Félévenkénti minimum-kredit nincs meghatározva, az ajánlott féléves kredit 30 körül van. Aki viszont egy teljes tanév, vagyis két félév alatt legalább 24 kreditet nem teljesít, annak a hallgatói jogviszonya a tanulmányok elégtelensége miatt megszűnik.

Az, hogy összesen mennyi kreditet kell teljesíteni a képzés során, képzésenként a következőképpen alakul:

képzés megszerzendő kreditek
Szociális munka (BA) 210
Pedagógia (BA) 180
Környezettan (BA) 180
Családkonzulens/Családterapeuta (szakirányú továbbképzési szak) 120
Komplex művészeti terapeuta

(szakirányú továbbképzési szak)

120
Teológia (osztatlan) 300
Teológia, lelkipásztori szakirány (osztatlan) 320
Hittanár, nevelőtanár (MA) 120

A felvett kredit teljesítését igazoló aláíráshoz egy-egy tantárgy tanóráinak legalább felén való részvétel szükséges, de az oktató ennél szigorúbb részvételi feltételeket is meghatározhat.

Ha már a pótbeiratkozási időszak is lejárt, akkor a Tanulmányi Bizottság engedélyezheti a késedelmes beiratkozást a hallgató kérésére kreditenkénti 2000 Ft különeljárási díj ellenében. Ehhez a kérvény-űrlap letölthető a www.wesley.hu oldalon a Tanulmányi Hivatal oldaláról.

Ha még tart a pótbeiratkozási időszak, akkor a Tanulmányi Hivatal írásos jelzés alapján (pokamilla@wjlf.hu; sandorkrisztina@wjlf.hu) iratja be a hallgatót, és felveszi a tárgyakat tárgyankénti 2000 Ft különeljárási díj ellenében.

Category: Félévkezdés

Igen! A részletfizetést főiskolánk rektora engedélyezheti a hallgató kérésére. Ehhez a kérvény-űrlap letölthető a www.wesley.hu oldalon a Tanulmányi Hivatal oldaláról

Category: Félévkezdés

A felvételi tájékoztatóban már szerepel a képzések féléves önköltségének összege, tehát már a felvételikor érdemes tájékozódni arról, melyik képzésen mennyit kell majd félévente fizetni. Az önköltség összege a tanulmányok során nem változik!

A önköltség befizetése a beiratkozás feltétele. A befizetés átutalással történik a főiskola 11708001-20562498 bankszámlaszámára. A megjegyzés-rovatba a következőt kell beleírni: NK-’a hallgató saját neptun-kódja’. Azért fontos, hogy a Neptun-kód pontos legyen, mert így az összeg két-három munkanapon belül automatikusan a hallgató saját hallgatói gyűjtőszámlájára kerül. Ha az átutalással kapcsolatban probléma merül fel, a Gazdasági Hivatal munkatársai tudnak segíteni.

A beiratkozást követő héten a Tanulmányi Hivatal a Neptun-rendszerben kiírja tartozásként a költségtérítések összegét, erről a rendszer a hallgatókat üzenetben értesíti. Ezután kell az összegről rendelkezni a Pénzügyek->befizetés menüpontban.

Category: Félévkezdés

A Neptun-rendszerben a „személyes adatok” menüponton található egy „adatmódosítás” gomb, aminek a megnyomásával elküldhetjük az adatváltozásokat a rendszernek. Ez nem azonnal fog látszani a Neptunban, csak az ügyintéző jóváhagyása után. Vannak olyan személyes adatok, amelyeket csak személyesen, a megfelelő okmánnyal igazolva lehet megváltoztatni a Neptun-rendszerben. Ilyen például a személyi igazolvány száma és a hallgató neve.

Category: Neptun

A hallgató több alkalommal is élhet hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, de a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, vagyis egy tanév. A további halasztásra főiskolánk rektora adhat engedélyt, őt kell megkeresni egy kérvénnyel ezzel kapcsolatban.

Category: Félévkezdés

A halasztás szándékát a regisztrációs időszak végéig jelentheted be Neptun rendszeren keresztül. A beiratkozáskor (Ügyintézés->Beiratkozás) az első felugró ablakban, amikor nyilatkozni kell arról, milyen státusszal szeretnéd regisztrálni a félévet, passzív státuszt kell választanod.

Mindez akkor lehetséges, ha van már sikeres, teljesített féléved. Az első félév előtti halasztásra a Tanulmányi Bizottság adhat engedélyt a hallgató kérésére. Ehhez a kérvény-űrlap letölthető a www.wesley.hu oldalon a Tanulmányi Hivatal oldaláról.

Categories: Félévkezdés, Neptun

A tanszékek minden félév elején meghirdetik a tantárgyakat, és listát készítenek az egyes évfolyamok számára ajánlott kurzusokról. Ezeket a kurzuskínálatokat az órarenddel együtt meghirdetik a főiskola honlapján (www.wesley.hu). Figyelem! Nem elég az órarendből tájékozódni a felveendő tárgyakról, mert előfordulnak olyan kurzusok – például a gyakorlatok -, amelyekhez nem tartozik órarendi időpont, de a kurzuskínálatban szerepelnek.

Category: Félévkezdés
 • A sikertelen tárgyfelvétel leggyakoribb oka, hogy a Hallgató nem iratkozott be az adott félévre. A rendszer csak aktív hallgatóknak engedi meg a tárgyfelvételt.
 • A másik lehetséges ok, hogy nem teljesülnek a tantárgyi előkövetelmények, amelyekről a féléves kurzuskínálatban lehet tájékozódni. Figyelem! Nem csak az előzetesen teljesítendő tárgyaknál okozhat ez problémát: az együttesen teljesítendő tárgyakat meghatározott sorrendben kell felvenni. Általában csak akkor engedi a rendszer a gyakorlatfeldolgozó szemináriumokat, szupervíziókat, laborokat felvenni, ha a hozzájuk tartozó gyakorlat már szerepel a felvett tárgyak között.
 • Előfordulhat, hogy azért nem sikerül egy tárgyat felvenni, mert betelt a meghirdetett maximális létszám. Ha kötelező tárgyról van szó, akkor ilyen esetben mindig a tanszéki asszisztenshez kell fordulni.
 • Figyelni kell a tárgyak listázásakor beállított szűrőfeltételekre. Sokszor előfordul, hogy azért nem jelenik meg a felvenni kívánt tárgy a listában, mert bekapcsolva maradt például az órarendi időpontot figyelő szűrő.
 • Egyéb esetekben a problémát kérjük e-mailen jelezni a pokamilla@wjlf.hu e-mail címen. Az e-mail azért hasznos ebben az esetben, mert az üzenet dátuma alapján igazolható, hogy a hallgató a tárgyfelvételi időszakban próbálkozott a tárgyjelentkezéssel.
Categories: Félévkezdés, Neptun

A sikertelen beiratkozás leggyakoribb oka, hogy épp nincs beiratkozási időszak, illetve, hogy a hallgatónak lejárt határidejű tartozása van. Ha ezek egyike sem áll fenn, és a beiratkozás továbbra sem sikerül, akkor ezt  e-mailen kell jelezni a pokamilla@wjlf.hu e-mail címre. Az e-mail azért hasznos ebben az esetben, mert az üzenet dátuma alapján igazolható, hogy a hallgató a beiratkozási időszakon belül próbálkozott a beiratkozással, és a Tanulmányi Hivatal dolgozói csak írásos kérés alapján írathatnak be hallgatót a Neptun-rendszerben.

Categories: Félévkezdés, Neptun

A beiratkozásról és a tárgyfelvételről részletes leírás olvasható a Neptun-belépőfelületéről letölthető hallgatói útmutatóban https://host.sdakft.hu/wjlfhw/login.aspx).

 • Beiratkozni az „Ügyintézés->Beiratkozás” menüpontban lehet. A feljövő felületen ki kell választanunk a félévet, amelyre be szeretnénk iratkozni, majd a „Lehetőségek” és a „Beiratkozás” feliratra kell kattintani. Elsőként egy felugró ablakban nyilatkozni kell, hogy aktív vagy passzív státusszal szeretnénk-e regisztrálni a félévet. Ezután tekinthetjük meg a beiratkozási lapot.  Először beiratkozó hallgatóinktól azt kérjük, hogy ezt a beiratkozási lapot kinyomtatva és aláírva juttassák el hozzánk a Tanulmányi Hivatalba.  Az oldal legalján található „Beiratkozás/Bejelentkezés” gombbal léphetünk tovább és tehetjük véglegessé a regisztrációt.
 • Tárgyat felvenni csak a félévre beiratkozott hallgatók tudnak. A tárgyfelvételhez szükséges dokumentumokat, a kurzuskínálatot és az órarendet, vagyis az évfolyamonként meghirdetett tárgyak, oktatók és órarendi időpontok listáját a tanszékek teszik közzé oldalaikon.

A Neptun-rendszerben a tárgyfelvételt a Tárgyak->Tárgyfelvétel lehetőség kiválasztásával kezdhetjük meg.  A feljövő felületen – a megfelelő félév kiválasztása után – találjuk a képzésünkön meghirdetett tárgyak listáját. Figyelem! Itt nem csak a saját évfolyamon meghirdetett tárgyak látszanak, hanem az összes, az adott félévre meghirdetett tárgy. A tárgyak évfolyamonkénti listáját a kurzuskínálat tartalmazza.

A tárgyak sorának végén található „Lehetőségek”-feliratra kattintva a tárgyhoz meghirdetett kurzusok listája jön elő.  A kurzus kódjából kiderül, hogy nappalis vagy levelezős kurzusról van szó, illetve azoknál a tárgyaknál, amelyekből több csoport indul, a csoportokat számozással különítjük el egymástól.

A tantárgyi egymásra épülésekre nagyon kell figyelni (pl. szociális munka szakon azokból a tárgyakból, amelyekhez gyakorlat tartozik, a tárgyfelvételt a gyakorlati kurzussal kell kezdeni.). A kurzuslista jobb oldalán található jelölőnégyzet segítségével  lehet kiválasztani a kívánt kurzust, majd az oldal alján található „Mentés” gombbal teheti véglegessé a tárgyfelvételt

Categories: Félévkezdés, Neptun

A Tanulmányi Hivatalban lehetőség van a Neptun-kód egyeztetésére, de a jelszavakhoz a Hivatal munkatársai sem férnek hozzá. Elfelejtett jelszó esetén új jelszót lehet igényelni a pokamilla@wjlf.hu e-mail címen 2000 Ft különeljárási díj ellenében.

Category: Neptun

A Neptun-rendszer a www.wesley.hu honlapról a ’Neptun-hallgatóknak’ feliratra kattintva érhető el. A Neptun-rendszerbe való belépéshez szükséges azonosítót, vagyis Neptun-kódot a felvételi döntésről szóló tájékoztató levélben minden új hallgatóknak elküldjük. A jelszó az első belépésig mindenkinek a saját ÉÉÉÉHHNN-formátumban számokkal leírt születési dátuma egy Ne előtaggal. Az 1990. január 1-jén születetteknél tehát: Ne19900101. Első belépéskor a jelszót kötelezően meg kell változtatni.

Category: Neptun

Az órarendek a www.wesley.hu oldalon az egyes képzéseknél, illetve a Tanulmányi Hivatal előtti hirdetőtáblán találhatók.

Category: Félévkezdés
 • Minden félév elején be kell iratkozni a Neptun-rendszeren keresztül. Beiratkozni csak akkor lehet, ha regisztrációs időszak van, és a rendszer csak azt a hallgatót engedi beiratkozni, akinek nincs lejárt határidejű tartozása. Az első beiratkozáskor személyes, papír-alapú beiratkozás is szükséges.
 • A beiratkozás után dönteni kell arról, hogy milyen tantárgyakat szeretnél teljesíteni az adott félévben, vagyis fel kell venni a tantárgyakat. A meghirdetett tárgyak évfolyamonkénti listája a wesley.hu oldalon a megfelelő képzés oldalán található meg.
 • A beiratkozásról és a tárgyfelvételről részletes leírás olvasható a Neptun-belépőfelületéről letölthető hallgatói útmutatóban.
Category: Félévkezdés

Az aktuális félév időbeosztása mindig megjelenik főiskolánk Tanulmányi Hivatalának weboldalán a hírek között. A félévkezdés határidőiről és pontos tudnivalóiról minden félév indulásakor e-mailen és Neptun-üzenetben is értesítjük a hallgatókat.

Category: Félévkezdés
 • Ha már rendelkezel felsőfokú végzettséggel, akkor részismereti képzésre van lehetőséged jelentkezni önköltséges formában. A részismereti képzés megkezdéséhez a kérelmet a Tanulmányi Hivatalon keresztül kell benyújtani, az elfogadásáról a Tanulmányi Bizottság dönt. A részismereti tanulmányaid befejezésekor a teljesített tárgyakról és kreditekről a Tanulmányi Hivatal igazolást állít ki. Ezek a kreditek felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

 

 • Ha másik felsőoktatási intézmény hallgatója vagy, akkor vendéghallgatói jogviszony keretében van lehetőséged tanulmányokat folytatni nálunk. A vendéghallgatásra vonatkozó kérelmet a regisztrációs időszak első hetének végéig kell benyújtani a Tanulmányi Hivatalon keresztül. A vendéghallgatói tanulmányaid lezárásakor a Tanulmányi Hivatal igazolást állít ki a teljesített tárgyakról és kreditekről.

A jelenlegivel megegyező képzési terület szakjára jelentkezhetsz át, ugyanazon a képzési szinten. Írnod kell egy átvételi kérelmet a Tanulmányi Hivatal dokumentumai alól letölthető kérvény-űrlapon. A kérvénynek tartalmaznia kell, hogy melyik szak melyik tagozatára szeretnél átjelentkezni. Az átvételről a Tanulmányi Bizottság egy határozatban dönt majd.

Az átvételi kérelemhez csatolnod kell:

 • a jelenlegi hallgatói jogviszonyod igazolását (tehát semmiképp ne szűntesd meg a jogviszonyodat a jelenlegi intézményedben! A jogviszony átkéréséről a Tanulmányi Hivatal gondoskodik)
 • az általad teljesített kurzusokat igazoló kivonatot
 • az általad teljesített tantárgyak tárgyleírásait.

Keresd a Tanulmányi Hivatal munkatársait

 • személyesen: 1086 Budapest, Dankó u. 11.
  (hétfő, kedd, péntek: 09.00-13.00; szerda, csütörtök: 11.00-15.00)
 • telefonon: (06-1)577-05-00/120; 108; 217
 • e-mailen: pokamilla@wjlf.hu

Nem, ha korábban felvettek valahova, akkor a pótfelvételin már nem jelentkezhetsz egy másik helyre.

Category: Felvételi

A pótfelvételi jelentkezés ingyenes. Az eljárás során viszont csak egyetlen képzést jelölhetsz meg.

Category: Felvételi

Nem. A pótfelvételi eljárásban egyetlen intézmény egyetlen képzésére jelentkezhetsz, csak akkor, ha az általános felvételi eljárásban nem jelentkeztél sehova vagy nem vettek fel sehova.

Category: Felvételi

A pótfelvételi eljárásban csak azok jelentkezhetnek, akik az általános felvételi eljárás során nem nyertek felvételt sehova vagy nem is jelentkeztek sehova.

Category: Felvételi

Külföldön szerzett oklevél esetén a hivatalos fordítást (tanúsítvánnyal és pecséttel ellátott dokumentum) is csatold a jelentkezéshez csatolni és hozd magaddal a beiratkozásra.

Category: Felvételi

Sajnos ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok értelmében nem adhatsz be jelentkezést, mivel a jelentkezés feltétele a meglévő diploma, oklevél.

Category: Felvételi

A Wesley János Lelkészképző Főiskolára felsőfokú végzettséggel rendelkező alapképzésre jelentkezőket a korábbi felsőoktatási tanulmányaik eredményét figyelembe véve rangsorolja az intézmény. Ebben az esetben a főiskola eltekint az emelt szintű érettségi követelményétől.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

 • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)minősítés esetén           400 pont;
 • 4 (jó) minősítés esetén                                                         360 pont;
 • 3 (közepes) minősítés esetén                                            320 pont;
 • 2 (elégséges) minősítés esetén                                         280 pont.
Category: Felvételi

A központi felvételi eljárásban a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheted. Abban az esetben jelentkezhetsz a vizsgára, ha

 • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése (2005) előtt érettségiztél.
 • valamely külföldi EGT tagállam, Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi bizonyítvánnyal rendelkezel.
 • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate) rendelkezel.

Aki rendelkezik felsőfokú oklevéllel, arra nem vonatkozik az emelt szintű érettségi követelmény, az az oklevelének eredménye alapján kap felvételi pontot.

Category: Felvételi

Bölcsészettudományi és társadalomtudományi képzési területen minden szakon, tehát a WJLF esetében Pedagógia és a Szociális munka alapképzési szakokra jelentkezőknek a felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni. Az emelt szintű érettségi helyett az oklevél eredménye alapján kap felvételi pontot az, aki rendelkezik felsőfokú oklevéllel. Azok, akik még a két szintű rendszer előtt érettségiztek, kiválthatják az emelt szintű érettségit egy felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával.

Category: Felvételi

Ezt nem lehet előre megmondani, kizárólag a hivatalos ponthatárhúzás napján derül ki. A korábbi évek ponthatárai és egyéb statisztikái letölthetőek a Felvi honlapjáról, az előző évi ponthatárokat megtalálod honlapunkon a Téged érdeklő szak leírásánál is.

Category: Felvételi
 • Ahhoz, hogy bekerülj a felsőoktatásba, el kell érned a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot – ez jelenleg 280 pont. Az emelt szintű érettségiért járó többletpontokat beleszámítják, de más többletpontot nem vesznek figyelembe.
 • A felvételi pontszámokat kétféleképpen lehet kiszámítani, ezek közül automatikusan a számodra kedvezőbb módszert fogják alkalmazni: Az egyik módszernél összeadják a tanulmányi és az érettségi pontszámaidat. A másik módszernél megduplázzák az érettségi pontjaidat. Mindkét számítási módszerrel maximum 400 pontot, illetve további 100 többletpontot szerezhetsz. A maximálisan elérhető összpontszám tehát 500 pont.

Az érettségi eredmények közül…

Környezettan szakon kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy

Pedagógia szakon kettőt kell választani: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv  v. szakmai előkészítő tárgy  (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Szociális munka szakon kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv  (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

 • Ha 2005 előtt érettségiztél, akkor az érettségi bizonyítványodban szereplő érdemjegyet átszámolják százalékos eredményre: jeles (100%), jó (79%), közepes (59%), elégséges (39%).
Category: Felvételi
 • Az általános felvételi eljárásban legfeljebb 6 helyre adhatod be jelentkezésed.
 • Ne feledd! Ugyanazon intézmény ugyanazon szakának állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formája (ha a képzési szint és a munkarend is megegyezik) továbbra is egy jelentkezési helynek számít, függetlenül attól, hogy két külön sorban kell szerepelniük a jelentkezéskor.
 • A pótfelvételi eljárásban 1 helyre adhatod be a jelentkezésed. Fontos, hogy akkor jelentkezhetsz, ha az általános felvételi eljárás során egyetlen helyre sem adtad be jelentkezésedet, vagy jelentkeztél ugyan, de sehova nem vettek fel.
Category: Felvételi

Február 15.

Category: Felvételi

Az aktuális felvételi határidőkről a Felvi.hu holnapján tájékozódhatsz

Category: Felvételi

Igen, díjfizetési kötelezettséggel, amelyet a Neptun rendszeren keresztül kell kiírni és teljesíteni. A kérvényt a Tanulmányi Hivatalban kell leadni.
A hallgató mulasztásából eredő határidőn túli tárgyfelvétel és tárgyleadás a kurzusfelvételi időszak lezárása után fizetendő térítési díj:

 • a zárás utáni első héten:  tárgyanként                2000 Ft,
 • a zárást követő második héten kreditenként    2000 Ft.

 

Category: Felvételi

Alapvetően a 2005 előtti – azaz nem a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti – középiskolai és érettségi eredmények nem évülnek el, időkorlát nélkül használhatók. Az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az abban foglalt érdemjegyek az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg: jeles (5): 100%, jó (4): 79%, közepes (3): 59%, elégséges (2): 39%.
Fentieken túlmenően az általános pontszámítási szabályok érvényesek, amelyek a Felsőoktatási felvételi tájékoztató Pontszámítás című fejezetében olvashatók. Tehát a régi típusú érettségivel rendelkezőknek is ugyanúgy meg kell felelniük pl. az adott szakon támasztott érettségi követelményeknek az előírt szinten, mint a kétszintű érettségivel rendelkezőknek (kivéve, amennyiben felsőfokú oklevéllel rendelkezik, l. fentebb).
Új érettségi vizsgára akkor kell vagy lehet jelentkezni, ha:
a felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező az általa megjelölt szakra az érettségi pontok számításához szükséges előírt tárgy(ak)ból egyáltalán nem rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel,
rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel, de nem az előírt szinten (pl. amikor követelmény az emelt szintű érettségi),
rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel, de a kedvezőbb pontok elérése érdekében annak szintjén emelni szeretne, eredményén – ugyanazon a szinten, de – javítani szándékozik.

Amennyiben érettségi vizsgát szükséges tenni, akkor arra a felsőoktatási felvételi eljárástól elkülönülten kell jelentkezni. Az erre szolgáló jelentkezési lap és a szükséges tudnivalók a www.oktatas.hu honlapon találhatók.

Category: Felvételi

BA; BSc; MA; MSc;

A képzéseknek két típusát különböztetjük meg. A BA és BSC a 3 éves képzéseket jelentik, az MA és MSC pedig az utána lévő 2 éves mesterképzést. Ba = bachelor of arts (bölcsészettudományi, gazdaságtud., jogi és igazgatási, művészeti, pedagógusi, társadalomtudományi képzés)
Bsc = bachelor of sciences (agrár, informatikai, műszaki, katonai, orvosi, sporttudományi, természettudományi képzés)
ugyanez a helyzet az Ma és Msc-vel (master of … )

Category: Felvételi
 • Alapképzés esetén érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány vagy középiskolai bizonyítvány. Szociális munka és Pedagógia szakokon emelt szintű érettségi legalább egy felvételi tárgyból. Az emelt szintű érettségi helyett elfogadható felsőfokú oklevél, vagy a 2005. előtt érettségizettek tehetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát.
 • Mesterképzés és szakirányú továbbképzés esetén: felsőfokú oklevél
Category: Felvételi

Load More

Még mindig segítségre van szüksége? Küldjön nekünk egy üzenet!
További kérdésekért kérjük, írjon nekünk a wesley@wjlf.hu címre, vagy hívjon minket a (06-1) 577-0500/120 telefonszámon.
022032051 041
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.