Küldetésnyilatkozat

HITTANÁR–NEVELŐTANÁR SZAK

A szak küldetésnyilatkozata

A WJLF Hittanár–Nevelőtanár Szakon az oktatás fókuszában két alapvető célkitűzés áll. a) Az iskolát fenntartó egyház, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) katechetikai-vallásoktatói és nevelőtanári szolgálatára jelentkezők képzése. b) Kateketák-vallástanárok és nevelők képzése, akik a MET-en kívüli egyházakban, illetve felekezeti keretektől függetlenül kívánják betölteni hivatásukat. (Hallgatóinknak módjukban áll a speciális felekezeti-konfesszionális ismereteket más egyházak által fenntartott akkreditált képzési intézményben – tárgy- és kreditequivalens értékben – áthallgatással elsajátítani.)

Tanulmányaik során a Hallgatók megismerik a keresztény hit és tradíció legfontosabb kérdéseit, a theológia, a valláselmélet és a valláspedagógia módszertanát, fogalmi és tudományrendszerét, tárgyi-oktatói ismereteik disszeminálásának, továbbadásának technéjét, a MET és/vagy saját felekezetük eszmei-gyakorlati hagyományait. Elsajátítják továbbá a speciális pedagógusi szolgálatuk betöltéséhez szükséges valláspedagógiai és pedagógiai ismereteket, készségelemeket, és tájékozódnak az általános kulturális, társadalmi és „embertudományi” ismeretek világában.

A keresztény hit testimoniális karaktere és a wesleyánus tradíció öröksége arra figyelmeztet, hogy az evangélium értékeinek szimbolikus és elméleti rendszerét közvetítő teoretikus ismeretekkel azonos hangsúlyt helyezzünk az ún. készségfejlesztéssel elsajátítható tudás megszerzésére, az ismeretek személyiség szintű integrálódására, a hit- és vallási élet exisztenciális kérdéseire. A katekéta-vallástanár és a nevelőtanár nem csak „tanít”, de személyiségével, kommunikativitásával, cselekvő példamutatásával, megélt hitével formatív erejű befolyást is gyakorol a tanulók világképére, élet- és világszemléletére, felelősségtudatuk, etikai beállítottságuk hosszútávon megnyilvánuló struktúráira.

Oktatói és tanulmányi munkánkban fokozott odaadással törekszünk a Mindenható képmását és dicsőségét hordozó embert megkülönböztetés nélkül kereső evangélium értékeinek képviseletére, a szociális-karitatív értékek hangsúlyozására, a konfesszionálisan nyitott, más felekezetek, hitek és meggyőződések iránt tiszteletet tanúsító, párbeszédorientált, humanista alapelveket közvetítő és megvalósító szolgálat fontosságának hangsúlyozására.

Különösen elkötelezettek vagyunk a theológiai és humánfilozófiai látásunkból fakadóan szinguláris jelentőségűnek tekintett zsidó-keresztény testvériség gondolata, a zsidó-keresztény viszony per definitionem nem ellenséges koncepciója iránt, a velünk élő kisebbségek, mindenekelőtt a cigányság és a szociálisan leginkább marginalizálódott embertestvéreink életének megismerésére, az elesettek iránti samaritánusi szolgálatot (Istentől nyert) megbízatásként vállaló szemlélet elmélyítésére.