Szociális ösztöndíjak

Szociális ösztöndíjak

A hallgatók számára elérhető szociális ösztöndíjak anyagai (tájékoztató, kitöltendő űrlapok) itt megtekinthetők, illetve innen letölthetők( az oldal alján keresendő):

RENDSZERES (SZOCIÁLIS) ÖSZTÖNDÍJ

Rendszeres (szociális) ösztöndíjban kizárólag az a nappali tagozatos hallgató részesülhet, aki államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, továbbá teljes idejű képzésben (nappali tanrendben tanul) az adott félév során, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre..

 1. A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, melyet a főiskola a NEPTUN rendszerben rögzített számlaszámra utal át havi rendszerességgel.
 2. A rendszeres szociális ösztöndíj iránti kérelmet a Diákjóléti Bizottság képviselőjének kell benyújtani a meghirdetett időpontig.
 3. A rendszeres szociális ösztöndíj iránti kérelmet csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatvány a főiskola honlapjáról letölthető.
 4. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató
 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek,
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva, illetve mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt.

5. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató

 • hátrányos helyzetű, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva.

6. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a külföldi hallgató miniszteri ösztöndíjban részesül.
7. Pályázati feltételek: A formanyomtatvány hiánytalan kitöltése, valamint a szükséges igazolások benyújtása a mindenkori határidőig.
8. A pályázatok elbírálását a DJB egységes pontrendszer szerint végzi.

Rendszeres szociális ösztöndíj Pályázati űrlap II. félév
Kitöltési ÚTMUTATÓ rendszeres szociális ösztöndíj igényléséhez
NYILATKOZAT alapfokú végzettségről
NYILATKOZAT egyedülállóságról

RENDKÍVÜLI (ESETI) ÖSZTÖNDÍJ

A rendkívüli (eseti) ösztöndíjat kérvényezni kell.

 • Részesülhetnek benne: az államilag támogatott és költségtérítéses nappali, egyéni, levelező tagozatos hallgatók.
 • Folyósítás módja: egyszeri támogatás, melyet a NEPTUN rendszerben megadott bankszámlaszámra folyósít a főiskola Gazdasági Hivatala.
 • Mértéke: maximum 30.000 forint.
 • Elnyerésének feltételei: a tanulmányi év bármely időszakában, írásban kérheti a hallgató (a megfelelő igazolás csatolásával), ha saját vagy családja szociális helyzetében rendkívüli esemény következett be. Rendkívüli eseménynek tekinthető például: hosszantartó, súlyos betegség, születés, halálozás, szülők nyugdíjazása, egyéb, a szociális helyzetben bekövetkező jelentős változás. Nem tekinthető rendkívüli segélyre jogosító eseménynek, ha a hallgató elveszíti vagyontárgyait, iratait, ösztöndíját, illetve ha azt ellopják tőle. Ugyanazon címen rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet csak egy alkalommal lehet benyújtani. Az űrlap innen is letölthető: a nyomtatvány feltöltés alatt (legkésőbb 2015. február 18-ig).
 • Fellebbezési lehetőség: fellebbezést benyújtani írásban, a döntés kihírdetését követő 15 napon belül lehet a Rektori Hivatalban, BArna István Főtitká úrnál