A magyar szociológiai társaság 2010 évi éves konferenciájának megrendezése a Wesley János Lelkészképző Főiskolán

Konfliktus és társadalmi innováció

a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgylése
2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző Főiskola

Szekciók:

Innováció és társadalmi dinamika (Kvantitatív Társadalmi Dinamika Szakosztály – szervező és levezető elnök: Fokasz Nikosz)

Csermely Péter (SE): Innovatív elemek biológiai és társadalmi hálózatokban
Muraközy Balázs: Verseny és innováció
Mérő László: A mémek szerepe a társadalmi folyamatokban
Sik Domonkos (DE): Morális innováció és cselekvéskoordináció – fogalmi rekonstrukció
Gecser Ottó (ELTE): Kultúraterjedési folyamatok
Az innováció problémája a szociológia történetében (Szervező és levezető elnökök: Némedi Dénes és Szabari Veronika)

Somlai Péter (ELTE): Konfliktuselmélet: többet tudunk Simmel óta?
Molnár Attila Károly (ELTE): A ‘társadalom’ észlelésének módjai: önállóság és kölcsönzés
Pál Eszter (ELTE): Mitől új egy tudomány? Innováció és újrahasznosítás a 19. századi szociológiában
Rényi Ágnes (ELTE): Újító rabszolgák – az ihlet, az invenció es a kreativitás szemantikája a menedzserdiszkurzusban
(Boltanski-Chiapello: Le nouvel esprit du capitalisme)
Némedi Dénes (ELTE): Individualizmus és újítás: a durkheimi dilemma
Szabari Vera (ELTE): Megújulási kísérletek, avagy törésvonalak a magyar szociológia történetében
Tóth János (ELTE): A transzdiszciplináris szociológia lehetőségei az egyetemi mezőben
Társadalmi metaforák, változás, innováció (Kvantitatív Társadalmi Dinamika Szakosztály – szervező és levezető elnök: Kopper Ákos)

Barna Ildikó (ELTE) – Koltai Júlia (ELTE): Kvantitatív társadalomkutatás tengeren innen és túl
Kopper Ákos (ELTE): A határok mint ontológiai eszenciák
Szvetelszky Zsuzsanna (ELTE): A komplexitás homofíl és heterofíl jellege a görög mitológiában
Micsinai István (ELTE): Guernica, esemény, kép, metafora, emlékezés
Szász Anna (MTA SZKI): A kert – metafora a kortárs roma festőművészetben
Jó gyakorlatok: Éghajlatváltozás és a klímabarát települések válaszai (Holisztikus ökológia Szakosztály – szervező és levezető elnök: Antal Z. László)

Vág András: Éghajlatváltozás és társadalmi rugalmasság
Leidinger Dániel (Aquaprofit Zrt.): A pomázi „vizes klímastratégia” bemutatása
Antal Z. László (MTA SZKI): Éghajlatváltozás és társadalmi változások
Jó gyakorlatok: Gender, kutatás, innováció. Nők a tudományban és a K+F-ben (Feminizmus szakosztály – szervező és levezető elnök: Pető Andrea és Berán Eszter)

Takács Judit (MTA SZKI): Beteljesíthetetlen vágyak? A kívánt termékenység meghatározói a 21. század eleji Magyarországon
Dezső Dóra (CEU): A „harmadik országokból” érkező migránsok integrációs kilátásai és jelenlegi helyzetük a munkaerőpiacon: Szakpolitikai változások és intézkedések felé
Acsády Judit (MTA SZKI): Rendszerváltozások Közép és Kelet-Európában – Változó gender perspektívák
Argejó Éva (ÁBTL): Kutatói életstratégiák a rendszerváltást követően
Keveházi Kata (Jól-Lét Alapítvány): GENDERWISE, men as change agents (2006-2007)
Krizsán Andrea (CEU): A QUING Projekt. Nemek Közötti Egyenlőség Politikájának Kvalitatív Elemzése Európában
Vajda Róza (ELTE): Fából vaskarika. Egy európai uniós esélyegyenlőségi irányelv magyarországi átvételének története

A megváltozott közoktatási környezetben rejlő innovációs lehetőségek roma tanulók számára (szervező és levezető elnök: Szabó-Tóth Kinga és Kanczler Balázs)

Szendrő Zoltán (ME): Mintavételi lehetőségek nehezen körülhatárolható és nehezen megközelíthető csoportok esetén
Papp Z. Attila (MTA KI): Az etnikai szegregáció és a tanulói teljesítmények összefüggései az általános iskolai oktatásban
Németh Szilvia (Tárki-Tudok Zrt.): Innovációs modell-kísérletek és gyakorlatok a hátrányos helyzető és roma tanulók iskolai integrációja vonatkozásában – hazai és nemzetközi példák
Filebics Magdolna (Esélyek Háza, Kaposvár): A kirekesztettségben élő gyermekek társadalmi mobilitásának esélyei
Kanczler Balázs: Van iskolai szegregáció Kaposváron? Igen! De miért?
Verebélyi Gabriella (NYME): Innováció – nem biztos, hogy előre mutat
Szilágyi Magdolna (NYME): Lakókörnyezeti cigány/roma iskola: automatikusan szegregáció?
Horváth Attila (GYRKO): A Cigány Kisebbségi Önkormányzat lehetőségei az iskoláztatás terén Konfliktusok
A civil társadalom szerepe a konfliktusok generálásában és megoldásában (Tér, Település, Társadalom Szakosztály – szervező és levezető elnök: Csizmady Adrienne)

Vigh Edit (SZE): Civil jogvédő szervezetek tevékenysége Magyarországon
Antal Attila (ELTE): Környezeti demokrácia és civil szféra
Balogh Péter (SZTE): Civilek, fejlesztéspolitika és területi konfliktusok
Megyesi Boldizsár (MTA PTI): Ideiglenes intézmények és civil szervezetek a vidékfejlesztésben
Csurgó Bernadett (MTA PTI): A civil szervezetek helye és szerepe a helyi fejlesztésekben – a Mezőtúri kistérség esete
Fónai Mihály (DE): Helyi politika, helyi társadalom – a helyi társadalom szükségleteinek hatása a helyi politikára
Bartus Tamás (BCE): Elérési idő és a falu-város bérkülönbség
Zsolt Péter (ME): Konfliktus és politikai szocializáció a budapesti agglomerációban
Tamáska Máté (ELTE): A szakma és a civilek konfliktusa a kulturális örökség kapcsán

Elsődleges és másodlagos digitális szakadék (szervező és levezető elnök: Csepeli György és Prazsák Gergő)

Tőkés Gyöngyvér (Sapientia): Az internet diffúziója és digitális egyenlőtlenségek Romániában
Csókay Ákos (HST.hu, ELTE): Az újmagány
Fromann Richárd (NFM): Digitális egyenlőtlenségek a digitális és információs írástudás tükrében
Gergely Orsolya (BCE): A virtuális én. Az önmeghatározás és imázsépítés új lehetőségei
Klucsik Gábor (DF): Az internetezők kultúrafelfogása és az interneten folytatott tipikus tevékenységek
Prazsák Gergő (ELTE): Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek változása Európában az ezredforduló után
Konfliktus és politikai szocializáció (szervező és levezető elnök: Csákó Mihály)

Tóth Eszter Zsófia (MOL, ELTE): „Mindenki azt mondta, amikor elkezdtem, hogy milyen extrém dolog a kerti tó tervezése”. A népmővelés szak és a Dialógus békemozgalom
Sik Domonkos (DE): A családi politikai szocializáció konfliktusai
Bognár Adrienn (PTE): Intolerancia, konfliktus, érdektelenség
Csákó Mihály (WJLF): Vallásosság és politikai érdeklődés hetedikeseknél
Szabó Ildikó (DE): A politikai anekdoták, mint a konfliktusok kezelésének sajátos kommunikatív szcénái Magyarországon 1945-2010
Marián Béla (Marketing Centrum): Demokrácia képek és a radikális jobboldal vonzereje
Jávor István (ELTE) – Jancsics Dávid (ELTE): Korrupciós struktúrák és értékesítési technikák: Szervezetszociológiai megközelítés
Érdek és értékkonfliktusok az átrendeződő választói előtérben (Politikai Viselkedés Szakosztály – szervező és levezető elnök: Kmetty Zoltán)

Róna Dániel (BCE): Önbeteljesítő prófécia
Krizmanits József (PI): Szavazatszonda – játékos politikai tájoló komoly szakmai tapasztalatokkal
Kmetty Zoltán (KGRE) – Tóth Gergely (ELTE): Civil aktivitás és politikai részvétel
Verdes Tamás (ELTE): A lehetséges választópolgár
Pénzügyi kultúra – ismeretek és attitűdök (Gazdaságszociológiai Szakosztály – szervező és levezető elnök: Czakó Ágnes)

Husz Ildikó (BCE): Mit tanulunk a válságból? A lakosság pénzügyekkel kapcsolatos ismereteinek és attitődjeinek alakulása
Hajna Csongor (Provident): Családi Kasszasikerek program – pénzügyi ismeretterjesztés
Győri Ágnes (BCE): Kisvállalkozások és pénzügyi piac
Szanyi F. Eleonóra (OFI): A lakosság pénzügyi tájékozottsága
Papp Gergő (BCE): Középiskolások és a pénz
Czakó Ágnes (BCE): Vállalkozók és a pénzügyi innovációk
Társadalmi konfliktusok és az oktatási rendszer. Generálja, elszenvedi, gyógyítja (Oktatásszociológiai Szakosztály – szervező és levezető elnök: Nagy Péter Tibor)

Sáska Géza (EKF, ELTE): Az iskolai erőszak: tények, hitek, politikák
Homoki Andrea (SZIE): A közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladata a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésében. A gyermekvédelmi felelősök munkavégzéséhez kapcsolódó dilemmák, avagy a szakmaközi konfliktusok megjelenése egy Dél-alföldi kisváros intézményeiben folytatott kutatás eredményeinek tükrében
Bíró Zsuzsanna Hanna (CEU, WJLF): Szabad bölcsészet és szabályozott középiskolai alkalmazás (1900-1945)
Hrubos Ildikó (BCE): A „Bologna Piramis” csúcsa – közelről
Ábrahám Katalin (DE)– Tőzsér Zoltán (DE): Alap-és mesterképzésben tanuló hallgatók részvétele a felnőttképzésben
Szentesi Balázs (PTE): Intézményesített kívülállás – „szubkulturális szolgáltatások” egy budapesti alternatív gimnáziumban
Gábrity Molnár Irén (Újvidéki Egyetem): A vajdasági magyarok és szerbek iskolavégzettségi szintje és továbbtanulási hajlandósága
Héra Gábor (Kurt Lewin Alapítvány, BME) – Széger Katalin (Kurt Lewin Alapítvány): Előítéletesség és kompetenciák
Makovi Kinga (Columbia University) – Néray Bálint (BCE): Szeretve, vagy elismerve lenni?
Csaba Zoltán (BCE) – Pál Judit (BCE): Iskolai konfliktusok vizsgálata network megközelítésben
Vörös András (BCE) – Boda Zsófia (BCE): A népszerőség és a népszerőtlenség egyéni- és csoportszintő meghatározói
Iskola és kisebbségi helyzet (Összehasonlító Interetnikus Kapcsolatok Szakosztály – szervező és levezető elnök: Neményi Mária)

Vincze Enikő (BBTE): A lakóhelyi és iskolai szegregáció hatása az etnikai identifikációra Kelet-Európai roma családoknál
Messing Vera (MTA SZKI): Kisebbségi serdülők az oktatásban: a mindennapi életet és a társas kapcsolatokat befolyásoló tényezők
Neményi Mária (MTA SZKI): Identitás-modellek és stratégiák
Feischmidt Margit (MTA KI, PTE): Az integráció politikája és a különbségek kultúrája az iskolák és roma tanulók viszonyában
Vidra Zsuzsanna (MTA SZKI): Az etnicitás változó formái és az iskola
Kerülő Judit (NYF): „Hogyan tovább?” Eredmények és nehézségek a roma gyerekek iskolai integrációjának folyamatában Nyíregyházán
Etnikai kisebbségek és a többségi társadalom viszonya a konfliktusok tükrében (Etnikai Kisebbségkutató Szakosztály – szervező és levezető elnök: Kupa László)

Lugosi András: „Sztálin főhercege”. Kohn báró vacsorái a Falk Miksa utcában a fajgyalázási törvény idején
Vajda Júlia (ELTE): Az elrabolt múlt keresése
Virág Tünde (MTA RKK): A migráció irányai falusi kisközösségekben
Bindorffer Györgyi (OBH): „Addig terjed az autonómiám, amíg a pénzem”. Ellentmondások és konfliktuspotenciálok a magyar kisebbségi törvényben
Bayerné Sípos Mónika (PTE): Hová vezet az ideológiai megosztottság? Konfliktus közeli állapot a magyar szervezetek között Kárpátalján
Gábrity Molnár Irén (Újvidéki Egyetem): A nemzeti tanácsok szerepe a szerbiai interetnikus konfliktusok alakulásában
Kovács Laura (PTE): Önkormányzatok a diszkrimináció ellen
Köznapi igazságossági ítéletek, családi transzferek és a generációk közötti igazságossági elvek Magyarországon
(szervező és levezető elnökök: Örkény Antal és Székelyi Mária, moderátor: Sik Endre)

Koltai Júlia (ELTE): Újfajta mérési modellek a társadalmi igazságosság longitudinális mérésére
Medgyesi Márton (TÁRKI): Az egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitődök kohorszok közötti különbségei európai országokban
Gál Róbert (TÁRKI): Újraelosztás teljes életpályák között: indikátorok és empirikus eredmények
Huszár Ákos (KSH): Teljesítményelv. A társadalmi egyenlőtlenségek igazolása Magyarországon
Herman Zita (LMP) – Ignácz Zsófia (Humboldt): A jövedelemi egyenlőtlenségek megítélésének és a jövedelemelosztási szabályok generációs eltérései. Magyarországi trendek és hatások
Örkény Antal (ELTE) – Székelyi Mária (ELTE): Családi transzferek és igazságossági normák
Változó párkapcsolati és termékenységi mintázatok (szervező és levezető elnök: Szalma Ivett és Szél Bernadett)

Fabó Edit (ELTE): Virtuális közösségek konfliktusai a 19. században: A „boldog békeidők” vágy- és vagyonképe
Magyar Henrietta (BCE): Urbánus huncutság?! – „Living Apart Together”: Párkapcsolati alternatíva a 21. században
Murinkó Lívia (KSH NKI): A párkapcsolat-formálódás hatása a szülői házból való első elköltözésre Magyarországon
Husz Ildikó (BCE): Gyermekvállalás és munkavállalás falusi szegény környezetben
Szél Bernadett (KSH): A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése kvalitatív megközelítésben
Makó Ágnes (MKIK GVI): A nemek közötti munkamegosztás termékenységre gyakorolt hatása Magyarországon
Szalma Ivett (MTA SZKI): Attitődök a házasságról és a gyermekvállalásról
Ifjúsági csoportok, csoportközi viszonyok és csoportkultúrák (Nagyalföldi Szakosztály – szervező és levezető elnök: Szabó Ildikó)

Kiss Gabriella (DE) – Fényes Hajnalka (DE): Fiatalok az önkéntes munka változó világában
Balku Anett (DE): Virtuális és valóságos csoportok – az online szerepjátékok világa
Németh Nóra (DE): Egyetemisták tudásközösségei
Pataki Gyöngyvér (DE): Campus-tér
Nyüsti Szilvia (DE): Egy fogalom, és ami mögötte van: avagy mit értenek napjaink egyetemistái a demokrácia alatt
Sőrés Anett (DE): A szélsőjobboldali ideológia reprezentációja a debreceni egyetemisták csoportviszonyaiban
Csákó Mihály (WJLF): A tolerancia különbségei a fiatalok lakóhelyi csoportjai között
Csoba Judit (DE) – Czibere Ibolya (DE): A társadalmi nemekkel kapcsolatos sztereotípiák a középiskolás fiatalok körében
Fogyatékosság és integráció!?
(szervező és levezető elnök: Balázs János és Laki Ildikó)

Balázs János (ELTE): Az integráció – eszmény vagy realitás?
Hényel Katalin (ELTE): A felnőttképzés integrációs szerepe a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásában
Horváth Péter (ELTE): A hazai fogyatékosságügyi politika a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtásáról szóló nemzeti beszámoló és az „árnyék-jelentés” tükrében
Kabai Imre (ZSKF): A felsőoktatási intézmények hallgatóinak véleménye a fogyatékossággal élőkről
Keszi Roland (ELTE)- Papp Gergő (BCE): Fogyatékos emberekkel szembeni attitődök nagyvállalatok HR-vezetői körében a világgazdasági válság idején – Gyorsjelentés a 21. század elejének Magyarországáról
Keszi Roland (ELTE) – Kiss László (Educatio) – Papp Gergő (BCE) – Pál Judit (BCE): Autista gyermekek a mai magyar közoktatásban
Laki Ildikó (MTA SZKI): Szervezetek, munkaadók és a fogyatékos személyek
Sulyok Tamás (ZSKF): A fogyatékossággal élők tanulási lehetőségei és problémái a felsőoktatásban
Heiszer Katalin (ELTE): Új fogyatékosságtudományi kutatási irányzatok Williams szindrómás fiatalok részvételével (19) Attitődök, értékek változása Európában. EUTE-ESS IV. hullám adatainak elemzése
(Módszertani Szakosztály – szervező és levezető elnökök: Füstös László és Szalma Ivett)

Hajdu Gábor (TÁRKI, ELTE) – Hajdu Tamás (BCE): Társadalmi egyenlőtlenség, társadalmi igazságosság és szubjektív jól-lét
Göncz Borbála (BCE): Az európai integráció megítélése a közép- és kelet-európai országokban
Murinkó Lívia (KSH NKI): Életkori diszkrimináció Európában
Takács Judit (MTA SZKI) – Szalma Ivett (MTA SZKI): Homofóbia több dimenzióban – ESS 2009 eredmények
Ferencz Magdolna (PPKE): A fiatalok médiafogyasztása és politikai tájékozottsága
Barlay Zsuzsa (ELTE): Kultúrateremtők. Arcképek egy társadalmi innováció történetéből
Vicsek Lilla (BCE): őssejtkutatás, ssejtterápia a magyar sajtóban és a laikus közönség körében
Kerekasztal, filmvetítés, könyvbemutató, színházi előadás, évforduló

A hazai társadalomtudományi eredmények K+F hasznosítása (kerekasztal) Moderátor: Ságvári Bence (BCE)
Tervezett résztvevők:

Kroó Norbert (az MTA alelnöke) (egyeztetés alatt)
Bozsonyi Károly (KRE-BTK, Forsense)
Kovách Imre (MTA PTI)
Simon Dávid (ELTE TáTK)
Máder Miklós Péter (Magyar Telekom)
Ságvári Bence (MTA SZKI, moderator)
(21) Kutatás – megőrzés – felhasználás (kerekasztal)
(Kvalitatív Szakosztály – szervez és levezető elnök: Kovács Éva)

Moderátor: Sipos Júlia (MR)

Felkért előadók:

Kitzinger Dávid Szécsényi András

Lukács Bea és munkatársa Szilágyi Csaba

Örkény Antal

A társadalmi fejlődés mérése – a Stiglitz jelentés tanulságai (kerekasztal) (Társadalomstatisztikai Szakosztály – szervező és levezető elnök: Harcsa István és Hrubos Ildikó)

Vitavezető: Hrubos Ildikó (BCE)

Vitaindító előadások:

Hüttl Antónia (BCE): Mérés a gazdaságban és a társadalomban – lehetőségek és korlátok

Harcsa István (KSH): A Stiglitz jelentés – továbbra is a régi paradigmák mentén?

Résztvevők:

Gyulai Iván (ÖIA) Kőrösi Gábor (MTA KI)

Halpern László (MTA KI) Pozsonyi Pál (KSH)

Harcsa István (KSH) Tardos Róbert (MTA-ELTE)

Hüttl Antónia (BCE)

Carlos Alvarez (katolikus pap, Peru): Szabadságra nevelve. “Hálánk és üdvözletünk az árnyékok országából” (filmvetítés és könyvbemutató)

Carlos Alvarez Hubert Lanssiers atya munkásságát folytatja, a börtönviselt emberek integrációját segíti elő. Az előadás közben könyvbemutató: Hubert Lanssiers: A sárkány fogai

Moldova Ágnes (rendező): Az abaújkéri iskolakomplexum (filmvetítés)

Balogh Rodrigó (rendező): Tollfosztás (dramatikus játék)

Helyszín: (Kesztyűgyár Közösségi Ház, VIII. Mátyás tér 15.)

Rendező: Balogh Rodrigó

Kerekasztal-beszélgetés a diszkriminációról (a Tollfosztás c. előadást követően)

Helyszín: (Kesztyűgyár Közösségi Ház, VIII. Mátyás tér 15.)

Moderátorok:

Balogh Rodrigó (színész, rendező)

Junghaus Tímea (művészettörténész)

Kóczé Angéla (szociológus, antropológus)

30 éves a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja (Csíkszereda)

7) Bodó Julianna (KAM): A KAM bemutatása

8) Bodó Julianna (KAM): Székelyföldi migránsok a transznacionális térben

Egyéb: A Kvalitatív Szakosztály tisztújító ülése

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).