Szociális programszervezés

 

A képzés célja az elsajátítandó szakmai kompetenciák: során, olyan szakemberek, speciális szociális programszervezők képzése, akik a társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a speciális szociális problémák kezelésére, társadalmi, szakmai és ágazatközi együttműködés során.
A végzettek felkészültségük alapján megfelelő elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkezne, így képesek a szociális segítő feladatok ellátására, önálló segítő folyamatok kidolgozására, a szociális problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fejlesztési programok kidolgozására, a speciális rehabilitációt igénylők esetében is.

A szociális munkások és egyéb szakemberek, akik rászorultak gondozásával foglalkoznak, gyakran találkoznak mozgáskorlátozottakkal. kortól, nemtől függetlenül. Felmerült az igény, hogy nem csak tüneti kezelésre, gyógyszeres ellátásra van szükségük ezeknek a diszfunkciós embereknek, hanem az egész személyiséget felölelő komplex szociális programszervezésre, a fejlesztés megoldására, a betegségtudat megszüntetésére a programszervezés eredményeként.

Az idős specifikus programszervezés a speciális élethelyzetűek /mozgásfogyatékkal élők/ számára, a szociális munkás képzést megújító szolgáltatástudományi modell, mely szociális terápiaként is segítséget nyújt.

A speciális szociális programszervező feladata jelen körülmények között kiemelni a rászorultakat az „ápolt” státuszból, segíteni beilleszkedésüket a társadalomba, környezetüket is hozzásegítve ahhoz, hogy teljes emberként tekintsenek rájuk.

Szakmailag sokrétű fejlesztő módszer, amely az individuális szociális programszervezés során válik eredményessé.
Lényeges szempont, hogy humán erőforráson kívül, sem intézményi körülményeket, sem technikai segédeszközöket nem igényel.
Nem elhanyagolható szempont, hogy különösebb anyagi megterhelést nem jelent sem intézményi szinten, sem a kliens számára.

Szakirányú továbbképzés megnevezése: Szociális programszervezés szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szociális programszervező

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományi

A felvétel feltétele, melyre a szakirányú továbbképzési szak épül: Társadalomtudományi, pedagógusképzés, hittudományi, egészségügyi képzési területen alapfokozattal (BA szint) rendelkezők vehetnek részt.

A képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe.
Lásd még: www.felvi.hu (link is external) – szakirányú képzéseknél 

A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat az alábbi linkre (link is external) kattintva találja: 

Ismertető

Szakmai kompetenciák:

 • képes munkáját a speciális helyzetben /mozgásfogyatékkal/ élők és környezetük rendszerszemléletű közelítése alapján végezni;
 • képes az egyén és környezete körében felmerülő problémák adekvát azonosítására;
 • képes felismerni a speciális helyzetben élő egyéni és környezetén belül a felmerülő, különböző problémák közötti összefüggéseket;
 • képes a szociális és egészségügyi problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fejlesztési programok kidolgozására;
 • képes a mozgásfogyatékkal élő számára elkészíteni annak egyéni kompetencia centrikus programját, különös tekintettel a szociális problémák makroszintű, multidiszciplináris megközelítésére – képes felismerni az adott adaptációs probléma és a környezet összefüggéseit;
 • képes az adott probléma megoldásához az adekvát eszközöket megkeresni és használni, az egyén komplex fejlődése szempontjából;
 • képes a készségfejlesztés módszereit a gyakorlatban megvalósítani;
 • képes saját kompetencia határait pontosan felismerni, és ennek alapján szükség esetén más szakemberekkel, illetve intézményekkel együttműködni;
 • képes a segítő folyamatokat és módszereket alkalmazni egyénekkel, családokkal és közösségekkel való együttműködése a programszervezés során.

 Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a speciális szociális programszervező munkához szükséges mértékben szolgáltatástervezési és evaulációs ismeretek– egészségtudományi ismeretek – alkalmazott magatartástudományi, mentálhigiénés és lélektani ismeretek, rehabilitációs ismeretek, a szociális munka ismeretei, egészségügyi menedzsment ismerete;
 • elsajátítja a rehabilitációs szolgáltatásszervező kompetenciacentrikus szociális programtervezésének kivitelezési lehetőségeit, a speciális helyzetben élő kliensek esetében;
 • a speciális helyzetben élő személyek önállósulását megvalósító egyénre szabott szociális programszervezés fejlesztő tartalmait;
 • készségszinten elsajátítja a speciális helyzetben élők önállósulását megvalósító /egyénre szabott/ rehabilitációs szolgáltatásszervezői tevékenységet;
 • részletes betekintést nyer a speciális helyzetben lévő egyén környezetének problémáit érintő egyéni és társadalmi-környezeti összefüggésrendszeréről.

Személyes adottságok, készségek:

 • fejlődőképes problémafelismerő készség;
 • fejlődőképes empátiás készség, kontrollált körülmények között, folytonos visszajelzéssel;
 • a szociális programszervezői módszerek készségszintű elsajátítása;
 • az önismeret és a speciális helyzetben lévő személy- készségeinek és személyiségének fejlődése;
 • verbális és nonverbális kommunikáció fejlődése; a kétféle kommunikáció összerendezettségének kialakulása;
 • a szupervízióban való részvétellel a szakmai személyiség és a probléma érzékenység erősödése, valamint a szakmai elmélet és gyakorlat összhangja szükségszerűségének felismerése.
   

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szociális programszervező szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók, képessé válnak a speciális helyzetben lévő mozgáskorlátozott, ill. időskorú személyt- e bipoláris tevékenység során – önellátóvá tenni, önállósulását, társadalomba való beilleszkedését megvalósítani, az egyénre szabott szociális programszervezés alkalmazásával. Képessé válnak a szociális programszervező lehetőségeit fejlesztve a személyiség újra strukturálására.
Képessé válnak az emberi kontaktuslehetőségek kifejlesztésére, cselekvéssé alakítani a verbális intendációt.
Képessé válnak a családokban az egyén speciális problémájából eredően előforduló problémák kezelésére holisztikus módon.
A munkát kisebb mértékben, szociális intézményekben, nagyobb részt az érintett személy szűkebb környezetében (otthonában) végezhetik.
A szakképesítés konkrét munkakörhöz, vagy munkahelyi hierarchikus szinthez nem köthető.
Kiterjeszti a kompetenciát minden olyan szociális vagy más segítő munkakörben, amelyben a speciális helyzetben /időskorú vagy mozgáskorlátozott/ élő egyén problémáival találkozik a segítő szakember. Ezzel magasabb minőségűvé, hatékonyabbá teszi a tevékenységet.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

a/ Elméleti blokk: 80 kredit

b/ Szupervízió, gyakorlat: 30 kredit

a/ Elméleti blokk a következő témaköröket tartalmazza:
Szociális programszervezés módszertana, Egészségügyi ismeretek. Szociális etika, Szociális problémák makroszintű multidiszciplináris megközelítése, Kultúrák, vallások, ideológiák értékrendek a társadalomban, fogyatékkal élők a családban /családi problémák és hatásaik/, Ápoláspszichológia, Eseti szociális munka, Személyiség lélektan, Szociális kommunikáció, Dokumentáció, Társadalom egészségügy.

b/ Szupervízió, gyakorlat:

A hallgatók speciális élethelyzetben lévőkkel végzett szociális gyakorló munkája, szupervíziója, szakdolgozati konzultációja.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont

A hallgatók a képzési idő keretein belül készítik el, és a félév során adják le záródolgozatukat

A WJLF által megszerezhető szociális programszervező címhez szükséges elméleti, illetve szupervíziós képzést, a következő óraszámban végezzük:

Elméleti blokk óraszámai: 315 óra

Szociális programszervezés módszertana 120 óra, Egészségügyi ismeretek 30 óra, A szociális problémák makroszintű multidiszciplináris megközelítése 15 óra, Kultúrák, vallások, ideológiák értékrendek a társadalomban 15 óra, Szociális etika 15 óra, Ápoláspszichológia 15 óra, Személyiség lélektan 15 óra, Szociális kommunikáció 15 óra, Fogyatékkal élők a családban /családi problémák és hatásaik/ 15 óra, Társadalom egészségügy 15 óra, Dokumentáció 15 óra, Eseti szociális munka 15 óra, Szakdolgozati konzultáció 15 óra

Gyakorlati blokk óraszámai: 165 óra

Szociális munka speciális élethelyzetben lévőkkel 135 óra.

A gyakorlat részletezése: Egyénre szabott szociális programszervezés /rehabilitációs szolgáltatásszervezés/ gyakorlata, Szociális terepmunka idősekkel, Szociális terepmunka /mozgás/fogyatékkal élőkkel, Személyre szabott szociális személyiségfejlesztés, Pozitív önkép kialakítása, Az önellátás – önállóság fejlesztése, Kapcsolattartás a környezettel

Szupervízió 30 óra

Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

 • 4 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Szociális programszervező

TANDÍJ:

 • 115 000 Ft/félév
 • Jelentkezés díja: 6000 Ft.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Befizetés módja: Átutalással a következő számlaszámra: 11708001-20562498 . A közleményben fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a szakirányú továbbképzést, amire jelentkezik. A befizetésről szóló bizonylatot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

 • 20232. Augusztus 20.
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).