DOLGOZATOK, ÍRÁSBELI MUNKÁK TARTALMI-FORMAI KÖVETELMÉNYEI ÉS AZ INTERNETES FORRÁSHASZNÁLAT

Dolgozatok, írásbeli munkák tartalmi-formai követelményei és az internetes forráshasználat

a) Az írásbeli munkák a magyar helyesírás szabályainak maradéktalan betartásával készülnek; ennek az elvárásnak a komolyabb sérelme esetén az Oktatók a benyújtott írásművet visszaadják javításra.

Alapvető segédanyag:

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI. Pl.: Budapest: Akadémia Kiadó. 1984.
Elektronikusan is: http://www.math.bme.hu/akademia/mhsz.pdf (link is external)

b) Az írásbeli munkák szövege nem tartalmazhat eltulajdonított textusokat (Oktatóinkat külön is kérjük e szempont fokozott figyelembevételére és a benyújtott munkáknak plágiumkereső programokkal való átvilágítására).

b/0) Mások szövegszerű szellemi termékének hivatkozás nélküli átvételével készült munkát a dolgozatot értékelő Oktató érvénytelennek tekint.
b/1) A citált szövegrészeket (hosszabb passzusokat; mondatokat, mondatrészeket) – akár szó szerinti, akár tartalmi alkalmazásról van szó – idézőjelbe tesszük, és az idézőjel végén utaló jegyzetszám a megfelelően korrekt bibliográfiai utalásokkal jelzi a forráshelyet.
b/2) Kihagyással citált szövegek esetében a mellőzött részeket [...] jelöléssel mutatjuk.
b/3) Más szerző gondolatmenetének saját szavainkkal való hosszabb előadásánál a főszövegben vagy jegyzetes hivatkozással jelezzük, hogy kinek az okfejtését követjük.
b/4) A korrekt bibliográfiai adatközlésnek (címleírásnak), a jelzetelésnek, jegyzetelésnek több konvenciója ismert. Bármelyik releváns szellemi műhely megoldása elfogadható. Néhány ilyen, könnyen hozzáférhető segédanyag:
Fons: http://www.c3.hu/~fons/hivatk.htm (link is external)
Irodalomtörténeti Közlemények: http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm (link is external)
Magyar Nyelvőr: http://www.c3.hu/~nyelvor/figyelm.htm (link is external)
Századok: http://www.szazadok.hu/kezirat/pdf/kezirat.pdf (link is external)
Történelmi Szemle: Az egyes folyóiratszámok hátoldalán találhatók a hivatkozási stílusra vonatkozó elvárások.

Megjegyzés: A saját bibliográfiai és jelzetelési stílus megtalálásához, illetve a szerző szempontjából felmerülő speciális problémák megoldásához érdemes több ajánlást is áttanulmányozni.
A szakdolgozatírás elméleti-módszertani kérdéseit, formai elvárásait illetően is jól használható segédlet: Bognár László – Forrai Gábor: Tudományos írás [Esszéírás] és Informális logika: http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/index.html (link is external)(link is external)

c/1) Internetes forrásokat az azokat jegyző link közlésével idézünk; a linket szögletes zárójelbe tett letöltési dátummal látjuk el; pl.: [2014.04.23.]
c/2) Szerző nélküli internetes források használata kizárólag megfelelő indoklással fogadható el. Ugyanez érvényes a szerző által nem jegyzett web-es lexikonszócikkek alkalmazására is.
d) Az internetgalaxis előtérbe kerülésével jelentős mértékben megnőtt az elektronikusan elérhető írásműveken való tájékozódás léptéke az oktatásban is, és gyakran kerül sor a keresőprogramok által kiadott ellenőrizetlen és kétes értékű szövegek, források – többnyire egyszerűsítet megoldásokat kínáló – tanulmányi célú igénybevételére. (Az egyik legkönnyebben elérhető – és sajnos leggyakrabban is keresett – magyar nyelvű információs bázis a Magyar Wikipédia, amelynek szigorú forráskritika nélküli, ellenőrizetlen használatától fokozottan is óvjuk Hallgatóinkat. Összehasonlíthatatlanul jobb minőségű szócikkek jelennek meg viszont a német, valamint az angol és francia „WIKI”-testvérek oldalain.)

A világhálón ugyanakkor egyre több tanulmány, folyóirat, sőt könyv és lexikon digitális kiadása is megjelenik, számottevően megkönnyítve, sőt, az e tekintetben jelentős hátrányokkal élők számára is elérhetővé téve a szellemi javakhoz való hozzájutás lehetőségeit.
Ilyen tudásbázis pl. az Ebsco nevű, elsősorban is a szakfolyóiratok teljes vagy részben teljes sorozatait akkumuláló elektronikus kollekció. A szolgáltatást, amelynek a főiskolai könyvtár előfizetője, az Olvasók helyi IP-címmel vehetik igénybe.

E-tudásforrásokat tartalmazó linkgyűjteményekkel a főiskolai könyvtár és a szakok is igyekeznek segíteni Hallgatóink tanulmányi munkáját, stúdiumaik eredményességét. Ezeket a kollekciókat folyamatos építjük és bővítjük.

http://www.wesley.hu/tanulmanyi-es-kutatasi-celra-szolgalo-elektronikus-...
http://www.wesley.hu/dolgozatok-irasbeli-munkak-tartalmi-formai-kovetelm...

Dr. Majsai Tamás