Ismertető

Képzés: 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Drámapedagógus

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés

A felvétel feltétele: legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség.

A képzési idő: 4 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Tandíj: 110.000,- Ft/félév

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

• a dramatikus munkaforma elméleti hátterének elsajátítása,
• a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése,
• az iskolai nevelés kontextusába beépíthető legfontosabb dramatikus technikák készségszintű elsajátítása: vizuális, verbális és akusztikus szinten egyaránt,
• a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintő szakmai önismeret
   kialakítása
• a pedagógiai munka során szükséges önismeret és autoreflektív gyakorlat megerősítése,
• képesség a korosztályi illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez,
• képesség a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív alkalmazására,
• képesség a ’dráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására,
• képesség valamilyen mővészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából,
• olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (játék) és a színház eszközeivel a hagyományos értékek tiszteletére nevelni, oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és kreditértékek:

 
FŐBB TÉMACSOPORTOK:                      KREDITÉRTÉK:     

Játékelméleti stúdiumok                             30 kredit      
Drámajáték stúdiumok                               25 kredit      
Dramaturgiai stúdiumok                             30 kredit      
Kötelezően választandó specializáció      25 kredit     

Minimális létszám: 16 fő
Maximális létszám: 25 fő
Felvételi: elbeszélgetés