Drámapedagógia

Hírek: 
Oldalak: 

A Wesley János Lelkészképző Főiskolán induló drámapedagógia szakirányú pedagógus továbbképzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen akkreditált képzés programját követi, egyben támaszkodik a Gabnai Katalin nevével fémjelzett műhelyek tapasztalataira és eredményeire, a képzésben ugyanakkor megjeleníti a „wesleys” sajátosságokat, amelynek kiemelkedő összetevője a szociális érzékenység.

A képzés általános célja: olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a különböző korú, nemű, adottságú tanítványaikat a dráma (játék) és a színház eszközeivel a hagyományos értékek tiszteletére nevelni, oktatni, személyiségüket, készségeiket fejleszteni.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Drámapedagógus

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés

A felvétel feltétele: legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség.

A képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Tandíj: 120.000,- Ft/félév

Szakfelelős: Trencsényi László c. egyetemi tanár

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:

- a dramatikus munkaforma elméleti hátterének elsajátítása,
- a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése,
- az iskolai nevelés kontextusába beépíthető legfontosabb dramatikus technikák készségszintű elsajátítása: vizuális, verbális és akusztikus szinten egyaránt,
- a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintő szakmai önismeret kialakítása
- a pedagógiai munka során szükséges önismeret és reflektív gyakorlat megerősítése,
- képesség a korosztályi illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez,
- képesség a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív alkalmazására,
- képesség a ’dráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására,
- képesség valamilyen művészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából,

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és kreditértékek:


 A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe.
Lásd még: www.felvi.hu - szakirányú képzéseknél 

Melléklet: