Pedagógus szakvizsga

WJLF Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

2020-21. szeptemberétől, levelező tagozat

 A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A 277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év  pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.

A szakképzettség oklevélben szereplő magyar nyelvű megnevezése: szakvizsgázott pedagógus

A szakképzettség oklevélben szereplő angol nyelvű megnevezése: educational specialist A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltétele:

Felsőfokú végzettség

 1. a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus,

vagy

 1. b) tanári oklevél,
 2. c) legalább hároméves pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlat

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus
tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.

A 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendeletben szabályozottak szerint a képzés

 • a kötelezően és
 • a választás szerint oktatott témakörökre (tanulmányterület) tagolódik.
A KÉPZÉS 2 FÉLÉVES KÖTELEZŐ SZAKASZA

Kötelezően oktatott témakörök: 55 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Közigazgatási vezetési ismeretek: Magyarország alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatáshozneveléshez- gyermekellátáshoz kapcsolódó ügyekben. (4 kredit)

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: a közoktatási intézmények működése és annak jogi szabályozása, szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása. Az intézmény és környezete: fenntartói jogok és kötelezettségek, (kis)térségi, szakmaközi együttműködés
lehetőségei és keretei, a családdal való kapcsolattartás, együttműködés és intézményes formái. (4 kredit)

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: az eredményesség-hatékonyság-sikeresség mutatói, mérési lehetőségei; mérési-értékelési-ellenőrzési folyamatok a köznevelésben-gyermekellátásban, a pedagógusi munka értékelése, a gyermekek-tanulók fejlődésének, tanulásának nyomon követése és értékelése; a minőségfejlesztés módszerei; a pedagógusi, tanulói és szülői szerveződések; szervezeti tanulás. (6 kredit)

Pedagógus a nevelési-oktatási intézményben: a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamat tervezése, az intézményi feladatok megszervezése, szakmai együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; feltáró vizsgálatok tervezése, módszerei. (18 kredit)

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: az integráció és szegregáció kérdései: hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek. A hátrányos helyzetű gyermekek. Egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés. Multikulturális nevelés. Az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás. (21 kredit)
Szabadon választható tárgyak (2 kredit)

Jelmagyarázat a következő összes tantervi táblázathoz

 ea= előadás, gy=gyakorlat, szem=szeminárium, sz=szigorlat, ef=egyéni felkészülés; gyj=gyakorlati jegy, koll=kollokvium.
Az ajánlott féléveket a mintatanterv szerint jelezzük. A mintatanterv a tanegységek félévekre történő elosztását tartalmazó, a főiskola által a tanegységek elvégzésének sorrendjére, valamint az elvégzés időbeli ütemezésére ajánlott tanulmányi rend. A mintatanterv szerinti tanulmányi előrehaladással a hallgató  tanulmányait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 4 féléves képzési idő alatt, egyenletes terhelés mellett fejezheti be. A hallgató ettől tanulmányainak ütemezésében eltérhet.

Az ajánlott félévek több félévre való ütemezése (1-3., illetve 2-4.) a képzés moduláris jellege miatt szükséges:
a szak hallgatóinak egy része a jelen mintatanterv szerinti kötelező ismeretköröket a képzés első két félévében,
más hallgatók a választható ismeretkörök moduljának elvégzése után, a képzés harmadik-negyedik félévében
végzik.

 

 

Kód

Tantárgy

jelleg

értékelés

kredit

félévi

órasz.

ajánl.

félév

előfel-

tételek

oktató

 

Közigazgatási, vezetési

és tanügyi ismeretek

ea

koll

4

10

1

 

 

 

Szervezeti tanulás

ea

koll

4

10

1

 

 

 

A nevelési-oktatási

intézmény hatékonysága

ea

koll

6

20

1

 

 

 

Folyamatos szakmai

fejlődés és tanulás

ea

koll

4

15

1

 

 

 

Konfliktuskezelés

gy

gyj

3

10

1

 

 

 

Problémafeldolgozó

műhely 1.

szem

gyj

5

15

1

 

 

 

Kutatás, fejlesztés,

innováció

ea

koll

3

10

1

 

 

 

Pedagógiai tervezés

ea

koll

3

10

2

 

 

 

Személyre szabott

tanulástámogatás

ea+szem

gyj

5

20

2

 

 

 

Iskolai agresszió, előítélet

ea

koll

3

10

2

 

 

 

Egészségnevelés,
prevenció,
iskolapszichológia

ea

koll

3

10

2

 

 

 

Beilleszkedési nehézségek,
SNI és inklúzió

ea

koll

5

20

2

 

 

 

Problémafeldolgozó
műhely 2.

szem

gyj

5

15

2

 

 

 

Szabadon választható
tárgyak

 

 

2

 

 

 

 

 

Szakdolgozati konzultáció

gy

ai

0

4

4

 

 

 

Összesen

 

 

55

180

 

 

 

 

Szakdolgozat

ef

gyj

10

4

 

 

Mindösszesen:

65              180

 A kötelező ismeretkörök moduljának
                táblázatos tanterve

 

VÁLASZTÁSON ALAPULÓ ISMERETKÖRÖK: 55 kredit

Az alábbi 55 kredites témakörök közül az egyiket kell választani!

 

Pályafejlesztési tanácsadás, 55 kr.

 A szakirány célja; tanítók, tanárok, iskolapszichológusok, iskolai szociális munkások számára a hazai közoktatás és szakképzés keretei között életpálya-fejlesztési elméleti keretek és gyakorlati  ismeretek  biztosítása.  A „jó  pályaválasztás”  fogalma  helyett  az  életpályarugalmasság (career-resilience, career education, career management skills), az életpályaépítési készségek fogalmának elsajátítása, a tanulók és szülők folyamatos és többszöri pályadöntéseinek szakszerű támogatása. A képzés az egyéni, tanulói pályarugalmasság mellett a folyamatosan változó hazai köznevelési és szakképzési rendszerekben történő eligazodást és a modern munkaerőpiacokon befutható életpályák megértését segíti elő.

A képzés e szakaszának a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörei és azok kreditértékei:

 •  Modern pályarugalmasságot támogató pályaelméletek                                                        8 kr
 • Iskolai életpálya-tervezés, fejlesztés módszertana                                                            10 kr
 • Az átmeneti, tranzakcionális (TLM) munkaerőpiacok elmélete és gyakorlata                    8 kr
 • Pályainformációk Magyarországon                                                                       12 kr
 • Esetfeldolgozó szeminárium                                                                                                  8 kr
 • Kötelezően választandó tárgyak                                                                                           6 kr.
 • Szabadon választható tárgy                                                                                      3 kr

 

 Tanterv

Kód Tárgycsoport/Tantárgy jelleg értékelés kredit

félévi

órasz.

ajánl.

félév

előfel

tételek

oktató
  Modern
pályarugalmasságot
támogató pályaelméletek
8 kr
             
  21. századi életpálya-
építési elméletek
ea koll 8 24 1-3    
  Iskolai életpálya-tervezés, fejlesztés módszertana
10kr
             
  életpálya-fejlesztési
játékok 5-10 évesekkel
gy gyj 4 12 1-3    
  életpálya-fejlesztési
tevékenységek 11-14
évesekkel
gy gyj 3 12 2-4    
  életpálya-fejlesztési
játékok középiskolásokkal
gy gyj 3 12 1-3    
  Az átmeneti, tranzakcio-
nális (TLM) munkaerő-
piacok elmélete és gya-
korlata
8kr
             
  iskola és munka átmenetei
(STW)
ea koll 4 12 1-3    
  tranzakcionális (TLM)
munkaerőpiacok elmélete
ea koll 4 12 2-4    
  Pályainformációk
Magyarországon
12 kr
             
  közoktatási beiskolázási
pályainformációk
gy gyj 4 12 1-3    
  szakképzési, felsőoktatási
pályainformációk
gy gyj 4 12 1-3    
  szakmák, foglalkozások
prognózisai
gy gyj 4 10 2-4    
  Esetfeldolgozás
8 kr
             
  Esetfeldolgozó, 1. gy gyj 4 16 1-3    
  Esetfeldolgozó, 2. gy gyj 4 16 2-4    
  Kötelezően választandó
tárgyak: teljesítendő
6
kr.
      20 2-4    
  Átalakuló szakképzés ea koll 3 10      
 

A neveléstudomány

legújabb eredményei

ea koll 3 10      
  Inzézményi vizsgálatok,
felmérések
gy gyj 3 10      
  A köznevelés tartalmi
szabályozása
gy gyj 3 10      
  A második esély iskolái gy gyj 3 10      
  Bentlakásos intézmények gy gyj 3 10      
  Az iskolai pályatanácsadás
nemzetközi trendjei
gy gyj 3 10      
  Szabadon választható
tárgy 3 kr
    3 10 2-4    
  Összesen     55 180      
 

Választandók és

választható nélkül:

4 ea

8 gy

4 koll 8

gyj 1 ai

       
Társadalmi egyenlőtlenségek és az iskola, választható ismeretkörök, 55 kredit

E képzési szakasz célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a társadalmi egyenlőtlenségekre vonatkozó, és az azok iskolarendszerben, oktatási-nevelési intézményekben jelentkező következményeivel, megjelenési formáival foglalkozó korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket. Továbbá, hogy felkészítse a hallgatókat arra, hogy ezeket az ismereteket alkotó módon alkalmazva, mindennapi gyakorlatukban képesek legyenek a tágan értelmezett egyenlőtlenségi problémákra (hátrányos helyzet,
lemorzsolódás, tanulási nehézségek, nemi és más előítéletek stb.) a képzés során megismert jó gyakorlatoknak is megfelelően saját megoldásokat találni.

A képzés e szakaszának a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörei és azok kreditértékei:

 

 • Társadalmi és oktatási egyenlőtlenségek                                            16 kr.
 • Jogi, pedagógiai, méltányossági megközelítések                                 10 kr.
 • Változatok a jó gyakorlatokra                                                             10 kr.
 • Szociális és segítő tevékenységek                                                       10 kr.
 • Esetmegbeszélések és szab. vál. tárgy                                                 9 kr.

 

Tanterv

 Kód

  Tantárgy jelleg értékelés kredit

félévi

órasz.

ajánl.

félév

előfel-

tételek

oktató
  Társadalmi és oktatási
egyenlőtlenségek
16 kr
             
  A társadalmi
egyenlőtlenségek elméletei
ea koll 4 10 1-3    
  A magyar oktatási rendszer ea koll 4 10 1-3    
  Egyenlőtlenségek, hátrá-
nyos helyzet az iskolában
ea koll 4 12 1-3    
  Szelekció, szegregáció és
oktatás
szem gyj 4 12 1-3    
  Jogi, pedagógiai és méltányossági megközelítések
10 kr.
             
  Emberi jogok, gyermeki
jogok, tanügyi jog
ea koll 3 10 1-3    
  Szocializáció, nevelés,
oktatás
szem gyj 4 12 1-3    
  Iskolai eredményesség,
hatékonyság, méltányosság
szem gyj 3 10 1-3    
  Változatok a jó
gyakorlatokra 10 kr.
             
  A multikulturális és a
kultúraazonos oktatás
lehetőségei
ea koll 3 10 2-4    
  Befogadó iskola szem gyj 4 12 2-4    
  Iskolai jó gyakorlatok szem gyj 3 10 2-4    
  Szociális és segítő
tevékenységek
10 kr.
             
  Iskolai szociális munka ea koll 3 10 2-4    
  Differenciáló és fejlesztő
pedagógia
ea koll 4 14 2-4    
 

Nevelési problémák bent-

lakásos intézményekben

gy gyj 3 10 2-4    
 

Esetmegbeszélések és

szab. vál. tárgy  9 kr.

             
  Esetmegbeszélés, 1 szem gyj 3 14 1-3    
  Esetmegbeszélés, 2 szem gyj 3 14 2-4    
  Szabadon választható
tárgy
    3 10 2-4    
  Összesen     55 180      

 

 

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

  • 4 félév, havonta 2 hétvége

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE

 • a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus, vagy
 • b) tanári oklevél

A KÉPZÉS DÍJA

 • 155 000 Ft/félév
 • Jelentkezés díja: 6000 Ft.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Befizetés módja: Átutalással a következő számlaszámra: 11708001-20562498 . A közleményben fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a szakirányú továbbképzést, amire jelentkezik. A befizetésről szóló bizonylatot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • szakvizsgázott pedagógus
 • 2024. Augusztus 14.

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK::

 • oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz és motivációs levél.
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).