A WJLF Információátadási Szabályzatáról

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat II/30. A §-ában kapott jogkörömben eljárva az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) kormányrendelet előírásai alapján a Wesley János Lelkészképző Főiskola Információátadási Szabályzatát az alábbiak szerint határozom meg:

 1. Általános rész
  az együttműködő szerv és az információátadási szabályzat alapadatai

 

 1. Az együttműködő szerv adatai
Hivatalos teljes név: Wesley János Lelkészképző Főiskola
Székhely: 1086 Budapest, Dankó utca 11.
Intézményi azonosító: FI62930
Adószám:  

 

 1. Információátadási Szabályzat adatai
A szabályzat egyedi/egységes jellegének megjelölése: Egyedi
Információátadási szabályzat megnevezése Wesley János Lelkészképző Főiskola Információátadási Szabályzat
Verzió: 0.2 tervezet
Kiadás dátuma: 2017. december 1.
Hatályosság kezdete: 2018. január 1.
Irányító szerv jóváhagyása: Nem szükséges

 

 1. Különös rész
  az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó adatátadási felületek adatai

1.      Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)

Felsőoktatás

2.      Együttműködő szerv felsőoktatási szakterülete

2.1. Információforrások regiszterének tartalma

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása

Nincs a jogszabály szerinti elektronikus ügyintézés.

 

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata

 

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása Nyilvános

(Igen/Részben/Nem)

Közzé-tétel helye Közhiteles

(Igen/Rész-ben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
Hallgatói nyilvántartás A hallgatók nemzeti felsőoktatási törvény szerinti adatnyilvántartása Nem Nem 2011. évi CCIV. tv
Oktatói nyilvántartás Az oktatók-kutatók nemzeti felsőoktatási törvény szerinti adatnyilvántartása Nem Nem 2011. évi CCIV. tv
Jelentkezői nyilvántartás (központ) A központi felvételi eljárások során jelentkezők adatai Nem Nem 2011. évi CCIV. tv
Jelentkezői nyilvántartás (egyedi) Az intézményi felvételi eljárások során jelentkezők adatai Nem Nem 2011. évi CCIV. tv

 

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre

 

Közhiteles adat rövid, köznapi neve Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) Átadható esetén az átadás módja

(Egyszerű/Automa-tikus)

Melyik nyilvántar-tásban szerepel
Nincs ilyen adat          

 


2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő egyéb nyilvántartott adatok köre

 

Adat rövid, köznapi neve Adat jogszabályi megnevezése, értelmezése Elsődleges/Másodlagos Másodlagos esetén az elsődleges forrás jelölése Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) Átadható esetén az átadás módja

(Egyszerű/

Automatikus)

Melyik nyilvántartásban szerepel
Dolgozó családi és utónév Dolgozó családi és utónév, Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Nem Nem, Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Születési családi és utónév Születési családi és utónév, Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Születési hely és idő születési hely és idő, Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Anyja születési családi és utóneve Anyja születési családi és utóneve, Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Állampolgárság Állampolgárság, Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Azonosító szám Azonosító szám; Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Lakóhely Lakóhely Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Tartózkodási hely Tartózkodási hely Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Értesítési cím Értesítési cím; Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
A munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt A munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Végzettségi szint Végzettségi szint Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Szakképzettség, szakképesítés Szakképzettség, szakképesítés Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Idegennyelvtudás Idegennyelvtudás Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Tudományos fokozat Tudományos fokozat Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok Munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Dolgozói
Kitüntetések, díjak és más elismerések, címek Kitüntetések, díjak és más elismerések, címek Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony Munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Dolgozói
Fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés Fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Dolgozói
Munkavégzés ideje, túlmunka ideje, Munkavégzés ideje, túlmunka ideje Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja Munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Dolgozói
Szabadság, kiadott szabadság Szabadság, kiadott szabadság Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei Az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Dolgozói
Az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei Az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Dolgozói
Az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei Az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Dolgozói
Kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, a doktori képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minőségben történő részvételre vonatkozó adatok Kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, a doktori képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minőségben történő részvételre vonatkozó adatok Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Működési nyilatkozat A 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
A felsőoktatási intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás – a gazdasági tanács elnöke és tagja – esetén a 25. § (4) bekezdésében előírt feltétel igazolására vonatkozó adatok A felsőoktatási intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás – a gazdasági tanács elnöke és tagja – esetén a 25. § (4) bekezdésében előírt feltétel igazolására vonatkozó adatok Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Dolgozói
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei Az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Dolgozói
Habilitációs eljárás eredménye Habilitációs eljárás eredménye Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
Az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok Az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok Másodlagos Dolgozói adatszolgáltatás N K Egyszerű Dolgozói
A jelentkező családi és utóneve A jelentkező családi és utóneve Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező neme A jelentkező neme Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező születési családi és utóneve A jelentkező születési családi és utóneve Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező anyja születési családi és utóneve A jelentkező anyja születési családi és utóneve Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező születési helye és ideje A jelentkező születési helye és ideje Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező állampolgársága A jelentkező állampolgársága Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező lakóhelye A jelentkező lakóhelye Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező tartózkodási helye A jelentkező tartózkodási helye Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező értesítési címe és telefonszáma A jelentkező értesítési címe és telefonszáma Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma A jelentkező nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező érettségi vizsga adatai A jelentkező érettségi vizsga adatai Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező középiskola adatai A jelentkező középiskola adatai Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok A jelentkező felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező felvételi eljárás adatai A jelentkező felvételi eljárás adatai, Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező felvételi azonosító A jelentkező felvételi azonosító Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat azonosító száma A jelentkező a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat azonosító száma Másodlagos FIR N K Egyszerű Jelentkezői (központ)
A jelentkező családi és utóneve A jelentkező családi és utóneve Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező neme A jelentkező neme Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező születési családi és utóneve A jelentkező születési családi és utóneve Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező anyja születési családi és utóneve A jelentkező anyja születési családi és utóneve Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező születési helye és ideje A jelentkező születési helye és ideje Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező állampolgársága A jelentkező állampolgársága Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező lakóhelye A jelentkező lakóhelye Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező tartózkodási helye A jelentkező tartózkodási helye Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező értesítési címe és telefonszáma A jelentkező értesítési címe és telefonszáma Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány –- megnevezése, száma A jelentkező nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány –- megnevezése, száma Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező érettségi vizsga adatai A jelentkező érettségi vizsga adatai Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező középiskola adatai A jelentkező középiskola adatai Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok A jelentkező felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező felvételi eljárás adatai A jelentkező felvételi eljárás adatai Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező felvételi azonosító A jelentkező felvételi azonosító Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A jelentkező a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat azonosító száma A jelentkező a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat azonosító száma Másodlagos Jelentkezői adatszolgáltatás N K Egyszerű Jelentkezői (egyedi)
A hallgató neve A hallgató neve Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató neme A hallgató neme Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató születési neve A hallgató születési neve Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató anyja neve A hallgató anyja neve Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató születési helye és ideje A hallgató születési helye és ideje Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató állampolgársága A hallgató állampolgársága Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató lakóhelye A hallgató lakóhelye Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató tartózkodási helye A hallgató tartózkodási helye Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató értesítési címe és telefonszáma a hallgató értesítési címe és telefonszáma Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató elektronikus levélcíme A hallgató elektronikus levélcíme Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma A hallgató nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony típusa A hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony típusa Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja és módja A hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja és módja Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató által folytatott képzés megnevezése A hallgató által folytatott képzés megnevezése Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató által folytatott képzés állami támogatottsága és munkarendje A hallgató által folytatott képzés állami támogatottsága és munkarendje Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató által folytatott képzés befejezésének várható időpontja A hallgató által folytatott képzés befejezésének várható időpontja Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok A hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói
Megkezdett félévek Megkezdett félévek Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
Igénybe vett támogatási idő Igénybe vett támogatási idő Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgatói jogviszony szünetelésének ideje A hallgatói jogviszony szünetelésének ideje Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje A külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A képzés során megszerzett és elismert kreditek, beszámított tanulmányok A képzés során megszerzett és elismert kreditek, beszámított tanulmányok Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgatói juttatások adatai, A hallgatói juttatások adatai Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói
A juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok (szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok) A juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok (szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok) Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgatói munkavégzés adatai A hallgatói munkavégzés adatai Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok A fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgatói balesetre vonatkozó adatok A hallgatói balesetre vonatkozó adatok Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató diákigazolványának sorszáma, A hallgató diákigazolványának sorszáma Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A törzslap azonosító száma A törzslap azonosító száma Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató azonosító száma, A hallgató azonosító száma Másodlagos FIR N K Egyszerű Hallgatói
Társadalombiztosítási azonosító jele Társadalombiztosítási azonosító jele Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A szakmai gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a záróvizsgára (doktori védésre), a nyelvvizsgára, valamint az oklevélre, oklevélmellékletre vonatkozó adatok A szakmai gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a záróvizsgára (doktori védésre), a nyelvvizsgára, valamint az oklevélre, oklevélmellékletre vonatkozó adatok Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgatói jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok A hallgatói jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok A hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató adóazonosító jele A hallgató adóazonosító jele Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
Az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok Az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató által fizetett díjak és térítések – a kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési kedvezmény, halasztás, mentesség – adatai A hallgató által fizetett díjak és térítések – a kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési kedvezmény, halasztás, mentesség – adatai Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói
Hallgatói támogatásban gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, lakhatási támogatásban részesülés esetén e támogatások adatai Hallgatói támogatásban gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, lakhatási támogatásban részesülés esetén e támogatások adatai Másodlagos Hallgatói adatszolgáltatás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgató tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató jogviszonyára tekintettel folyósított – a 85. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a Kormány által rendelettel alapított – ösztöndíj adatai A hallgató tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató jogviszonyára tekintettel folyósított – a 85. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a Kormány által rendelettel alapított – ösztöndíj adatai Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói
A hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adatok A hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adatok. Másodlagos Belső eljárás N K Egyszerű Hallgatói

 

Átadhatóságnál „K”: a nemzeti felsőoktatási törvény meghatározza, hogy kinek adható át

 

 

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata

 

Azonosító Együttműködés formája Gyakoriság Nyilvános/Nem nyilvános Nem nyilvános esetén a jelölés indoklása
FIR adatátadás Egyszerű Szakaszos (naponta) Nyilvános  
Hivatali Kapu Egyszerű Eseményalapú Nyilvános  

 

2.1.5.2. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános

2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, leírása

„FIR adatátadás”

A FIR adatátadás tartalmát és formáját az Oktatási Hivatal szabályozza.

 

„Hivatali Kapu”

Valamennyi nyilvántartott és átadható adat szöveges leírás formájában.

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei

„FIR adatátadás”

A FIR adatátadás esetén átadható minden olyan adat, amelyet a felsőoktatási információs rendszer kezelhet. Az adatot igényelni nem kell, átadását a 2011. évi CCIV. törvény rendeli el. Az adatátadásra speciális interfészen kerül sor.

 

„Hivatali Kapu”

Adatot a csak a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti korlátozással, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény előírása alapján lehet igényelni.

Az oktatói nyilvántartás szerinti adatok – a gazdasági tanácsra vonatkozó adatok kivételével – továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges mértékben; a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges; a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek minden olyan adat, amelyet e törvény szerint a felsőoktatási információs rendszer kezelhet; a MAB-nak minden olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét; a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a foglalkoztatással összefüggő adatok, a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat; az oktatói munka hallgatói véleményezése eredményeit a felsőoktatási intézménnyel hallgatói, foglalkoztatási jogviszonyban állók számára az intézményi szabályzatban meghatározott módon; valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv2.) 28. § alapján a felsőoktatási intézményhez intézett adatmegismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 26. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok.

A hallgatói és jelentkezői adatok esetében:

 

 1. A fenntartónak valamennyi adat a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához;
 2. A bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat;
 3. A nemzetbiztonsági szolgálatnak az -ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat;
 4. A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat;
 5. A Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan;
  • az 1. b) pont ba), bb) alpontjai szerinti adatok – nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, tartózkodási jogot igazoló okmány megnevezése, száma kivételével, továbbá a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, igénybe vett támogatási idő kivételével;
  • az 1. f) pontból a hallgató által önköltség címén az intézmény felé ténylegesen fizetendő összeg, a hallgatói hitelre való jogosultság, illetve ennek megszűnése vizsgálata, valamint a törlesztési kötelezettség fennállásának, illetve szünetelésének megállapítása céljából;
  • az 1. b) pont ba) és bk) alpontjai szerinti adatok – a társadalombiztosítási azonosító jel kivételével –, az ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz és a velük kapcsolatos ügyintézéshez a hitelszerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából;
  • az 1. b) pont ba) és bb) alpontjai szerinti adatok – a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, igénybe vett támogatási idő kivételével;
  • az 1. b) pont bl) alpontjából az abszolutóriumra és a záróvizsgára (doktori védésre) vonatkozó adatok a hallgatói hiteltartozások várható visszafizetésével kapcsolatos kockázatelemzéshez és a kockázati mérték szerinti ügyfélkezeléshez;
 6. A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre és a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan;
 7. Adatot igényelhet továbbá a 2013. évi V. törvény alapján tartásdíj fizetésére kötelezett szülő, akivel a tanulmányok végzésének fennállásáról vagy megszűnéséről szóló adatot közölni kell.

 

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása

„FIR adatátadás”

A FIR adatátadás rendelkezésre állása folyamatos.

 

„Hivatali Kapu”

A Hivatali Kapu munkaidőben folyamatosan rendelkezésre áll.

 

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása

A nyilvántartásban szereplő adatokat vagy okiratokkal kell a hallatónak, dolgozónak, jelentkezőnek igazolnia vagy az intézményben meghatározott adatok. Az adatok nyilvántartásba vétele során az eredeti dokumentummal és annak elektronikus képével is összevetésre kerül sor.

 

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén

A Wesley János Lelkészképző Főiskola nem elsődleges információforrás.

 

2.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása
2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje

„FIR adatátadás”

A szolgáltatás tartalmát az Oktatási Hivatal – mint egyetlen igénybe vevő – határozza meg, annak saját módosítására nincsen lehetőség. Az adatszolgáltató szoftver változtatásának esetében a változtatásról kell az Oktatási Hivatalt értesíteni, az adatszolgáltatást változását az Oktatási Hivatal menedzseli.

„Hivatali Kapu”

A szolgáltatás tartalmának módosításáról a honlapon teszünk közzé tájékoztatást.

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje

„FIR adatátadás”

A szolgáltatás csak jogszabályi rendelkezés esetén szüntethető meg.

„Hivatali Kapu”

A szolgáltatás csak jogszabályi rendelkezés esetén szüntethető meg.

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).