Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Környezet- és katasztrófavédelmi menedzser

Hírek: 
Oldalak: 

KÖRNYEZET- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MENEDZSER
szakirányú továbbképzési szak

I. A szakirányú továbbképzés megnevezése:

Környezet- és Katasztrófavédelmi Menedzser      (125.000,-Ft/félév)

II. A létesítő intézmény neve:

Wesley János Lelkészképző Főiskola

III. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneteli követelménye:

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Környezet- és Katasztrófavédelmi Menedzser szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Környezet- és Katasztrófavédelmi Menedzser

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Természettudomány

4. A felvétel feltétele, melyre a szakirányú továbbképzési szak épül:
BA szintű végzettség. Nem természettudományi végzettségűek részére kiegészítő modul.

5. A képzési idő:
4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:

A környezet a természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezet szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex rendszer. Ezen komplex rendszer fenntartható fejlődésének megteremtésének és hosszútávú megőrzéséhez nélkülözhetetlen a lokális, megyei, regionális és globális szinten dolgozó, szociális érzékenységű és átfogó, többek között környezetbiztonsági felkészültségű szakember jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az interdiszciplináris megközelítés, a hatásos együttműködés a problémamegoldásban a komplex rendszert értő és felkészültségű szakemberek és kutatók hiánya miatt nem valósulhatott meg.
A képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű, fenntartható biztonsági szemléleten és magas szintű társadalmi ismereteken, valamint a gyakorlaton alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív tervezési, szervezési és operatív munkavégzésre való képzés.
További célkitűzés a tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat felölelő felsőfokú iskolai és szakképzettséghez kötött beosztások betöltéséhez való felkészítés. Ennek érdekében felkészítés hazai és nemzetközi szakmai, védelmi igazgatási és technikai folyamatok és trendek elemzésére, az ezekben való aktív együttműködésre. Ismereteik alapján képesek a közigazgatási és a vállalkozói szféra bármely szintjén szervezési, irányítási, tervezési feladatok végzésére, megelőzési, mentési és kárelhárítási, valamint rehabilitációs munkálatok végzésére, illetve vezetésére. Továbbá a környezet-, katasztrófavédelmi szakterülettel összefüggő védelmi, biztonsági problémakörök kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység végzésére, tanulmányaik mester-szakon, majd ezt követően PhD képzés keretében való folytatására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:
- az emberi környezetben, a föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi, biológiai és biztonsági folyamatok megértése, kezelése;
- környezet – és biztonságtudományi elméletek, paradigmák, elvek gyakorlati alkalmazása;
- állami és önkormányzati igazgatási rendszerek, intézmények ismerete;
- környezet- és katasztrófavédelmi, lakosságvédelmi felkészítési, tájékoztatási, kríziskommunikációs módszerek és technológiák ismerete, alkalmazása;
- környezet- és katasztrófavédelmi megelőzési, műszaki mentési, vizsgálati, helyreállítási és rehabilitációs feladatok végzése;
- környezetvédelmi és katasztrófavédelmi biztonsági szervezetek sajátosságainak megfelelő, a modern demokráciát és jogállamiságot tükröző társadalom – és természettudományi ismeretek alkalmazása;
- informatikai és kommunikációs rendszerek, technológiák és eszközök ismerete, alkalmazása;
- a szakmai feladatokat szolgáló műszaki felszerelések ismerete, használata;
- környezet- és katasztrófavédelmi tervezési, szervezési feladatok végzése;
- környezet- és katasztrófa veszélyhelyzetek elemzése, kockázatelemzési módszerek ismerete és alkalmazása;
- környezet- és katasztrófavédelmi K+F+I tevékenység.

Személyes adottságok, készségek:
- önismeret, kreativitás, kreatív innovációs önkifejezési, verbális és nonverbális kommunikációs készség;
- extrém helyzetek kezelésének készsége;
- kapcsolatteremtő és –fenntartó készség;
- környezeti érzékenység;
- magasfokú mentális és fizikai álló- és tűrőképesség;
- szocializáció és fejlett közösségi érzés;
- rugalmas gondolkozás és problémafelismerő készség;
- minőség iránti igény, felelősségtudat;
- idegen nyelv tudás.

8. A képzés során elsajátítandó ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kreditértékek:

Elméleti blokk: 50 kredit
Környezeti alapismeretek, Földtudományi alapismeretek, Környezeti és égéskémia, Környezeti fizika, Környezeti mikrobiológia;
Meteorológia, Hidrológia, Környezettechnológia, Fenntarthatóság;
Minőségirányítás, Jogi alapismeretek, Kockázatelemzés, Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek, Közigazgatás, Pszichológia, Stratégiai és védelmi tervezés, Biztonságpolitika, Kríziskommunikáció, Nemzetközi együttműködés, EU ismeretek, Biztonsági projektmenedzser ismeretek.

Szakmai, gyakorlati blokk: 50 kredit
Közigazgatási eljárás, Környezetbiztonsági és katasztrófavédelmi igazgatás, Környezetbiztonsági feladatok, Ár- és belvíz elleni védekezés, Rendkívüli időjárási helyzetek elleni védekezés, Nukleáris baleset elhárítás, Földrengés következményeinek felszámolása, Ipari üzemek biztonsága, Tömeges méretű migráció kezelése, Humán járványok, Veszélyhelyzeti hőhullámok, Agrárkatasztrófák, Közlekedési katasztrófák, Kritikus infrastruktúra, Tűzoltási és műszaki mentési ismeretek, Polgári védelmi ismeretek, Környezet- és katasztrófavédelmi műszaki ismeretek, Info-kommunikációs ismeretek, Védelemgazdaságtan, Lakosságvédelmi feladatok.

Terepgyakorlat: 10 kredit

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

  A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe.
Lásd még: www.felvi.hu - szakirányú képzéseknél