Bővebben

MET és Metodizmus Kutatóintézet

A kutatóintézet (MMK) a WJLF Theológus és Lelkész Szak Egyháztörténeti Tanszékének kutatói műhelye. Az intézet az egyháztörténeti tanszék kutatásokkal és azok szervezésével, egyháztörténelmi kiadványok megjelentetésével, a főiskolai hallgatók történelmi elmélyülését segítő műhelymunkák koordinálásával, egyháztörténeti kutatásokra épülő hallgatói diplomamunkák létrejöttében való tutori, szakmai irányítással, valamint konferenciák szervezésével foglalkozó háttérintézménye.

A kutatóintézet (MMK) a WJLF Theológus és Lelkész Szak Egyháztörténeti Tanszékének kutatói műhelye és háttérintézménye, amely
– kutatásokkal és azok szervezésével,
– kiadványok megjelentetésével,
– a főiskolai hallgatók MET- és metodizmustörténeti elmélyülését szolgáló munkák koordinálásával, szakmai vezetésével,
– MET- és metodizmustörténeti kutatásokra épülő hallgatói diplomamunkák tutori, szakmai irányításával,
– konferenciák, műhelymunkák, műhelybeszélgetések szervezésével foglalkozik.

Vezeti: Majsai Tamás egyetemi tanár, kandidátus


A. A METODIZMUS AKTUÁLIS MAGYARORSZÁGI ÉS EGYETEMES FORRÁSAI

startlap: metodista
http://metodista.lap.hu/

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
http://www.metegyhaz.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Evang%C3%A9liumi_Testv%…

Sajtó:
Élet és Világosság:
2008-2015: http://www.megbekelestemplom.hu/elet-es-vilagossag.html

Magyarországi Metodista Egyház
http://www.metodista.hu/

Sajtó:
Metodista:
http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=15
Metodista Figyelő:
http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=44
MIX – a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének havilapja: http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=16
Egyebek:
http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=22

Názáreti Egyház
http://members.upc.hu/nazaretiegyhaz.alapitvany/
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1z%C3%A1reti_Egyh%C3%A1z
http://www.nazaretiegyhaz.hu/index.php/rolunk/teologia

Üdvhadsereg
http://www.udvhadsereg.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cdvhadsereg_Szabadegyh%C3%A1z_Magyaro…


Nem magyarországi metodista egyházak, mozgalmak, intézmények

Angol Metodista Egyház / Methodist Church of Great Britain
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_Metodista_Egyh%C3%A1z
Egyesült Metodista Egyház / United Methodist Church
http://www.umc.org/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Metodista_Egyh%C3%A1z
Free Methodist Church: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Methodist_Church
Közép- és Dél-Európai Egyesült Metodista Egyház / United Methodist Church in Central and Southern Europe
http://www.umc-europe.org/
Magyarországi Metodista Egyház
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Metodista_Egyh%C3%A1z
Methodist Episcopal Church (disambiguation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Methodist_Episcopal_Church_%28disambiguati…
Metodista Világtanácsa / World Methodist Council
http://www.methodist.eu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Metodista_Vil%C3%A1gtan%C3%A1cs
Metodizmus / Methodism, or the Methodist movement
https://hu.wikipedia.org/wiki/Metodizmus
Püspöki Methodista Egyház / Methodist Episcopal Church
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6ki_Methodista_Egyh%C3%A1z

Metodista személyek, egyházi közösségek, metodista gyökerű egyházi irányzatok

Asbury, Francis: http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Asbury 
Coke, Thomas: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Coke
Erwards, Jonathan: https://hu.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards_%28teol%C3%B3gus%29
Hecker Henrik: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hecker_Henrik
Melle, Friedrich Heinrich Otto: https://hu.wikipedia.org/wiki/Melle_Ott%C3%B3
Nuelsen, John Louis: https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Louis_Nuelsen
Wesley, Charles: http://hu.wikipedia.org/wiki/Charles_Wesley
Whitefield, George: https://hu.wikipedia.org/wiki/George_Whitefield


B) METODIZMUSTÖRTÉNETI FORRÁSOK

I. Magyarországi viszonylatban

Forráshelyek

1) Kisegyház-kutató Egyesület honlapján

Periódikák:

Békeharang 1910-1944 közötti évfolyamainak archív állománya:
http://www.kisegyhazkutato.hu/bekeharangevfolyamok.html

Szent Harc: http://www.kisegyhazkutato.hu/szent_harc.html

Évi konferenciák jegyzőkönyvei (1911-1949)
http://www.kisegyhazkutato.hu/metodista_jzk.html

Egyéb metodista egyházi vonatkozású dokumentumok
http://www.kisegyhazkutato.hu/egyeb_metodista_nyomtatvanyok.html

Tételesen:

Békeharangot tiltó rendelet – 1941. június 1.
Családi Estélyre meghívó (Budapest)
Évi konferencia füzet (1934)
Évi konferencia füzet (1939)
Évi konferencia füzet (1940)
Evangélizációs meghívó (Szakály)
Evangélizációs meghívó (Budapest)
Evangélizációs meghívó (Kaposvár)
Katonai rendelet_Szeged, 1945. március 5.
Rendőrségi határozat_Zenta, 1941. december 9.
Évi Konferencia jegyzőkönyve (1949)
Évi metodista szolgálati adatok (1949)
Évi metodista szolgálati adatok (1950)
Házkutatás a metodista szuperintendensnél_1950. március 18.

Továbbá:

Kézikönyv a Püspöki Methodista Egyház próbatagjainak (1922)_Összeállította: William Burt püspök
http://kisegyhazkutato.hu/dokumentumok/dok2008/egyebmetodista/burt_1922_…

Lelkészi-prédikátori szolgálati dokumentumok
http://www.kisegyhazkutato.hu/metodista_szolgalati_dok.html

2) […]

II. Egyetemes viszonylatban

[…]

C. KUTATÁSOK

Műhelyünk keretében jelenleg az alábbi kutatásokat folytatjuk.

I.) A Magyarországi Metodista Egyházon (MME) belül, az 1970-es évek első felében létrejött, egyházhistóriai tekintetben paradigma értékű belső szakadás, illetve az ennek nyomán megszületett, a WJLF-et is alapító és fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kezdeti évtizedeinek a történetét vizsgáló kutatások, köztük mindenekelőtt az e vonatkozásban legjelentősebb irattári quellék, mint pl. az ÁEH, a MME érintett gyülekezeteit tekintve elsősorban releváns közigazgatási megyék állami egyházügyi tükörreferaturáitól visszamaradt iratok, továbbá a MME és a kisegyházak keretintézményének számító Szabad Egyházak Tanácsa nevű intézmény levéltára, illetve az Állambiztonsági Iratok Történeti Levéltára kongruens forrásainak feltárásával.

Kutatásaink eredményét egy hat kötetes kiadványsorozatban (Dokumentumok a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség történetéhez) kívánjuk megjelentetni, amelyből az első próbakötet (II. seris, 1. tomus) nem régen készült el.

A. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség történetének előzményei
1. kötet: A Magyarországi Metodista Egyház történeti dokumentumai a kezdetektől 1970-ig
2. kötet: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség gyülekezetei a Magyarországi Metodista Egyház keretében (a kezdetektől 1974-ig)
3. […]

B. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség történetének kezdetei
1. kötet: A Magyarországi Metodista Egyház a fogság és szabadság dilemmájában. Az útkereséstől az egyházszakadás első állomásáig. 1970-1974
2. kötet: Új metodista közösség születik Magyarországon. 1974-1975
3. kötet: Az utak végleg elválnak. Állam és egyház szövetsége a száműzöttek megrendszabályozására. 1975-1976.
4. kötet: Az utak elváltak. I. Állam és egyház szövetsége a száműzöttek megrendszabályozására. 1976-1977.
5. kötet: Az utak elváltak. II. Állam és egyház szövetsége a száműzöttek megrendszabályozására. 1977-1979.
6. kötet. Az elválás epilógusa. 1979-1981.

C. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség megalakulása és története
1. kötet: Az exuláns metodisták állami elismerése. (Megalakul a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség.) 1981-1982.
2. kötet: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kezdeti éveinek története. 1982-1989.
3. kötet: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség rendszerváltás utáni éveinek története. 1989-2009.

II.) A magyarországi metodizmus legfontosabb kegyességi és történelmi dokumentumainak az egybegyűjtése és feldolgozása, amelyet elsősorban a szak és a társszakok hallgatóinak közreműködéssel végzünk.

1) A “Békeharang” c. metodista újság annotált bibliográfiája.
Összeállítja: Végh Ibolya absolvált egyetemi hallgató.
Eddig elkészült: A „Békeharang” c. metodista egyházi folyóirat évfolyamainak (1910-1944) bibliográfiája és részben (1910-1912) annotált bibliográfiája (diplomadolgozat).

III.) További forrásfeldolgozások:

1. Szécsey János szuperintendens állambiztonsági dossziéja.
2. Szécsey János szuperintendens szolgálati naplója.

IV.) Kutatástörténeti-bibliográfiai segédlet összeállítása

1. ALAPVETŐ FORRÁSOK
2. IRÁNYZATTÖRTÉNETI PÁRHUZAMOK, ELÁGAZÁSOK
3. THEOLÓGIAI, HOMILETIKAI, KATECHETIKAI IRODALOM
4. EGYHÁZTÖRTÉNETI, EKKLESIOLÓGIAI IRODALOM
5. LEXIKONOK, KÉZIKÖNYVEK, MONOGRÁFIÁK, RÉSZIRODALOM