HÖK – Szervezeti és Működési Szabályzat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Budapest
2006. április

A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói önkormányzatának képviselő-testülete a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 77–79 §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a hallgatói önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának szövegét az alábbiakban állapította meg:

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A hallgatói önkormányzat

 1. A Főiskola hallgatói önkormányzata (a továbbiakban: HÖK) a Főiskola hallgatóinak önálló önkormányzati szervezete.
 2. A HÖK a Főiskola része, és önkormányzatként működik.
 3. A HÖK tagja – oktatási formától függetlenül – a Főiskola minden beiratkozott hallgatója.
 4. A HÖK a Főiskola minden hallgatójának érdekét képviseli.
 5. A hallgatók a részükre jogszabályban biztosított jogokat választott képviselőik útján – e Szabályzatban rögzített módon – gyakorolják.
 6. A hallgatói önkormányzat működéséhez és az e szabályzatban meghatározott feladatok elvégzéséhez a tárgyi és anyagi feltételeket a Főiskola vezetése biztosítja, jogszerű felhasználásukat a Rektor ellenőrzi.

A HÖK feladata és hatásköre

 1. A HÖK feladatát és hatáskörét
 • jogszabály (2005. évi CXXXIX. törvény 77–78 §),
 • a Főiskola szabályzatai,
 • a Szenátus eseti határozata,
 • a Rektor döntése és
 • a Rektor eseti

felkérése írja elő, illetve teszi lehetővé.

 1. A HÖK részére jogszabályban biztosított döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
 2. A főiskola szabályzataiban a HÖK részére biztosított jogköröket a 2. sz. melléklet ismerteti. A főiskolai szabályzat megváltozása esetén a mellékletnek az új szabályozással ellentétes hivatkozása automatikusan hatályát veszti.
 3. A HÖK feladatait és hatáskörét – ha e szabályzat eltérően nem rendelkezik – a HÖK képviselő-testülete gyakorolja.

 

 1. A HÖK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A közgyűlés

 1. A közgyűlés a HÖK legfelsőbb döntéshozó testülete, melynek tagja a Főiskolára beiratkozott összes hallgató.
 2. A közgyűlésen a HÖK képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) által meghívott személyek tanácskozási joggal vesznek részt.
 3. A közgyűlés a HÖK bármely testületét, tisztségviselőjét beszámoltathatja, s a beszámoló elfogadásáról szavazással dönt.
 4. Ha a beszámolót a közgyűlés nem fogadta el, ezt úgy kell tekinteni, hogy a beszámoló testület, illetve tisztségviselő felajánlotta a lemondását, melynek elfogadásáról az őt választó hallgatói csoport, illetve testület tizenöt napon belül határoz.

 

Határozatképesség – megismételt közgyűlés

 1. A közgyűlés – választások kivételével – akkor határozatképes, ha tagjainak több mint egyötöde jelen van.
 2. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, azt a közgyűlés utáni nyolcadik és tizenötödik nap közötti időpontra változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni.
 3. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
 4. A közgyűlés a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Nyílt szavazás során szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 5. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűlés meghívójában is kitűzhető.

 

A közgyűlés működési rendje

 1. A közgyűlést a hallgatói önkormányzat elnöke (a továbbiakban: a HÖK elnöke) a napirend megjelölésével írásban hívja össze. A közgyűlést három héten belül össze kell hívni, ha azt
 • a Szenátus vagy
 • a Rektor vagy
 • a képviselő-testület vagy
 • 50 főiskolai hallgató

a javasolt napirend megjelölésével írásban kezdeményezi.

 1. A közgyűlést a HÖK elnöke vagy az általa felkért hallgató vezeti le.
 2. A levezető elnök kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét, és hitelesítőit. A levezető elnök vezeti a közgyűlést, megállapítja a szavazások eredményét, végül berekeszti az ülést.
 3. A közgyűlésen történtekről készített jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője írja alá, és a kijelölt két hallgató hitelesíti.
 4. A közgyűlés jegyzőkönyvét a HÖK elnöke tájékoztatásul megküldi a Rektornak.

A képviselő-testület

 1. A képviselő-testület a HÖK vezető, irányító és képviseleti szerve.
 2. A képviselő-testület felelős az e szabályzatban előírt feladatok végrehajtásáért.
 3. A képviselő-testület tagjai a hallgatói csoportok által delegált képviselők; a képviselő-testület munkájában szavazati joggal vesznek részt a HÖK tisztségviselői akkor is, ha nem képviselők.
 4. A képviselő-testületbe
 • az egyházi szak (Lelkészképző szak, Vallástanár szak) hallgatói évfolyamonként egy-egy képviselőt,
 • a világi szakok (Általános Szociális Munkás Szak, Pedagógia stb.) hallgatói szakonként minden évfolyamon – külön a nappali tagozaton és külön a levelező tagozaton – egy-egy képviselőt delegálnak választás útján.
 1. A képviselő mandátuma a megválasztásától számított egy évre, de legfeljebb a hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára szól.
 2. A képviselői mandátum megszűnik
 • a hallgatói jogviszony megszűnésével,
 • a félévi beiratkozás elmaradásával,
 • a képviselő lemondásával,
 • a képviselő visszahívásával a 4. § (9) pontja alapján és
 • a képviselői mandátum fegyelmi büntetésként történő megszüntetésével.
 1. A képviselői mandátum megszűnése esetén öt héten belüli időpontra – ha mandátum nyári szünet idején szűnik meg, legkésőbb a hivatalos iskolakezdést követő hétre – a választási bizottság új választást ír ki.
 2. A képviselő-testület tagját – váratlan akadályoztatása (pl. betegsége) esetén – az adott testületi ülésen az őt delegáló hallgatói csoport tagjai közül a képviselő által írásban meghatalmazott hallgató szavazati joggal helyettesíti. Ha egy bizottsági elnöki tisztséget betöltő tisztségviselő a megjelenésben akadályozva van, helyette az általa az adott testületi ülésre írásban meghatalmazott bizottsági tag jár el és szavaz.
 3. Ha a képviselő vagy egy tisztségviselő egy testületi ülésen nem jelent meg és nem gondoskodott a 8. pont szerinti helyettesítéséről sem, a HÖK elnöke írásban emlékezteti mulasztására. Ha ezt követően e mulasztás megismétlődik, ezt úgy kell tekinteni, hogy a képviselő (tisztségviselő) lemondott a mandátumáról (tisztségéről).
 4. A képviselő-testület ülései nyilvánosak: azon a Főiskola bármely hallgatója, továbbá a képviselő-testület vagy a HÖK elnöke által meghívott személy hallgatóként jelen lehet.

 

A képviselő-testület feladata és hatásköre

 1. A képviselő-testület a hatáskörét a hallgatói önkormányzat nevében vezető-irányító testületként gyakorolja.
 2. A képviselő-testület irányítja, szervezi a HÖK munkáját, felügyeli és irányítja a HÖK gazdálkodását. A HÖK Fegyelmi Bizottsága ellenőrzi a HÖK munkáját.
 3. A képviselő-testület dönt
 • a rendelkezésre bocsátott, illetve saját bevételéből származó pénzeszközök felhasználásának elveiről és módjáról (költségvetés);
 • a Főiskola által a hallgatói önkormányzat működésének biztosítására átadott pénzeszközök felhasználásáról;
 • a Főiskolai szintű hallgatói pénzeszközök felhasználásáról;
 • szükség szerint hallgatói bizottságok létrehozásáról és megszüntetéséről.
 1. A képviselő-testület
 • a HÖK elnöke vagy erre kijelölt alelnöke útján kapcsolatot tart a Főiskola vezetésével;
 • kapcsolatot tart hazai és külföldi hallgatói szervezetekkel és testületekkel;
 • együttműködik a Főiskola más szervezeteivel és az öntevékeny csoportokkal;
 • megválasztja, illetve indokolt esetben felmenti a hallgatói önkormányzat elnökét;
 • a Szenátus ülései előtt legalább tíz nappal kézhez vett írásbeli értesítés nyomán az ülés előtt legkésőbb nyolc nappal két hallgatót – egyet a világi szakokról, egyet az egyházi szakról – delegál a Szenátusba;
 • pályázatot ír ki a főiskolai hallgatói szervezetek, öntevékeny csoportok támogatására;
 • dönt minden olyan egyéb kérdésben, amelyet jogszabály, főiskolai szabályzat vagy határozat a hatáskörébe utal.
 1. A képviselő-testület véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz a hallgatókat érintő valamennyi főiskolai kérdésben, de különösen
 • a Főiskola költségvetésének hallgatókat érintő részében,
 • a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata hallgatókat érintő rendelkezéseinek módosításában.
 1. A képviselő-testület beszámoltatja
 • a HÖK elnökét és a tisztségviselőket végzett munkájukról, továbbá
 • az érintett hallgatói szervezetet és hallgatói öntevékeny csoportot a HÖK által biztosított támogatás felhasználásáról.
 1. A képviselő-testület eljár a hallgatókat érintő mindazon főiskolai ügyben, amelyeket a főiskolai szabályzat nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

A képviselő-testület működési rendje

 1. A képviselő-testületet össze kell hívni
 • szorgalmi időszakban legalább négyhetente;
 • a Szenátus üléséről előzetesen legalább hét nappal kézhez vett írásbeli értesítés esetén annak ülését megelőző időpontra;
 • a képviselő-testület legalább öt tagja írásbeli kezdeményezésére egy héten belül, illetve
 • ha a HÖK elnöke szükségesnek tartja.
 1. A képviselő-testület összehívásáról a HÖK elnöke gondoskodik.
 2. A képviselő-testület ülése nem hívható össze olyan időpontra, melynek alkalmatlanságát a tagok legalább fele az elnöknél előzetesen jelzi.
 3. A képviselő-testület határozatképes, ha ülésén a tagok több mint a fele jelen van.
 4. Ha a képviselő-testület határozatképtelen, úgy azonos napirenddel megismételt ülést kell összehívni, amely az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
 5. Az ülés határozatképtelenség esetére a megismételt ülés időpontja az eredeti ülés meghívójában ugyanazon nap későbbi időpontjára is kitűzhető.
 6. A képviselő-testület a döntéseit személyi kérdésekben titkosan, egyéb kérdésekben – ha másképpen nem határoz – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Nyílt szavazás során szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 7. Bármely tag kérésére titkosan kell szavazni.
 8. Az ülésen szavazni kell a tagok által tett minden indítványról.
 9. A képviselő-testület ülését az elnök vagy az általa felkért képviselő-testületi tag vezeti.
 10. A képviselő-testület üléseiről a levezető elnök által felkért személy jegyzőkönyvet vezet, amely tartalmazza az ülésen megjelentek nevét és a testület határozatait a szavazati arányokkal. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök írja alá, és az ülésen kijelölt képviselők hitelesítik.
 11. A képviselő-testület határozatát egy héten belül ki kell függeszteni a hallgatói önkormányzat hirdetőtáblájára, illetve meg kell küldeni az érintetteknek. A határozatoknak az érintettekhez való eljuttatásáról a HÖK elnöke gondoskodik.
 12. A képviselő-testület határozata ellen a kisebbségben maradt vagy a szavazáskor távol lévő képviselő a határozathozatalt követő hét napon belül fellebbezhet. A határozati javaslatot ebben az esetben a képviselő-testület következő ülésén újból szavazásra kell bocsátani.

 

A HÖK tisztségviselői

 

 1. A HÖK tisztségviselői:
 2. az elnök,
 3. az alelnök,
 4. a forráskoordinátor,
 5. az iroda- és klubvezető,
 6. a Rendezvényszervező Bizottság vezetője,
 7. a Diákjóléti Bizottság vezetője.
 8. Az 1. pontban az e–f) alatt megjelölt bizottságvezetők az általuk – lehetőleg különböző hallgatói csoport tagjai közül – felkért főiskolai hallgatók bevonásával a bizottságot maguk állítják össze, s a bizottság személyi összetételéről – illetve esetleges változásáról – haladéktalanul írásban tájékoztatják a HÖK elnökét.
 9. Egy személy csak egy tisztséget láthat el.
 10. Első évfolyamos hallgató csak a 2. félévtől kezdődően láthat el tisztséget.
 11. Az elnök és az alelnök tisztségének kivételével a HÖK tisztségeire írásban bármely főiskolai hallgató pályázhat, ideértve a képviselő-testület tisztséget nem viselő tagjait is. A pályázatot a HÖK elnökéhez címezve kell benyújtani.
 12. A HÖK tisztségviselőjét – ha e szabályzat másképp nem rendelkezik, a pályázatot benyújtó vagy a képviselő-testület saját tagjai közül – a képviselő-testület jelen lévő tagjai egyszerű szótöbbséggel egy évre választják.
 13. A pályázatot a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület tagja pályázatának elbírálásánál az érintett személy – ideértve a távolléte esetére írásban megbízott helyettesét is – nem szavazhat.
 14. A HÖK tisztségviselőjét megbízatásának lejárta előtt a képviselő-testület összes tagja legalább kétharmados szótöbbségével a tisztségéből visszahívhatja. E döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 15. A HÖK tisztségviselője – külön költségvetési döntés alapján – a képviselő-testület által meghatározott jutalomösztöndíjban részesíthető. A jutalomösztöndíj összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

A HÖK elnöke

 1. A HÖK elnökének személyére a képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot.
 2. A HÖK elnökét a képviselő-testület saját tagjai közül titkos szavazással egy év időtartamra választja.
 3. A HÖK elnöke felelős a hallgatói önkormányzat működéséért.
 4. A HÖK elnöke
 • Összehívja, szervezi és vezeti a képviselő-testület üléseit, operatív munkáját, ellenőrzi határozatainak végrehajtását, ennek keretében jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjeszt a képviselő-testület elé;
 • Képviseli a hallgatói önkormányzatot; részt vesz a HÖOK és a NÁFIOR közgyűlésein, rendezvényein, melyekről írásos beszámolót készít a HÖK képviselő-testület számára;
 • Kapcsolatot tart a Főiskola vezetőivel, a HÖK bizottságaival, tisztségviselőivel és egyéb hallgatói szervezetek, öntevékeny csoportok vezetőivel;
 • A képviselő-testület ülésén beszámol a korábbi ülés óta végzett munkájáról;
 • Mandátumának lejártakor gondoskodik a HÖK munkájának folytonosságáról, s ennek keretében a folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat rendezetten, jegyzőkönyvvel adja át az új elnöknek;
 • Feladatait és jogait esetenként – a képviselő-testület egyetértésével – legfeljebb harminc napra annak bármely tagjára átruházhatja (aláírási jogát csak írásban), mely tovább nem ruházható;
 • Gyakorolja a főiskolai szabályzatokban, főiskolai tanácsi határozatokban biztosított jogait.
 1. Az elnököt – akadályoztatása esetén – az alelnök teljes jogkörrel helyettesíti.
 2. A hallgatói önkormányzatot érintő halaszthatatlan ügyben a HÖK elnöke az alelnökkel egyetértésben dönthet, s erről az elnök a képviselő-testület következő ülésen beszámol.
 3. §

A HÖK alelnöke

 1. A képviselő-testület az elnök által erre felkért tagjai közül titkos szavazással egy éves időtartamra alelnököt választ. Szavazni csak az elnök által jelölt személyekre lehet. Több felkért személyre leadott szavazatok megoszlása esetén az tekintendő megválasztott alelnöknek, aki a legtöbb szavazatot kapta.
 2. Az alelnök az elnök általános helyettese.
 3. Félévente írásban és havonta szóban is beszámol a végzett munkájáról.

A forráskoordinátor

 1. Figyeli a pályázatokat és a forrásteremtés lehetőségeit, ezekről azonnal tájékoztatja a HÖK elnökét;
 2. Döntésre előkészíti, döntés után gondoskodik a HÖK költségvetésébe foglaltak végrehajtásáról;
 3. Elvégzi a gazdasági és pénzügyekkel kapcsolatos adminisztrációs munkákat;
 4. Évente – a tárgyévet követő hatvan napon belül – zárást és írásos beszámolót készít a HÖK anyagi helyzetéről;
 5. Félévente írásban és havonta szóban is beszámol a végzett munkájáról.

A Rendezvényszervező Bizottság

 1. A Rendezvényszervező Bizottság vezetője a bizottsági tagok bevonásával
 • figyeli a pályázatokat, és tájékoztatja róluka HÖK elnökét;
 • gondoskodik a rendezvények folyamatos szervezéséről (kirándulások, túrák, versenyek, tanulmányi utak, gólyabál, gólyatábor, színház- és koncertlátogatás, a főiskolai vezetés által szervezett programok stb.);
 • szervezi a diákmunkát;
 • ellátja a képviselő-testület által rábízott egyéb feladatokat;
 • félévente írásban és havonta szóban is beszámol a végzett munkájáról.

Az iroda- és klubvezető

 1. A képviselő-testület feladatainak ellátását – a Rektori Hivatal részeként – hallgatói iroda segíti.
 2. Az iroda- és klubvezető
 • figyeli a pályázatokat és tájékoztatja róluk a HÖK elnökét;
 • figyelemmel kíséri a Főiskola vezetése által nyilvánosságra hozott – hallgatókra vonatkozó – információkat, erről tájékoztatja az évfolyamok képviselőit;
 • biztosítja a képviselő-testület tagjai közötti kommunikációt;
 • ha az elnök másként nem dönt, jegyzőkönyvet készít a képviselő-testület üléseiről;
 • faliújság útján tájékoztatja a hallgatókat az aktuális információkról;
 • ügyfélfogadási időben a HÖK irodájában a hallgatók rendelkezésére áll;
 • elvégzi az adminisztrációs feladatokat, lebonyolítja a levelezést;
 • rendben tartja a klubhelyiséget;
 • ellátja a képviselő-testület által rábízott egyéb feladatokat;
 • félévente írásban és havonta szóban is beszámol a végzett munkájáról.

  Az iroda címe: Wesley János Lelkészképző Főiskola Hallgatói Önkormányzata, 1086 Budapest, Dankó utca 11.

A HÖK Diákjóléti Bizottsága

 1. A HÖK Diákjóléti Bizottságának ülését a bizottság vezetője hívja össze.
 2. A HÖK Diákjóléti Bizottsága a működésének részletes szabályait (ügyrend) a 4. számú melléklet tartalmazza.
 3. A HÖK Diákjóléti Bizottsága
 • minden szemeszter első hónapjának 15. napjáig beszerzi az előző félévi tanulmányi eredmények alapján tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatók névsorát;
 • összeállítja a tanulmányi ösztöndíj megállapításának tervezetét a képviselő-testület által elfogadott költségvetés alapján;
 • összeállítja a szociális támogatásokra jogosultak névsorát a javasolt támogatás feltüntetésével;
 • képviseli a hátrányos helyzetű és egyedi szociális problémákkal rendelkező hallgatókat;
 • tagot delegál a Főiskola oktatási és tanulmányi bizottságaiba, melynek üléseiről a küldött két munkanapon belül beszámol a Diákjóléti Bizottságnak;
 • a bizottság vezetője félévente írásban és havonta szóban is beszámol a végzett munkájáról.

A HÖK Fegyelmi Bizottsága

 1. Ha egy hallgató ellen a Hallgatói Önkormányzathoz fegyelmi vétség elkövetése miatt bejelentés érkezik, a HÖK Fegyelmi Bizottsága bírálja el. A Bizottság tagjai: a HÖK alelnöke, továbbá a képviselő-testület által saját tagjai közül kijelölt további két személy. A Bizottsági tagság egy évre szól.
 2. A Fegyelmi Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

 

A HÖK eljárása a hallgatók fegyelmi ügyében

 1. Fegyelmi vétséget követ el a hallgató, ha
 • a HÖK céljaival ellentétes magatartást tanúsít;
 • a HÖK testülete zárt üléseivel kapcsolatos titoktartást megsérti;
 • a HÖK-kel kapcsolatos, illetve a HÖK számára fontos információkat visszatartja vagy megmásítja;
 • a HÖK vagyonát hűtlenül kezeli;
 • az általa elvállalt feladatok teljesítését rendszeresen elmulasztja.
 1. A HÖK Fegyelmi Bizottsága által kiszabható fegyelmi büntetések
 • írásbeli figyelmeztetés,
 • kizárás a választott testületből.

 

 1. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a HÖK közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő HÖK közgyűlés napirendjére fel kell venni.

 

Eljárás a képviselő-testület tagjának vagy tisztségviselőjének fegyelmi ügyében

 1. Fegyelmi vétséget követ el az a képviselő vagy tisztségviselő, aki – a 3. pont szerinti fegyelmi vétség elkövetésén túl – a képviselő-testület döntésével ellentétes magatartást tanúsít, illetve külső fórum előtt azzal ellentétes nyilatkozatot tesz.
 2. A képviselő vagy tisztségviselő fegyelmi ügyében a képviselő-testület dönt.
 3. A képviselő vagy tisztségviselő fegyelmi ügyében a képviselő-testület lehetővé teszi, hogy az érintett ismertesse álláspontját, majd határoz, és kétharmados szótöbbséggel a képviselő mandátumát – fegyelmi büntetésként – megszüntetheti.
 4. A képviselő fegyelmi vétségének tárgyalása során a fegyelmi eljárás alá vont személy nélkül kell az adott testület létszámát és határozatképességet megállapítani.
 • A HÖK GAZDÁLKODÁSA

Költségvetés

 1. A HÖK éves költségvetési tervezetét a forráskoordinátor készíti el és a HÖK elnökének előzetes egyetértése esetén döntés végett a képviselő-testület elé terjeszti.
 2. A költségvetést a képviselő-testület kétharmados többséggel fogadja el.
 3. A képviselő-testület a gazdálkodásáról évente beszámol a közgyűlésen.

 

Pénzfelvétel

 1. Számla kiegyenlítésére vagy egyéb kifizetésre csak a HÖK elnöke és a forráskoordinátor előzetes együttes engedélye alapján kerülhet sor.
 2. Kiadás csak a HÖK elnöke és a forráskoordinátor előzetes együttes engedélyével számolható el.
 3. Bankszámláról vagy a házipénztárból való pénzfelvételhez az elnök és a tisztségviselők – alelnök, forráskoordinátor, az iroda- és klubvezető, rendezvényszervező bizottság vezetője, a diákjóléti bizottság vezetője – közül további két személy aláírása szükséges azzal, hogy 100 000 (egyszázezer) Ft-ot meghaladó összeg felvételéhez az elnök, a forráskoordinátor és egy további tisztségviselő aláírása szükséges.
 4. A pénzforgalomról szóló dokumentációkat a számviteli törvényeknek megfelelően a forráskoordinátor vezeti.

 

Könyvelés

 1. A bevételek és kiadások könyvelését – a Pénzkezelési Szabályzat előírásai alapján – a forráskoordinátor végzi, aki e munkájáról havonta szóban, félévente pedig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.
 2. A HÖK a támogatásból, továbbá adományokból és vállalkozásból származó vagyonával – a jogszabályok előírásai szerint – önállóan módon gazdálkodik.

 

 1. A HÖK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA
 2. E szabályokat kell alkalmazni az évfolyamokon és szakokon a képviselő-testület tagjának megválasztásánál.
 3. A választási eljárást az iroda- és klubvezetőből, továbbá a képviselőtestület által delegált két bizottsági tagból álló Választási Bizottság bonyolítja le.
 4. A választás időpontját a Választási Bizottság tűzi ki.
 5. A Választási Bizottság a választási eljárás előkészítéseként
 • nyílt jelölést folytat a megválasztandó tisztségekre mindaddig, amíg a jelöltek száma legalább kettővel meg nem haladja a betöltendő tisztségek számát;
 • a jelöltek neveit szavazólapon rögzíti, a szavazólapokat sokszorosítja.
 1. A választás titkos szavazással történik úgy, hogy a szavazólapon feltüntetett nevek közül a szavazó bekarikázza az általa támogatott jelölt nevét, de legfeljebb annyit, ahány tisztség betöltése esedékes.
 2. Érvénytelen az a szavazat, amelynél a szavazólapon egy nevet sem karikáztak be, vagy többet is bekarikáztak, mint amennyi tisztség betölthető, illetve amelyikről a ténylegesen leadott szavazat nem állapítható meg.
 3. A szavazás érvényes, ha azon a választásra jogosult hallgatói csoport legalább egynegyede részt vett.
 4. Az érvényes szavazás annál a jelöltnél eredményes, amelyik megkapja az érvényes szavazatok több mint felét.
 5. Ha a szavazás nem volt eredményes, vagy csak a betölthető tisztségek egy részénél vezetett eredményre, a betöltetlenül maradt tisztség esetén második szavazási fordulóra kerül sor.
 6. A második szavazási fordulóban csak arra lehet szavazni, aki az első fordulóban indult, de nem választották meg.
 7. A második fordulóban azt kell megválasztottnak tekinteni, akire a legtöbb érvényes szavazatot – több betöltetlen tisztség esetén a legtöbb érvényes szavazatokat – adták le.
 8. A Választási Bizottság a szavazatokat összesíti, majd kihirdeti a szavazás eredményét.

 

 1. A hallgatói önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület fogadja el, s kizárólagos hatásköre annak módosítása is.
 2. A szabályzatot a Főiskola Szenátusának be kell nyújtani.
 3. A Rektor tizenöt napon belül kifogást emelhet e szabályzat jogszabályba vagy főiskolai szabályzatba ütköző rendelkezései ellen, illetve megsemmisítheti őket. A szabályzat kifogással, illetve megsemmisítéssel nem érintett rendelkezései a bemutatás napjától számított tizenötödik napon lépnek hatályba.
 4. A Szenátus, a Rektor, a HÖK elnöke, a HÖK képviselő-testületének legalább három tagja, továbbá a Főiskola 50 hallgatója – írásban, szövegszerű javaslatot és indoklást mellékelve – kezdeményezheti e szabályzat módosítását a képviselő-testületnél.
 5. A hallgatói önkormányzat képviselő-testülete bélyegzőjének felirata: Wesley János Lelkészképző Főiskola hallgatói önkormányzat – Budapest
 6. A HÖK e Szervezeti és Működési Szabályzatát a HÖK képviselő-testülete a Budapesten, 2006. április 10. napján tartott küldöttgyűlésén elfogadta, az a 3. pontban foglalt eljárás szerint lép hatályba.

Budapest, 2006. április 10.

(Viszovszki Zsuzsanna)
a HÖK elnöke

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).