Középiskolásoknak

Kedves Felvételiző! Az alábbiakban a 2020-as általános felvételi eljárásra vonatkozó információkat olvashatod. A hivatalos információkért kísérd figyelemmel a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapját, a www.felvi.hu oldalt! Az Oktatási Hivatal honlapján az összes szak leírása megtalálható

A felvételi eljárással kapcsolatos hivatalos információkat és tudnivalókat tartalmazó
Felsőoktatási felvételi tájékoztató kizárólag elektronikusan jelenik meg.

Általános információk
A szeptemberben induló képzésekre (alapképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, mesterképzés) csak elektronikus úton (online) lehet jelentkezni. A jelentkezési adatlapot a www.felvi.hu oldalon, regisztrációt követően lehet kitölteni.

A felvételi korszerű és legegyszerűbb módja az e-felvételi, amelynek segítségével egyszerűen, biztonságosan az interneten adható be a jelentkezés. Az elektronikus felvételi nagy előnye, hogy a rendszer kiszűri az olyan hibákat, amelyeket kitöltés közben a papíron jelentkezők meglehetősen nagy számban vétenek. Idén is összesen öt helyre lehet jelentkezni. Az e-felvételi itt érhető el.

Határidők

A jelentkezés(ek) csak akkor válnak érvényessé, ha a jelentkező a hozzájuk tartozó felsőoktatási felvételi eljárási díjat (az Eljárási díjakkal kapcsolatos tudnivalók a lap baloldalán, külön menüpontban találhatók) is befizeti, a határidő megegyezik a jelentkezési  határidővel.

A jelentkezés benyújtásának határideje 2020. február 15.

Az elektronikus jelentkezés kétféleképpen hitelesíthető: vagy okmányirodai ügyfélkapus regisztráció használatával, vagy a jelentkező aláírásával hitelesített, a honlapról letölthető ún. hitelesítő adatlap postázásával, illetve elektronikus továbbításával a jelentkezési határidő lejárta után tíz napig.

Az e-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje 2020. február 20.

Az érettségi vizsgáról és a vizsgaeredményekről a középiskolában vagy az Oktatási Hivatalnál (www.oh.gov.hu) lehet érdeklődni. Az érettségivel kapcsolatos hivatalos tájékoztatás itt elérhető.

Az érettségi vizsgák ideje 2020. május 4. – június 29.

A jelentkező június folyamán felszólítást kap hiánypótlásra: a természetes személyazonosító adatok, valamint az állampolgárság megjelölésének hiánya vagy pontatlansága; 2005-ben vagy azt követően érettségizett jelentkező esetében a tanulói azonosító hiánya vagy pontatlansága; lakcím hiánya vagy pontatlansága; alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat hiánya vagy pontatlansága; a jelentkezési szakok adatainak hiánya vagy pontatlansága, illetve – a meghirdetett lehetőségektől eltérő vagy annak nem minden adatát tartalmazó – helytelensége esetén, továbbá az érettségi bizonyítvány vagy felsőfokú oklevél hiánya esetén.

Hiánypótlásra felszólítás – a besorolási döntést megelőző 28. napig – 2020. június 27-ig.

A felvételi-adatbázis 2018. május végétől lesz elérhető a www.felvi.hu oldalon. A folyamatos online szolgáltatás révén a jelentkező nyomon követheti elektronikusan beadott kérelme sorsát, egyszer változtathat a jelentkezési sorrenden, dokumentummásolatokat (például érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga-bizonyítvány) csatolhat. (A pontszámítással és a többletpontokkal kapcsolatos tudnivalók a lap baloldalán, külön menüpontban találhatók.)

A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok benyújtása, továbbá egyszeri sorrendmódosítás határideje várhatóan 2018. július 11.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és az intézmények közösen meghatározzák a ponthatárokat.

Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése várhatóan 2020. július 25.

A folyamatos online tájékoztatás miatt – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – nem küldik ki a jelentkezőknek a regisztrációs levelet és a besorolási döntést. Ehelyett az eljárás során folyamatosan elérhető és letölthető lesz a www.felvi.hu oldal e-felvételi szolgáltatásában a regisztrációs levél adattartalma, valamint az eljárás végén az e-felvételi szolgáltatásban való elérhetőségről külön tájékoztató e-mailt kapnak.

Közzététel határideje: legkésőbb 2020. augusztus 5-ig.

Felvételi határozat közlése (a felsőoktatási intézmények küldik ki a felvételt nyert jelentkezőiknek postai úton vagy e-mailben): legkésőbb 2020. augusztus 8-ig.

Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje: közléstől számított 30 nap.

A 2018. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján várhatóan 2018 augusztusában kerülhet meghirdetésre. A pótfelvételi során csak egy helyre lehet jelentkezni.

A pótfelvételi várható időszaka 2020. augusztus.

A tájékoztató a www.felvi.hu, a www.oh.gov.hu oldalak, valamint a HVG Diploma 2018 kiadvány adatain alapul. Az eljárás további határidői a felvi.hu oldalon érhetők majd el a Felvételi tájékoztató menüpontjaiban, a kerszteféléves jelentkezési időszak lezárulta után.

Eljárási díjak

Legfeljebb 6 (hat) jelentkezési hely jelölhető meg. Amennyiben a jelentkező ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját is megjelöli, akkor az a maximálisan megjelölhető jelentkezési helyek számát tekintve egy jelentkezési helynek tekintendő (ha az intézmény/kar/szak/képzési szint/munkarend/képzési nyelv/képzési helyszín azonos). Ezeket természetesen külön sorban szükséges feltüntetni, ennek értelmében jelentkezéskor maximum tizenkét sor tölthető ki.
A felvételi eljárásban három jelentkezési hely megjelölésére díjmentesen van lehetőség. Amennyiben a díjmentességben benne foglalt 3 képzésen felül további jelentkezési helyeket is megjelölsz, jelentkezésenként 2000–2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetned.
A kiegészítő eljárási díj szempontjából szintén igaz, hogy két jelentkezési hely egynek minősül abban az esetben, ha ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli a jelentkező – azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend,képzés nyelve, képzési helyszín, csak a finanszírozási forma tér el –, azt két sorban kell feltüntetnie jelentkezéskor, azonban a kiegészítő eljárási díj befizetése szempontjából ez is egyképzésnek minősül.

A pontos összegek kiszámítását az itt elérhető Eljárásidíj-kalkulátor segíti.
A tájékoztató a www.felvi.hu oldal adatain alapul.

Pontszámítás alap- és osztatlan szakokon
A jelentkezők legfeljebb 400+100 pontot gyűjthetnek középiskolai tanulmányi és érettségi eredményekkel, nyelvvizsgákkal, emelt szintű érettségi vizsgákkal, OKJ-s végzettségükkel, tanulmányi– és sporteredményekkel. A felsőoktatási intézmények csak azokat a jelentkezőket vehetik fel az alap– és osztatlan szakokra, akik az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért és az OKJ-s végzettségért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen járó többletpontok nélkül legalább 280 pontot szereznek. A hivatalos felvételi pontszámítási szabályok megtalálhatók a felvételi tájékoztatóban.

PONTSZÁMÍTÁSI SZABÁLYOK AZ ALAP- ÉS OSZTATLAN SZAKOKON

Tanulmányi pontok: maximum 200 pont

 • Középiskolai érdemjegyek (100 pont): a jelentkezőnek az öt fő középiskolai tárgyból szerzett – utolsó két év végi – érdemjegyeit kell összeadnia, majd megdupláznia. A magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv vagy nemzetiségi nyelv és irodalom mellett választani kell egy természettudományos tantárgyat (földrajz, biológia, fizika, kémia, természettudomány) is.
 • Az érettségi átlageredménye (100 pont): az érettségi bizonyítványban szereplő, százalékban kifejezett eredmények átlaga.

Érettségi pontok: maximum 200 pont

 • A pontok kiszámításakor csak annak a két tárgynak a százalékos eredményét kell figyelembe venni, amely a jelentkező által megjelölt alap- vagy osztatlan szakon kötelező vagy választható. Tárgyanként legfeljebb 100 pontot lehet szerezni, összesen 200-at. Akik 2005, vagyis a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt tették le a középiskolai záróvizsgát, a következő szabályok szerint válthatják át érdemjegyeiket százalékokra: a jeles 100, a jó 79, a közepes 59, az elégséges 39 százalékos, középszintű vizsgának számít.

Többletpontok

 • Emelt szintű érettségi (maximum 100 pont): az emelt szintű érettségiért csak az a jelentkező kaphat többletpontot, aki olyan tárgyból tesz emelt szintű vizsgát, amely a kiválasztott szakon kötelező, vagy választható érettségi tárgy, illetve a vizsgán legalább 45 százalékos eredményt ér el.
 • Nyelvvizsga (maximum 40 pont):
  • B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont,
  • C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont,
  • Ha a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex nyelvvizsgát letenni,  a közép- vagy felsőfokú szóbeli vagy írásbeli államilag elismert nyelvvizsgáért megkaphatja a 28, illetve 40 többletpontot. A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett érettségi vizsgával rendelkező akkor jogosult 20 többletpontra, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik.
  • Azok a jelentkezők is 40 pontot kapnak, akiknek több nyelvvizsgája van, egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
 • Esélyegyenlőségért járó többletpontok (maximum 40 pont)
  • Hátrányos helyzetű az a jelentkező, aki 25. életévét nem töltötte be, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, szülei vagy gyámja alacsony iskolai végzettségű, alacsony foglalkoztatottságú (például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpointját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig nyilvántartott álláskereső), vagy akinek lakókörnyezete „elégtelen”, például akik szegregátumnak nyilvánított környezetben, félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban élnek.
  • Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy  beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés stb.), pszichés fejlődési zavarral küzd (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás és figyelemzavar, magatartásszabályozási zavar stb), autizmus spektrum zavarral küzd, vagy több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
  • Gyermekgondozásért többletpontban részesülhet az a jelentkező, aki gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van, csecsemőgondozási díjat (csed), gyermekgondozási segélyt (gyes), gyermeknevelési támogatást (gyet) vagy gyermekgondozási díjat (gyed) kapnak a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban.
 • A sportteljesítményért maximum 50 vagy 500 pont adható. Az olimpia, paralimpiai, siketlimpiai és sakkolimpiai részvételért 50, a világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon szerzett éremért 30, a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon és az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontot kapnak a jelentkezők. Az országos sportági szakkövetség által felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás-korosztálynak szervezett országos bajnokságon szerzett 1–3. helyezésért 15, a Diákolimpia országos döntőjében szerzett dobogós helyért 10 pont jár. Az olimpián, a sakkolimpián, az 1984 utáni paralimpián vagy siketlimpián 1-6. helyezést szerző jelentkezők összpontszáma az alap-és osztatlan szakokon 500, a mesterképzéseken 100 pont – de csak akkor kapják meg a maximális pontszámot, ha megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági követelményeknek, emellett elérik a 2016-os minimum ponthatárt.
 • Szakirányú végzettség esetén (maximum 32 pont): az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú 1993 után szerzett szakképesítés esetén.
 • Felsőoktatási szakképzés záróvizsga esetén (maximum 30 pont): a felsőoktatási szakképzések végzősei a jeles záróvizsgáért 30, a jó minősítésű záróvizsgáért 20, a közepesért pedig 10 többletpontot kapnak, ha a felsőoktatási szakképzés képzési területéhez tartozó alap- vagy osztatlan szakra jelentkeznek.
 • Tanulmányi versenyek (maximum 100 pont):
  • Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV), illetve a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért 1–10. helyezésért 100 többletpont, 11–20. helyezésért 50 többletpont, 21–30. helyezésért 25 többletpont adható.
  • A Középiskolai Tudományos Diákkörök (TUDOK) versenyeinek nagydíjas helyezéséért 30, az első díjas helyezésért 20 többletpontot kap a jelentkező, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen szerzett 1–3. helyért 30 többletpont jár.
  • Az előbbiek esetében csak akkor ját többletpont, ha a jelentkező olyan tárgyból versenyzett, amely a kiválasztott szakon érettségi pontot adó érettségi tárgy, illetve amelyet a Tájékoztató tartalmaz.
  • Az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyért 20 többletpont jár, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezés alapján a szakmai vizsga egésze alól felmentést kapott jelentkezők 30 többletponttal számolhatnak, ha a szakirányuknak megfelelő képzésen tanulnak tovább.
Pontszámítás mester szakon
A felvételi ponszámítási szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg, ezért ezek szakonként eltérnek, a maximum pont azonban minden esetben 100 pont. A felsőoktatási intézmények csak azokat a jelentkezőket vehetik fel, akik legalább 50 pontot szereztek, a fogyatékossággal élő, a hátrányos helyzetű vagy gyermeket gondozó felvételizők pedig legalább1, legfeljebb 10 többletpontot kaphatnak.
A hivatalos Pontszámító kalkulátor itt található.

A felvételi ponszámítási szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg, ezért ezek szakonként eltérnek, a maximum pont azonban minden esetben 100 pont. A felsőoktatási intézmények csak azokat a jelentkezőket vehetik fel, akik legalább 50 pontot szereztek, a fogyatékossággal élő, a hátrányos helyzetű vagy gyermeket gondozó felvételizők pedig legalább1, legfeljebb 10 többletpontot kaphatnak.
A hivatalos Pontszámító kalkulátor itt található.

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
X