Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat

A Wesley János Lelkészképző Főiskola

KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Budapest, 2011

1086 Budapest, Dankó u. 9–11.
Telefon: +36 1 577-0516, fax: +36 0 577-0503
Levelezési cím: 1410 Budapest, Pf.: 200
E-maiC: ivanyiandras@wjff.hu
www.wesley.hu

 

Tartalom

Általános rész……………………………………………………………………………………………………………. 3

A Kollégium irányítása……………………………………………………………………………………………… 3

A kollégium igazgatójának kötelezettségei……………………………………………………………… 4

A kollégium igazgatójának jogai……………………………………………………………………………. 4

A Kollégiumi Bizottság……………………………………………………………………………………………… 5

A Kollégiumi Vezetői Testület……………………………………………………………………………………. 5

A lakószobák ellenőrzése, házirend……………………………………………………………………………. 5

Felvétel a Kollégiumba……………………………………………………………………………………………… 6

A Kollégiumban lakó kollégisták jogai és kötelességei………………………………………………… 6

 1. A kollégista jogai:………………………………………………………………………………………… 6
 2. A kollégista kötelezettségei…………………………………………………………………………… 7

Jogorvoslat……………………………………………………………………………………………………………….. 7

Fegyelmi eljárás………………………………………………………………………………………………………… 7

Záró rendelkezések…………………………………………………………………………………………………… 8

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET………………………………………………………………………………………. 9


A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005.évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007.(III. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Főiskolai Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban határozza meg:

Általános rész

 1. A Kollégium a Főiskola részeként működő szervezeti egység, székhelye: 1086 Budapest, Dankó u.11.
 2. Jelen Szabályzat hatálya alatt kollégista: az a hallgató, aki a Kollégiumban elhelyezésben részesül.
 3. A Kollégium a hallgatói öntevékenység és a közösségi élet fejlesztésére törekszik.
 4. A Kollégium a maga sajátos eszköztárával hozzájárul ahhoz, hogy a kollégisták választott hivatásukra alkalmasakká váljanak.
 5. A Kollégium különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű és a kiemelkedő tehetségű hallgatók elhelyezésére.
 6. A Kollégium tevékenységét a Főiskola Rektora felügyeli.
 7. A Kollégium alapszolgáltatásaira vonatkozó előírásokat jelen Szabályzat 1. számú melléklete határozza meg.

A Kollégium irányítása

 1. A Kollégium működését a Kollégium igazgatója irányítja.
 2. A Kollégium igazgatóját a Főiskola Rektora nevezi ki.
 3. A kollégium igazgatója tevékenysége során szorosan együttműködik a Kollégiumi Bizottsággal, a kollégium életét befolyásoló valamennyi döntést a Kollégiumi Bizottsággal véleményének figyelembevételével hoz meg.

 

A Kollégium igazgatójának kötelezettségei

 

 1. Biztosítja, hogy a Kollégium a jogszabályokkal és a Főiskola szabályzataival összhangban működjön;
 2. Együttműködik a Kollégiumi Bizottsággal és a Főiskola Hallgatói Önkormányzatával (továbbiakban HÖK);
 3. Végrehajtja a Szenátus által a Kollégiumról hozott döntéseket;
 4. Kidolgozza a Kollégium Házirendjét;
 5. A kollégium lakója ellen fegyelmi vétség esetén a Főiskola hallgatóira vonatkozó fegyelmi szabályok alapján fegyelmi eljárást kezdeményez, illetve indít;
 6. A Kollégium tevékenységéről beszámolót készít a Rektornak, illetve a Szenátusnak;
 7. Szükség szerint, de legalább negyedévente összehívja a Kollégiumi Vezetői Testületet;
 8. Engedélyezi a Kollégiumi Bizottság által szervezett rendezvényeket;
 9. Dönt minden olyan kérdésben, melyeket a Főiskola szabályzatai, vezető és irányító testületei a hatáskörébe utalnak.
 10. §

A Kollégium igazgatójának jogai

 1. Képviseli a Kollégiumot a Főiskolán belül;
 2. A Kollégiumi Bizottság véleményének figyelembevételével dönt a kollégiumi férőhelyek elosztásáról;
 3. Gondoskodik a Házirend betartásáról;
 4. Szükség esetén a Kollégium lakója ellen fegyelmi eljárást kezdeményez,
 5. Megvétózza a Kollégiumi Bizottság minden olyan döntését, amely törvényt, jogszabályokat,vagy más főiskolai szabályokat sért. A megvétózott kérdés ügyében a Kollégiumi Vezető Testület dönt.

 

A Kollégiumi Bizottság

 1. A Kollégiumi Bizottság (a továbbiakban: KB) feladata a Kollégium igazgatója munkájának segítése;
 2. A KB szükség szerint, de legalább havonta ülésezik, üléseit a KB elnöke hívja össze. A KB ülésein a tagoknak egyenlő jogaik vannak;
 3. A KB tagjait a kollégium lakói választják meg. A megválasztott képviselők maguk közül választják meg a Kollégiumi Bizottság elnökét, aki egyúttal a HÖK képviselője lesz a Kollégiumban;
 4. A KB véleményezi a Házirendet és a Kollégium Szabályzatát;
 5. Kezdeményezi, megszervezi és ellenőrzi azokat a rendezvényeket, amelyek elmélyítik a hallgatók szakmai és általános műveltségét, segítik személyiségük formálását, kulturális és sporttevékenységét;
 6. Összefogja a kollégiumi közösségek tevékenységét;
 7. Figyelmeztetésben részesíti a Kollégium rendjét megsértő hallgatókat;
 8. Elkészíti a szoba lakóinak takarítási rendjét, amelyet rendszeresen ellenőriz.

 

A Kollégiumi Vezetői Testület

 1. A Kollégiumi Vezetői Testületet (a továbbiakban: KVT) feladata a Kollégium hatékony működésének segítése;
 2. A KVT elnöke a kollégium igazgatója, tagjai a KB tagjai;
 3. A KVT szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik;
 4. A KVT-t a Kollégium igazgatója hívja össze;
 5. A KVT dönt minden olyan kérdésben, amelyeket a Kollégium Szabályzata nem szabályoz, és nem igényli a Szenátus, valamint a Rektor döntését.

 

A lakószobák ellenőrzése, Házirend

 1. A lakószobák ellenőrzését a Kollégium igazgatójának rendszeresen végezni kell;
 2. Az ellenőrzés során meg kell győződni:

 

 1. a lakószoba rendszeres takarításának megtörténtéről;
 2. a lakószoba berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használatáról;
 3. a tűz-és vagyonvédelmi szabályok betartásáról;
 4. a Házirend előírásainak betartásáról;

 

 1. A Házirend a kollégisták főiskolai feladataik elvégzésének segítését, a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát, a látogatók fogadásának rendjét szabályozza, elkészítése a Kollégium igazgatójának feladata.

 

Felvétel a Kollégiumba

 1. A Kollégiumba olyan hallgató vehető fel, aki jelentkezését a Főiskola honlapján közzétett feltéteknek megfelelően a megadott határidőre eljuttatja a Kollégium címére.
 2. A felvételről a jelentkezők számának függvényében a Kollégium igazgatója a KB javaslatait figyelembe véve dönt.
 3. A felvett hallgató személyes értékeiért, műszaki berendezéseiért a Kollégium felelősséget nem vállal, a hallgató kárigénnyel nem léphet fel a Kollégiummal szemben.

 

A Kollégiumban lakó kollégisták jogai és kötelességei a) A kollégista jogai:

 • Igénybe veheti a Kollégium tanulmányi, művelődési, szórakozási, sportolási lehetőségeit, és szolgáltatásait;
 • Részt vehet – e Szabályzat szerinti rendben – a kollégium önkormányzati szerveinek és testületeinek munkájában, ott választó és választható. Csak olyan hallgató választható, akinek nincs hatályos fegyelmi büntetése, illetve nem folyik fegyelmi eljárás ellene;
 • A számára biztosított férőhely, lakótér és közösségi helyiségek rendeltetésszerű használata a Házirendben meghatározott módon;
 • A kollégiumi együttélésből eredő szükségszerű kötöttségeken túl minél zavartalanabb tanuláshoz, kollégiumi élethez;
 • Bármely kollégiumi fórumon javaslatokkal, kezdeményezésekkel élhet a kollégiumi élet fejlesztésében;
 • Személyes és közösséget érintő kérdésekben a Kollégium illetékes szerveihez fordulhat, felvetéseire, kérdéseire választ igényelhet;
 • Kérelmére, észrevételére 30 napon belül választ kap;
 • A Házirendben előírt módon látogatót fogadhat;
 • minden, a főiskolai hallgatókat általában megillető jog.

 

 1. b) A kollégista kötelezettségei

 

 • Főiskolai hallgatóhoz méltó magatartást tanúsít;
 • A Főiskola szabályait, a Kollégium Szabályzatát, Házirendjét betartja és betartatja;
 • A rábízott vagy az általa használt eszközöket rendeltetésszerűen használja, megőrzi, megóvja;
 • Az általa okozott kárt a Házirendnek megfelelően megtéríti;
 • A kollégiumi díjat határidőre befizeti;
 • A rendelkezésére bocsátott lakószobát rendszeresen takarítja;
 • A Főiskola szabályzataiban meghatározott további kötelezettségeket megtartja.

 

A hallgatónak az elektromos és gázkészülékek használatnál figyelembe kell vennie a tűz-, baleset- és érintésvédelmi előírásokat.

 1. §

Jogorvoslat

A Kollégium igazgatójának döntése ellen 8 napon belül panasszal lehet élni a KB-hoz, aki 8 napon belül köteles határozatot hozni. Ennek sérelmezése esetén a Főiskola Rektorához írásban benyújtott fellebbezésnek van helye, mely döntés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

 1. §

Fegyelmi eljárás

 1. A fegyelmet megsértő kollégistával szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
 2. Fegyelmi eljárást kezdeményezhet a Kollégium igazgatója, és a KB.
 3. A fegyelmi eljárást a Főiskola szabályzatainak megfelelően kell lefolytatni.

 

Záró rendelkezések

 1. Jelen Szabályzat megismeréséről, megismertetéséről a Kollégium igazgatója és a Kollégiumi Bizottság közösen kötelesek gondoskodni.
 2. A Szabályzatot és mellékletét a Kollégium területén jól látható helyen ki kell függeszteni, a Főiskola honlapján közzé kell tenni.
 3. Jelen Szabályzat a Kollégiumi Bizottság és a HÖK véleményének figyelembevételével készült. A Szenátus jóváhagyását követően a Főiskola Rektorának aláírásával, az aláírás napján lép hatályba. Hatálybalépésekor a korábbi Szabályzat rendelkezései érvényüket veszítik.

Budapest, 2011. szeptember 13.

Iványi András kollégiumigazgató

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Kollégiuma Szervezeti és Működési Szabályzatát a Szenátus egyetértésével jóváhagyom.

Budapest, 2011.szeptember 14.

Dr. Iványi Gábor rektor

 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A KOLLÉGIUM ALAPSZOLGÁLTATÁSAI

A Kollégium alapszolgáltatás keretében az alábbi eszközöket és lehetőségeket köteles biztosítani a kollégiumban lakó hallgató számára:

 1. ágy,
 2. asztal, szék, ruhásszekrény,
 3. paplan, párna,
 4. fürdőhelyiségek, illemhelyek,
 5. évi egy alkalommal a Kollégium épületének nagytakarítása,
 6. higiéniai festés évi egy alkalommal,
 7. szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal az épület rovar- és kártevő­mentesítése,
 8. hűtőgéphasználat,
 9. hideg- és melegvíz-szolgáltatás,
 10. főzési és ételmelegítési lehetőség,
 11. a kollégium alapfeladatainak ellátásához szükséges áramellátás,
 12. fűtés,
 13. mosási és vasalási lehetőség,
 14. a hallgatók ki- és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket elvégző éjjel-nappali portaszolgálat,
 15. a ki- és belépéshez, valamint a számítástechnikai terem használatához szükséges proximity kártya (a mindenkor érvényes kaució megfizetése esetén),
 16. közös használatú helyiségek, vizesblokkok takarítása.
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).